Žmogus ir Žodis

ISSNs: 1392-8600, 1822-7805

23 found

View year:

 1.  24
  Muzikinis anglų kalbos ritmo mokymas.Giedrė Balčytytė-Kurtinienė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (4).
  Anglų kalbos ritmas tradiciškai priskiriamas kirčiu paremtų kalbų ti­pologinei ritmo grupei. Nors dalis mokslininkų nepritaria tokiai griežtai kalbų klasifikacijai pagal jų ritmo grupes, t. y. teigia, kad kiekviena kalba turi ir kirčiu paremto, ir skiemeniu paremto ritmo savybių, tradicinis tipologinis skirstymas tebėra ypač aktualus mokant anglų kalbos. Anglų kalbos ritmą apibrėžia aiškus sakinio kirtis, stipriųjų ir silpnųjų formų vartojimas, balsių redukcija ir kiti rišliosios kalbos aspektai. Šio straipsnio tikslas – ištirti, kaip šių anglų kalbos ritmo aspektų mokyti panaudojant muziką. Kalba (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  27
  Efektyvaus užsienio kalbų mokymo veiksniai: studentų požiūrio analizė.Gražina Droessiger & Skaidra Girdenienė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (4).
  Straipsnis skirtas užsienio kalbų mokymo efektyvumo problematikai. Prista­tomas tyrimas – apklausa, kuria siekta išsiaiškinti, kokias užsienio kalbų mokymo formas ir metodus studentai laiko efektyviais. Taip pat aptariama, kaip respondentai vertina didaktines ir dalykines užsienio kalbos mokytojo kompetencijas, išsamiau apžvelgiamas stu­dentų požiūris į modernių technologijų panaudojimą užsienio kalbos pamokoje. Apklausoje dalyvavo trijų Lietuvos universitetų įvairių studijų krypčių studentai.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  26
  Sėkmingos užsienio kalbos pamokos: atvejo analizė.Sri Rejeki Murtiningsih - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (4).
  Straipsnio tikslas – ištirti mokinių sėkmingo anglų kaip užsienio kalbos mokymosi pers­pektyvas, atskleisti mokinio kalbos ugdymąsi ir ugdymosi sėkmę lemiančius veiksnius. Tyrimu siekta atskleisti mokinio, kuris vėliau tapo anglų kalbos mokytoju vienoje Indonezijos pradi­nėje mokykloje, sėkmingo anglų kalbos mokymosi patirtį. Tuo tikslu buvo atliktas giluminis interviu. Gauti duomenys parodė, kad tyrimo dalyvis nevienodai vertina savo anglų kalbos gebėjimus. Jo teigimu, jam geriausiai sekėsi ugdytis klausymo gebėjimus. O kitų kalbinių gebėjimų lygis kito nedaug. Veiksnių, lemiančių kalbos mokymosi procesą, analizė atskleidė, kad, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  28
  Kultūrinės ir kalbinės tarpkultūrinio vertimo spragos.Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė, Dalia Gulbinskienė & Eglė Drėgvaitė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (4).
  Šio straipsnio tikslas – suteikti mokslinio tyrimo informacijos apie tarpkultūrinį vertimą ir kultūrines spragas, kurios atsiranda verčiant tarpkultūrinius tekstus, taip pat supažindinti su kultūrinėmis realijomis ir galimais vertimo metodais. Kristijono Donelaičio poema „Metai“ pasirinkta kaip pagrindinis šaltinis realijoms ir jų vertimo spragoms rasti. Vertimo spragos atsi­randa, kai tos pačios reikšmės žodžio nėra kalboje. Kultūra daro labai didelę įtaką kalbai, ypač tam, kokios emocijos yra asocijuojamos su tam tikrais žodžiais ir terminais. Kadangi kultūros yra skirtingos, jos žmonių suprantamos nevienodai, iškyla nemažai (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  24
  Liaudies leksikografija. Pagrindiniai interneto leksikografinių projektų ypatumai.Lina Vizgirdė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (4).
  Liaudies leksikografija – šiuolaikinės kalbinės kultūros fenomenas, taikomasis metakalbinės veiklos rezultatas ir viena iš akivaizdžiausių naiviosios lingvistikos apraiškų. In­ternetiniai liaudies leksikografų kurti slengo žodynai tradiciniam leksikografui tampa svarbia tyrimų erdve ir informacijos šaltiniu. Šie žodynai teikia galimybę atrasti naujausius slengo vienetus, stebėti jų vartojimą šiuolaikiškiausiuose kontekstuose, analizuoti gyvą kalbinės kūrybos procesą.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  26
  Eristinis argumentavimas politinėje reklamoje.Skirmantė Biržietienė & Eglė Gabrėnaitė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (3).
  Retorika – universali įtikinėjimo sistema, gebėjimas atrasti įtikinimo būdus ir priemones kiekvienu konkrečiu atveju. Įtikinimo proceso esminė dalis – argumentavimas – yra retorikos mokslo šerdis. Straipsnyje pristatomo tyrimo objektas – politinio diskurso argumen­tacijos lygmuo. Įvairių reklamos formų argumentacijos ypatybių analizė atskleidžia, kad eristinė argumentacija yra vyraujanti argumentacijos rūšis reklamoje. Paveikiuosiuose diskursuose eristiniai argumentai pasitelkiami dažnai, politiniame diskurse tam įtakos turi konkurenciniai santykiai, populiarumo vaikymasis, kova dėl valdžios, kuri įvairių, ypač per priešrinkimų debatus įgyja žodinio ginčo pavidalą. Tirti politinių reklamų pavyzdžiai (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  28
  Tekstyno duomenimis pagrįstas britų anglų kalbos konstrukcijų su veiksmažodiniais daiktavardžiais CHAT, TALK ir CONVERSATION tyrimas.Judita Giparaitė & Eglė Balčiūtė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (3).
  Konstrukcijos su veiksmažodiniais daiktavardžiais daugelio moks­lininkų jau buvo tyrinėtos įvairiais aspektais, tačiau mažai dėmesio sulaukė šių konstrukcijų tyrimai taikant prototipų teoriją. Šiame straipsnyje tiriamos prototipų teorijos požiūriu skirtingos konstrukcijos su sinoniminiais veiksmažodiniais daiktavardžiais chat, talk ir conversation. Šiuo tekstyno medžiaga pagrįstu tyrimu siekiama kiekybiškai ir kokybiškai aprašyti šias konstrukcijas ir išsiaiškinti jų semantines ir sintaksines savybes. Visa tyrimui būtina medžiaga surinkta iš BNC tekstyno. Straipsnyje analizuojamas konstrukcijų su sinoniminiais veiksmažodiniais daiktavardžiais chat, talk ir conversation junglumas su įvairiais veiksmažodžiais, turinčiais mažą (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  25
  Liminalumas Angelos Carter apsakymų rinkinyje Kruvinasis kambarys.Daina Miniotaitė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (3).
  Straipsnyje yra nagrinėjama liminalumo, liminalios patirties ir liminalaus personažo tema anglų rašytojos Angelos Carter apsakymų rinkinyje Kruvinasis kambarys, siekiama at­skleisti šiuolaikinio modernaus žmogaus tapatumo problemą, tapatumo transformaciją ir jo kūrimą. Rašytoja apsakymuose panaudoja gerai žinomus mitus ir klasikines pasakas apie Karalių Mėlynbarzdį, Gražuolę ir Pabaisą, Snieguolę, Batuotą Katiną ir Raudonkepuraitę, taip kritikuoja Vakarų hierarchijos ir patriarchalinę ideologijas ir su jomis susijusį binarinį mąstymą; tiria ir dekonstruoja sustabarėjusius Vakarų pasaulio socialinius ir kultūros kodus. Carter kūryba yra labai įvairi ir netelpa į (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  22
  Diskurso prozodija: žodžio bachelor ir jo lietuviško atitikmens viengungis kolokatų semantika.Linas Selmistraits - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (3).
  Straipsnyje pateiktas tyrimas atskleidžia angliškų ir lietuviškų kolokatų su anglišku žodžiu bachelor ir jo lietuvišku atitikmeniu viengungis semantikos panašumus ir skirtumus laisvuosiuose žodžių junginiuose ir kolokacijose, kurios parodo visuomenės požiūrį į nevedusius vyrus. Tyrimo šaltinis – 2012–2017 m. angliškos ir lietuviškos žiniasklaidos straipsniai. Tyrimas atskleidė, kad angliška ir lietuviška žiniasklaida turi daugiau panašumų nei skirtumų žodžių bachelor ir viengungis diskurso prozodijos atžvilgiu, kai kalbama apie neigiamame arba teigiamame diskurse vartojamus kolokatus su žodžiais bachelor / viengungis. Tačiau neigiamų kolokatų su žodžiu (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  26
  Angliškų ir lietuviškų meninių kūrinių recenzijų struktūriniai elementai.Jurgita Sribuaitė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (3).
  Nuolat atsiranda vis naujų meninių kūrinių, jiems svarbu pritraukti savo auditoriją, adresatą. Todėl iš tos gausybės meninių kūrinių visuomenei reikia rinktis, kurie iš jų yra verti dėmesio, o kurie neatitinka keliamų reikalavimų. Meninių kūrinių recenzijos padeda susidaryti nuomonę ir apsispręsti, ar verta tuos kūrinius skaityti. Šiame straipsnyje pristatoma recenzija kaip žanras, apibrėžiamos ir pristatomos svarbiausios šio žanro ypatybės ir funkcijos. Recenzijos skaitytojai tikisi, kad recenzentas ne tik pristatys ir aprašys nagrinėjamą kūrinį, bet ir pateiks jo argumen­tuotą analizę ir vertinimą. Pastarasis (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  28
  Jono Juškaičio poezijos intertekstai.Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (2).
  Jono Juškaičio lyrikos prigimtis yra heterogeniška – eilėraščiuose gausu svetimų tekstų. Straipsnyje intertekstualumas suprantamas kaip savo ir svetimo žodžio sąveika, o jo analizei yra pasirinktos lekseminės ir tekstinės interpretantės sąvokos. Leksemine interpretantegalima laikyti žodžių žaismą, kalambūrą, svetimos kalbos žodį. Ja gali tapti veikėjų vardai, perimti iš kitų kūrinių. Tekstine interpretante laikomas didesnis fragmentas, pateiktas be kabučių. Straipsnyje analizuojami pasaulietiniai ir religiniai intertekstai, jų funkcijos Juškaičio eilėraščiuose. Aptariamas tiesioginis ir netiesioginis citavimas, daugiausia dėmesio skiriama citavimui be kabučių. Konkrečių tekstų analizė atskleidžia, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  26
  W kręgu danych autobiografii. Powieść sentymentalna S. T. Aksakowa Lata dziecięce Bagrowa-wnuka.Joanna Czuark - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (2).
  Lata dziecięce Bagrowa-wnuka S. T. Aksakowa to powieść autobiograficzna przedstawiająca zaledwie krótki odcinek życia twórcy – dzieciństwo. Pisarz nie ogranicza się w nim do kronikarskiego opisu epizodów z życia bohatera, lecz stara się zwrócić uwagę odbiorcy na to, co miało decydujący wpływ na ukształtowanie się „ja” autobiografisty; pod kreacją podmiotu, konstruuje bogatą, przekonywującą autokreację. W światopoglądzie małego Sierioży zauważamy, typowe dla autora zamiłowanie do natury i przyrody, szczególną troskę o trwałość rodzinnych więzów, przywiązanie do siostry i innych członków rodziny. W (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  19
  Jono Juškaičio poezijos kodo ieškojimai.Džiuljeta Maskuliūnienė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (2).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  27
  Alfonso Maldonio eilėraščio „Pabudimas iš miego“ genezė.Donata Mitaitė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (2).
  Eilėraštis „Pabudimas iš miego“ kritikų buvo įvertintas kaip vienas geriausių Alfonso Maldonio rinkinio Rytas vakaras eilėraščių. Poeto archyve yra išlikęs pats pirmasis, 1970 metais rašytas eilėraščio rankraštinis variantas, kurio tekstas ir tiksli parašymo data rodo, kad eilėraštį inspiravo žymaus kalbininko Jono Kazlausko mirtis. Manoma, kad dėl Kazlausko mirties yra kaltas mokslininką persekiojęs sovietinis KGB. Rankraštinio ir spausdinto eilėraščių sugretinimas rodo, kad poetas iš teksto pašalino konkretaus įvykio detales, nors galutiniame variante išliko nuo pat pradžių ryški grėsmės, smurto nuojauta. Eilėraštyje išreikšta (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  28
  Kosto Ostrausko draminiai istorijos perrašymai.Reda Pabarčienė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (2).
  Straipsnyje apžvelgiamos ryškiausio lietuvių egzodo dramaturgo, avangardinės pakraipos rašytojo Kosto Ostrausko dramos, sąlygiškai vadintinos istorinėmis. Aptariami istorinės medžiagos atrankos ir interpretavimo, stilistinio ir žanrinio perkūrimo principai, dramose keliamos valdžios, istorinės atminties, istorijos vertės problemos. Formuojamos prielaidos svarstymams apie Ostrausko dramų sąsajas su postmoderniąja istoriografija ir Naujojo istorizmo idėjomis.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  22
  Pokario atminties pasakojimai: laisvės kovų dalyvių atsiminimai.Rita Tūtlytė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (2).
  Straipsnio objektas – Romo Kauniečio per keturis dešimtmečius surinkti pokario laisvės kovotojų, ryšininkų ar kitaip kovose dalyvavusių atsiminimai, sudėti į dešimties tomų seriją skirtingais pavadinimais: Aukštaitijos partizanų prisiminimai, Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai, Laisvės kovotojų prisiminimai, Laisvės kovų ir netekčių metai. Straipsnyje susitelkiama į žanro apibrėžtis, apžvelgiamas trauminių patirčių turinys, galįs pasitarnauti mentaliteto ir tapatybės tyrimams. Dėmesys skiriamas atsiminimų pasakojimų strategijoms bei daugiasluoksnei knygų sandarai, formuojančiai keliakryptę žiūros perspektyvą ir savitai epopėjinį rinkinių pavidalą. Tyrimu keliami klausimai, kokiu būdu tokio pobūdžio (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  24
  Pierre’o Bourdieu teorija ir sovietmečio lietuvių literatūros lauko tyrimai.Saulius Vasiliauskas - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (2).
  Straipsnyje svarstomos prancūzų sociologo Pierreʼo Bourdieu meno sociologijos idėjos, parankios tyrinėti sovietmečio literatūros laukui. Glaustai pristatomi ir aptariami pagrindiniai literatūros lauko funkcionavimą apibrėžiantys konceptai ir jų vartosena, formuluojami šios metodologijos probleminiai aspektai, trumpai apžvelgiama Bourdieu darbų kritinė recepcija užsienyje ir jų taikymas Lietuvoje.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  31
  Didysis karas lietuvių memuarinėje literatūroje: atminties diskursų spektras, nepriklausomybės „byla“ ir užmaršties kontekstas.Eugenijus Žmuida - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (2).
  Straipsnyje, remiantis istoriniais ir memuariniais šaltiniais, aptariami XX amžiaus pirmųjų dešimtmečių istoriniai įvykiai, lėmę lietuvių politinės tautos ir savarankiškos valstybės atsiradimą, pristatoma memuarinė literatūra, susijusi su tų metų atmintimi, reprezentuojanti skirtingas perspektyvas. Prasidėjęs Didysis karas sustiprino jau puoselėtas viltis siekti autonominės nepriklausomybės, o karui baigiantis – politinės. Apie karo ir nepriklausomybės kovų laikotarpį memuarus paliko žymiausios to laikotarpio politikos ir kultūros asmenybės. Memuarinės literatūros spektras atveria plačią ir įvairią istorinių įvykių ir asmeninių išgyvenimų panoramą, užfiksuotą įvairiausiomis atminties formomis, tačiau vėliau (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  25
  Socialinių ir technologijos mokslų bakalauro darbų kalbos ypatybės.Eglė Gudavičienė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (1).
  Straipsnyje analizuojamas bakalauro darbų žodynas ir frazės. Aptariamos mokslo tekstų ypatybės ir bakalauro darbų žanras. Straipsnyje lyginant dviejų mokslo sričių – socialinių ir technologijos mokslų – bakalauro darbus aiškinamasi, kokie žodžiai yra bendri, ar vienodas jų dažnumas, kokias leksines samplaikas ir frazes sudaro tyrimui pasirinkti bendri žodžiai. Lyginant žodyną matyti, kad bendrų žodžių aktualumas skirtingų mokslų bakalauro darbuose labai nevienodas. Leksinių samplaikų su bendrais žodžiais tyrimas platesniame kontekste rodo, kad, nors bakalauro darbų žanras ir tas pats, darbų fraziškumas, frazių įvairovė (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  23
  Mečislovo Reinio ir Alfonso Gučo psichologijos vadovėlių vienažodžių terminų bendrybės ir skirtybės.Rita Katelytė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (1).
  Šiame straipsnyje pagal kilmę ir santykį dabartine terminologija nagrinėjamos Mečislovo Reinio ir Alfonso Gučo psichologijos vadovėlių vidurinėms mokykloms vienažodžių terminų bendrybės ir skirtybės. Šio straipsnio tikslas – atskleisti ankstyvųjų lietuviškų psichologijos vadovėlių terminijos problematiką.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  26
  Šiaurinių panevėžiškių patarmės daiktavardžio morfologinio proceso natūralumas.Rasa Kurkauskienė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (1).
  Šiaurinių panevėžiškių patarmės daiktavardžio morfologinio proceso natūralumo išsamus tyrimas ir išvados pirmą kartą publikuotos autorės daktaro disertacijoje. Siekiant platesnės patarmės tyrimų sklaidos straipsnyje glaustai ir aiškiai pateikiamas koncentruotas disertacijoje aprašytas tyrimas. Straipsnyje atlikti tik nežymūs pakeitimai. Straipsnyje keliamas tikslas – remiantis natūraliosios morfologijos teorijos principais įvertinti ir glaustai aprašyti konstrukcinį linksnių formų ikoniškumą, daiktavardžio formų ir galūnių sinkretizmą. Fleksinių formų paradigmų lyginimas parodė, kad šiaurinių panevėžiškių patarmėje, palyginti su bendrine kalba, sinkretizuotų linksnių, neikoniškų, kontraikoniškų formų yra gerokai daugiau. Dėl to (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  26
  Pastabos apie Balio Sruogos laiškų rašybą ir kalbą.Aurimas Markevičius & Neringa Markevičienė - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (1).
  Šiame straipsnyje aprašomuoju, analizės, tekstologinio tyrimo metodais nagrinėjant istorinio konteksto medžiagą ir detales, tiriami Balio Sruogos laiškų rašybos atvejai, neatitinkantys jo gyvento meto ir dabartinės ortografijos. Aprašomi ir B. Sruogos kalbos ypatumai, ypač tarmybės, būdingos ne tik jo gimtajai rytų aukštaičių, bet ir vakarų, pietų aukštaičių, žemaičių tarmėms, taip pat laiškuose vartojamos svetimybės.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  23
  Lenkų kalbos mokymo perspektyvos Lietuvoje: poreikių analizė.Irena Masoit - 2018 - Žmogus ir Žodis 20 (1).
  Straipsnyje nagrinėjami lenkų kaip užsienio kalbos mokymosi Lietuvoje motyvai ir poreikiai, atsižvelgiant į ES daugiakalbystės politiką ir esamą Lietuvos sociokultūrinę situaciją. Tyrimo medžiagą sudaro internetinės apklausos duomenys. Apklausoje dalyvavo 78 įvairiais būdais lenkų kalbą besimokantys asmenys. Apklausa atlikta vykdant tarptautinį projektą „Polish Online“; ja buvo siekiama išsiaiškinti respondentų lūkesčius, susijusius su kuriamos interneto svetainės, skirtos mokytis lenkų kalbos, taip pat pritaikytos lietuviakalbiams vartotojams, struktūra ir turiniu.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues