Year:

 1.  1
  Interkulturalna Efikasnost I Preferencije Glazbi Svijeta U Kontekstu Visokoškolskog obrazovanjaIntercultural Effectiveness and World Music Preferences in the Context of Higher Education.Snježana Dobrota & Mirna Vukić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):247-262.
  U radu je istražen utjecaj završenog srednjoškolskog obrazovanja i dobi/godine studije na interkulturalnu efikasnost studenata i njihove preferencije glazbi svijeta, zatim povezanost između interkulturalne efikasnosti i preferencija glazbi svijeta te utjecaj poznatosti na preferencije glazbenih ulomaka. Istraživanje je provedeno na uzorku studenata različitih fakulteta Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu, pomoću upitnika sastavljenog od tri dijela: Upitnik općih podataka, Upitnik interkulturalne efikasnosti te Upitnik za ispitivanje glazbenih preferencija. Rezultati ne potvrđuju utjecaj vrste završene srednje škole ni dobi/ godine studija (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Nužnost Uvođenja Sadržaja Etičkoga Obrazovanja U nastavuImportance of Introducing Ethics Education in the Curricula.Dejan Donev - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):37-52.
  Etičko obrazovanje, kao vrsta filozofskog obrazovanja, danas postaje sve aktualnije. Nastava filozofije nije samo razvoj duha nego i put ka samosvijesti i svijesti o ljudskoj dužnosti. Etičke spoznaje i osjećaji osnova su za ljudski, moralni i intelektualni razvoj ličnosti. Mlada ličnost se u susretu s etičkom problematikom i sadržajima uklapa u realnost svijeta kao ljudsko djelo. Kroz etiku ona uspijeva spoznati da je ličnost kontinuitet, ali i progres; da je ličnost dio svoje male zajednice, ali i sastavnica cjeline svijeta. Etičko (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Razvoj I Uloga Školskog Kurikuluma U Republici HrvatskojDevelopment and the Role of School Curriculum in the Republic of Croatia.Morana Koludrović & Višnja Rajić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):11-36.
  Glavni cilj ovoga istraživanja bio je povijesno-komparativnom analizom nastavnih planova i programa, odnosno kurikuluma za osnovnu školu istražiti i analizirati ulogu, zastupljenost i načine realizacije školskih kurikuluma u razdoblju od 1951. do 2019. godine. Prema dobivenim rezultatima uočljivo je da se značaj, uloga i aktivnosti školskog kurikuluma razlikuju u različitim reformama, a analizom kurikulumskih dokumenata utvrđeno je da se aktivnostima i sadržajima iz područja školskog kurikuluma želi pridonijeti individualizaciji i fleksibilnosti nastavnog procesa, zadovoljavanju specifičnih mogućnosti, potreba i interesa učenika,povezivanju obiteljskog (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  IWB Integration in the School Subject ScienceStavovi Učitelja o Korištenju Pametne Ploče U Nastavi Prirode I Društva.Ines Kovačić & Marina Čović - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):151-169.
  This study investigates the integration of the interactive whiteboard into Science teaching during the primary educational cycle and teachers’ perceptions about the use of the information and communication technology in the school subject Science. An online questionnaire was distributed to Croatian schools in 2015/2016. A total of 104 teachers expressed their perceptions, 65 of them were from schools without an IWB, while the remaining 39 responded to our online questionnaire from schools with an implemented IWB. The results indicate the higher (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Stvaralaštvo Hrvatskih Skladateljica U Udžbenicima Glazbene kultureArtwork by Female Composers in Primary Music Education.Marijo Krnić & Ani Silić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):236-280.
  Glazbena djela skladateljica važan su, ali nedovoljno obrađen segment glazbeno-povijesne baštine te u nedovoljnoj mjeri zastupljen element suvremene glazbene kulture. Djeca se s djelima skladateljica u prvom redu upoznaju u okviru osnovnoškolske nastave glazbe. U radu je prikazano istraživanje kojemu je cilj bio utvrditi zastupljenost djela skladateljica namijenjenih za slušanje i pjevanje u udžbenicima za Glazbenu kulturu koji su u uporabi u Hrvatskoj, a posebno djela hrvatskih skladateljica. U istraživanju je analiziran 21 udžbenik triju hrvatskih nakladničkih kuća. Rezultati ukazuju na (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Mišljenja Studenata Primarnog Obrazovanja o Obilježjima profesijeOpinions of Future Primary Education Teachers on the Characteristics of the Profession.Petra Kuntin - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):103-125.
  Cilj istraživanja je utvrditi mišljenje studenata primarnog obrazovanja o obilježjima profesije. Nezavisne varijable istraživanja su trenutačna godina studija, vrsta prethodno završene srednje škole te modul/smjer koji studenti pohađaju. Istraživanje je provedeno anketnim upitnikom u akademskoj godini 2019./2020., a uzorak čine studenti/ce prve i pete godine Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati pokazuju da studenti primarnog obrazovanja prepoznaju obilježja profesije te postojanje statistički značajne razlike s obzirom na godinu studija i vrstu prethodno završene srednje škole. In this paper, the opinion of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Biti Plesni Pedagog Being a Dance Pedagogue.Daliborka Luketić & Nataša Kustura - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):77-101.
  Na tragu pitanja o tome što znači biti plesni pedagog, cilj ovoga rada bio je ispitati neke odrednice profesije plesnog pedagoga te prikazati način na koji plesni pedagozi progovaraju o onom ‘pedagoškom’ u svojoj profesiji. Primjenom kvalitativnog istraživanja te metodom dubinskog intervjua s plesnim pedagozima koji djeluju u različitim područjima odgojno-obrazovnog i umjetničkog rada, nastojalo se je opisati i analizirati područje njihova rada, odgojnog djelovanja te odgojne vrijednosti koje oni u svome radu afirmiraju. Temeljem kvalitativne analize podataka i primjenom interpretativne (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ritamske aktivnostiRhythmic Activities.Lidija Nikolić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):193-220.
  Brojna su istraživanja potvrdila vezu između glazbenog obrazovanja i dobrobiti za opći razvoj djeteta. Glazbene aktivnosti koje stavljaju težište na ritam u nekim su se istraživanjima istakle kao sredstvo poticaja djetetovog razvoja u ne-glazbenim domenama. Rad se bavi ulogom temporalne dimenzije glazbe u glazbenom i općem razvoju djeteta. Iznose se dosadašnje spoznaje o percepciji, obradi i izvođenju glazbenog ritma, pulsa i metra te tijeku ritamskog razvoja djeteta. Daje se pregled istraživanja utjecaja glazbenih aktivnosti koje se temelje na ritmu na ne-glazbene (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Brižnost Nastavnika Iz Perspektive Učenika I nastavnikaTeachers Caring Behavior From the Perspective of Students and Teachers.Sanja Simel Pranjić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):127-149.
  Hrvatski odgojno-obrazovni sustav se, kao i sustavi u drugim zemljama, u današnjem vremenu suočava s različitim izazovima – od porasta rizika u mentalnom zdravlju i vršnjačkog nasilja do nezadovoljstva učenika školom. U odgovaranju na te izazove potrebno je krenuti od kontekstualnih faktora, poput odnosa učenika i nastavnika. Budući da je brižan odnos nastavnika i učenika ključan preduvjet za cjeloviti razvoj učenika te njihov školski uspjeh, nužno je utvrditi prepreke koje mogu ugroziti razvoj takvog odnosa. U dosadašnjim istraživanjima uočeno je kako (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Učiteljska Procjena Znanja o Simptomima, Etiologiji I Tretmanu ADHD-aTeachers’ Assessment of Knowledge About the Symptoms, Etiology and Treatment of ADHD.Sanja Skočić Mihić, Snježana Sekušak Galešev & Selma Kehonjić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):171-191.
  Cilj je studije bio utvrditi učiteljsku procjenu znanja o simptomima, etiologiji i tretmanu ADHD-a te njenu povezanost sa sociodemografskim obilježjima učitelja, obilježjima škole i učiteljevoj samoprocjeni općeg znanja o ADHD-u. Prigodan uzorak činilo je 233 učitelja. Primijenjen je Upitnik učiteljskih znanja o ADHD-u trofaktorske strukture: Simptomi, Etiologija i Tretman ADHD-a, odgovarajuće pouzdanosti. Učitelji poznaju važnost tretmana za akademske i socijalne ishode učenika s ADHD-om te simptome ADHD-a, dok iskazuju nedovoljno poznavanje etiologije ADHD-a. Prisutne su zablude u identificiranju uzroka ADHD-a u (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Interactive Learning Materials for Subjects Music Theory and Solfeggio in the Slovenian Primary Music schoolInteraktivni Nastavni Materijali Za Predmete Glazbena Teorija I Solfeggio U Osnovnim Glazbenim Školama U Sloveniji.Katarina Zadnik - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):281-301.
  With the outbreak of the pandemic, general and music education shifted completely to remote learning as the only possible form. The research looks into didactic approaches using digital technology adopted by active teachers and students in the Slovenian music school in asynchronous distance learning. On a sample of 9 active teachers and 16 students, the research study examined 31 interactive learning materials in order to identify innovative didactic approaches using digital tools which were applied to achieve learning objectives within musical (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Preschool Teachers and Musically Gifted Children in Slovene kindergartensOdgojitelji I Glazbeno Nadarena Djeca U Slovenskim Vrtićima.Jerneja Žnidaršič, Barbara Sicherl Kafol & Olga Denac - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):221-245.
  The aim of the present study, which involved preschool teachers, was to explore the area of working with musically gifted children. In particular, we focused on the identification of musically gifted children and monitoring of their musical development, preschool teachers’ competence for working with children, and evaluation of factors important for the development of musically gifted children. Research results showed that the majority of preschool teachers: were able to identify musically gifted children; rarely monitored and documented children’s musical development systematically (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues