Metodicki Ogledi

ISSNs: 0353-765X, 1848-2325

38 found

View year:

 1.  4
  Glazbene preferencije mlađih adolescenataMusical preferences of younger adolescents.Amir Begić & Jasna Šulentić Begić - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):143-165.
  Glazba ima važnu ulogu za adolescente jer se u tom životnom razdoblju oblikuju osobni i društveni identiteti, ali izgrađuju i glazbene preferencije. U okviru ovoga rada provedeno je online anketiranje koje je obuhvatilo 200 sudionika, odnosno učenika osnovnih općeobrazovnih škola iz pet hrvatskih županija u dobi od 13 i 14 godina. Cilj istraživanja bio je doznati glazbene preferencije učenika te utječu li sociodemografske varijable i nastava glazbe na njihove preferencije. Djevojčice su iskazale nešto veću sklonost prema svim ponuđenim vrstama glazbe, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Glazbene preferencije mlađih adolescenata.Amir Begić & Jasna Šulentić Begić - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):143-165.
  Music plays an important role for adolescents since personal and social identities are formed during this period of life, but they also build musical preferences. Within this paper, an online survey was conducted, which included 200 respondents, i.e. primary school students from five Croatian counties aged 13 and 14. The aim of the research was to find out the musical preferences of students and whether sociodemographic variables and music teaching influence their preferences. The girls showed a slightly greater preference for (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Odnos kompetentnosti, percipirane ozbiljnosti nasilne situacije i intervencija učitelja u slučajevima vršnjačkog nasiljaThe relationship between competence, assessment of the severity of a violent situation and teacher intervention in cases of peer violence.Vesna Bilić - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):67-96.
  U novije vrijeme smatra se da učitelji imaju ključnu ulogu u suočavanju s problemom vršnjačkog nasilja, a za kvalitetne intervencije važna je kompetentnost učitelja. Cilj ovog istraživanja je ispitati odnos kompetentnosti i percipirane ozbiljnosti nasilne situacije u predviđanju intervencija učitelja u slučajevima vršnjačkog nasilja. Istraživanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku učitelja osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, prosječne dobi 43 godine. Za prikupljanje podataka, uz upitnik sociodemografskih karakteristika, korištene su Vinjete te Skala samoprocjene kompetentnosti za rad učitelja na problemima vršnjačkog (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Odnos kompetentnosti, percipirane ozbiljnosti nasilne situacije i intervencija učitelja u slučajevima vršnjačkog nasilja.Vesna Bilić - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):67-96.
  In recent times, teachers are considered to play a key role in dealing with the problem of peer violence and their competence is very important for quality interventions. The aim of this study was to examine the relationship between competence and perceived severity of a violent situation in predicting teacher intervention in cases of peer violence. The research was conducted on a nationally representative sample of primary school teachers in the Republic of Croatia, average age 43 years. In addition to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Stavovi studenata Sveučilišta u Osijeku prema online učenju tijekom potpunog zatvaranja uslijed epidemije COVID-19Attitudes of University of Osijek’s students towards online learning during lockdown due to COVID-19 pandemic. [REVIEW]Juraj Jurlina, Demian Papo & Hrvoje Potlimbrzović - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):263-283.
  Zbog pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u proljeće 2020. godine u Republici Hrvatskoj nastupilo je potpuno zatvaranje koje je uključivalo i mjeru obaveze prelaska nastavnog procesa na svim razinama obrazovanja iz učioničke nastave u nastavu na daljinu. Obilježja koja je učenje u visokom obrazovanju poprimilo tijekom potpunog zatvaranja odgovaraju obilježjima karakterističnima za online učenje. S ciljem utvrđivanja stavova studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prema online učenju i čimbenika tih stavova, proveli smo kvantitativno istraživanje. Podatke smo pritom prikupljali (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Stavovi studenata Sveučilišta u Osijeku prema online učenju tijekom potpunog zatvaranja uslijed epidemije COVID-19.Juraj Jurlina, Demian Papo & Hrvoje Potlimbrzović - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):263-283.
  Due to COVID-19 pandemic caused by the virus SARS-CoV-2, in the spring of 2020 Republic of Croatia imposed a lockdown, which included a measure of transferring the educational process on all educational levels from classroom to distance education. Characteristics of learning in higher education during the lockdown were identical to those pertaining to online learning. Aiming to determine the attitudes of students of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek towards online learning and the factors affecting their attitudes, we have conducted (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Dimenzije i aspekti roditeljskog ponašanja u obiteljima djece s poremećajem iz spektra autizmaDimensions and aspects of parental behaviour.Aleksandra Kardum, Natalija Lisak Šegota & Anka Jurčević Lozančić - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):97-123.
  Istraživanje daje uvid u glavne dimenzije i aspekte roditeljskog ponašanja roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma s obzirom na prisutnost/neprisutnost nepoželjnih ponašanja djece, temeljem samoprocjene. Istraživanje je provedeno na uzorku od N=121 roditelja djece s PSA iz Dalmacije. Rezultati su ukazali na prisutnost restriktivne kontrole i kažnjavanja kada su prisutna nepoželjna ponašanja, dok roditelji čija djeca nemaju nepoželjna ponašanja pokazuju više autonomije za svoje dijete, imaju veće roditeljsko znanje i primjenjuju induktivno rezoniranje. U raspravi se ističe značaj osobnih karakteristika (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Dimenzije i aspekti roditeljskog ponašanja u obiteljima djece s poremećajem iz spektra autizma.Aleksandra Kardum, Natalija Lisak Šegota & Anka Jurčević Lozančić - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):97-123.
  The research provides insight into the main dimensions and aspects of behavior of parents of children with autism spectrum disorder with regard to the presence/absence of challenging behavior patterns in children, according to the parents’ self-assessment. The research was conducted on a sample of N=121 parents of children with autism spectrum disorder from the Croatian region of Dalmatia. The results indicate the presence of such parental behaviors as restrictive control and punishment when challenging behaviours are present. On the other hand, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Interests of Croatian primary school pupils about elective Technology Teaching and school activitiesInteresi učenika osnovne škole za izbornu nastavu tehničke kulture i školske aktivnosti u Hrvatskoj.Damir Purković, Dino Delač & Stjepan Kovačević - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):167-189.
  Allowing pupils to choose the content of their learning is an important step towards individualized development. Despite the need proclaimed by society for the development of competences in STEM area, educational cycles in this field are the least represented in the Croatian general education curriculum. This research was conducted in order to gain insight into pupils’ interests in the contents of technical culture and for school activities. The research was conducted on a stratified sample of primary school pupils in Croatia (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Interests of Croatian primary school pupils about elective Technology Teaching and school activities.Damir Purković, Dino Delač & Stjepan Kovačević - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):167-189.
  Učenikova mogućnost izbora sadržaja učenja tijekom općeg obveznog obrazovanja važan je korak ka individualiziranom razvoju. Unatoč proklamiranim potrebama društva za razvojem kompetencija u tzv. STEM području, u hrvatskom su obrazovnom sustavu aktivnosti iz ovog područja najmanje zastupljene u kurikulumu općeg obrazovanja. Stoga je provedeno istraživanje interesa učenika za izbornu nastavu tehničke kulture te za aktivnosti koje bi odabrali kad bi mogli birati što će u školi učiti i raditi. Istraživanje je provedeno na stratificiranom uzorku učenika osnovnih škola u Hrvatskoj u (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Nastava na daljinu u hrvatskim i srpskim glazbenim školamaDistance learning in Croatian and Serbian music schools.Ana Ristivojević & Vesna Svalina - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):241-261.
  Ovaj rad predstavlja rezultate empirijskog istraživanja provedenog radi ispitivanja mišljenja učitelja vokalno-instrumentalne i teorijske nastave pri hrvatskim i srpskim glazbenim školama o učenju na daljinu. Istraživanje je provedeno tijekom svibnja 2020., u vrijeme kad su sve glazbene škole zbog pandemije COVID-19 u potpunosti prešle na sustav učenja na daljinu. Rezultati pokazuju da su se učitelji, usprkos brojnim problemima, osobito lošim internetskim vezama i lošom kvalitetom zvuka dobivenim elektroničkim uređajima, uspješno nosili s realizacijom nastave glazbe na daljinu. Pronađene su statistički značajne (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Nastava na daljinu u hrvatskim i srpskim glazbenim školama: Stavovi i praksa nastavnika.Ana Ristivojević & Vesna Svalina - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):241-261.
  This paper presents the results of empirical research conducted to examine the opinion of teachers of vocal, instrumental, and theoretical teaching at Croatian and Serbian music schools on distance learning. The survey was conducted during May 2020, at a time when all music schools have completely switched to a distance learning system due to the COVID-19 pandemic. The results showed that teachers, despite numerous problems, especially poor internet connections and poor sound quality obtained by electronic devices, have successfully coped with (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Osobitosti stavova pedagoških profesionalaca prema djeci (bivših) zatvorenikaCharacteristics of the attitudes of pedagogical professionals towards children of (ex) prisoners.Ksenija Romstein - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):47-66.
  Procjenjuje se da trenutačno u Republici Hrvatskoj tijekom godine oko 12 000 djece ima jednog ili oba roditelja u zatvoru, dok je broj djece bivših zatvorenika značajno veći. Djeca zatvorenika svakodnevno se susreću sa stigmatizacijom zbog roditeljskog izvršavanja kazne. S obzirom na to da su odgojno-obrazovne ustanove mjesta koja mogu imati protektivnu ulogu, provedeno je istraživanje o stavovima pedagoških profesionalaca prema djeci zatvorenika. Rezultati pokazuju kako kod pedagoških profesionalaca postoji tendencija biološkom determinizmu, uz neujednačenost u strukturama afekata, ponašanja i kognicije. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Osobitosti stavova pedagoških profesionalaca prema djeci (bivših) zatvorenika.Ksenija Romstein - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):47-66.
  It is estimated that in Croatia around 12 000 children have one or both parents in prison, while the number of children of ex-prisoners is even higher. Children of prisoners are stigmatized on daily basis, due to parental incarceration. Regarding the fact that educational institutions can be a safe-places with strong protective role, the survey among pedagogical professionals towards children of prisoners was conducted. Results showed that pedagogical professionals nurture biological determinism, with inconsistency in structural aspects of affects, behavior, and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Moralni individualizam i obrazovanjeMoral individuality and education.Slobodan Sadžakov - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):31-45.
  U radu se razmatraju neki aspekti moralne individualnosti, posebno u kontekstu analize njene civilizacijske vrijednosti, kao i uloge u kontekstu moderne društvenosti. Dio rada posvećen je analizi aktualnog obrazovnog sustava, odnosno utjecaju koji on ima na izgradnju moralnog identiteta. The paper discusses some aspects of moral individuality, especially in the context of the analysis of its civilizational importance, as well as its role in the context of modern society. Part of the paper is dedicated to the analysis of the current (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Moralni individualizam i obrazovanje.Slobodan Sadžakov - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):31-45.
  The paper discusses some aspects of moral individuality, especially in the context of the analysis of its civilizational importance, as well as its role in the context of modern society. Part of the paper is dedicated to the analysis of the current educational system, i.e. to the influence it has on the construction of moral identity.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  A Rasch modeling approach to analyzing students’ incorrect answers on multiple-choice questionsPrimjena Rasch modeliranja u analizi netočnih odgovora studenata na pitanja višestrukog izbora.Džana Salibašić Glamočić & Vanes Mešić - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):217-240.
  An analysis of students’ difficulties for a curricular topic may help the educator to gain better insight into students’ reasoning about that topic which is a prerequisite for high-quality teaching. The purpose of this study was to demonstrate how distractor analysis may be used for identifying students’ difficulties in a certain topic. In order to be in position to perform invariant measurement and to easily relate students’ difficulties to their achievement levels, we decided to take a Rasch modeling approach. Our (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. A Rasch modeling approach to analyzing students’ incorrect answers on multiple-choice questions: An example from wave optics.Džana Salibašić Glamočić & Vanes Mešić - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):217-240.
  Analiza studentskih poteškoća vezanih za određenu nastavnu temu može pomoći predavaču u stjecanju boljeg uvida u studentsko razumijevanje određene teme, što je preduvjet za visokokvalitetnu nastavu. Svrha ovog istraživanja sastojala se u demonstriranju načina na koji analize ometača mogu biti iskorištene za identificiranje studentskih poteškoća u određenom području. Kako bismo mogli provoditi invarijantna mjerenja i lako povezati studentske poteškoće s razinama njihovih postignuća, odlučili smo se studiju provesti u okviru Rasch formalizma. Naše istraživanje obuhvatilo je 14 zadataka iz područja valne (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  Aristotelova politika u horizontu mjere i odgojaAristotle’s political theory in the horizon of measure and education.Željko Senković - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):11-29.
  U članku se razmatra grčki ideal mjere, najčešće izražen pojmom sredine. To nije samo svegrčki ideal nego drevna i svevremena baština, koja je konvergirala odgoju u ujednosti ‘dobrote i ljepote’. On je življen u polisu, kao što je bio i personalna, unutarduševna težnja. U Aristotelovoj politici počelo mjere prvenstveno je vezano za balansiranje političkih poredaka, ali postoji i druga perspektiva u kojoj je više riječ o vrlini i moralnim kvalitetama aristokracije, gdje se identificira dobrog čovjeka i građanina. Taj pristup srodniji (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Aristotelova politika u horizontu mjere i odgoja.Željko Senković - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):11-29.
  The article considers the Greek ideal of moderation, most often expressed through the notion of the Mean. It is not merely a pangreek ideal, but an ancient and everlasting inheritance, which converged to the education in the unity of ‘goodness and beauty’. It is lived in the polis, as it was also a personal aspiration of the inner soul. In Aristotle’s politics, the source of moderation is primarily connected to the balance of political orders, however there is another perspective in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Preschool teachers’ perspective on factors of intergenerational learning important for professional developmentPerspektiva odgojitelja o čimbenicima međugeneracijskog učenja važnima za profesionalno usavršavanje.Aleksandra Šindić, Dragan Partalo & Nives Ličen - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):125-142.
  The theoretical framework of the study is represented by two concepts: intergenerational learning and professional development. Quantitative research conducted in 2021 on a sample of 108 preschool teachers of preschool institutions in the Banja Luka region aimed to examine the perspective of preschool taechers on the factors of intergenerational learning important for their own professional development. Using factor analysis, three factors of intergenerational learning were singled out from the perspective of preschool teachers, and they are: professional cooperation and personal growth; (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Preschool teachers’ perspective on factors of intergenerational learning important for professional development.Aleksandra Šindić, Dragan Partalo & Nives Ličen - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):125-142.
  Teorijski okvir studije predstavljaju dva koncepta: međugeneracijko učenje i profesionalno usavršavanje. Kvantitativno istraživanje provedeno 2021. godine na uzorku od 108 odgojitelja predškolskih ustanova banjolučke regije imalo je za cilj ispitati perspektivu odgojitelja o čimbenicima međugeneracijskog učenja važnima za vlastito profesionalno usavršavanje. Korištenjem faktorske analize izdvojena su tri čimbenika međugeneracijskog učenja iz perspektive odgojitelja i to su: profesionalna suradnja i osobni rast; inkluzija starijih u odgojno obrazovni rad i humanističko obrazovanje; predrasude i stereotipi. Nalazi ukazuju na to da odgojitelji naglašeno prepoznaju (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Stavovi zaposlenika ustanova za obrazovanje odraslih o kompetencijama edukatora u radu s odraslimaAttitudes of employees of adult education institutions on the competences of educators in working with adults.Elena Staničić & Anita Zovko - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):285-310.
  Uloge edukatora u obrazovanju odraslih kontinuirano se mijenjaju, a sve ih se češće naziva mentorima, savjetnicima, motivatorima i evaluatorima, odnosno pridaju im se uloge za koje je nužno posjedovanje širokog spektra generičkih i specifičnih kompetencija. S obzirom na oskudan broj provedenih studija o kompetencijama edukatora u Republici Hrvatskoj, provedeno je istraživanje s ciljem ispitivanja i analiziranja stavova zaposlenika ustanova za obrazovanje odraslih o ključnim kompetencijama koje su potrebne za rad s odraslima te utvrđivanja stavova o važnosti pojedinih skupina kompetencija. U (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Stavovi zaposlenika ustanova za obrazovanje odraslih o kompetencijama edukatora u radu s odraslima.Elena Staničić & Anita Zovko - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):285-310.
  The roles of educators in adult education are constantly changing. Educators are increasingly called mentors, counselors, motivators, and evaluators: roles for which it is inevitable to have a wide range of generic and specific competencies. Given the scarce number of studies on the competencies of educators in Croatia, a survey was conducted to examine and analyze the attitudes of employees of adult education institutions on key competencies needed to work with adults and to determine attitudes about the importance of certain (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Izvanučionička nastava u kurikulumima osnovnih školaOutdoor education in an elementary school curriculum.Ema Zelembrz, Senka Žižanović & Mirko Lukaš - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):191-215.
  Izvanučionička nastava poveznica je života i škole i neizostavna sastavnica suvremenog odgoja i obrazovanja. Obzirom na njezinu iznimnu pedagošku vrijednost, cilj je ovoga rada analizom školskih kurikuluma dobiti uvid u zastupljenost i oblike provedbe izvanučioničke nastave u osnovnim školama. U tu svrhu analizirana su 73 školska kurikuluma osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije. Analiza sadržaja kurikuluma obuhvatila je različite oblike provedbe izvanučioničke nastave, njihovu zastupljenost u okviru razredne i predmetne nastave i u odgojno-obrazovnim područjima propisanim Okvirom nacionalnog kurikuluma. Ovim se (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Izvanučionička nastava u kurikulumima osnovnih škola.Ema Zelembrz, Senka Žižanović & Mirko Lukaš - 2022 - Metodicki Ogledi 29 (1):191-215.
  Outdoor education is a link between life and school and an indispensable component of modern education. Considering its exceptional pedagogical value, the main goal of this research is to get an insight into the presence and form of outdoor education implementation in elementary schools. For that purpose, seventy-three school curricula from Osijek-Baranja County were analyzed. The analysis of curriculum content includes not only different forms of outdoor education, their presence in one teacher education and subject teaching but also education areas (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Interkulturalna efikasnost i preferencije glazbi svijeta u kontekstu visokoškolskog obrazovanjaIntercultural effectiveness and World Music preferences in the context of higher education.Snježana Dobrota & Mirna Vukić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):247-262.
  U radu je istražen utjecaj završenog srednjoškolskog obrazovanja i dobi/godine studije na interkulturalnu efikasnost studenata i njihove preferencije glazbi svijeta, zatim povezanost između interkulturalne efikasnosti i preferencija glazbi svijeta te utjecaj poznatosti na preferencije glazbenih ulomaka. Istraživanje je provedeno na uzorku studenata različitih fakulteta Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu, pomoću upitnika sastavljenog od tri dijela: Upitnik općih podataka, Upitnik interkulturalne efikasnosti te Upitnik za ispitivanje glazbenih preferencija. Rezultati ne potvrđuju utjecaj vrste završene srednje škole ni dobi/ godine studija (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Nužnost uvođenja sadržaja etičkoga obrazovanja u nastavuImportance of introducing Ethics education in the curricula.Dejan Donev - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):37-52.
  Etičko obrazovanje, kao vrsta filozofskog obrazovanja, danas postaje sve aktualnije. Nastava filozofije nije samo razvoj duha nego i put ka samosvijesti i svijesti o ljudskoj dužnosti. Etičke spoznaje i osjećaji osnova su za ljudski, moralni i intelektualni razvoj ličnosti. Mlada ličnost se u susretu s etičkom problematikom i sadržajima uklapa u realnost svijeta kao ljudsko djelo. Kroz etiku ona uspijeva spoznati da je ličnost kontinuitet, ali i progres; da je ličnost dio svoje male zajednice, ali i sastavnica cjeline svijeta. Etičko (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  Razvoj i uloga školskog kurikuluma u Republici HrvatskojDevelopment and the role of school curriculum in the Republic of Croatia.Morana Koludrović & Višnja Rajić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):11-36.
  Glavni cilj ovoga istraživanja bio je povijesno-komparativnom analizom nastavnih planova i programa, odnosno kurikuluma za osnovnu školu istražiti i analizirati ulogu, zastupljenost i načine realizacije školskih kurikuluma u razdoblju od 1951. do 2019. godine. Prema dobivenim rezultatima uočljivo je da se značaj, uloga i aktivnosti školskog kurikuluma razlikuju u različitim reformama, a analizom kurikulumskih dokumenata utvrđeno je da se aktivnostima i sadržajima iz područja školskog kurikuluma želi pridonijeti individualizaciji i fleksibilnosti nastavnog procesa, zadovoljavanju specifičnih mogućnosti, potreba i interesa učenika,povezivanju obiteljskog (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  IWB integration in the school subject ScienceStavovi učitelja o korištenju pametne ploče u nastavi Prirode i društva.Ines Kovačić & Marina Čović - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):151-169.
  This study investigates the integration of the interactive whiteboard into Science teaching during the primary educational cycle and teachers’ perceptions about the use of the information and communication technology in the school subject Science. An online questionnaire was distributed to Croatian schools in 2015/2016. A total of 104 teachers expressed their perceptions, 65 of them were from schools without an IWB, while the remaining 39 responded to our online questionnaire from schools with an implemented IWB. The results indicate the higher (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Stvaralaštvo hrvatskih skladateljica u udžbenicima Glazbene kultureArtwork by female composers in primary Music education.Marijo Krnić & Ani Silić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):236-280.
  Glazbena djela skladateljica važan su, ali nedovoljno obrađen segment glazbeno-povijesne baštine te u nedovoljnoj mjeri zastupljen element suvremene glazbene kulture. Djeca se s djelima skladateljica u prvom redu upoznaju u okviru osnovnoškolske nastave glazbe. U radu je prikazano istraživanje kojemu je cilj bio utvrditi zastupljenost djela skladateljica namijenjenih za slušanje i pjevanje u udžbenicima za Glazbenu kulturu koji su u uporabi u Hrvatskoj, a posebno djela hrvatskih skladateljica. U istraživanju je analiziran 21 udžbenik triju hrvatskih nakladničkih kuća. Rezultati ukazuju na (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Mišljenja studenata primarnog obrazovanja o obilježjima profesijeOpinions of future primary education teachers on the characteristics of the profession.Petra Kuntin - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):103-125.
  Cilj istraživanja je utvrditi mišljenje studenata primarnog obrazovanja o obilježjima profesije. Nezavisne varijable istraživanja su trenutačna godina studija, vrsta prethodno završene srednje škole te modul/smjer koji studenti pohađaju. Istraživanje je provedeno anketnim upitnikom u akademskoj godini 2019./2020., a uzorak čine studenti/ce prve i pete godine Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati pokazuju da studenti primarnog obrazovanja prepoznaju obilježja profesije te postojanje statistički značajne razlike s obzirom na godinu studija i vrstu prethodno završene srednje škole. In this paper, the opinion of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Biti plesni pedagog Being a dance pedagogue.Daliborka Luketić & Nataša Kustura - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):77-101.
  Na tragu pitanja o tome što znači biti plesni pedagog, cilj ovoga rada bio je ispitati neke odrednice profesije plesnog pedagoga te prikazati način na koji plesni pedagozi progovaraju o onom ‘pedagoškom’ u svojoj profesiji. Primjenom kvalitativnog istraživanja te metodom dubinskog intervjua s plesnim pedagozima koji djeluju u različitim područjima odgojno-obrazovnog i umjetničkog rada, nastojalo se je opisati i analizirati područje njihova rada, odgojnog djelovanja te odgojne vrijednosti koje oni u svome radu afirmiraju. Temeljem kvalitativne analize podataka i primjenom interpretativne (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  Ritamske aktivnostiRhythmic activities.Lidija Nikolić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):193-220.
  Brojna su istraživanja potvrdila vezu između glazbenog obrazovanja i dobrobiti za opći razvoj djeteta. Glazbene aktivnosti koje stavljaju težište na ritam u nekim su se istraživanjima istakle kao sredstvo poticaja djetetovog razvoja u ne-glazbenim domenama. Rad se bavi ulogom temporalne dimenzije glazbe u glazbenom i općem razvoju djeteta. Iznose se dosadašnje spoznaje o percepciji, obradi i izvođenju glazbenog ritma, pulsa i metra te tijeku ritamskog razvoja djeteta. Daje se pregled istraživanja utjecaja glazbenih aktivnosti koje se temelje na ritmu na ne-glazbene (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  5
  Brižnost nastavnika iz perspektive učenika i nastavnikaTeachers caring behavior from the perspective of students and teachers.Sanja Simel Pranjić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):127-149.
  Hrvatski odgojno-obrazovni sustav se, kao i sustavi u drugim zemljama, u današnjem vremenu suočava s različitim izazovima – od porasta rizika u mentalnom zdravlju i vršnjačkog nasilja do nezadovoljstva učenika školom. U odgovaranju na te izazove potrebno je krenuti od kontekstualnih faktora, poput odnosa učenika i nastavnika. Budući da je brižan odnos nastavnika i učenika ključan preduvjet za cjeloviti razvoj učenika te njihov školski uspjeh, nužno je utvrditi prepreke koje mogu ugroziti razvoj takvog odnosa. U dosadašnjim istraživanjima uočeno je kako (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  Učiteljska procjena znanja o simptomima, etiologiji i tretmanu ADHD-aTeachers’ assessment of knowledge about the symptoms, etiology and treatment of ADHD.Sanja Skočić Mihić, Snježana Sekušak Galešev & Selma Kehonjić - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):171-191.
  Cilj je studije bio utvrditi učiteljsku procjenu znanja o simptomima, etiologiji i tretmanu ADHD-a te njenu povezanost sa sociodemografskim obilježjima učitelja, obilježjima škole i učiteljevoj samoprocjeni općeg znanja o ADHD-u. Prigodan uzorak činilo je 233 učitelja. Primijenjen je Upitnik učiteljskih znanja o ADHD-u trofaktorske strukture: Simptomi, Etiologija i Tretman ADHD-a, odgovarajuće pouzdanosti. Učitelji poznaju važnost tretmana za akademske i socijalne ishode učenika s ADHD-om te simptome ADHD-a, dok iskazuju nedovoljno poznavanje etiologije ADHD-a. Prisutne su zablude u identificiranju uzroka ADHD-a u (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Interactive learning materials for subjects Music Theory and Solfeggio in the Slovenian primary music schoolInteraktivni nastavni materijali za predmete Glazbena teorija i Solfeggio u osnovnim glazbenim školama u Sloveniji.Katarina Zadnik - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):281-301.
  With the outbreak of the pandemic, general and music education shifted completely to remote learning as the only possible form. The research looks into didactic approaches using digital technology adopted by active teachers and students in the Slovenian music school in asynchronous distance learning. On a sample of 9 active teachers and 16 students, the research study examined 31 interactive learning materials in order to identify innovative didactic approaches using digital tools which were applied to achieve learning objectives within musical (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  6
  Preschool teachers and musically gifted children in Slovene kindergartensOdgojitelji i glazbeno nadarena djeca u slovenskim vrtićima.Jerneja Žnidaršič, Barbara Sicherl Kafol & Olga Denac - 2022 - Metodicki Ogledi 28 (2):221-245.
  The aim of the present study, which involved preschool teachers, was to explore the area of working with musically gifted children. In particular, we focused on the identification of musically gifted children and monitoring of their musical development, preschool teachers’ competence for working with children, and evaluation of factors important for the development of musically gifted children. Research results showed that the majority of preschool teachers: were able to identify musically gifted children; rarely monitored and documented children’s musical development systematically (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues