Year:

 1.  4
  Ispitivanje Interesa I Zadovoljstva Nastavom Likovne Umjetnosti Kao Poticaja Za Razvoj Sposobnosti Učenja Ostalih Nastavnih predmetaExamining the Interest in and Satisfaction with Fine Arts Teaching as an Incentive to Develop Learning Capabilities in Other Subjects.Miroslav D. Drljača, Siniša Opić & Milan Matijević - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (2):193-213.
  Istraživanje je provedeno na uzorku učenika trećih razreda strukovnih škola i gimnazija. Od uključenih učenika, gimnaziju je pohađalo njih 253, a srednje strukovne škole 352 učenika. Cilj istraživanja bio je ispitati neke specifičnosti u percepciji učenika srednjih škola o važnosti nastavnih predmeta iz područja likovnih umjetnosti. Napravljena je posebna analiza samo za dvije odabrane zavisne varijable: važnost nastavnih predmeta iz područja likovnih umjetnosti za razvoj pamćenja i sposobnosti za učenje ostalih nastavnih predmeta te interes i zadovoljstvo sudjelovanjem u likovnim aktivnostima. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Stavovi Studenata Nastavničkih Studija Prema Nastavničkoj naobrazbiThe Opinions of Teacher Education Students Towards Teacher Education.Dunja Jurić Vukelić & Rona Bušljeta Kardum - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (2):129-147.
  Danas su nastavnici suočeni s brojnim izazovima, posebice u Hrvatskoj u kojoj je u tijeku provođenje opsežne reforme obrazovanja. Reforma obrazovanja stavila je u prvi plan drugačiju paradigmu procesa podučavanja i učenja koja zahtijeva od nastavnika neka nova znanja i vještine. Studije i analize pokazale su kako su upravo nastavnici najvažniji faktor ostvarenja obrazovnih ciljeva učenika. Pored stručnih kompetencija, za razvoj znanja, umijeća i stavova učenika od velike su važnosti i pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika. U ovom se radu uz pomoć podataka (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Međuvršnjački Prijateljski Odnosi U Razrednom odjeluFriend Relationships Among Peers in the Classroom.Ante Kolak & Ivan Markić - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (2):105-128.
  Ovaj rad usmjeren je na proučavanje prijateljskih odnosa unutar razrednog odjela. Odnosi među vršnjacima izuzetno su važni u školskom razdoblju, a nedostatak ili trajne teškoće u prijateljskim odnosima mogu se reflektirati na uspjeh učenika, usvajanje nastavnih sadržaja, sliku učenika o sebi, socijalni status i socijalni uspjeh itd. Cilj empirijskog dijela rada je ispitati kvalitetu prijateljskih odnosa unutar razrednog odjela u kategoriji ‘najbolji prijatelj’. Iz cilja istraživanja proizašla su tri istraživačka pitanja: Kakav je profil prijateljskih odnosa u kategoriji ‘najbolji prijatelj’? Kako (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  »Obrazovanje Za Proturječnost I Otpor«“Education for Contradiction and Resistance”.Predrag Krstić - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (2):11-33.
  Rad nastoji integrirati zapažanja Theodora W. Adorna o odgoju i obrazovanju, koja su rasuta gotovo po čitavome njegovom opusu. Namjera međutim nije doktrinarna: izdala bi se lojalnost autoru i podbacilo ispod njegove kritike kada bi takva integracija nastojala rekonstruirati neku neokupljenu ili neizrečenu Adornovu »prosvjetnu doktrinu«. Kod zakletog antisistematičara ni vizije prosvjetne teorije i prakse ne smiju prerasti u sistem. Riječ je prije o stavu ili držanju koje insistira na pokušaju da se antinomija obrazovanja – neslobodnim sredstvima do cilja slobode, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Dječja Lektira I Novi medijiChildren’s Required Reading and New Media.Marinko Lazzarich & Antonia Čančar - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (2):149-170.
  Kulturu čitanja oblikuje niz individualno i društveno određenih čimbenika koji proizlaze i iz kulturne tradicije neke sredine zbog čega je status knjige neodvojiv od cjelokupnoga vrijednosnoga sustava pojedinoga društva. Učitelj materinskoga jezika ključna je figura u procesu literarnoga sazrijevanja buduće čitateljske publike, a njegova je uloga otežana društvenim promjenama u današnjem »računalnom« svijetu gdje su položaj čitatelja i knjige bitno izmijenjeni u odnosu na ne tako davnu prošlost. Ne možemo u svemu kriviti digitalne medije, pa tako ni za smanjeni interes (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Karakteristike Demokratske Školske Kulture I Demokratskoga Školskog Vođenja U Osnovnim Školama Iz Učiteljske perspektiveThe Characteristics of Democratic School Culture and Democratic School Management in Primary Schools From the Teacher’s Perspective.Monika Pažur - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (2):49-74.
  U radu je prikazano istraživanje u kojem se ispitivala razvijenost i karakteristike određenih obilježja demokratske školske kulture i demokratskog školskog vođenja u osnovnim školama. U istraživanju je sudjelovao 651 učitelj iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Istraživanje je provedeno anketnim ispitivanjem putem upitnika koji je sadržavao Instrument za mjerenje obilježja demokratskog školskog vođenja i Instrument za mjerenje obilježja demokratske školske kulture. Ukupno gledano, rezultati pokazuju da učitelji percipiraju vođenje u njihovoj školi kao umjereno demokratsko do vrlo demokratsko. Procjenjujući obilježja školske (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Slika Suvremenog Odgojitelja U Paradigmi Ranog I Predškolskog Odgoja I obrazovanjaPicture of a Modern Educator in the Paradigm of Early and Preschool Education.Željka Pintar - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (2):75-103.
  U radu se tematizira preobrazba tradicionalnog odgojitelja biheviorističke odgojno-obrazovne paradigme, svojstvene socijalističkom razdoblju u Republici Hrvatskoj, u suvremenog odgojitelja, zagovornika konstruktivističkog odgojno-obrazovnog koncepta, svojstvenog razdoblju demokratskog života u istom kontekstu. U radu se nastoji uputiti na ključne razlike između tradicionalnog i suvremenog odgojitelja, a ujedno i na njihove srodnosti, kako bi se bolje razumjela očekivanja i kriteriji za procjenu uspješnosti djelovanja u aktualnoj odgojno- obrazovnoj djelatnosti. Tematizira se implicitna pedagogija kao odgojiteljeva subjektivna odgojno-obrazovna teorija te se ukazuje na opravdanost shvaćanja (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Tema Sveučilišta U Crnim Bilježnicama Martina HeideggeraTopic of University in Martin Heidegger’s Black Notebooks.Saša Radojčić - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (2):35-47.
  Bilješke koje je Martin Heidegger unosio u takozvane »crne bilježnice« potakle su, netom nakon objavljivanja, intenzivne diskusije, osobito oko pitanja antisemitizma i nacionalsocijalizma. Je li se Heideggerova osobna naklonost ka ovim ideologijama odrazila i na njegovo filozofsko djelo? U ovom ogledu razmatra se jedna, s ovim pitanjima povezana, važna tema u Crnim bilježnicama – tema sveučilišta. Ona postaje frekventnija u tri navrata, obilježena značajnim događajima u Heideggerovoj profesionalnoj biografiji: preuzimanjem funkcije rektora sveučilišta u Freiburgu, napuštanjem te funkcije te isključenjem iz (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  The European Dimension in Education in Geography Textbooks for Croatian Primary schoolsEuropska Dimenzija U Obrazovanju U Udžbenicima Geografije U Hrvatskim Osnovnim Školama.Bojana Vignjević Korotaj, Jasminka Ledić & Ivana Miočić - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (2):171-192.
  Croatia’s accession to the EU brought changes in educational policies by introducing the concept of the European Dimension in Education. EDE has successfully found its way into the new Croatian national curriculum, however, there has been no comprehensive analysis of whether it has been introduced into teaching materials. Therefore, the aim of this paper is to determine if the European Dimension in Education is present in geography textbooks for primary schools, as well as to explore how it is represented in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Probijanje »Četvrtog Zida« Kao Interaktivni Postupak Suvremenog Umjetničkog stvaralaštvaBreaking Through the “Fourth Wall” as an Interactive Process in Modern Artistic Creation.Miroslav Huzjak - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (1):43-55.
  Suvremena umjetnost izgubila je svoju likovnost, a ostala joj je samo vizualnost. S druge strane, prijelaz od likovne moderne ka nelikovnoj suvremenoj umjetnosti donio je i mnogo novosti; jedna od njih je tzv. ‘probijanje četvrtog zida’. Radi se o kazališnom terminu koji označava trenutak kada se gledatelj na neki način interaktivno uključuje u predstavu, a likovi pokazuju svijest da su likovi u predstavi. Upravo će suvremena umjetnost istraživati postupke brisanja granica između umjetničkog i svakodnevnog čina, sugerirajući kako »sve je umjetnost« (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  The Relationship Between Mindful Parenting, Cognitive Parental Awareness, and the Subjective Well-Being of adolescentsOdnos Između Usredotočene Svjesnosti U Roditeljstvu, Kognitivne Roditeljske Svjesnosti I Subjektivne Dobrobiti Adolescenata.Maja Ljubetić & Ina Reić Ercegovac - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (1):103-126.
  The aim of this research is to explore the relationship between mindful parenting, cognitive parental awareness, and adolescents’ subjective well-being. The study included 101 families consisting of a mother, a father, and an adolescent child aged 10 to 17, with a total of 69 female adolescents and 32 male adolescents. A general data questionnaire, mindful parenting questionnaire, and cognitive parental awareness questionnaire were administered to parents while adolescents completed a general data questionnaire, loneliness scale, life and family satisfaction scales, and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Povijesni Diskurs Stručnog Usavršavanja I Trajne Izobrazbe nastavnikaHistorical Discourse of Professional Development and Continuing Teacher Training.Mirko Lukaš - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (1):81-101.
  Usporednom analizom odabranih povijesnih i suvremenih pedagoških dokumenata stručno usavršavanje se prepoznaje kao trajna i neodvojiva komponenta nastavničke profesije. Trajno usavršavanje odgojnoobrazovnih djelatnika nepravedno se pripisuje tek vremenu paradigme cjeloživotnog obrazovanja. Pedagoški teoretičari nastavničkoj profesiji od njezinih početaka i pokušaja zakonske regulative te njezina društvenog etabliranja propisuju trajnu potrebu stručnog usavršavanja u svrhu profesionalnog razvitka i karijernog napredovanja, kao i obvezu neprestanog učenja. Već u prvom zakonskom dokumentu iz 1874. godine propisano je individualno i produžno obrazovanje svih učitelja. Time stručno (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Aspekti Kolaborativne Kreativnosti U Nastavi Glazbe U Osnovnoj školiCollaborative Creativity in Elementary School Music Teaching.Jelena Martinović-Bogojević - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (1):127-148.
  Socio-kulturološka dimenzija kreativnosti nezaobilazni je aspekt u teorijskim razmatranjima fenomena glazbene kreativnosti. Empirijska istraživanja i iskustva iz prakse dovela su do potrebe za rekonceptualizacijom i reinterpretacijom pojma glazbene kreativnosti u obrazovanju. Upravo se kroz socio-kulturološki kontekst razvio i pojam ‘kolaborativna kreativnost’. U školskoj praksi kolaborativna se kreativnost može ostvariti među učenicima, ali i među nastavnicima koji surađuju kroz realiziranje integrativne nastave, izvannastavnih aktivnosti i projektne nastave. U ovom radu predstavit će se neki oblici poticanja kolaborativne glazbene kreativnosti, s posebnim osvrtom (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Potential Use of Music Therapy Elements in Music teachingMogućnost Primjene Elemenata Glazboterapije U Nastavi Glazbe.Martina Metić & Vesna Svalina - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (1):149-173.
  Recent scientific studies have shown that involving children in music activities influences their mental, emotional, and social development; music is, thus, being used increasingly for medical and therapeutic purposes. In order to discover whether some elements of particular methods of music therapy can be applied in music teaching in primary schools, we conducted a qualitative research in which the participants were third-year elementary school pupils in Osijek. To collect the data, we used a systematic observation procedure. Data analysis involved both (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Filozofijska Dimenzija Pripovjednog Sadržaja videoigaraThe Philosophical Dimension of the Narrative Content of Videogames.Luka Perušić - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (1):57-78.
  U radu se iznose kategorije prisutnosti filozofijske dimenzije u pripovjednom sadržaju videoigara s ciljem postavljanja temelja za pomnije promišljanje praktičkog i povijesnog odnosa filozofije i videoigara. Uvodno se opisuje pojavljivanje filozofijske dimenzije putem pripovjednog sadržaja pete generacije videoigara te naznačuje važnost toga događanja. Središnje mjesto rada donosi opise kategorija prisutnosti, razlikujući videoigre koje svojim pripovjednim sadržajem svraćaju pozornost na probleme filozofijske prirode, videoigre koje unutar svog pripovjednog sadržaja laički filozofiraju o problemima filozofijske prirode te videoigre koje se za potrebe svojeg (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Stvaralaštvo Kao technêCreativity as a Technê.Marica Rajković - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (1):13-30.
  Filozofija 21. stoljeća dužna je preispitati fundamentalne pojmove na kojima je zasnovana kako bi se utvrdilo je li povijesni tijek utjecao na promjenu u njihovoj biti i utjecaju. Jedan od takvih pojmova je pojam stvaralaštva koji se od još od starogrčke epohe vezuje za poietičku filozofiju. Neophodno je postaviti pitanje o tome je li još uvijek opravdana podjela prema kojoj je stvaralaštvo sfera ποίησις ili se stvaranje sâmo u tolikoj mjeri promijenilo kroz povijesna kretanja da je potrebno iz temelja ponovno (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Pravo Slobodne voljeThe Right of Free Will.Goran Vranešević - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (1):31-42.
  U članku se ističe uloga vlasništva u uspostavljanju slobodne volje. Ljudska sloboda obično se shvaća kao sposobnost pojedinca za proizvoljno donošenje odluka. Iako se čini da se radi o svjesnim akcijama, akcijama u kojima smo najbliže sebi, ipak nismo svjesni uzroka kojim se utvrđuju ove akcije. Ipak, umjesto da izgladimo vrijednosnu podjelu između slobode i nužnosti, naš je cilj objasniti kako je logika slobode imanentno vezana za nužnost izlaska izvan sebe. Hegel nije prvi koji je pokazao tu logiku, ali bio (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Prilog Razumijevanju pedagoginjeWho Are Pedagogues?Marija Bartulović, Barbara Kušević & Ana Širanović - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):105-127.
  Ovaj tekst, kao nastavak našega promišljanja o dispozicijama za pedagogično djelovanje, kritička je refleksija vlastite profesionalne svakodnevice u kojoj detektiramo brojne dileme vezane za svrhu pedagoške profesije. Točke prijepora, poput – biti neutralna ili angažirana, graditi distanciran ili prisan pedagoški odnos, prioritizirati vlastitu ili tuđu dobrobit, odbijati ili prihvaćati sukob kao potencijalni agens promjene – izmještamo iz hodnika, predavaonica i učionica u kojima bivamo te, izlazeći time iz komforne zone nepromišljanja o njima, apostrofiramo ambivalentnu pojavnost dihotomije javno–privatno u skrivenome kurikulumu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Stavovi Učenika I Učitelja o Vrednovanju I Ocjenjivanju U Nastavi Glazbene kultureAttitudes of Students and Teachers on Evaluation and Grading in the Teaching of Music Culture.Amir Begić, Jasna Šulentić Begić & Valentina Šmitpeter - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):77-101.
  Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Glazbene kulture važna je sastavnica odgojno-obrazovnog procesa koja sa sobom nosi razne poteškoće i subjektivnost. U nastavi Glazbene kulture realiziraju se različite glazbene aktivnosti i sadržaji, koji su više ili manje specifični te se navedeno odražava i na vrednovanje i ocjenjivanje. Navedene aktivnosti i sadržaji u okviru Kurikuluma nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije organizirane su u okviru tri domene/nastavna područja: Slušanje i upoznavanje glazbe, Izražavanje glazbom i uz glazbu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Stavovi Odgojitelja Predškolske Djece Prema Glazbenim Aktivnostima U Vrtiću I Samoprocjena Kompetentnosti Za Njihovu realizacijuThe Opinions of Pre-School Educators Towards Kindergarten Music Activities and a Self-Assessment of Their Competencies to Perform Them.Snježana Dobrota - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):59-76.
  Glazbenim aktivnostima u vrtiću pripada značajna uloga, s obzirom da bavljenje takvim aktivnostima pridonosi razvoju glazbenih sposobnosti, ali i intelektualnom, socijalnom, emocionalnom i tjelesnom razvoju djeteta. U radu su istraženi stavovi odgojitelja predškolske djece prema glazbenim aktivnostima u vrtiću te samoprocjena kompetentnosti za njihovu realizaciju. Rezultati potvrđuju da slušanje glazbe predstavlja značajnu aktivnost slobodnog vremena odgojitelja predškolske djece. Potvrđeno je da odgojitelji kojima se sviđa klasična glazba imaju pozitivnije stavove prema glazbenim aktivnostima u vrtiću. Nije uočena povezanost odlazaka na koncerte (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Profesionalni Identitet Učitelja Francuskoga Jezika U Republici HrvatskojThe Professional Identity of French Language Teachers in Croatia.Rea Lujić - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):129-146.
  Identitet učitelja inoga jezika nedovoljno je istražen koncept na području Republike Hrvatske. Stoga se u ovome radu navedeni koncept ponajprije teorijski razmatra, a potom se prikazuju rezultati istraživanja profesionalnog identiteta učitelja francuskoga jezika u RH. U istraživačkome dijelu rada razmatramo mijenjaju li učitelji francuskog jezika svoj profesionalni identitet ili ne mijenjaju, a ako mijenjaju, u kojoj je to mjeri i koji su razlozi tomu. Rezultati su pokazali kako učitelji svoj učiteljski identitet najčešće mijenjaju sudjelujući na lokalnim stručnim usavršavanjima, a najmanje (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Značajke Učinkovitog Stručnog Usavršavanja Učitelja Prirodoslovne Grupe predmetaThe Characteristics of Efficient Professional Teacher Training in Natural Sciences Subjects.Ana Mirosavljević & Branko Bognar - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):147-177.
  Kako bismo utvrdili značajke učinkovitog stručnog usavršavanja učitelja prirodoslovne grupe predmeta, na temelju sustavnog pregleda literature izabrali smo i proveli analizu devet učinkovitih eksperimentalnih i kvazi eksperimentalnih istraživanja. Utvrdili smo kako bi stručno usavršavanje bilo dobro započeti inicijalnim radionicama koje je potrebno nastaviti kroz susrete zajednica učenja za vrijeme ostvarivanja promjena. Uz to je važno osigurati potporu i vođenje učitelja te nastavne materijale za učitelje i učenike. Stručno usavršavanje može biti učinkovito samo ako doprinese boljim učeničkim rezultatima, a to je (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Odnos Glazbenih Preferencija Srednjoškolaca, Glazbenog Obrazovanja I Sociodemografskih varijabliThe Relationship Between the Musical Preferences of Secondary School Students, Music Education, and Socio-Demographic Variables.Tihana Škojo - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):33-58.
  Brojni čimbenici koji utječu na oblikovanje glazbenih preferencija srednjoškolaca upućuju na zahtjevnu ulogu glazbenih pedagoga. Njihov je zadatak da kompetentnim i kreativnim glazbenim poučavanjem navedu učenike da s emocionalno konotacijskog pristupa započnu primjenjivati sintaktičku strategiju slušanja, s razvijenim analitičkim muzikološkim procesima, te postupno razviju glazbeni ukus s kvalitetnim estetskim sustavom vrijednosti. Istražujući odnos sociodemografskih varijabli i glazbenih preferencija učenika prvih i četvrtih razreda gimnazije i strukovne srednje škole potvrđene su razlike u poznavanju i preferencijama utvrđenih glazbenih stilova s obzirom na (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Usporedba Spoznajnog I Emocionalnog Aspekta Slušanja Glazbe U Glazbeno-Pedagoškom Kontekstu Osnovne školeA Comparison Between the Cognitive and Emotional Aspects of Music Listening in the Context of Elementary School Music Teaching.Sabina Vidulin, Marlena Plavšić & Valnea Žauhar - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):9-32.
  Cilj je slušanja glazbe u školi oblikovati kulturno-umjetnički svjetonazor učenica i učenika te doprinijeti njihovom estetskom odgoju. U hrvatskim osnovnim školama realizira se prema tzv. standardnom modelu kojemu je težište na spoznajnoj dimenziji. Kako bi se povećali pozornost, motivacija, slušalačke navike i prihvaćanje umjetničke glazbe, predlaže se spoznajno-emocionalni pristup koji višemodalno povezuje glazbene i izvanglazbene sadržaje. Cilj istraživanja bio je usporediti utjecaje spoznajno-emocionalnog i standardnog pristupa u nastavi glazbene kulture na spoznajni i emocionalni aspekt slušanja glazbe. Sudjelovalo je 557 učenika (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues