Year:

 1.  5
  Kel'm Atomculuğunun Tümel Modeli: Cüveynî Örneğinde H'ller Teorisi.Mehmet Aktaş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):53-82.
  İmâmü’l-Haremeyn Ebü’l-Meâlî el-Cüveynî ve öncesi Eş‘arî kelâm sisteminde yer alan hâller teorisi, bu sistemin tümeller anlayışı şeklinde değerlendirilebileceği gibi ortak hakikatler şeklinde de değerlendirilebilir. Ancak bu dönemde söz konusu teoriyi savunanlar ve savunmayanlar olmak üzere iki farklı hakikat anlayışı göze çarpar. Hâlleri reddedenler hakikatleri nominal çerçevede değerlendirirken, bu teoriyi savunanlar ise realist bir tavırla mevcutlar için ortak hâl ve hakikatten bahseder. Bu doğrultuda onlar her ne kadar hâller teorisi üzerinden realist bir yöntem takınarak Aristotelesçi tümel anlayışına yaklaşmış olsalar da aralarında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  The Model of Universals in Kalam Atomism: On Al-Juwaynī’s Theory of Al-Aḥwal.Mehmet Aktaş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):55-90.
  The theory of ahwāl, which can be evaluated as the understanding of universals of Imām al-Haremeyn Ebü’l-Maālī al-Juwaynī and its earlier Ash‘arī theological system, is also considered as the common truths of this system. However, in this period, two different conceptions of truth stand out: those who adopt the theory of ahwāl and those who do not. While those who reject ahwāl evaluate the truths in a nominal framework, those who defend this theory talk about the common state and truth (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Aklın İmk'nı Ve Sınırı: Fahreddin R'zî’Ye Göre Genel Ve Özel Metafizik Bilginin İmk'nı.Eşref Altaş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):109-139.
  Bu makalede Râzî’nin metafizik bilginin imkânı hakkındaki görüşleri incelendi. Öncelikle Râzî’nin metafizik bilinenleri, zat ve varlık, genel ve ayrıntılı bilinenler şeklinde bölümlemesi betimlendi. Râzî’nin genel metafizik bilgiyi mümkün gördüğü birkaç başlık altında incelendi. Bu başlıklar altında varlık kümesinin duyulur âlemden daha geniş olduğu, teorik düşüncenin metafizik bilgi verdiği, nazarî delillerin bir yaratıcının varlığı hakkında zorunlu bilgi verdiği iddiaları ele alındı. Râzî’nin, erken dönemde yazdığı eserlerde mühendisiyyûn dediği bir gruba atfettiği meta- fizik bilginin inkârının delillerini, el-Metâlib’de ancak Tanrı’nın zatının bilinmesi konusuna (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  The Power and Limits of Reason: Al-Razı on the Possibility of General and Particular Metaphysical Knowledge.Eşref Altaş & Ayaz Asadov - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):121-155.
  This article examines al-Rāzī’s views on the possibility of metaphysical knowledge. Firstly, after outlining his classification of the metaphysical knowable into essence and existence as well as undetailed and detailed, the article analyzes al-Rāzī’s acceptance of the possibility of general knowledge of metaphysics under a few headings by delving into some major themes. These include the claims that the category of existence is broader than the world of the sensible, that theoretical reasoning leads to metaphysical knowledge, and lastly that the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Michael-Sebastian Noble. Philosophizing the Occult: Avicennian Psychology and ‘The Hidden Secret’ of Fakhr Al-Dīn Al-Rāzī.M. Fariduddin Attar - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):229-235.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Michael-Sebastian Noble. Philosophizing the Occult: Avicennian Psychology and ‘The Hidden Secret’ of Fakhr Al-Dīn Al-Rāzī.M. Fariduddin Attar - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):253-259.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Takıyyüddin R'sıd ve Cebir Risalesi: Matematiksel Değerlendirme, Tercüme ve Editio Princeps.Elif Baga - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):1-52.
  Takıyyüddin Râsıd, Osmanlı riyâzî ilimler geleneğinin en önemli temsilcilerinden biridir. Günümüze ulaşan eserlerinden araştırmalarını astronomi, astronomi aletleri, matematik, optik, mekanik ve fizik konularında yoğunlaştırdığı anlaşılır. Osmanlı’nın tek rasathanesi olan İstanbul Rasathanesi’ni kurması ve yönetmesi, Râsıd’ı birçok yönden önemli bir figür haline getirmiştir. Ancak mezkûr öneme rağmen onun öğrendiği, öğrettiği, ürettiği ve kullandığı matematik çok az sayıda araştırmaya konu olmuştur. Halbuki yapılan bir işin veya üretilen bir eserin niteliğini ve seviyesini belirlemenin önde gelen yolu, nasıl bir “alet” ile meydana getirildiğine bakmaktır. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Taqī Al-Dīn Al-Rasid and His Treatise on Algebra Mathematical Evaluation, Translation, and Editio Princeps.Elif Baga - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):1-54.
  Taqī al-Dīn al-Rāṣid is one of the most important representatives of the Ottoman tradition on mathematical sciences. His research focus being on astronomy, astronomical instruments, mathematics, optics, mechanics, and physics is understood from his surviving works. Taqī al-Dīn’s establishment and management of the Istanbul Observatory, which was the first observatory in the Ottoman Empire, made him an important figure in many ways. However, despite the aforementioned importance, the mathematics he learned, taught, produced and used has been a subject for very (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Mehmet Sami Baga. İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’l-Ayn Geleneği.Kübra Bilgin Tiryaki - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):223-228.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Mehmet Sami Baga. İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’L-Ayn Geleneği.Kübra Bilgin Tiryaki - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):247-252.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Elif Baga. Hesab Biliminde Kılavuz: eş-Şemsiyye fi’l-His'b (Niz'meddin en-Nîs'bûrî), İnceleme-Çeviri-Eleştirmeli Metin.Zehra Bilgin - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):203-207.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Elif Baga. Hesab Biliminde Kılavuz: Eş-Şemsiyye Fi’L-His'b (Niz'meddin En-Nîs'bûrî), İnceleme-Çeviri-Eleştirmeli Metin.Zehra Bilgin - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):227-232.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Criticism of the Neo-Classical Salafı Understanding Forming the Discourse of Religious Exclusivism An Evaluation on the Specifics of the Critiques Aimed at Fakhr Al-Dın Al-Razı Regarding the Epistemological Value of Language.Mehdi Cengiz - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):157-175.
  Al-Rāzī stated that specific criteria should exist for interpreting religious texts, with one of the two in particular prioritizing the conflict of ʿaql [reason] and naql [revelation]. Accordingly, he developed the theory of the hypothetical nature of linguistic evidence. According to al-Rāzī’s theory, literary evidence have been exposed to possible errors from transferring al-nahw [lexicography, morphology, and grammar] rules to the present day; different linguistic possibilities such as figurative speech homonymy and transfer of meanings are likely to have occurred in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Dinî Dışlayıcılık Söylemi İnşa Eden Neo-Klasik Selefî Anlayışın Eleştirisi: Dilin Epistemik Değeri Hakkında Fahreddin R'zî’Ye Yöneltilen Tenkitler Özelinde Bir Değerlendirme.Mehdi Cengiz - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):139-156.
  İlâhî metnin nasıl yorumlanacağı, özellikle de akıl-nakil çatışmasında bunlardan hangisinin önceleneceği konusunda belirli ölçütlerin olması gerektiğini söyleyen Râzî, bu bağlamda dilsel delâletin zannîliği teorisini geliştirir. Râzî’nin bu nazariyesine göre lafzî deliller; lügat bilgisinin, sarf ve nahiv kurallarının günümüze intikalinde yaşanması muhtemel olan hatalar ile mecaz, iştirâk ve nakil gibi farklı dil olasılıklarına maruz kalır. Dolayısıyla dinî metinler, karine olmadan kesin bilgi ifade etmez. Neo-klasik Selefî anlayışın öncü isimlerinden İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye, lafzî delillerin kesin bilgi değil, zan ifade (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  The Being and Essence of the Human Soul in Al-Taftazanī’s Thought.Ziya Erdinç - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):177-217.
  Scholars in Islamic thought have examined the question of the human soul`s essence through its various aspects and asserted diverse approaches. Unlike the earlier Islamic theologians, the later Islamic theologians generally did not explicitly express their opinions on the essence of the human soul within the chapters discussing this issue because of their distinctive method and discussion style pertaining to the works in that period. Al-Taftāzānī, who is among the foremost Islamic theologians of the later period of kalām, wrote statements (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Teft'z'nî’Nin Düşünce Sisteminde İnsanî Nefsin Varlığı Ve Hakikati.Ziya Erdinç - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):157-194.
  İnsanî nefsin mahiyeti/hakikati sorunu, İslâm düşüncesinde farklı yönleriyle inceleme konusu olmuş ve âlimler tarafından çeşitli yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Mütekaddimîn kelamcılarının aksine müteahhirîn kelâmcıları takip ettikleri yöntem ve telif üslubu gibi sebeplerden dolayı genelde nefsin mahiyetini tartıştıkları bölümde görüşlerini açıkça belirtmemişlerdir. Müteahhirîn döneminin önde gelen kelamcılarından Teftâzânî de eserlerinin nefisle ilgili bölümlerinde, bir taraftan cismânî nefis görüşünü benimsediğini gösteren ifadeler kullanırken diğer taraftan soyut nefse kapı aralayan açıklamalara da yer vermiştir. Konuyla ilgili görüşünü tam olarak tespit etmek için düşünce sistemini meydana (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Başkalık Üzerine: İbn Sîn'’Nın Görelilik Teorisi Bağlamında Bir İnceleme.Zehra Gökgöz - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):83-108.
  Görelilerin varlık tarzı düşünce tarihinde bir tartışma konusudur. Tartışmayı “dış dünyada şahısları bulunan birinci makul” ve “şahıs düzeyinde karşılığı bulunmayan ikinci makul” karşıtlığında değerlendiren İbn Sînâ, görelinin, dış dünyada işaret edilebilir şahısları bulunan kategorik bir araz olduğu görüşündedir ve eş-Şifâ Metafizik’te, benimsediği görüşe karşı öne sürülmüş olan teselsül gerekçeli itirazları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir çözüm sunmuştur. Makalede, söz konusu çözümde inşa edilen modelin başkalık anlamı için uygulanabilirliği sınanmış ve bu sınamanın sonucunda başkalığın modelle uyumsuzluğu, bir problem olarak ortaya konmuştur. Problemin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  On Otherness: An Analysis in the Context of Ibn Sına’s Theory of Relation.Zehra Gökgöz - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):91-120.
  The mode of existence of relatives has been a matter of debate throughout the history of thought. Having evaluated the debate through the contrast between a first intelligible that has individuals in the external world and a second intelligible that has no counterpart at the individual level in the external world, Ibn Sīnā believed the relative to be a categorical accident with individuals that can be pointed at in the external world. In the Metaphysics of al-Shifā, Ibn Sīnā proposed a (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Hüseyin Yılmaz. Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought.Hasan Karataş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):195-202.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Hüseyin Yılmaz. Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought.Hasan Karataş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):219-226.
 21.  3
  Hacı Bayram Başer. Sûfîler Ve Sultanlar: Klasik Dönemde Tasavvuf-Siyaset İlişkileri.Abdullah Taha Orhan - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):241-246.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Nadja Danilenko. Picturing the Islamicate World: The Story of Al-Iṣṭakhrī’s Book of Routes and Realms.Fateme Savadi - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):209-215.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Nadja Danilenko. Picturing the Islamicate World: The Story of Al-Iṣṭakhrī’s Book of Routes and Realms.Fateme Savadi - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):233-240.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Amr Osman. The Ẓāhirī Madhhab (3rd/9th–10th/16th Century): A Textualist Theory of Islamic Law.Muhammet Ali Acar - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):232-237.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  11
  İsl'm Coğrafyasında Salgınlar Tarihinin Sessiz Kaynakları: Taun/Veba Risaleleri Literatürü.Mustakim Arıcı - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):93-148.
  1347’den itibaren İslâm ve Batı coğrafyalarında yeni bir literatür ortaya çıktı, taun ya da Türkçede daha çok kullandığımız şekliyle veba risaleleri. İslâm coğrafyasındaki literatür şu üç şeyden beslendi: Jüstinyanus Salgının İslâm’ın doğuşundan beri yaşanan bir olgu olması sayesinde taun, haliyle hadis kaynaklarının, siyer ve tarih eserlerinin gündeminde oldu. Bu gündem, risalelere özel olarak taun ve salgınlar, daha genel olarak da hastalıklarla mücadelenin itikadî ve fıkhî bir zeminde tartışılması şeklinde yansıdı. Taunu ya da hıyarcık vebasını tanımlamayı ve bununla bir şekilde başa (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Sonja Brentjes. Teaching and Learning the Sciences in Islamicate Societies.M. Faridudddin Attar - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):227-229.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  4
  On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlılarda Medrese Çevrelerinde Modern Astronomi.Orhan Güneş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):175-209.
  Teleskobun bilimsel amaçlarla kullanılması Güneş Sistemi’nin yapısına dair bilgimizi önemli ölçüde değiştirdi. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde kadim dönemlerden beri bilinen beş gezegene iki yeni gezegen, bir düzine asteroid ve onlarca uydu ilave edilmişti. Batı’da meydana gelen bu gelişmelere sırtını dönmeyen Osmanlı bilim çevreleri bunları eserlerine yansıttılar. Ancak güncel bilginin aktarımıyla ilgili temel tez, bu aktarımın esasen modern eğitim kurumları tarafından yapıldığı ve hızının da çok yüksek olmadığı yönündedir. Özellikle medrese çevresi söz konusu olduğunda bu iddia daha da güçlü bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  Âlemin Ötesine Uzanan El: Mu‘tezile’nin Basra ve Bağdat Ekolleri Arasında Boşluk/Hal' Tartışmaları.Ahmet Mekin Kandemir - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):1-34.
  Kelâmda boşluk fikrini atomculuğun kabulüyle başlatmak mümkün olsa da konuyla ilgili asıl tartışmaların Yunan felsefî mirasının İslam dünyasına aktarılmasından sonra gün yüzüne çıktığı görülmektedir. Kelâm literatüründe, felsefî gelenekte olduğu gibi boşluğun iki türü olduğu kabul edilmiştir. Bunların ilki âlemin dışında/ötesinde bulunan haricî boşluktur, ki bu tarz bir boşluğun olup olmadığı problemi kelâm kaynaklarında “âlemin ötesine bakan kimse bir şey görebilir mi” veya “âlemin dışına elini uzatan kimsenin eli hareket eder mi” soruları etrafında tartışılmıştır. İkincisi ve kelâmcıların gündemini daha çok meşgul (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  12
  Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin Ahl'k Düşüncesi: Meşş'î Felsefe ile Tasavvufî Düşünceyi İşr'kî Hikmette Sentezleme.İlker Kömbe - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):149-174.
  Bu makale, Osmanlı döneminde, on yedinci yüzyılın ortası ile on sekizinci yüzyılın başında yaşamış olan Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin ahlâk, ev idaresi ve siyasetten meydana gelen pratik felsefe türündeki Şerhu’l-Ahlâki’l-Adud şerhinin ahlâk ilmi bölümünü inceleme konusu yapmaktadır. Bu incelemenin iki iddiasından söz edilebilir. Birincisi, Müneccimbaşı ve yazdığı şerh, ahlâk felsefesi veya pratik felsefe açısından ve yazıldığı dönem dikkate alındığında, kadim olandan hareketle yenilenme veya kadim olanı güncelleme olarak tanımlanabilir. Fakat felsefî ahlâk bağlamında, kadim olanı yenileme veya güncelleme, yöntemlerin ayrıştırılması şeklinde değil, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  9
  Tıp-Geometri İlişkisi Bağlamında İbn Sîn' ve İbnü’n-Nefîs’in Burh'nın Taşınma Alanını Genişletme Çabaları.Bakhadir Musametov - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):35-67.
  Bu çalışma, tıp-geometri ilişkisi bağlamında burhânın farklı disiplinler arasında taşınmasına ilişkin tartışmaları incelemeyi hedeflemektedir. Aristoteles’in metabasis-yasağına göre bu iki disiplin araştırdıkları konuların özelliklerinden ötürü ayrı ayrı kompartımanlarda bulunmaları gerekiyordu. Ancak İkinci Analitikler’deki dairesel yaralarla ilgili kritik metnin derinlemesine incelenmesi, bizi bilimler arası etkileşimlerin sınırlarını yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır. Zira daha sonra İbn Sînâ, yine bu metin temelinde burhânın taşınma alanını genişletecektir. Ayrıca İbn Sînâ ve İbnü’n-Nefîs’in anatomik araştırmalarda da geometrik burhânları kullanmaya devam etmeleri, kısıtlama kuralının ancak itibari olduğunu ileri süren (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  10
  İbn Kemmûne’nin Cisim Anlayışı.Fatma Zehra Pattabanoğlu - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):69-91.
  İslâm felsefenin klasik dönem çalışmalarının ardından, on ikinci yüzyıl sonrasında ortaya çıkan yeni yapılanmanın resmini görmek ve sonraki süreci anlamak bakımından İbn Kemmûne dikkat çeken isimlerdendir. Bu makale onun daha önce akademik camiada tartışılmamış cisim teorisiyle ilgilidir. Bundan dolayı konu, mümkün bir mahiyet olarak cismin nasıl varlık kazandığı ve bu süreci yönlendiren ilkelerin tabiat alanına nasıl yansıdığı, cismin ne olduğu, kurucu unsurları, çeşitleri, nitelikleri ve eklentileri çerçevesinde tabiat felsefesi ve metafizikle bağlantılı olarak ele alınmıştır. Böylece İbn Kemmûne’ye göre ilk cismin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Tommaso Alpina. Subject, Definition, Activity: Framing Avicenna’s Science of the Soul.Burak Şaman - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):211-217.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Rivka Feldhay & F. Jamil Ragep (Eds.). Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century. [REVIEW]Scott Trigg - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):219-225.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues