View year:

 1.  7
  Metni Döneminde İncelemek: Masdariyecizâde Hüseyin Efendi’nin Teslîs-i Zâviye ve Kavs Risalesini Neden Yanlış Anladık?Zehra Bilgin - 2023 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 9 (1):73-96.
  Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn hocalarından Masdariyecizâde Hüseyin Efendi 1238/1822’de doksan dereceden küçük bir açının Eukleides geometrisi yöntemleriyle üç eşit parçaya bölünmesine dair antik prob- lem hakkında bir risale kaleme alır. Risale, köklerini Antik Yunan’da bulan bu meşhur problemin Eukleides geometrisinin araçları olan çizgilik (işaretsiz cetvel) ve pergel kullanılarak ulaşıldığı düşünülen çözümünü içerir. Ayrıca, sunulan ispat Mühendishâne eğitim kadrosunun her birinin onayını gösteren imzalarla kayıt altına alınmıştır. Akademik literatürde bu risaleye dair yapılan değerlendirmelere bakıldığında, çözümde kullanımı sınırlandırılmış araçlarla bir sonuca ulaşılamayacağının Hüseyin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Orhan Güneş. Eski ile Yeniye Bakmak: Bir Âlimin Gözünden Modern Astronomi. Hayâtîzâde’nin Efkâru’l-Ceberût Adlı Eseri.Gaye Danışan - 2023 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 9 (1):97-114.
  Orhan Güneş. Eski ile Yeniye Bakmak: Bir Âlimin Gözünden Modern Astronomi. Hayâtîzâde’nin Efkâru’l-Ceberût Adlı Eseri.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Laura Hassan. Ash‘arism Encounters Avicennism: Sayf al-Dīn al-Āmidī on Creation.Osman Demir - 2023 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 9 (1):115-122.
  Laura Hassan. Ash‘arism Encounters Avicennism: Sayf al-Dīn al-Āmidī on Creation.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Fıkıh Usulü Tarihinde Kavramların Mantıkla Kesişimi: Âmm Lafızlar Tümel midir?Osman Said Evdüzen - 2023 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 9 (1):1-30.
  Fıkıh usulünün dil ve yorum bahislerinde yer alan konulardan biri âmm lafızlardır. İlk dönemlerde umum ifadelerin tanımına, varlığına ve kapsamına dair tartışmalar yer alırken Gazzâlî sonrasında klasik mantığın konularından olan tümeller de tartışmada yerini aldı. Bu makale âmm lafızların gönderimde bulunduğu anlamın tümelliğini sorgulamakta ve klasik sonrası usul düşünürlerinin umum-tümel ilişkisine dair teorik açıklamalarını incelemektedir. Makalenin iddiası şudur: Fıkıh usulünün elfâz bahislerinde ele alınan umum ifadelerin tümellere delâletini savunan ve bunu dilin zihnî suretlere vaz olunmasına bağlayan ilk usulcü Gazzâlî’dir (ö. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  K'dî Abdülcebb'r’ın Hıristiyan Kristolojisine Karşı Savunmacı Delilleri: Epistemolojik Argümantasyon Teorisi Açısından Eleştirel Bir Analiz.Serkan İnce - 2023 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 9 (1):55-72.
  Bu makale, kelâm söyleminde modern argümantasyon teorilerinin kullanılması gerektiğini savun- maktadır. İslam geleneği kendi istidlâl teorilerine sahip olsa da modern terminoloji ve teoriler, yorumlayıcı anlayış ve eleştirel analize yardımcı olabilir. Bu makale, Kâdî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1025) Hıristiyanlığa karşı kelâm ve reddiye geleneklerindeki aklî yöntemleri kullandığı Tesbît’ine odaklanmaktadır. Yine, Kâdî Abdülcebbâr’ın Hıristiyanlıktaki “İsa’nın ilahî doğası” iddiasına karşı delillerini örneklerle tahlil etmekte- dir. Makale, tarihî kelâm metinlerinin istidlâlî açıdan incelenmesi gerektiğini; ayrıca delile dayalı kelâmın tarihini ve gelişimini anlamada hem analitik teorilerin hem (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Haberci Olarak Ş'ir, K'hin ve Nebî: F'r'bî ve İbn Sîn' Bağlamında Bir Değerlendirme.Nursema Kocakaplan - 2023 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 9 (1):31-54.
  İnsanlardaki nefsin yatkınlık seviyesi ve mizacın denge oranı eşit düzeyde olmadığından onların Ayüstü âlemden ulaşan haber içerikli mesajları kabullerinde farklılıklar ortaya çıkar. Akıl yetisi yetkin, sezgisi kuvvetli, taklit kabiliyeti yüksek olan insanların diğerlerine kıyasla Ayüstü âlemden feyz edileni kabulü güçlüdür. Makalede metafizik tözlerden iletileni kabul eden ve bilinmeyen olaylara ilişkin haber veren insanlar hakkındaki bilgi üç aşamalı olarak verilmiştir: (a) Platon’un şâir, kâhin, âşık arasında yaptığı ayrımın Aristoteles ve Plutarkhos felsefesindeki yeri. (b) İslam öncesi dönemde şâir ile kâhinlerin konumu ve (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues