Year:

 1.  1
  Amr Osman. The Ẓāhirī Madhhab (3rd/9th–10th/16th Century): A Textualist Theory of Islamic Law.Muhammet Ali Acar - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):232-237.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  İsl'm Coğrafyasında Salgınlar Tarihinin Sessiz Kaynakları: Taun/Veba Risaleleri Literatürü.Mustakim Arıcı - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):93-148.
  1347’den itibaren İslâm ve Batı coğrafyalarında yeni bir literatür ortaya çıktı, taun ya da Türkçede daha çok kullandığımız şekliyle veba risaleleri. İslâm coğrafyasındaki literatür şu üç şeyden beslendi: Jüstinyanus Salgının İslâm’ın doğuşundan beri yaşanan bir olgu olması sayesinde taun, haliyle hadis kaynaklarının, siyer ve tarih eserlerinin gündeminde oldu. Bu gündem, risalelere özel olarak taun ve salgınlar, daha genel olarak da hastalıklarla mücadelenin itikadî ve fıkhî bir zeminde tartışılması şeklinde yansıdı. Taunu ya da hıyarcık vebasını tanımlamayı ve bununla bir şekilde başa (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Sonja Brentjes. Teaching and Learning the Sciences in Islamicate Societies.M. Faridudddin Attar - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):227-229.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlılarda Medrese Çevrelerinde Modern Astronomi.Orhan Güneş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):175-209.
  Teleskobun bilimsel amaçlarla kullanılması Güneş Sistemi’nin yapısına dair bilgimizi önemli ölçüde değiştirdi. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde kadim dönemlerden beri bilinen beş gezegene iki yeni gezegen, bir düzine asteroid ve onlarca uydu ilave edilmişti. Batı’da meydana gelen bu gelişmelere sırtını dönmeyen Osmanlı bilim çevreleri bunları eserlerine yansıttılar. Ancak güncel bilginin aktarımıyla ilgili temel tez, bu aktarımın esasen modern eğitim kurumları tarafından yapıldığı ve hızının da çok yüksek olmadığı yönündedir. Özellikle medrese çevresi söz konusu olduğunda bu iddia daha da güçlü bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Âlemin Ötesine Uzanan El: Mu‘tezile’nin Basra ve Bağdat Ekolleri Arasında Boşluk/Hal' Tartışmaları.Ahmet Mekin Kandemir - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):1-34.
  Kelâmda boşluk fikrini atomculuğun kabulüyle başlatmak mümkün olsa da konuyla ilgili asıl tartışmaların Yunan felsefî mirasının İslam dünyasına aktarılmasından sonra gün yüzüne çıktığı görülmektedir. Kelâm literatüründe, felsefî gelenekte olduğu gibi boşluğun iki türü olduğu kabul edilmiştir. Bunların ilki âlemin dışında/ötesinde bulunan haricî boşluktur, ki bu tarz bir boşluğun olup olmadığı problemi kelâm kaynaklarında “âlemin ötesine bakan kimse bir şey görebilir mi” veya “âlemin dışına elini uzatan kimsenin eli hareket eder mi” soruları etrafında tartışılmıştır. İkincisi ve kelâmcıların gündemini daha çok meşgul (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin Ahl'k Düşüncesi: Meşş'î Felsefe ile Tasavvufî Düşünceyi İşr'kî Hikmette Sentezleme.İlker Kömbe - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):149-174.
  Bu makale, Osmanlı döneminde, on yedinci yüzyılın ortası ile on sekizinci yüzyılın başında yaşamış olan Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin ahlâk, ev idaresi ve siyasetten meydana gelen pratik felsefe türündeki Şerhu’l-Ahlâki’l-Adud şerhinin ahlâk ilmi bölümünü inceleme konusu yapmaktadır. Bu incelemenin iki iddiasından söz edilebilir. Birincisi, Müneccimbaşı ve yazdığı şerh, ahlâk felsefesi veya pratik felsefe açısından ve yazıldığı dönem dikkate alındığında, kadim olandan hareketle yenilenme veya kadim olanı güncelleme olarak tanımlanabilir. Fakat felsefî ahlâk bağlamında, kadim olanı yenileme veya güncelleme, yöntemlerin ayrıştırılması şeklinde değil, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Tıp-Geometri İlişkisi Bağlamında İbn Sîn' ve İbnü’n-Nefîs’in Burh'nın Taşınma Alanını Genişletme Çabaları.Bakhadir Musametov - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):35-67.
  Bu çalışma, tıp-geometri ilişkisi bağlamında burhânın farklı disiplinler arasında taşınmasına ilişkin tartışmaları incelemeyi hedeflemektedir. Aristoteles’in metabasis-yasağına göre bu iki disiplin araştırdıkları konuların özelliklerinden ötürü ayrı ayrı kompartımanlarda bulunmaları gerekiyordu. Ancak İkinci Analitikler’deki dairesel yaralarla ilgili kritik metnin derinlemesine incelenmesi, bizi bilimler arası etkileşimlerin sınırlarını yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır. Zira daha sonra İbn Sînâ, yine bu metin temelinde burhânın taşınma alanını genişletecektir. Ayrıca İbn Sînâ ve İbnü’n-Nefîs’in anatomik araştırmalarda da geometrik burhânları kullanmaya devam etmeleri, kısıtlama kuralının ancak itibari olduğunu ileri süren (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  İbn Kemmûne’nin Cisim Anlayışı.Fatma Zehra Pattabanoğlu - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):69-91.
  İslâm felsefenin klasik dönem çalışmalarının ardından, on ikinci yüzyıl sonrasında ortaya çıkan yeni yapılanmanın resmini görmek ve sonraki süreci anlamak bakımından İbn Kemmûne dikkat çeken isimlerdendir. Bu makale onun daha önce akademik camiada tartışılmamış cisim teorisiyle ilgilidir. Bundan dolayı konu, mümkün bir mahiyet olarak cismin nasıl varlık kazandığı ve bu süreci yönlendiren ilkelerin tabiat alanına nasıl yansıdığı, cismin ne olduğu, kurucu unsurları, çeşitleri, nitelikleri ve eklentileri çerçevesinde tabiat felsefesi ve metafizikle bağlantılı olarak ele alınmıştır. Böylece İbn Kemmûne’ye göre ilk cismin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Tommaso Alpina. Subject, Definition, Activity: Framing Avicenna’s Science of the Soul.Burak Şaman - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):211-217.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Rivka Feldhay & F. Jamil Ragep (Eds.). Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century. [REVIEW]Scott Trigg - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):219-225.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues