25 found

Year:

 1. F. H. Bradleyn Moraalifilosofia: Analyyttinen Lähestymistapa.Dina Babushkina - 2020 - Ajatus 77 (1):395-404.
  F. H. Bradleyn moraalifilosofia: analyyttinen lähestymistapa.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Vahva valtio ja talouden depolitisaatio. Carl Schmitt, liberalismi ja moderni käsitteellinen erottelu valtion ja yhteiskunnan välillä.Tuukka Brunila - 2020 - Ajatus 77 (1):63-100.
  Tärkeä ulottuvuus modernissa tavassa ajatella politiikkaa on erottelu politiikan ja talouden välillä. Tässä artikkelissa käsittelen tätä erottelua konservatiivisen oikeustieteilijä Carl Schmittin poliittisessa teoriassa ja varsinkin hänen talousliberalismin kritiikissään. Liberalismi rajasi Schmittin mukaan talouden omaksi autonomiseksi alueekseen pyrkimällä rajaamaan valtiovallan oikeutta vaikuttaa siihen. Tämä kuitenkin johti hänen mielestään poliittisen siirtymiseen valtiolta talouteen, eli taloudellisten suhteiden politisointiin. Artikkelini analysoi Schmittin kritiikin ohella myös hänen omaa teoriaansa vahvasta valtiosta. Schmitt vastasi liberalismin heikkouteen argumentoimalla, että vain vahva valtio voi ylläpitää talouden autonomisuutta. Argumenttini on, (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Meritokratia Meriitteihin Perustuvana Ulossulkemisena.Heidi Elmgren - 2020 - Ajatus 77 (1):341-350.
  Meritokratia meriitteihin perustuvana ulossulkemisena.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Koronaviruspandemia ja katastrofiajan yhteiskuntafilosofia.Teppo Eskelinen - 2020 - Ajatus 77 (1):231-260.
  Koronaviruspandemia ja katastrofiajan yhteiskuntafilosofia.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Gödel intuitionismista ja matematiikan konstruktiivisista perusteista.Maria Hämeen-Anttila - 2020 - Ajatus 77 (1):439-448.
  Gödel intuitionismista ja matematiikan konstruktiivisista perusteista.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ohjelmoinnin fenomenologisista lähtökohdista. Fernando Floresin reduktio.Juha Himanka - 2020 - Ajatus 77 (1):205-230.
  Fernando Floresin ja Terry Winogradin Understanding Computers and Cognition poikkeaa perinteisistä ohjelmoinnin lähtökohtien pohdinnoista. Teoksessa asetetaan syrjään lähtökohta, jota tekijät kutsuvat rationalistiseksi perinteeksi, ja syvennytään sen sijaan fenomenologiaan. Keskeinen tekijä tässä siirtymässä on representaationhypoteesin hylkääminen. Kirjoittajat nojaavat lähinnä Martin Heideggerin, Hans-Georg Gadamerin ja Humberto Maturanan tuotantoon, mutta tässä artikkelissa lähden liikkeelle Edmund Husserlin fenomenologisesta reduktiosta. Tulkitsen Floresin suorittaneen reduktion hänen päätyessään hylkäämään representaatiot.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filosofi, offentlig debatt och cyberrymd. Några observationer.Jan Johansson - 2020 - Ajatus 77 (1):351-358.
  Filosofi, offentlig debatt och cyberrymd. Några observationer.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Yhteisöllisyyden rajat koronapandemian aikaan.Taina Kalliokoski - 2020 - Ajatus 77 (1):365-374.
  Yhteisöllisyyden rajat koronapandemian aikaan.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Pandemian torjunta ja kansalaisten perusoikeudet.Simo Kyllönen - 2020 - Ajatus 77 (1):261-290.
  Pandemian torjunta ja kansalaisten perusoikeudet.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kuinka ihmismieli vääristää keskustelua tekoälyn riskeistä ja etiikasta. Kognitiotieteellisiä näkökulmia keskusteluun.Michael Laakasuo, Aku Visala & Jussi Palomäki - 2020 - Ajatus 77 (1):131-168.
  Keskustelu tekoälyn soveltamiseen liittyvistä eettisistä ja poliittisista kysymyksistä käy juuri nyt kuumana. Emme halua tässä puheenvuorossa osallistua keskusteluun tarttumalla johonkin tiettyyn eettiseen ongelmaan. Sen sijaan pyrimme sanomaan jotain itsekeskustelusta ja sen vaikeudesta. Haluamme kiinnittää huomiota siihen, kuinka erilaiset ihmismielen ajattelutaipumukset ja virhepäätelmät voivat huomaamattamme vaikuttaa tapaamme hahmottaa ja ymmärtää tekoälyä ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Kun ymmärrämme paremmin sen, kuinka hankalaa näiden kysymysten hahmottaminen arkisen mielemme kategorioilla oikein on, ja kun tunnistamme tästä syntyvät virhepäätelmät ja ajattelun vääristymät, kykenemme entistä korkeatasoisempaan (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Historian esitysmuodoista.Ilkka Lähteenmäki - 2020 - Ajatus 77 (1):333-340.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Turingin testi, interrogatiivimalli ja tekoäly.Arto Mutanen & Ilpo Halonen - 2020 - Ajatus 77 (1):169-204.
  Turingin testi, interrogatiivimalli ja tekoäly.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. In Memoriam: Raimo Tuomela.Ilkka Niiniluoto - 2020 - Ajatus 77 (1):7-10.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Luonnolliset lajit ja essentialismi.Ari Peuhu - 2020 - Ajatus 77 (1):39-62.
  Argumentoin, että kripkeläinen essentialistinen teoria luonnollisista lajeista ei tarjoa niille pätevää metafysiikkaa. Sen lajiyksilöinti olettaa osoitettavan sulkemalla pois muut tekijät kuin mikrofysikaaliset tai rakenteelliset, jopa fysikokemiallisten lajien tapauksessa. Esitän yleistetyn Kaksoismaa-argumentin ja ehdotan, että lewislainen vastinyksilöteoria sovellettuna luonnollisiin lajeihin selittää muiden yksilöintikriteerien empiirisen mahdollisuuden. Kaiken kaikkiaan tämä viittaa siihen, että luonnollisilla lajeilla ei ole kiinnostavaa metafyysistä asemaa.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tunnustuksen kentät, habitukset ja pääomat.Corrado Piroddi - 2020 - Ajatus 77 (1):387-394.
  Tunnustuksen kentät, habitukset ja pääomat.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Valheita koronan aikaan.Henrik Rydenfelt - 2020 - Ajatus 77 (1):291-322.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Syy-seuraussuhteen ajallinen epäsymmetria.Matias Slavov - 2020 - Ajatus 77 (1):11-38.
  Artikkelissa puolustetaan syy-seuraussuhteen ajallista yksisuuntaisuutta. Positiivinen argumentti perustuu ajanluontoisten tapahtumien ennen–jälkeen-suhteen pysyvyyteen. Olennaiset vastaväitteet, jotka perustuvat samanaikaiseen kausaliteettiin, antikausaaliseen fysiikan filosofiaan ja luonnonlakien symmetrisyyteen, otetaan huomioon. Johtopäätöksenä todetaan, että malliesimerkit kausaliteetista ilmentävät syyn ja seurauksen epäsymmetriaa. Syy alkaa ennen sen seurausta, vaikka ne ovat osittain samanaikaisia.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Pahan Ongelma Ja Ymmärrettävyyden Ongelma.Lauri Snellman - 2020 - Ajatus 77 (1):423-428.
  Pahan ongelma ja ymmärrettävyyden ongelma.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Kohtuja ja kohtuuttomuuksia: sijaissynnytystyön bioetiikkaa.Tiia Sudenkaarne - 2020 - Ajatus 77 (1):101-130.
  Tässä artikkelissa tarkastelen feministisen bioetiikan näkökulmia sijaissynnyttämiseen. Keskityn erityisesti sijaissynnytykseen konstruoimiseen työksi, äitiyden käsitteeseen sekä kaupallisuuden ja sen määrittelemisen pohdintaan. Kysyn, onko sijaissynnyttäjälle maksettava palkkio riittävä tai välttämättä edes moraalisesti keskeisin eettisesti kestämättömän kaupallisuuden määrittäjä. Esitän, että sijaissynnyttämisen mieltäminen työksi voisi auttaa laatimaan eettisesti kestävää säätelyä, jota Suomessa ei tällä hetkellä ole. Sijaissynnyttämisen täyskielto Suomen kaltaisissa korkean reproduktioterveyden, globaalisti verraten pienten tuloerojen maissa ruokkii kolonialistista reproduktioturismia. Katson, että äitiyden käsitteellistä paikkaa sijaissynnytyskonstruktioissa ja sen vaikutuksia sijaissynnytyskäytenteisiin tulisi tarkastella kriittisesti. Nähdäkseni sijaissynnytystä (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Laajentunutta mieltä laajentamassa.Pii Telakivi - 2020 - Ajatus 77 (1):405-412.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Intensiivinen tekniikka. Välitön aineellisuus ja luova teknisyys Gilles Deleuzen filosofiassa.Julius Telivuo - 2020 - Ajatus 77 (1):413-422.
  Intensiivinen tekniikka. Välitön aineellisuus ja luova teknisyys Gilles Deleuzen filosofiassa.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Todellisen Rajoilla.Petri Turunen - 2020 - Ajatus 77 (1):359-364.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Kommunikaatio ja persoonuuden alkuperä.Duygu Uygun Tunç - 2020 - Ajatus 77 (1):429-438.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Det modernas kris – förnuftets kraft.Thomas Wallgren - 2020 - Ajatus 77 (1):323-332.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Kysymys biologisesta eksistenssistä Maurice Merleau-Pontyn havainnonfenomenologiassa.Hermanni Yli-Tepsa - 2020 - Ajatus 77 (1):375-386.
  Kysymys biologisesta eksistenssistä Maurice Merleau-Pontyn havainnonfenomenologiassa.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues