49 found

Year:

 1.  4
  Normy poufności i taktu w etyce ogólnej oraz w etyce zawodowej psychoterapeutów.Anna Bogatyńska-Kucharska - 2020 - Etyka 58 (2):104-119.
  Celem artykułu jest analiza rozbieżności w kwalifikacji deontologicznej czynów pomiędzy etyką ogólną a normami kodeksowymi psychoterapii. Wspominane rozbieżności analizowane są na przykładzie normy poufności i normy taktu. Wykazane zostają rozbieżności pomiędzy podstawowymi kategoriami deontycznymi w obu porównywanych systemach w zakresie norm poufności i taktu, świadczące o niezależności etyki zawodowej psychoterapeutów od etyki ogólnej.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma instynkt (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  5
  J.M. Bocheńskiego zabobon filozoficzny a myślenie etyczne.Halina Šimo - 2020 - Etyka 58 (2):71-85.
  Celem artykułu jest pokazanie możliwości zastosowania J.M. Bocheńskiego koncepcji zabobonu filozoficznego w analizie etycznych ocen i argumentacji. Dla osiągnięcia tego celu koncepcja Bocheńskiego jest najpierw omówiona, następnie wskazane są cechy myślenia etycznego sprzyjające jego podatności na zabobony filozoficzne oraz podjęty jest problem możliwości rozpoznawania i ograniczania zabobonów w refleksji nad moralnością.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Od redakcji.Paweł Łuków, Joanna Andrusiewicz & Jakub Zawiła-Niedźwiecki - 2020 - Etyka 58 (2):5.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues