20 found

Year:

 1.  1
  Marański uniwersalizm. Benjamin, Derrida i Buck-Morss o kondycji uniwersalnego wygnania.Agata Bielik-Robson & Piotr Sadzik - 2019 - Etyka 58 (1):175-197.
  Esej ten kreśli nową strategię uniwersalizacji historii, która wyłania się z analizy żydowskiejpraktyki filozofowania w erze nowożytnej. Nazywam ją „strategią marańską”, budując analogięmiędzy sytuacją conversos, którzy zostali zmuszeni do przyjęcia chrześcijaństwa, przechowującprzy tym judaizm „utajony”, a filozoficzną interwencją nowoczesnych myślicieli żydowskich,którzy wkroczyli w idiom zachodniej filozofii, jednocześnie nasycając go motywami wywiedzionymiz ich „partykularnego” kontekstu: nie po to jednak, by podważyć perspektywęuniwersalistyczną, lecz po to, by ją przekształcić. Dla Waltera Benjamina i Jacques’a Derridywłaściwy uniwersalizm okazuje się równoznaczny z „zadaniem tłumacza”: projektem (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Nadmiar obecności i wydalenie innego.Wojciech Burszta - 2019 - Etyka 58 (1):25-41.
  Artykuł jest próbą zaaplikowania wywodzącego się od Martina Heideggera pojęcia „nastroju” do dzisiejszego kontekstu tzw. nowej nietolerancji i pogłębiającejsię agresji wobec szeroko rozumianej Inności. Wskazano powody tego stanu rzeczy orazargumenty, które stosuje się w obronie – rzekomo zagrożonych – praw większości. Głównąagorą sporu na linii większość–mniejszości staje się internet i toczące się w jego obrębiewojny kulturowe.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Cztery pytania do Dipesha Chakrabarty’ego.Dipesh Chakrabarty, Tomasz Wiśniewski & Ewa Domańska - 2019 - Etyka 58 (1):97-101.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Próbowanie innych Michela de Montaigne.Jakub Dadlez - 2019 - Etyka 58 (1):219-242.
  W artykule rozważono historyczny przykład myślenia o tym, co inne. Są nim Próby Michelade Montaigne, które jako dzieło z wczesnej nowożytności stawia poważne problemy w interpretacjiwspółczesności jako epoki nowoczesnej, czyli rzekomo bardziej otwartej, mniej dogmatyczneji mniej wrogiej obcym. Omówione zostają cztery figury inności, wobec którychMontaigne już w XVI w. wykazywał szczególną otwartość: innowiercy, „dzikiego”, kobietyi zwierzęcia. Jak się okazuje, Próby skłaniają człowieka współczesnego do rewizji jego poczuciahistorycznej wyższości wobec ludzi z wcześniejszych epok, a zarazem pozwalają muwypracować bardziej sprawiedliwą relację z (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Bliźni, obcy, inny – w perspektywie dialogicznej.Witold Glinkowski - 2019 - Etyka 58 (1):198-210.
  „Obcość” i „inność” nie są synonimami. Oba określenia znajdują zastosowanie zarównow świecie ludzi, jak i w obrębie rzeczywistości pozaosobowej. Jednak kategoria obcości stosowanajest częściej w odniesieniu do rzeczywistości interpersonalnej niż do rzeczywistościskładającej się z obiektów pozaosobowych. „Obcość” bywa rozumiana jako określenie radykalniejszeniż „inność”. Posiada też negatywny wydźwięk emocjonalny. W przypadku gdyokreśla człowieka, sygnalizuje nie tylko jego inność, ale też sugeruje negatywny charakternaszego stosunku wobec niego. Paradoksalnie to właśnie obcość, a nie inność – pod warunkiemże zostanie przezwyciężona – odsłania etycznie rozumianą (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Wymiary obcości.Jan Grad - 2019 - Etyka 58 (1):261-267.
  M. Jedliński, K. Witczak, Obcości. Szkice z filozofii i literatury, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Epigram 2017, pp. 243.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Hume i radykalny priorytaryzm.Karol Gromek - 2019 - Etyka 58 (1):243-253.
  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce powinny zająć osoby gorzej sytuowanew społeczeństwie. Autor wykorzystuje etyczną teorię Hume’a oraz współczesną zasadępriorytaryzmu do stworzenia nowego projektu polityki współodczuwania. Celem projektujest całkowite odwrócenie ról z uwzględnieniem obopólnych korzyści: wszyscy ci, którzy dotej pory byli wykluczeni, stają się administratorami dóbr, a reszta społeczeństwa przekształcasię w osoby od nich zależne.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Inny, uchodźca – współczesne formy obcości.Joanna Hańderek - 2019 - Etyka 58 (1):125-141.
  Niniejszy tekst jest próbą ukazania kim są w dzisiejszym świecie ludzie wykluczeni. Ponieważw kulturze Zachodu możemy obserwować coraz większą niechęć wobec Obcych, jakimisą uchodźcy, migranci, w moim tekście staram się pokazać, czym jest ta obcość i dlaczegouchodźcy traktowani są jako niechciani i zagrażający Inni. Odwołując się do takich badaczy,jak Will Kymlicka, Aleksander Betts, Amin Maalouf i Benjamin Barber, pokazuję, w jaki sposóbjęzyk uprzedzeń czy pewien mit obcości zaczyna konstytuować nasze myślenie. Odrzucenieinnego, stygmatyzacja uchodźcy równocześnie oznacza konieczność przepracowaniasamej Inności i naszego (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Konstruowanie obcości – próba ujęcia teoretycznego.Marek Jedliński - 2019 - Etyka 58 (1):61-75.
  W artykule podjęto próbę teoretycznego ujęcia obcości w kontekście filozofii życia.Poczucie obcości jawi się jako konkretne, pierwotne doświadczenie życiowe.Dopiero wtórnie wynika z niej antagonizm kulturowy czy etniczny. W artykule proponujesię rozróżnienie kategorii obcości oraz inności. Tę pierwszą uznaje się za zradykalizowanąpostać inności. Obcość konstytuuje zabsolutyzowana różnica i myślenie dualistyczne.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Uwagi o fenomenologii, polityce i etyce obcości.Małgorzata Kowalska - 2019 - Etyka 58 (1):152-174.
  W artykule analizuję znaczenia, jakie można przypisać pojęciu i doświadczeniu obcości.Najpierw przypominam dwa opisy fenomenologiczne tego doświadczenia, z których wynika, iż już na tym abstrakcyjnym poziomiedoświadczenie obcości ma sens ambiwalentny: obcy może być doświadczany jako zagrożeniedla mojej podmiotowości, ale również jako wezwanie do jej pogłębienia. Następnie przyglądamsię bardziej empirycznym sposobom doświadczania obcości w świecie społeczno-politycznym,stawiając tezę, iż kryje się za nimi polityczna konstrukcjaobcości. Wreszcie pytam o moralny sens doświadczenia obcości, konkludując, że również natym poziomie jest to sens ambiwalentny: chociaż słuchanie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Stosunek do Innych w dzisiejszej Polsce. Cień Zagłady?Andrzej Leder - 2019 - Etyka 58 (1):142-151.
  Stosunek do Innego rzutuje i będzie rzutował na konkretne wybory i losy polskiego społeczeństwa.Podejmując dyskusję znanej uwagi J.T. Grossa, łączącej podejście do imigrantówz nieprzepracowanym problemem polskich „marginesów Zagłady”, autor próbuje umieścićją w kontekście kwestii upodmiotowienia Polaków jako zbiorowości. Stawia tezę, że historycznieuwarunkowana, słaba umiejętność zbiorowego podejmowania odpowiedzialności zatrudne sprawy w podobny sposób określa oba zagadnienia. Tak wzięcie odpowiedzialnościza przeszłość, jak podjęcie jej za teraźniejsze wybory, wymaga bowiem takiej zbiorowejumiejętności. Słabość w tej sferze ogranicza samą możliwość praktykowania zalecanej przezJacques’a Derridę „gość-inności”.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Kosmopolityzm jako praktyka międzygatunkowa. Parę uwag o gościnności nieantropocentrycznej.Alina Mitek-Dziemba - 2019 - Etyka 58 (1):76-96.
  Derridiańskie pytanie o paradoksalną warunkowość zakodowaną w pojęciu gościnnościjest także pytaniem o zasięg i przedmiot odniesienia: jeśli gościnność ma być tym,co rządzi wszelką interakcją, to być może nie ogranicza się ona wyłącznie do relacji międzyludzkich.Celem artykułu jest prześledzenie pojawiających się w ostatnich latach nieantropocentrycznychwizji gościnności, związanych z rozwinięciem Kantowskiego pojęcia kosmopolitycznegoprawa w odniesieniu do zwierząt i ich politycznej podmiotowości. Artykułpodejmuje wątki zwierzęcia kosmopolitycznego, kosmopolityki, kosmopolityzmu rozumianegonielogocentrycznie, jak w tradycji starożytnego cynizmu, kosmopolitycznych inspiracjiw nurcie posthumanizmu oraz projektu państwowej polityki opartej na (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Współczesne formy wyobcowania. Tożsamość w ruchu: migrant i nomada.Tamara Nehrub - 2019 - Etyka 58 (1):100-123.
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy funkcjonowania współczesnej narracjidomu na przykładzie dwóch narodów: Tatarów krymskich i Romów. Są oni bliscy terytorialniei żyją wśród nas od stuleci, ale pozostają nadal nieznani. Pierwsi są rozpatrywanijako migranci lub wygnańcy, którzy znajdują się na pograniczu bezdomności i wciąż walcząo dom. Drudzy stanowią przykład niezakorzenionej przynależności – tożsamości nomadycznej,ponieważ sami zdecydowali się na życie bez zapuszczania korzeni. Prezentowane w artykulezagadnienia odzwierciedlają różne spojrzenia na kwestię współczesnej tożsamości i jejrelacje do dwóch typów przestrzeni: absolutnej i relatywnej, (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Inny w nas. Kwestia Innego w świetle koncepcji cienia Carla Gustava Junga.Mirosław Piróg - 2019 - Etyka 58 (1):211-218.
  W artykule przedstawiam zastosowanie Jungowskiej koncepcji cienia do problematyki Innego.Wskazuję na możliwości teoretyczne, jakie otwiera przed refleksją etyczną Jungowskakoncepcja cienia, oferująca możliwość intrapersonalego rozważenia tego problemu. Koncepcjata daje możliwość odmiennego i pełniejszego spojrzenia na kwestie wolności, równości iodpowiedzialności.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Nowa nietolerancja religijna.Jakub Sochacki - 2019 - Etyka 58 (1):254-260.
  Martha C. Nussbaum, Nowa nietolerancja religijna. Przezwyciężyć politykę strachu w niespokojnychczasach, trans. S. Szymański. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Obcość, obojętność, okrucieństwo.Magdalena Środa - 2019 - Etyka 58 (1):42-60.
  Celem tego tekstu jest po pierwsze zastanowienie się nad możliwymi przyczynami obojętnościmoralnej; po drugie rozróżnienie jej dwóch rodzajów: obojętności biernej i obojętnościsprawczej, będącej warunkiem niezbędnym okrucieństwa. Ten pierwszy rodzaj, bardziejpospolity, to brak reakcji na zło, krzywdę i cierpienie innego człowieka, ten drugi, to obojętnośćoparta na przekonaniu, że cierpiący i krzywdzony w ogóle nie jest człowiekiem; jestpoza sferą podmiotowości, odpowiedzialności, wrażliwości i winy.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. bezpieczni Obcy – pewni siebie Swoi.Rafał Szczerbakiewicz - 2019 - Etyka 58 (1):280-285.
  Ksenologie, ed. Ksenia Olkusz i Krzysztof M. Maj, 2018. Kraków: Ośrodek Badawczy.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Myśleć obce.Bernhard Waldenfels & Filip Borek - 2019 - Etyka 58 (1):15-26.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Zrozumieć fenomen Innego/Obcego.Jacek Warchala - 2019 - Etyka 58 (1):268-279.
  Obcy Inny. Analiza przypadków. 2017, ed. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, AdamSiwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.Obcy/Inny, Propozycje aplikacji pojęciowych. 2018, ed. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec,Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Od Redakcji.Paweł Łuków, Joanna Andrusiewicz & Jakub Zawiła-Niedźwiecki - 2019 - Etyka 58 (1):5-6.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues