Year:

 1.  1
  Mindreading in the Animal Kingdom: Philosophical Controversies.Anna Dutkowska & Zbigniew Wróblewski - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (3):101-122.
  The central issue in the debate on animal minds is the issue of mindreading. This complicated cognitive ability belongs to the key elements of social cognition — as a form of adapting to specific circumstances connected with living in groups, it enables the reading of the mental states of other individuals, e.g. intentions, desires, and beliefs as well as the adaptation of one’s own behavior to this information. The primary purpose of the article is to present the main philosophical controversies (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Language as a Necessary Condition for Complex Mental Content: A Review of the Discussion on Spatial and Mathematical Thinking. [REVIEW]Arkadiusz Gut & Robert Mirski - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (3):33-56.
  In this article we review the discussion over the thesis that language serves as an integrator of contents coming from different cognitive modules. After presenting the theoretical considerations, we examine two strands of empirical research that tested the hypothesis — spatial cognition and mathematical cognition. The idea shared by both of them is that each is composed of two separate modules processing information of a specific kind. For spatial thinking these are geometric information about the location of the object and (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Archaeology of Cognitive Science: Michel Foucault’s Model of the Cognitive Revolution.Marek Hetmański - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (3):7-32.
  The article presents an epistemological and partially methodological analysis of cognitive science as a scientific discipline, created as a result of the transformations that took place in the philosophical and psychological concepts of the mind and cognition, which were carried out with the aid of tools and methods of modelling as well as through simulating human cognitive processes and consciousness. In order to describe this interdisciplinary science, and its positions, as well as the stages and directions of its development, it (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Once More About Moore’s Paradox in Epistemic Logic and Belief Change Theory.Marek Lechniak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (3):77-99.
  In this article, it was first presented Moore’s paradox per se and after the author focused on the logical perspective — at first he analyzed these considerations in the field of so-called standard epistemic logic and after on the formal theory of belief change.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  15
  Objections to Computationalism: A Survey.Marcin Miłkowski - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (3):57-75.
  In this paper, the Author reviewed the typical objections against the claim that brains are computers, or, to be more precise, information-processing mechanisms. By showing that practically all the popular objections are based on uncharitable interpretations of the claim, he argues that the claim is likely to be true, relevant to contemporary cognitive science, and non-trivial.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Contextual Emergence and Its Applications in Philosophy of Mind and Cognitive Science.Robert Poczobut - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (3):123-146.
  The purpose of the article is to analyze the concept of contextual emergence as well as its selected applications in philosophy of mind and cognitive science. In the first section the author presents the general assumptions of the emergentist model of reality. He stresses that the concept of emergence can be applied to the description of various levels of organization of nature: one of these levels is that of mental-cognitive processes, analyzed within the fields of philosophy of mind and cognitive (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Consciousness and Perception From Biological Externalism Point of View.Adriana Schetz - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (3):147-162.
  The aim of the analyzes carried out in this paper is to show that within the multitude of theories of perception which center their main presuppositions around the idea of action and embodiment, we can distinguish a body of approaches, which characteristically emphasize the following claims: that it is the living organism that should serve as perceiving subject; that perceptual states are not only a form of action but primarily a form of consciousness; that perceptual information is obtained by perceiving (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Distribution Laws in Weak Positional Logics.Marcin Tkaczyk - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (3):163-179.
  A formal language is positional if it involves a positional connecitve, i.e. a connective of realization to relate formulas to points of a kind, like points of realization or points of relativization. The connective in focus in this paper is the connective “R”, first introduced by Jerzy Łoś. Formulas [Rαφ] involve a singular name α and a formula φ to the effect that φ is satisfied relative to the position designated by α. In weak positional calculi no nested occurences of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. On the Philosophical-Logical Views of Ludwik Borkowski.Bożena Czarnecka-Rej - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):149-171.
  Ludwik Borkowski’s vast knowledge of philosophy allowed him to put his logical studies in a philosophical context. As a logician, he continued the tradition of the Lvov-Warsaw school. He dealt with the basic issues of the widely understood logic as well as with those having strong philosophical implications. He also worked on the theory of definition and the intuitive interpretation of logical results. For Borkowski, logic was an autonomous science whose function is supposed to be ancillary towards the other sciences. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Struktury metodologiczne w nauce.Zygmunt Hajduk - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):9-22.
  W artykule jest suponowana opozycja między statyką i dynamiką nauki. Przez naukę rozumiemy głównie nauki empiryczne, zwłaszcza przyrodnicze, lub nauki ścisłe, inaczej: matematyczne przyrodoznawstwo. Przy doborze kategorii jako przedmiotu podjętych analiz kierowano się racjami badawczymi oraz odwołującymi się do praktyki naukowej i metanaukowej. Kontekstowe objaśnienia tych obiektów relatywizowano do sytuacji poznawczej potencjalnych odbiorców. Uwzględniano zarówno adeptów, jak i profesjonalnie zainteresowanych refleksją nad czynnościowo i wytworowo ujmowaną nauką. Podjęte zagadnienia są rozpatrywane poprzez stopniowe dyskusje aspektywnie wyselekcjonowanych problemów. W rozpatrywanej perspektywie należą (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. An Introduction to Decision Theory. [REVIEW]Piotr Lipski - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):195-201.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  17
  Wznowienie filozoficznego wprowadzenia do teorii decyzji.Piotr Lipski - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):195-201.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Niezdaniowe akty mowy: między elipsą a niewzbogaconą usytuowaną illokucją.Joanna Odrowąż-Sypniewska - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):107-127.
  Niezdaniowe akty mowy to przynajmniej pozornie niezdaniowe wypowiedzi, za których pomocą mówiący dokonują pewnych aktów illokucyjnych: stwierdzają, pytają, proszą itp. Wśród teoretyków zajmujących się takimi wypowiedziami można wskazać zwolenników podejścia, które głosi, że większość takich wypowiedzi tojednak — wbrew pozorom — wypowiedzi zdaniowe, oraz zwolenników stanowiska, zgodnie z którym treść takich wypowiedzi musi być bezpośrednio wzbogacona z kontekstu za pomocą procesów pragmatycznych niekontrolowanych semantycznie. W pierwszej części tej pracy przyglądam się bliżej stanowisku traktującemu wypowiedzi niezdaniowe jako elipsy i zastanowiam się, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Negacja jako operator dyskursywny.Rafał Palczewski - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):129-148.
  Praca jest poświęcona negacji dyskursywnej. Omawiane są jej funkcje, rodzaje i własności. Następnie rozpatrzona została możliwość, że negacja dyskursywna jest jedynie szczególnym przypadkiem innych rodzajów negacji, w szczególności negacji kontrastywnej lub illokucyjnej. Dalej postawiono pytanie, czy w przypadku negacji dyskursywnej mamy do czynienia ze zjawiskiem semantycznym czy pragmatycznym, jak również, czy jest możliwe ujęcie negacji dyskursywnej w ramach mechanizmu konwersacyjnego nazywanego „przywołaniem echem”.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zagadnienie pluralizmu w filozofii nauki — stanowisko Zygmunta Hajduka.Jacek Poznański - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):47-63.
  Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wielości teoretycznych ujęć w nauce oraz mnogość perspektyw w ramach filozofii nauki. Zagadnienie pluralizmu omówiono w odniesieniu do stanowiska lubelskiego filozofa nauki, ks. prof. Zygmunta Hajduka. Twierdzi się, że swoiste pluralistyczne podejście do nauki oraz problemów z zakresu filozofii nauki zajmowało istotne miejsce w jego filozoficznej refleksji. Celem artykułu jest próba scharakteryzowania i interpretacji jego podejścia. Cel ten realizowany jest w kilku etapach. Zarysowano historyczne tło omawianej problematyki. W oparciu o literaturę przedmiotu zostały wyróżnione rodzaje pluralizmów, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Struktury wyjaśniania statystycznego. Warunek istotności statystycznej w analizie podgrup randomizowanych badań klinicznych.Tomasz Rzepliński - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):65-86.
  Przedmiotem analizy podjętej w artykule jest procedura wyjaśniania statystycznego. Dla potrzeb prowadzonych rozważań omówiony został szczególny typ badań biomedycznych, jakim jest analiza podgrup randomizowanych badań klinicznych. Pokazane zostało, że poprawności wyjaśnień statystycznych nie można ustalić, analizując wyłącznie strukturę eksplanansu, jak jest to przyjmowane w modelu istotności statystycznej, zaproponowanym przez W. Salmona. Procedura wyjaśniania statystycznego jest zatem, w przeciwieństwie do pozostałych form wyjaśniania, zależna od procedur badawczych stanowiących podstawę formułowania twierdzeń statystycznych.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Otwarta nauka i otwarty teizm wobec ideowego fundamentalizmu.Marek Slomka - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):173-187.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ksiądz Profesor Józef Herbut — krytyczny metodolog filozofii.Tadeusz Szubka - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):189-193.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Otwarta nauka i otwarty teizm wobec ideowego fundamentalizmu.Ks Marek Słomka - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):173-187.
  Historia rewolucji naukowej pokazuje, jak przyzwyczajenia oraz irracjonalne lęki wpływają na losy szczegółowych intelektualnych rozwiązań. Mimo że od czasów Galileusza czy Kopernika dostrzegano,jak wartościowe są poszukiwania przyczyn zjawisk fizycznych, podobnym interpretacjom przez kolejne długie lata nie podlegały systemy biotyczne. Teleologiczne opisy harmonijnego dążenia układów do określonego celu jawiły się jako tłumaczenia nienarażone na jakiekolwiek modyfikacje. Takie podejście niejednokrotnie blokowało także rozwój koncepcji Boga, Jego relacji ze światem oraz wielu istotnych aspektów myśli chrześcijańskiej.Jedną z najbardziej wpływowych idei w dziejach ludzkiej refleksji (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Falsification of Interpretive Hypotheses in the Humanities.Joanna Klara Teske - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):87-106.
  This paper reconsiders the possibility of applying the procedure of falsification, which consists in testing a theory by confronting hypotheses derived from the theory with empirical data, in the studies of culture, in particular when evaluating interpretive hypotheses. Falsification, to which, according to Popper and his followers, the natural sciences owe their success, is viewed with strong suspicion when the object of investigation is meanings and values rather than material phenomena. If by interpretation one understands reconstruction of the artefact’s meaning, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. O przedmiocie metodologii nauk.Monika Walczak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):23-46.
  Kategoria struktur metodologicznych wprowadzona przez Zygmunta Hajduka jest kategorią nową, nieużywaną dotąd w rozważaniach metodologicznych i niemającą w nich ugruntowanego miejsca. Dlatego można zapytać o funkcję, jaką miałaby ona pełnić w metodologii nauk, oraz ojej przydatność jako ogólnego pojęcia metodologicznego. Zasadnicze pytanie, jakie stawiam to: czy wprowadzony przez Z. Hajduka termin struktury metodologiczne może służyć jako najogólniejsza kategoria wyznaczająca przedmiot badań metodologii nauk? Odpowiadając negatywnie na to pytanie, przedstawiam argumenty, jakie przemawiają przeciwko używaniu pojęcia struktur metodologicznych w ten sposób. Moja (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  O przedmiocie metodologii nauk. Na marginesie książki Zygmunta Hajduka Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki.Monika Walczak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (2):23-46.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  O formalnej ontologii bytu i czasu.Adam Biłat - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):5-32.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  O formalnej ontologii bytu i czasu.Andrzej Biłat - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):5-32.
  W artykule pojęcie teorii ontologicznej zostało zdefiniowane zgodnie z ogólnymi zasadami wywodzącymi się z metaontologii Arystotelesa. Sformułowano problem struktury ontologii: Jakie są główne metodologiczne typy zaksjomatyzowanych teorii ontologicznych i jakie podstawowe relacje zachodzą między nimi? Zauważono, że zarówno w tradycyjnej, jak i we współczesnej filozofii bytu da się wyróżnić trzy odmienne idee formalnej ontologii: logicznej, eksplikacyjnej i empirycznej. Cel pracyjest dwojaki: 1) wskazaniejednolitej koncepcji formalnej ontologii uwzględniającej owe idee i dostarczającej rozwiązania problemu struktury ontologii oraz 2) zastosowanie wskazanej koncepcji w (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Bardzo krotkie wprowadzenie do filozofii średniowiecznej. [REVIEW]Michał Buraczewski - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):219-223.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Istota i cele filozofii historii.Robin George Collingwood - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):153-173.
  Niniejszy esej stanowi zbiór podstawowych poglądów brytyjskiego filozofa Robina George’a Collingwooda na cele i zadania nauk historycznych. Zawiera krytykę ujmowania historii jako dyscypliny dążącej do ustanowienia ogólnych, rządzących biegiem dziejów, praw oraz jako dyscypliny zmierzającej do odkrycia, realizowanego w dziejach, boskiego planu. Jest on próbą wykazania różnic między historią a filozofią historii, sztuką i nauką. Wyraża pogląd, że nie istnieje coś takiego jak czysty fakt historyczny, że nie jesteśmy w stanie, w sposób absolutny, poznać jakiegokolwiek faktu historycznego, mimo że wiedza (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  4
  Władysław Seńko.Juliusz Domański - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):207-214.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  Przekonania dotyczące własnego położenia w świecie a problem śpiącej krolewny.Adam Elga - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):175-180.
  Poza niepewnością co do tego, jaki jest świat, można być także niepewnym swojego przestrzennego lub czasowgo położenia w świecie. Celem artykułu jest postawienie problemu wynikającego z połączenia tych dwóch rodzajów niepewności, a następnie rozwiązanie go i wyciągnięcie dwóch lekcji z tego rozwiązania.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Refleksja nad relacją: literatura a religia w krytyce literackiej Geoffreya Hartmana.Tomasz Garbol - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):51-65.
  Artykuł dotyczy ukształtowanej przez anglosaski romantyzm przemiany kulturowego obrazu doświadczenia religijnego — przemiany dostrzeżonej w literaturze przez amerykańskiego krytyka literackiego Geoffreya Hartmana. Najważniejsze aspekty tej przemiany to: zwycięstwo modelu poezji kreatywnej nad jej modelem mimetycznym, epitafijność oznaczająca uwrażliwienie na przemijalność świata, naturalizacja nadprzyrodzoności, a także rezygnacja z odpowiedzi na pytania ostateczne. Horyzont poszukiwań sensu tych przemian wyznaczany jest u Hartmana przez quasi-mesjanizm w ujęciu Adorna — przeświadczenie, że wyżej należy cenić różnorodność niepełnych i ułomnych odpowiedzi niż integralność prawd ostatecznych.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Gassendi Polemizuje Z Descartes’Em.Stanisław Janeczek - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):223-230.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Grimm Wisdom.Paul O’Grady - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):67-77.
  Wisdom has not been widely discussed in analytical epistemology. An interesting recent analysis comes from Stephen Grimm who argues that wisdom requires knowledge and that the traditional dichotomy between theoretical and practical wisdom doesn’t hold. I note a tension between these aspects of his work. He wishes to maintain that traditional exemplars of wisdom may still be termed ‘wise’ by his theory. But his knowledge condition seems to require that only a subset of those who hold conflicting views are really (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Faith and Denarii.Brian Panasiak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):230-237.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Przeobrażenia idei sprawiedliwości społecznej. Część I: Sprawiedliwość społeczna jako sprawiedliwość ogólna i rozdzielcza.Andrzej Stoiński - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):79-97.
  W latach 40. XIX wieku Luigi Taparelli i Antonio Rosmini wprowadzili do publicznego obiegu termin „sprawiedliwość społeczna”. Od tamtego czasu znaczenie tego pojęcia znacznie się poszerzyło. Literatura przedmiotu notuje liczne identyfikacje tego konceptu. Niniejszy tekst koncentruje się na wskazaniu kilku jego ujęć. Autor, w siłą rzeczy skrótowo zaprezentowanych analizach, stara się pokazać specyfikę poszczególnych rodzajów znaczeń nadawanych „sprawiedliwości społecznej”. Sprawiedliwość społeczna będąca przedmiotem analizy w tym artykule utożsamianajest ze sprawiedliwością ogólną i rozdzielczą.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Przeobrażenia idei sprawiedliwości społecznej. Część II: Sprawiedliwość społeczna jako sprawiedliwość wyrównawcza.Andrzej Stoiński - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):99-114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  Przeobrażenia idei sprawiedliwości społecznej. Część III: Sprawiedliwość społeczna jako idea solidarności i równości.Andrzej Stoiński - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):115-132.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Fizykalistyczny panpsychizm.Galen Strawson - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):181-205.
  W najogólniejszym sformułowaniu panpsychizm to pogląd, który głosi, że wszystko jest umysłem lub świadomością. Mimo że stanowisko to ma długą tradycję i staje się coraz popularniejsze we współczesnej debacie, wciąż ma ono wielu przeciwników. Celem tego artykułu jest dowiedzenie, że panpsychizm stanowi najlepsze metafizyczne wyjaśnienie natury tego, co stanowi ostateczne tworzywo rzeczywistości. Jest to zarazem odmiana fizykalizmu, zgodnie z którą doświadczenie jest budulcem wszystkich konkretnie istniejących przedmiotów.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  Koncepcja uprawiania filozofii przyrody w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego — próba rekonstrukcji historyczno-filozoficznej.Kamil Trombik - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):133-152.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Koncepcja uprawiania filozofii przyrody w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego.Kamil Trombik - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):133-152.
  W artykule podjęto próbę analizy sposobu uprawiania filozofii przyrody przez Tadeusza Stanisława Wojciechowskiego, profesora filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Artykuł składa się ze wstępu, części biograficznej, rozdziału poświęconego analizie sposobu uprawiania filozofii przyrody przez T. Wojciechowskiego, a także próby podsumowania i oceny stanowiska krakowskiego uczonego.Wstępne analizy wskazują, że sposób uprawiania filozofii przyrody przez T. Wojciechowskiego był oryginalny, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę kontekst historyczny. Koncepcja krakowskiego filozofa sytuuje się między tradycyjnymi rozwiązaniami neoscholastycznymi a próbą wyjścia poza klasyczne (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  10
  Post-tomizm w kontekście kognitywistyki?Jacek Wojtysiak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):215-219.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Irracj onalność j ako argument przeciwko idealizmowi.Piotr Łaciak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):33-49.
  Artykuł prezentuje filozofie Kanta i Husserla w odniesieniu do Hartmannowskiego rozumienia irracjonalności. W metafizyce poznania Hartmanna irracjonalność, która odpowiada częściowej niepoznawalności bytu, okazuje się argumentem przeciwko idealizmowi, który zakłada całkowitą racjonalność naszego poznania ijego przedmiotu. W artykule autor pokazuje, że można wskazać podobieństwa między Kanta ideą niepoznawalności przedmiotu transcendentalnego, Husserla koncepcją transcendentalnej konstytucji świata i Hartmanna pojęciem gnoseologicznej irracjonalności. W transcendentalizmie Kanta irracjonalność implikuje asymetria między warunkami możliwości doświadczenia i warunkami możliwości przedmiotów doświadczenia, jako że niepoznawalność przedmiotu transcendentalnego i rzeczy (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues