Roczniki Filozoficzne

ISSN: 0035-7685

35 found

View year:

 1.  1
  Historyczna krytyka Ewangelii synoptycznych.William Alston, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):551-582.
  Artykuł analizuje krytycznie pewne linie argumentacji stosowane przez wielu badaczy Nowego Testamentu na poparcie negatywnej oceny przekazów na temat wypowiedzi Jezusa i wydarzeń w Ewangeliach synoptycznych.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Debata o ukrytości Boga jako odpowiedź na procesy sekularyzacyjne.Maciej Bała - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):461-470.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Koncepcja uczuć egzystencjalnych Matthew Ratcliffe’a.Mateusz Chról - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):345-373.
  Celem artykułu jest prezentacja i krytyczna analiza koncepcji uczuć egzystencjalnych, autorstwa współczesnego filozofa psychiatrii o orientacji fenomenologicznej — Matthew Ratcliffe’a. Uczucia egzystencjalne są specjalną klasą stanów afektywnych, nadającą emocjonalnego zabarwienia subiektywnemu doświadczeniu rzeczywistości. Mają one charakter przedrefleksyjny i stanowią niejawne tło świadomości fenomenalnej, które w potocznym doświadczeniu pozostaje poza polem uwagi. Uczucia te mają ścisły związek z emocjami, determinując typy przedmiotów intencjonalnych zawartych w stanach emocjonalnych i wyznaczając repertuar możliwych do doświadczenia emocji. Najważniejsze uczucia egzystencjalne, które wyróżnia Ratcliffe, to: (1) (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Wokół republikanizmu Ruchu Społecznego „Solidarność”: Próba podsumowania głosów w dyskusji.Elżbieta Ciżewska-Martyńska - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):159-182.
  Artykuł jest próbą podsumowania dyskusji wokół republikanizmu „Solidarności” i wschodnioeuropejskiego ruchu dysydenckiego lat 70. i 80. XX wieku, która towarzyszyła transformacji ustrojowej po upadku komunizmu w 1989 r. Autorka przedstawia źródła i najważniejsze wątki tej dyskusji, umieszczając je w kontekście współczesnej filozofii politycznej. Dotyczą one historycznych analogii ruchu dysydenckiego, ideowego pokrewieństwa ruchu i tradycji republikańskiej oraz dziedzictwa ruchu w dyskursie publicznym i rozwiązaniach ustrojowych. Pozwala to, z jednej strony, przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie o typ republikanizmu najbliższego polskim doświadczeniom, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Monizm contra pluralizm logiczny w kontekście dyskusji W.V.O. Quine – S. Haack.Bożena Czernecka-Rej - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):247-271.
  Jednym z głównych pytań w filozofii logiki jest to, czy jest jedna, czy wiele logik. Pytanie to doczekało się różnych odpowiedzi, które formułują opozycyjne stanowiska: monizm logiczny contra pluralizm logiczny. Za reprezentatywnego przedstawiciela monizmu uznawany jest Willard Van Orman Quine, a pluralizmu — Susan Haack. Oba te stanowiska są kontynuowane współcześnie: monizm (m.in. Michael Dummett, Graham Priest, Timothy Williamson) oraz pluralizm (m.in. Jc Beall i Greg Restall, Johan van Benthem, Ottavio Bueno i Scott Shalkovski, Stewart Shapiro i Roy Cook). Monizm (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Strategie obrony teizmu przed zarzutem ukrytości Boga. Odpowiedź Dyskutantom.Ks Marek Dobrzeniecki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):491-499.
  Artykuł jest odpowiedzią na krytyczne uwagi zgłaszane pod adresem książki Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga przez Stanisława Judyckiego, Ryszarda Mordarskiego, Marka Peplińskiego i Jana Sochonia. Główny zarzut wobec mojego stanowiska głosi, że jest ono zbyt przychylne wobec argumentu J.L. Schellenberga, który niekoniecznie powinien być wzorem ujęcia problematyki ukrytości. Jednym z przejawów przyjęcia założeń kanadyjskiego autora jest zgoda na tezę o istnieniu niewierzących przy braku oporu.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  W obronie argumentu z Wcielenia. Odpowiedź Stanisławowi Ruczajowi.Ks Marek Dobrzeniecki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):377-388.
  Artykuł jest odpowiedzią na polemikę Stanisława Ruczaja z argumentem z Wcielenia, który został zaprezentowany w książce Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga. Ruczaj zarzuca tzw. obronie inkarnacyjnej, że nie rozważa ona możliwości, zgodnie z którą Bóg jest zarazem wcielony, jak i nieukryty. W niniejszym artykule koncentruję się na uzasadnieniu, dlaczego uważam, że jest możliwe, iż owa opcja jest dla Boga wykluczona. Według mnie istnieją racje przemawiające za tym, że jest ona (a) logicznie sprzeczna, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Strategie obrony teizmu przed zarzutem ukrytości Boga. Odpowiedź Dyskutantom.Marek Dobrzeniecki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):491-499.
  Artykuł jest odpowiedzią na krytyczne uwagi zgłaszane pod adresem książki Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga przez Stanisława Judyckiego, Ryszarda Mordarskiego, Marka Peplińskiego i Jana Sochonia. Główny zarzut wobec mojego stanowiska głosi, że jest ono zbyt przychylne wobec argumentu J.L. Schellenberga, który niekoniecznie powinien być wzorem ujęcia problematyki ukrytości. Jednym z przejawów przyjęcia założeń kanadyjskiego autora jest zgoda na tezę o istnieniu niewierzących przy braku oporu.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. W obronie argumentu z Wcielenia. Odpowiedź Stanisławowi Ruczajowi.Marek Dobrzeniecki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):377-388.
  Artykuł jest odpowiedzią na polemikę Stanisława Ruczaja z argumentem z Wcielenia, który został zaprezentowany w książce Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga. Ruczaj zarzuca tzw. obronie inkarnacyjnej, że nie rozważa ona możliwości, zgodnie z którą Bóg jest zarazem wcielony, jak i nieukryty. W niniejszym artykule koncentruję się na uzasadnieniu, dlaczego uważam, że jest możliwe, iż owa opcja jest dla Boga wykluczona. Według mnie istnieją racje przemawiające za tym, że jest ona (a) logicznie sprzeczna, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Maksymalna moc.Thomas P. Flint, Alfred J. Freddoso, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):519-550.
  Autorzy argumentują, że Bóg może być zarówno wszechmocny, jak i wszechmocny, oraz że Bóg może być zarówno wszechmocny, jak i nieskazitelny. Proponują pięć warunków filozoficznej adekwatności dla koncepcji maksymalnej mocy i przedstawiają analizę, która spełnia wszystkie pięć warunków. Jak argumentują, analiza ta jest zarówno filozoficznie adekwatna, jak i teologicznie akceptowalna.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Kant o republikanizmie.Jerzy W. Gałkowski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):49-63.
  Problem republikanizmu należy do zespołu problemów polityki, którymi Kant zajął się już pod koniec życia. Rozwój i doskonalenie się człowieka nie mieści się w działaniu ludzkiej natury, która jest niezmienna, ale w osobowym działaniu wolności. Ostatecznym tego celem jest wieczny pokój. Warunkiem zaś rozwoju i osiągnięcia celu najwyższego jest zbudowanie ustroju republikańskiego. Kant pokazuje to m.in. na przykładzie rewolucji francuskiej. Choć jest zdecydowanym przeciwnikiem każdej rewolucji, ze względu na sposoby jej realizacji, to w tym przypadku jej skutki ocenia pozytywnie, gdyż (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Od dominacji do kontestacji (i z powrotem?): Demokracja republikańska i jej krytycy.Janusz Grygieńć - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):139-157.
  Przedmiot artykułu stanowi koncepcja demokracji kontestacyjnej zaproponowana przez Philipa Pettita oraz jej miejsce we współczesnej myśli republikańskiej. Autor tekstu opisuje relacje łączące tę koncepcję z ideami demokracji radykalnej i wolności republikańskiej, jak też jej implikacje instytucjonalne i związane z nią kontrowersje. Rozważone zostają główne zarzuty krytyków Pettita: fragmentaryczności i niedemokratyczności proponowanych przez niego rozwiązań, niepożądanych konsekwencji jego postulatu deliberacyjności i odpolitycznienia życia politycznego. Autor tekstu twierdzi, że jednym z największych braków koncepcji Pettita jest próba odpolitycznienia demokracji przez upełnomocnienie nienadzorowanych demokratycznie (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Samotna wyspa czy wolni wśród wolnych? Obraz wolnych republik w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Anna Grześkowiak-Krwawicz - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):91-110.
  Badacze od dawna zwracali uwagę na głębokie przekonanie szlachty Rzeczypospolitej Obojga Narodów o wyjątkowości jej kraju i jej swobód. Wbrew temu, co się czasem sądzi, nie był to wyraz sarmackiej megalomanii, która dała o sobie znać w wieku XVII i na początku XVIII, opinię tę głoszono co najmniej od połowy wieku XVI. Nie była to też jakaś polska osobliwość, podobnie mówili i zapewne myśleli o swoich swobodach obywatele innych wolnych rzeczypospolitych. Już w XV wieku mieszkańcy Florencji uważali swoją republikę za (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  O Bożej ukrytości poważnie i bez ułatwień. Odpowiedź Krytykom.Ks Miłosz Hołda - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):473-490.
  Boża ukrytość jest problemem, który domaga się potraktowania z należytą powagą. Nie należy od tego problemu uciekać. Nie należy również ułatwiać sobie sprawy z Bożym ukryciem przez wprowadzanie rozwiązań, które sprawiają, że napięcie związane z problemem ukrytości znika lub zostaje złagodzone. Zaproponowane przeze mnie w książce Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu rozwiązanie, które nazwałem absconditeizmem, jest próbą zmierzenia się z problemem ukrytości w jego najmocniejszej możliwej postaci. Rozważam ten problem, biorąc pod uwagę również najmocniejszą wersję teizmu, którą określa (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. O Bożej ukrytości poważnie i bez ułatwień. Odpowiedź Krytykom.Miłosz Hołda - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):473-490.
  Boża ukrytość jest problemem, który domaga się potraktowania z należytą powagą. Nie należy od tego problemu uciekać. Nie należy również ułatwiać sobie sprawy z Bożym ukryciem przez wprowadzanie rozwiązań, które sprawiają, że napięcie związane z problemem ukrytości znika lub zostaje złagodzone. Zaproponowane przeze mnie w książce Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu rozwiązanie, które nazwałem absconditeizmem, jest próbą zmierzenia się z problemem ukrytości w jego najmocniejszej możliwej postaci. Rozważam ten problem, biorąc pod uwagę również najmocniejszą wersję teizmu, którą określa (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Odwrócone spektrum aksjologiczne, dobro po prostu i podstawy moralności.Stanisław Judycki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):213-229.
  Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części pod uwagę brana jest możliwość, że ludzie, a być może także wszystkie inne skończone podmioty poznające, które dysponują zdolnością do formułowania ocen moralnych, podlegają uniwersalnemu złudzeniu co do hierarchizacji wartości moralnych, według których działają, a więc że mają odwrócone spektrum aksjologiczne. W części drugiej jest uzasadniana teza, że jedynym środkiem, pozwalającym wykluczyć możliwość podlegania radykalnej iluzji aksjologicznej przez skończone podmioty poznające, jest odwołanie się do metafizycznego pojęcia Boga, rozumianego jako pojęcie istoty (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Poczucie obecności. Komentarz do książki Marka Dobrzenieckiego Ukrytość i Wcielenie.Stanisław Judycki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):453-460.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Sztuka i transcendencja w refleksji estetyczno-religijnej Karola Tarnowskiego.Andrzej Krawiec - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):289-309.
  Na gruncie polskiej estetyki filozoficznej rozważania Karola Tarnowskiego o sztuce odzwierciedlają przemiany, jakie dokonały się w fenomenologii — zwłaszcza francuskiej — w drugiej połowie XX wieku. Myślenie religijne, uwzględniające tradycję scholastyczną oraz klasyczną doktrynę transcendentaliów, okazuje się w wielu aspektach pokrewne fenomenologii donacji Jeana-Luca Mariona oraz nieintencjonalnej fenomenologii niewidzialnego życia Michela Henry’ego, ale nie jest z nimi tożsame. Poglądy estetyczne Karola Tarnowskiego, wybitnego filozofa religii i pianisty, odnajdujemy w rozproszonych tekstach, których nie zawsze głównym tematem jest sztuka, dlatego celem niniejszego (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Neopatrystyczna koncepcja ascezy Sergieja Chorużego (1941–2020) i jego heideggerowsko-foucaultiańskie inspiracje.Justyna Kroczak - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):311-323.
  W artykule przedstawiam osobowość twórczą współczesnego rosyjskiego myśliciela nurtu neopatrystycznego Sergiusza Chorużego ze szczególnym naciskiem na jego oryginalną koncepcję teorii ascezy (teorii energoform). Bazuje ona na źródłach patrystycznych, ale zdradza także inspiracje ustaleniami współczesnej filozofii zachodnioeuropejskiej, zwłaszcza myślą Martina Heideggera i Michela Foucaulta. W artykule analizuję główne założenia teorii ascezy Chorużego i komentuję heideggerowsko-foucaultiańskie elementy w niej zawarte. Rozważania na temat ascezy dotykają problemów zarówno typowo filozoficznych — ontologicznych, gdzie przejawiają się inspiracje Heideggerem, jak i historyczno-hermeneutyczne, gdzie widzimy polemikę z (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Paradoksy podróży w czasie.David Lewis, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):501-517.
  Autor eseju argumentuje, że podróże w czasie są możliwe, a paradoksy podróży w czasie są osobliwościami, a nie niemożliwościami. Obrona możliwości podróży w czasie wymaga przyjęcia (a) trwających w czasie rzeczy, które posiadają zarówno przestrzenne, jak i czasowe części, (b) psychologicznej ciągłości i łączności oraz ciągłości przyczynowej jako kryteriów tożsamości osobowej, a także (c) rozróżnienia pomiędzy czasem zewnętrznym i osobistym.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Republikanizm, ustrój mieszany, kultura sprzeciwu obywatelskiego. Wokół odczytania myśli Jeana-Jacques’a Rousseau przez Philipa Pettita.Rafał Lis - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):125-137.
  W artykule proponuje się dyskusję z tezami Philipa Pettita zawartymi w książce On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy i artykule „Two Republican Traditions”. Skupiając się na tzw. tradycji włosko-atlantyckiej, Pettit wskazywał na kluczowe dla republikanizmu powiązania etosów sprzeciwu obywatelskiego (contestatory citizenry) i ustroju mieszanego (mixed constitution). Nie jest przypadkiem, że do tak pojętej tradycji republikańskiej Pettit nie zaliczył Jeana-Jacques’a Rousseau, uznanego raczej za prekursora komunitaryzmu. Trudno się jednak zgodzić z prezentowaną przez Pettita klasyfikacją tradycji republikańskiej (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Wojtyła and Krąpiec: Two Ways of Re-Empirizing Thomistic Anthropology.Piotr Stanisław Mazur - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):273-288.
  The development of studies on the first- and third-person human experience which took place in the 20th century revealed the need to re-empirize Thomistic anthropology. Among the thinkers who undertook this task were Karol Wojtyła and Mieczysław Krąpiec. This re-empirization was linked with adapting the cognitive tools developed within the modern philosophy of the subject to descriptions of the first-person experience. Wojtyła assumed that the starting point of the cognition of the personal subject was the experience of performing an act, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Czy współczesne rozumienie problemu Bożej ukrytości prowadzi do ateizmu?Ryszard Mordarski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):389-412.
  W artykule omówione zostały dwie znakomite prace na temat ukrytości Boga autorstwa Miłosza Hołdy (Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu) i Marka Dobrzenieckiego (Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga). Należą oni do tzw. przyjacielskich teistów, którzy usiłują traktować tezę o Bożej skrytości jako ważne poszerzenie problematyki klasycznego teizmu. Wydaje się jednak, że ulegają oni iluzji prowadzenia dialogu z tzw. przyjacielskimi ateistami, wciągającymi teistów w taką interpretację tezy o skrytości Boga, która wydaje się (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  Wiara, wątpliwości i tajemnica Wcielenia. Uwagi na marginesie książki Marka Dobrzenieckiego Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga.Marek Pepliński - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):413-436.
  This paper concerns an important and exciting book by Marek Dobrzeniecki Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga [Hiddenness and the Incarnation: A Theistic Response to John L. Schellenberg’s Argument for Divine Nonexistence]. After a brief discussion of the content of the book’s chapters, critical remarks are presented. They concern the adopted method and approach to Schellenberg’s philosophy in general and the argument from hiddenness in particular. The conceptual framework serving as a typologization of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  Trzy błędy dotyczące demokracji.Philip Pettit & Janusz Grygieńć - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):111-124.
  Artykuł jest poświęcony trzem poglądom na temat demokracji, często przyjmowanym przez współczesnych decydentów, politologów i teoretyków polityki. Poglądy te, w mojej opinii, są błędne, ale błędne w sposób pouczający. Ukazują one bowiem poważne niezrozumienie natury i walorów demokracji. Jeśli uświadomimy sobie, dlaczego są one błędne, dostrzeżemy istnienie tych wymiarów demokracji, które zwykle łatwo umykają naszej uwadze. Do nazwania tych błędów używam nazwisk wybitnych myślicieli, którzy je popełnili. Pierwszy z nich określam błędem Berlina, odnajduję go bowiem w dorobku brytyjskiego myśliciela rosyjskiego (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Szesnastowieczna republikańska filozofia wolności.Dorota Pietrzyk-Reeves - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):65-89.
  Celem tego artykułu jest krótka analiza republikańskiej koncepcji wolności przedstawianej w polskiej i pozapolskiej teorii republikańskiej XVI wieku. Punktem wyjścia rozważań jest teza głosząca, że kategoria wolności w teorii republikańskiej jest ściśle związana z namysłem i ustaleniami dotyczącymi istoty i celu wspólnoty politycznej, określanej w tradycji rzymskiej mianem civitas libera. Wolność jest pochodną dobrze urządzonego, wolnego ładu politycznego, w którym kluczową rolę odgrywa prawo i cnota. Analizując ideę wolności republikańskiej przez pryzmat dwóch kontekstów: klasycznej tradycji republikańskiej i jej ustaleń oraz (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Tomasz z Akwinu o radości ze zła, które przytrafia się innym.Magdalena Płotka - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):231-246.
  Tematem artykułu jest Tomasza z Akwinu koncepcja radości, której źródłem jest cierpienie innych osób (Schadenfreude). Pierwsza część obejmuje opis starożytnych źródeł Schadenfreude, którymi inspirował się Akwinata. Druga część dotyczy koncepcji nienawiści, która stanowi podstawę dla Schadenfreude. W trzeciej zaś części jest przedstawiona Tomaszowa próba rozróżnienia rozmaitych przypadków występowania Schadenfreude oraz ich częściowego moralnego usprawiedliwienia.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Związki religii i techniki.Halina Rarot - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):325-344.
  Autorka analizuje, z punktu widzenia filozofii kultury, historyczną i współczesną kwestię relacji między religią a techniką. W wyniku tego filozoficznego namysłu stwierdza, że relacja ta może przyjmować cztery różne postaci. Zaprezentowana typologia relacji między religią a techniką staje się następnie narzędziem do znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy religie światowe w ich wymiarze światopoglądowym i instytucjonalnym mogą odnieść się w sposób konstruktywny (a nie wyłącznie pesymistyczno-krytyczny) do coraz bardziej skomplikowanych zagadnień cywilizacyjnych z przełomu XX i XXI wieku.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  Przemiany tradycji zen na Zachodzie. [REVIEW]Maksymilian Roszyk - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):583-590.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Wobec ukrytego Boga. Komentarz do książki Ukrytość i Wcielenie.Jan Sochoń - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):471-472.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Wobec ukrytego Boga. Komentarz do książki Ukrytość i Wcielenie.Ks Jan Sochoń - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):471-472.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Wieczne problemy (nie)działania Boga w świecie oraz godzenia „Boga filozofii” z „Bogiem objawienia”. Refleksje na kanwie książki Miłosza Hołdy Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu.Ks Marek Słomka - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):437-451.
  W książce Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu (Kraków: Wydawnictwo WAM 2020) Miłosz Hołda wnikliwie przedstawia poruszaną problematykę i proponuje ciekawe rozwiązania. Stanowiąc ambitną próbę wypracowania oryginalnego stanowiska w ważnym obszarze myśli chrześcijańskiej, publikacja domaga się krytycznej refleksji i uwypuklenia istotnych problemów, co jest celem niniejszego tekstu. Chodzi zwłaszcza o dwie kwestie o kluczowym znaczeniu dla teizmu: (nie)działanie Boga w świecie oraz godzenie „Boga filozofii” z „Bogiem objawienia”. W pierwszym z wymienionych zagadnień podstawowym problemem jest (częściowo) niewłaściwe podejście do (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Wieczne problemy (nie)działania Boga w świecie oraz godzenia „Boga filozofii” z „Bogiem objawienia”. Refleksje na kanwie książki Miłosza Hołdy Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu.Marek Słomka - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):437-451.
  W książce Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu (Kraków: Wydawnictwo WAM 2020) Miłosz Hołda wnikliwie przedstawia poruszaną problematykę i proponuje ciekawe rozwiązania. Stanowiąc ambitną próbę wypracowania oryginalnego stanowiska w ważnym obszarze myśli chrześcijańskiej, publikacja domaga się krytycznej refleksji i uwypuklenia istotnych problemów, co jest celem niniejszego tekstu. Chodzi zwłaszcza o dwie kwestie o kluczowym znaczeniu dla teizmu: (nie)działanie Boga w świecie oraz godzenie „Boga filozofii” z „Bogiem objawienia”. W pierwszym z wymienionych zagadnień podstawowym problemem jest (częściowo) niewłaściwe podejście do (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  Ontologia społeczeństwa, dobro wspólne i kontestacja. Wokół pewnych kategorii państwa republikańskiego w ujęciu Philipa Pettita.Rafał Paweł Wierzchosławski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):183-212.
  Philip Pettit jest jednym z czołowych filozoficznych kodyfikatorów (neo-)republikańskiej koncepcji wolności i rządu, który kieruje się ideałem nie-dominacji (imperium i dominium). Jednocześnie jest autorem wielu ważnych prac z obszaru filozofii nauk społecznych (kwestia wyjaśniania i interpretacji), etyki (konsekwencjalizm), ontologii społecznej (jak istnieją grupy społeczne) oraz filozofii umysłu (jak funkcjonuje podmiot intencjonalny). W świetle krytyk i polemik, jakie pojawiły się ze strony nowej „fali republikańskiej”, by określić tym mianem zwolenników populistycznego republikanizmu (John P. McCormick i inni), którzy oskarżają przedstawicieli wcześniejszej generacji (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  Wiele twarzy republikanizmu: Wprowadzenie.Rafał Paweł Wierzchosławski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):7-47.
  Tekst składa się z dwóch części. W pierwszej części autor wprowadza czytelnika w różne rozumienia (definicje) republikanizmu (tradycji republikańskiej), jakie możemy znaleźć we współczesnej literaturze przedmiotu. Jedocześnie zwraca uwagę, że termin ten funkcjonuje w różnych znaczeniach (wittgensteinowskie podobieństwa rodzinne): tradycja republikańska może być przedmiotem badań klasyków (starożytny Rzym), historyków różnych epok (Włochy, Holandia, Polska czy Anglia), historyków prawa i ustroju (np. amerykański mit założycielski), może stanowić inspirację dla współczesnych filozofów, którzy upatrują odrębnej i konkurencyjnej w stosunku do innych tradycji (liberalnej, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues