Ruch Filozoficzny

ISSN: 0035-9599

11 found

View year:

 1.  7
  Philosophy and Creativity with Children: Lipman, Vygotsky, Rodari.Lenka Naldoniová - 2024 - Ruch Filozoficzny 80 (1):51-67.
  The article is focused on the topic of how to practice philosophy and support creativity in kindergartens and elementary schools with the help of fairy tales, in particular with the help of the story of Pinocchio. Emphasis is placed on Lipman's activity of philosophy for children, which he tried to connect with Vygotsky's theories. The aim of the article is to show the importance of developing critical thinking in the form of dialogue in connection with creative thinking, which Gianni Rodari (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  11
  Oświecony eklektyzm. Przypadek Denisa Diderota.Zbigniew Drozdowicz - 2024 - Ruch Filozoficzny 79 (2):31-49.
  W tych rozważaniach poddam pod dyskusję zarówno miejsce eklektyzmu w tradycji filozoficznej, jak i taki jego szczególny przypadek, jakim jest oświecony eklektyzm Denisa Diderota. Znawcy tradycji filozoficznych wskazują, że eklektyzm pojawił się już w początkach filozofii starożytnej, a później łączył się z odchodzeniem od dogmatyzmu starej Akademii Platońskiej i przechodzeniem do sceptycyzmu nowych Akademii. W czasach nowożytnych te tradycje były kontynuowane m.in. przez Erazma z Rotterdamu i Michela de Montaigne’a, a w epoce Oświecenia m.in. przez Diderota. Jego deklarowany i stosowany (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  O źródłach i formach idei etyczności, a także moralności uczonych oraz nauki w XVII i XVIII wieku.Zbigniew Pietrzak - 2024 - Ruch Filozoficzny 79 (2):117-140.
  Rozważania o moralności i etyczności uczonych oraz wiedzy będącej efektem ich prac, sugerują, że twórcy i ich dzieła powinni być obdarzeni jakimiś wyjątkowymi predyspozycjami moralnymi, poznawczymi oraz intelektualnymi, a zatem muszą funkcjonować jakieś pożądane i akceptowane wzorce „cnót”, którymi powinien szczycić się uczony, a także sama nauka. Pojawia się pytanie, jakie miałyby one być? Powyższa kwestia jest interesująca w kontekście dyskursu kształtującego oblicze nauki nowożytnej, dyskursu, w którym formułowano oczekiwania, co do etyczności, moralności nauki i uczonych. Można byłoby powiedzieć, że (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  O egzystencjalnej komunikacji w sztuce i literaturze. Igraszki filozofów.Jacek Aleksander Prokopski - 2024 - Ruch Filozoficzny 79 (2):181-204.
  Niniejszy artykuł dotyczy problemu egzystencjalnej komunikacji w sztuce i literaturze. Problemu, który został przedstawiony i zanalizowany w oparciu o klasyczne teksty S. Kierkegaarda, G.W.F. Hegla, F.W.J. Schellinga, z odniesieniem do polskich klasyków estetyki, choćby R. Ingardena, W. Tatarkiewicza czy St. Ossowskiego. W artykule nie zabrakło także stałych odniesień do takich postaci, jak Don Juan Mozarta, Faust Goethego oraz sędzia Wilhelm Kierkegaarda. Taki dobór autorów, jak i literackich postaci, pozwolił na zderzenie dwóch punktów widzenia na kwestię komunikacji – subiektywnej i obiektywnej. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Kwestia wolności w ujęciu Spinozy i Leibniza a perspektywa kompatybilistyczna.Krzysztof Rojek - 2024 - Ruch Filozoficzny 79 (2):141-160.
  Choć koncepcje wolności Spinozy i Leibniza wyrastały w dobie powszechności tezy determinizmu mechanistycznego, którego powszechność została w ubiegłym wieku podważona, ontologiczna argumentacja obu filozofów pozostaje aktualna i warta nie tylko rewizji, a nawet porównania. Poddam pod rozwagę dwa stanowiska na rzecz wolności: Spinozjańskie utożsamienie wolności z wiedzą i Leibnizjańską obronę zasady alternatywnych możliwości. Oba stanowiska rozważę z perspektywy argumentacji kompatybilistycznej, wskazując, że rozumienie konieczności w myśli Spinozy i Leibniza nie wyklucza istnienia wolności.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  17
  Anthony Collins i jego pierwsza rozprawa (An Essay Concerning the Use of Reason in Propositions, The Evidence whereof depends upon Human Testimony).Przemysław Spryszak - 2024 - Ruch Filozoficzny 79 (2):51-79.
  Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza rozprawki An Essay Concerning the Use of Reason in Propositions, The Evidence whereof depends upon Human Testimony (Londyn 1707, II wyd. 1709) brytyjskiego filozofa Anthony’ego Collinsa (1676-1729). Analiza ta prowadzi do odkrycia trudności bronionego w niej stanowiska, polegających na niejasności użytej terminologii, niejednoznaczności tezy głównej, zgodnie z którą warunkiem koniecznym uznania twierdzenia jest jego zgodność z rozumem, oraz niewystarczalności jej podanego w Eseju uzasadnienia. Zarysowano również kontekst filozoficzny i historyczny tego rzadko analizowanego dzieła.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Zetetyczny rejs.Dawid Szombierski - 2024 - Ruch Filozoficzny 79 (2):207-218.
  Celem niniejszego artykułu jest systematyczny namysł i próba oceny badań Dariusza Kuboka nad krytycyzmem, związanych z monografią Krytycyzm, sceptycyzm i zetetycyzm we wczesnej filozofii greckiej, która problematyzuje krytycyzm z perspektywy filozoficznej i prezentuje nowy paradygmat interpretacyjny wczesnej filozofii greckiej. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza przybliża część dorobku publikacyjnego Polskiego Badacza, będącego drogą do jego głównego dzieła. Druga omawia problem, metodę i strukturę opus magnum. Trzecia poddaje ocenie badania, a także ich znaczenie z perspektywy filozoficznej oraz ogólnohumanistycznej.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Naturalna historia religii Davida Hume’a a powstanie nowoczesnej nauki o religii.Sławomir Sztajer - 2024 - Ruch Filozoficzny 79 (2):99-116.
  Wśród prekursorów nowoczesnej nauki o religii David Hume zajmuje szczególne miejsce. Znany jest bowiem nie tylko jako dociekliwy badacz racjonalności religii, należącej do kluczowych problemów filozofii religii, ale także badacz naturalnych podstaw religii, zaprezentowanych zwłaszcza w „Naturalnej historii religii”. Jednym z najważniejszych dokonań Hume’a jest wyraźne oddzielenie, a zarazem komplementarność, dwóch sposobów badania religii, z których jeden koncentruje się na racjach wierzeń religijnych, zaś drugi na przyczynach występowania określonych wierzeń i praktyk. W wystąpieniu swoim argumentuję, że Hume’owski sposób myślenia o (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Sprawiedliwość i równość w interpretacji liderów polskiej myśli oświeceniowej.Włodzimierz Tyburski - 2024 - Ruch Filozoficzny 79 (2):7-30.
  Artykuł przywołuje poglądy liderów polskiej myśli oświeceniowej na temat sprawiedliwości i równości. W dobie oświecenia dokonał się niewątpliwy awans tej problematyki, co wyrażało się nie tylko w wydatnym wzroście ilościowym wypowiedzi na temat sprawiedliwości, a zwłaszcza równości, ale także w ujawnianiu bogactwa konstytuujących je zagadnień oraz w merytorycznej dojrzałości ich interpretacji i analiz. Przegląd poglądów na ww. zagadnienia zaczynamy od wypowiedzi Stanisława Leszczyńskiego, w których pojawiły się idee prooświeceniowe, następnie przedstawiamy poglądy przedstawicieli philosophiae recentiorum: Stanisława H. Konarskiego, Antoniego Wiśniewskiego, Józefa (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Cień na oświeceniowym rozumie, czyli Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant i Hugo Kołłątaj o kobietach, ich roli społecznej i edukacji.Joanna Usakiewicz - 2024 - Ruch Filozoficzny 79 (2):81-97.
  Wiek osiemnasty – wiek rozumności, wyzwalania umysłu z błędów, doskonalenia i rozwoju ludzkości – często uważa się także za szczególnie istotny czas postępowej dyskusji o kobiecie, jej roli społecznej, czas torujący drogę do jej instytucjonalnej edukacji i w konsekwencji emancypacji. Analizując treści prac znaczących myślicieli Oświecenia, należy jednak dojść do wniosku, że Kantowskie słowa wskazujące jako ideę przewodnią Oświecenia: „Odważ się posługiwać własnym rozumem!”, nie odnoszą się do kobiety. Podmiotem myślenia filozoficznego pozostaje mężczyzna, choć używany w dziełach filozoficznych tego okresu (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Nieadekwatność doświadczenia a możliwość chaosu w fenomenologii Husserla.Piotr Łaciak - 2024 - Ruch Filozoficzny 79 (2):163-180.
  Zasadnicza teza tekstu brzmi, że możliwość totalnego chaosu empirycznego, która jest rozpatrywana w ramach eksperymentu unicestwienia świata, nie jest możliwością realną, lecz możliwością logiczną. Według Husserla hipoteza totalnego chaosu empirycznego pozostaje w związku z zasadniczą nieadekwatnością doświadczenia świata, która nie wyklucza możliwości nieistnienia świata. Unicestwienie świata jako efekt całkowitego załamania się doświadczenia świata mogę jednak przyjąć tylko hipotetycznie i taka fikcyjna możliwość nie ma charakteru możliwości realnej, ponieważ absolutny fakt mojego doświadczenia poprzedza wszelkie możliwości, nadając im dopiero znaczenie możliwości realnych. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues