Değerler Eğitimi Dergisi

ISSNs: 1303-880X, 2667-7504

11 found

View year:

 1.  14
  Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değer Aktarımı Açısından İncelenmesi.Yasemin Baki - 2019 - Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37):109-146.
  Türkçe dersi ortaokul kitaplarında yaşayan ve evrensel değer aktarımının incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu yöntemle 2017-2018 eğitim öğretim yılında kullanılan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinleri ve şiirlerin tümü incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen metinlerdeki değerlerin tespit edilmesinde UNESCO Değer Listesi, Yaşayan Değerler Listesi ve Rokeach’ın Değer Sınıflandırması kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda ortaokul (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  Vatandaşlık Eğitiminde Değerler Karşılaştırması; Türkiye ve Fransa.Özlem Bektaş & Engin Zabun - 2019 - Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37):247-289.
  Bu araştırmada Türkiye İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı ile Fransa Vatandaşlık ve Ahlak Eğitimi Öğretim Programı'nda kazanımlarda yer alan değer türleri ve ilişkili olduğu içerik bağlamında karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda her iki ülke vatandaşlık eğitimi programında en fazla demokratik değerlere yer verildiği, bunu Türkiye programında sosyal değerlerin, Fransa programında vatandaşlık değerlerinin izlediği, Fransa programında arkadaşlık, dostluk, sevgi, aile birliğine önem verme (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.Özge Ceylan & Güven Yildiz - 2019 - Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37):147-174.
  Bu araştırmanın amacı bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin değer tercihlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada model olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Schwartz Değerler Ölçeği ve kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Schwartz Değerler Ölçeği, Schwartz tarafından 1992 yılında geliştirilmiş, Kuşdil ve Kağıtçıbaşı tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Araştırmanın evrenini tüm BİLSEM eğitimcileri, örneklemini ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 433 öğretmen ve 105 yönetici oluşturmaktadır. Verilerin analizi SPSS paket programı 23. versiyonu ile yapılmıştır. Araştırmanın (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  "Alman İslamı” ve “İslam’ın Yerlileştirilmesi” Kavramları Odağında Alman Dilinde İslam Din Kültürü/Bilgisi Ders Kitaplarının İçerik Analizi.Semra Çinemre - 2019 - Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37):35-75.
  Almanya’da anayasaya uygun, düzenli bir İslam din dersi yolunda önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Fakat bu gelişim sürecinde, devlet denetiminde verilen ders modelleri ile İslam’ın Batı bağlamında yeni bir şekilde yorumlanması, Alman şekilli, liberal bir İslam anlayışının oluşturulması, bu anlamda “İslam’ın yerlileştirilmesi” ve neticede “Alman İslamı” oluşturulması gibi tartışmalar söz konusudur. Bu çalışmada, bahsi geçen iddiaları ders kitapları örnekleminde analiz etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Almanya’da çoğunlukla İslam bilgisi/kültürü ders modelinde, 5-8. sınıf düzeyinde okutulmakta olan iki farklı ders kitap serisi örneklem olarak seçilmiş (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  18
  Değer Eğitimde Özdeşim Kurma: Hz. Muhammed Örneği.Sevgi Coşkun Keskin, İklima Betül Ertürk & Zehra Betül Kocamaz - 2019 - Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37):175-218.
  14-15 yaş grubu, kimlik gelişiminin önemli olduğu dönemlerden biridir. Bireyler bu dönemde kendini gösterebilmek için kitle iletişim araçlarının etkisiyle popüler olarak nitelendirilen kişiler ya da fikirlerle kendilerini özdeşleştirirler. Değerlerine sahip çıkabilen bir nesil yetişmesi ve kimlik gelişiminin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için onlara özdeşleşebilecekleri, rol model olacak güçlü karakterlerin anlatılması önem arz etmektedir. Bu bağlamdan hareketle araştırmada, ergenlik döneminin başında olan çocukların değerler açısından rol model olan şahsiyetlerin hayatlarını öğrenmeleri ve kendilerini bu şahsiyetlerle özdeşleştirmelerinin mümkün olup olmadığı Hz. Muhammed örneği (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Kimya Öğretmeni Adaylarının “Aziz Sancar’ın Başarısı” Adlı Okuma Parçasındaki Değerler ve Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri.Hatice Karaer & Fergan Karaer - 2019 - Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37):290-316.
  Bu araştırma, öğretmen adaylarının 9. Sınıf Kimya Ders Kitabında yer alan “­Aziz Sancar’ın Başarısı” adlı okuma parçasındaki değerler ve değerler eğitimine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni ve bu desene uygun ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, ülkemizdeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin kimya öğretmenliği programında seçmeli ders olarak okutulan “Ortaöğretim Kimya Müfredatı” dersine kayıtlı sekiz gönüllü adaydan oluşmaktadır. Veriler, açık uçlu üç soru içeren görüş formundan, araştırmacılar tarafından yapılan nitel gözlemlerden, kimya öğretim programından ve (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Değerler Eğitimi Dergisi’nin Bibliyometrik Profili.Beytullah Karagöz & İzzet Şeref - 2019 - Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37):219-246.
  Bilimsel dergiler, üretilen bilginin bilimsel ağ ile paylaşıldığı akademik ortamlardır. Dergiler bilimsel iletişim dizgesinde bağ kurmaya ve alanyazın oluşturmaya katkıda bulunur. Bu nedenle bilimsel dergilerin bibliyometrik özellikler açısından incelenmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada değerler eğitimi alanında Türkiye’de ilk bilimsel dergi olan Değerler Eğitimi Dergisi’nin ve dergide yayımlanan makalelerin bibliyometrik profilini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Araştırma kapsamını DED’de 2009-2018 yılları arasında yayımlanan toplam 167 araştırma makalesi oluşturmaktadır. Veriler bibliyometrik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Yalvaç Ural’ın Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Hayvan Sevgisi Değeri.Özden Otmar & Aliye Erdem - 2019 - Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37):7-34.
  Çocuğun anadilini ve dili kullanma becerisini geliştirmede yazılı kaynakların önemli bir rolü vardır. İletişim sürecinin en temel öğesi olan dili kullanma becerisi, küçük yaşlardan itibaren nitelikli çocuk kitapları aracılığıyla desteklenebilir. Nitelikli edebi eserlerle, çocukların dil ve anadili kullanımı istenilen düzeyde etkin hale getirilebilir. Erken yaşlardan itibaren çocuğu; olumlu kazanımlara ulaştıran, çocuğun dünyasına hitap eden, sanatsal nitelikli görsellerin bulunduğu, estetik bir bakış açısına sahip ve çocuğun gelişimini destekleyen nitelikli eserlerle tanıştırmak, çocuğun güçlü bir karakter kazanmasına ve çok boyutlu olarak gelişimine katkı (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  İlkokul Birinci ve İkinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Milli ve Kültürel Kavramlara Yer Verilme Durumu.Emine Gül Özenç & Hanife Gülhan Orhan-Karsak - 2019 - Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37):349-379.
  İlkokulda milli ve kültürel kavram ediminde Türkçe ders kitaplarındaki metinler oldukça öne çıkmaktadır. Bu kavramlara 2018 Türkçe dersi öğretim programında Milli Kültürümüz teması adı altında tavsiye edilen konu önerileri olarak yer verilmektedir. Yapılan bu araştırmanın amacı; ilkokul birinci ve ikinci sınıf düzeyinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kullanılan Türkçe ders kitaplarında milli ve kültürel kavramlara yer verilme durumunu belirlemektir. Çalışmada nitel yöntem kullanılmış olup, veriler doküman analizi ile toplanmış ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; belli kavramların, belli temalarda daha (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  17
  İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Tasarladıkları Materyallerle Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin İlişkilendirilmesi.Dilsat Peker Ünal & Emine Özgür Şen - 2019 - Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37):77-107.
  Bu araştırma ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının matematik dersi öğretim programında yer alan “kök değerler”e yönelik görüşlerini belirlemek ve bu görüşlere dayalı olarak gerçekleştirdikleri bazı uygulamaları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda; öğretmen adaylarının “matematik dersinde değerler eğitimi” ve “materyal tasarımı ile değerler eğitimi”ne yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak; matematik dersi öğretim programında yer alan değerlere yükledikleri anlamı, en önemli buldukları değeri belirlemek; materyal geliştirme süreci ile değer eğitimi sürecini birlikte yürüttüklerinde ortaya çıkan somut ürünleri incelemek; bu süreçteki duygularını analiz (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Değer Merkezli Okul Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması.Mahmut Zengin & Muhammet Enes Çelik - 2019 - Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37):317-348.
  Bu çalışmanın amacı, değer merkezli okul kültürünü ölçebilecek geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya ilinde farklı eğitim kademeleri, okul türü ve branşlarda görev yapan 548 öğretmen oluşturmaktadır. Beşli Likert tipinde hazırlanan ve uzman görüşleri de alınan 54 maddelik taslak form öncelikle 247 öğretmenden oluşan ilk gruba uygulanmış ve elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizinde kullanılmıştır. AFA sonuçlarına göre ölçek 35 madde ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar, değerlere dayalı vizyon ve stratejik planlama, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues