View year:

 1. Центрально-Азійська П’Ятірка У «Тисках» Конкуруючих Геостратегій: Хто І Чого Прагне.Volodimur Grubov, Igor Khraban & Valeriy Svynarenko - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):110-122.
  Метою статті є розкриття змісту геополітичних стратегій головних гравців в Центрально- Азійському регіоні, якими на сьогодні є Росія, Китай і США. Констатується, що взаємна риторика лідерів країн і тональність документів [Стратегій] не приховує того факту, що боротьба між ними в регіоні набирає обертів по мірі зростання ваги економічної, політичної і воєнної складових безпеки. Афганська компанія США (2001-2021 рр.) переросла у стратегію присутності (2015 р.), метою якої стало закріплення присутності у ключовому регіоні «дуги нестабільності» (З.Бжезінський) багатому природними ресурсами. У першу чергу (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Ісихазм Як Концептуальна Основа Українського Кордоцентризму.Svitlana Humeniuk & Stephaniya Ukrayinets - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):3-10.
  У статті підкреслено думку про настійну потребу співвіднесеності сучасних культурно-антропологічних пошуків України з мислетворчою традицією, актуалізованою ідеями богословсько-персоналістської цінності людини та кордоцентризму, які знайшли вагоме опертя в ісихазмі з його невичерпним потенціалом преображення та обоження людини. Доведено, що ісихазм − це не лише спокій і мовчання і не тільки система богословських понять, з допомогою якої стверджується можливість єднання з Богом. Це щонайбільшою мірою особисте божественне самоодкровення. Ісихазм значну увагу акцентує на спроможності серця увібрати і вмістити божественне світло, яке стяжає подвижник. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Публічні Дискурси Як Механізм Контролю Тілесності.Olena Kalinchuk - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):89-99.
  Статтю присвячено дослідженню дискурсу як механізму контролю тілесності. Використовуючи методологічні підходи, автор пропонує прояснити основні теоретичні засади, що лежать в основі дослідження дискурсу та концепту тілесності.В статті розкриваються та описуються основні підходи до визначення дискурсу також аналізуються різні концепти тілесності. Автор виявляє зміни у соціокультурному середовищі та приходить до висновку, що вплив медійного дискурсу змінює сутнісні характеристики концепту жіночої краси. Так у сучасному суспільстві з’являються певні метаморфози щодо ставлення до жіночого тіла, змінюються нормативні тілесні канони та практики їх досягнення.У тексті (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Synthesis Theory in Action: Deductive Derivation of Algorithms for Application Software.Valery Kolisnyk & Ostap Bodyk - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):11-26.
  The significance of the study is contingent upon two criteria. All objects in the actual world that can capture a researcher’s attention are inherently complicated. Furthermore, every commodity that an individual manufactures and every work of art that an individual develops are intricate in nature. The entirety of the processes that an individual perceives and instigates are intricate. Although many professions have established techniques for constructing intricate entities, there currently exists no universally applicable concepts or methodologies for comprehensively studying, designing, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Deliberative Democracy as a Mechanism of Civil Society’s Influence on the State.Daria Kovalevska - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):134-141.
  This article explores the role of deliberative democracy in political modernization and the dynamic relationship between civil society and the state. It aims to elucidate the essence of deliberative democracy as a mechanism for civil society’s influence on the state, and systematically analyze the conceptual studies of deliberative democracy in the context of civil society’s power potential, both in Ukraine and globally. The study reflects on the evolution of civil society, highlighting its transformation from a state-dominated concept to one of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Особливості Буття І Свободи За Настроєм Langeweile У Філософії М. Гайдеґґера.Yurii Marinchuk - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):27-35.
  У статті розглядається проблема впливу феномену нудьги з творчості А.Шопенгауера на творчість М.Гайдеґґера. Вітчизняні і світові дослідники відмічають, що Шопенгауер є основоположником екзистенціалізму, хоча в історії філософії займає нішу філософії життя. Для розкриття концептів світу, волі та нудьги він використовує закони логіки, достатні раціональні підстави, основи сущого та вищі ідеї. Не можна сказати, що М.Гайдеґґер нехтує таким підходом, хоча б тому, що провідний метод дослідження традиції, – деструкція, – вводить його вчення до неї. За матеріалом статті аналізуються опозиції: метафізичне вчення (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Феномен реальності в античній і середньовічній філософії: побудова дискурсу і рецепція.Anatoly Meleshchuk - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):45-52.
  Розглядається формування базових положень античного дискурсу стосовно феномену реальності, його спрямованість і подальша рецепція середньовічною теологією. Філософське осмислення феномену реальності почалося у ранніх представників античної філософії і поступово сформувало систему онтологічних і гносеологічних понять, що поступово сформували два основних напрямки дискурсу – ідеалістичний і реалістичний. Представники класичного періоду – Платон і Арістотель – реалізували його інтенції у своїх філософських системах, але підвалини вже були закладені їх попередниками, зокрема Гераклітом, Демокрітом, Парменідом і Зеноном. Напрацювання античних мислителів були сприйняті середньовічними теологами і (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Феномен Здоров’Я Як Індикатор Особистісного Та Суспільного Благополуччя: Аспекти Філософії, Психоаналізу, Суїцидології, Соціальної Роботи.Oksana Osetrova - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):53-58.
  У межах даної статті науково-дослідницьку увагу сфокусовано на актуальній проблемі здоров’я, яка аналізується з урахуванням класичних і сучасних досліджень у галузі філософії, психоаналізу, суїцидології та соціальної роботи, що сприяє розкриттю сутності міждисциплінарного підходу до вивчення феномену здоров’я, спрямованого як на його теоретичне осмислення, так і на практичне впровадження отриманих результатів у соціальну реальність. Незважаючи на потужну науково-дослідницьку базу, феномен здоров’я наразі потребує філософської рефлексії з огляду на сучасні виклики, спричинені ситуацією війни, що позначається на здоров’ї як окремої людини (фізичний, психічний, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Космологічні Паралелі У «Науковій Метафізиці» Ч. Пірса.Volodymyr Ratnikov - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):59-72.
  У статті розглядаються основні ідеї метафізики видатного американського логіка та філософа Чарльза Пірса. Показано, що значну частину його «наукової метафізики» становить еволюційна космологія, що характеризується, зокрема, істотною роллю випадковості у світі. Серед інноваційних ідей еволюційної космології вирізняється ідея хаотичного початку Універсуму. У статті показано, що ця ідея перегукується з деякими сучасними проблемами квантово-релятивістської космології, і насамперед із проблемами, як і раніше, популярної «інфляційної моделі», в якій ідея хаотичного початку еволюції Всесвіту є однією з центральних.Метою цієї статті є визначення низки паралелей (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Відгук: Теорія Як Пріоритетна Форма Знання У Філософії Науки.Volodymyr Ratnikov - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):158-160.
  Відгук (про нову книгу О.Габовича та В.Кузнєцова «Філософія наукових теорій. Нарис перший: назви та реалії»(Київ, Наукова думка, 2023, 520 с. ISBN 978-966-00-1896-0 2023)).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Філософська Таксономія Класичних Західних Теорій Сміху.Oleh Rodnyi - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):73-80.
  Розглядаються основні теорії комічного, що належать до класичної парадигми філософствування (Т.Гоббса, І.Канта, Г.Гегеля, З.Фройда та ін.), розкривається їх взаємозв’язок та еволюція поглядів на проблему комічного. Комічне сформувало особливий культурний пласт – світ сміху, який постійно протиставляється світу серйозному. Мета цієї статті – дати загальний огляд основних теорій комічного в західній філософській думці. Розгалужена культура сміху, заснована на комічному в житті та мистецтві, має глибоке історичне коріння.У класичній західній філософії існують три види традиційних теорій сміху: переваги, невідповідності, розрядки. Основні положення теорії (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Соціально-Політична Проблематика В Контексті Томістичної Філософії Жака Марітена.Andrii Shymanovych - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):81-88.
  Концепція інтегрального гуманізму французького мислителя Жака Марітена є одним із найбільш вагомих інтелектуальних здобутків в царині католицького соціально-політичного філософування у ХХст. Базове цілепокладання автора цієї розвідки полягало у прагненні висвітлити соціально-орієнтовану філософію Ж.Марітена на ширшому тлі його відданості томістично-арістотеліанській думці, але як живій та відкритій традиції, що містить неабиякий евристичний потенціал і нереалізовану здатність для самоактуалізації в новому ідейному контексті. У статті проаналізовано ставлення Ж.Марітена до спроб ідентифікувати та надати чітку дефініцію тому філософському напряму, до якого належав мислитель. З’ясовано, що (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Розвиток Системи Професійного Навчання Державних Службовців В Умовах Європейської Інтеграції.Anatolii Sopilka - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):142-149.
  У статті проаналізовано основні підходи щодо організації професійного розвитку державних службовців. З’ясовано, що одним із основних складових елементів реформи державного управління в частині модернізації державної служби та управління людськими ресурсами визначено реформу системи професійного навчання державних службовців, зокрема шляхом впровадження сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання державних службовців з розвинутою інфраструктурою та належним ресурсним забезпеченням, яка орієнтована на розвиток компетентностей та потреби в професійному розвитку державних службовців. Окреслено основні досягнення реформи системи професійного розвитку, зокрема: сформовано правове поле забезпечення (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Політичні Інститути, Владні Відносини, Політичні Комунікації Та Політичні Трансформації: Контексти Взаємодії В Класичному Поняттєвому Просторі Публічної Сфери Політики.Oleksii Tretiak - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):150-157.
  Стаття присвячена особливостям змінам політичного порядку, властивого доцифровій добі, який поступається мережним політичним відносинам, що не «визнають» ієрархії та встановлюють пріоритет горизонтальних політичних контактів. Метою дослідження є інтеграція смислових аспектів політичних комунікацій, політико-інституційної структури та владних відносин у просторі публічної сфери політики. Охарактеризовано значення публічної сфери, яка стає основою для різнорідних явищ демократичної політики. Було підкреслено, що необхідно виявляти сутність і значення публічного повідомлення, також емпіричні засади публічної сфери. Проаналізовано підходи до узагальнення практик обговорень і поступ політико-дискурсивних явищ в суспільстві (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Українська Національна Ідентичність: Особливості Дослідження У Вітчизняній Науці.Artur Yablunovskyi - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):100-109.
  Початок повномасштабного російського вторгнення в 2022 році викликав значні зміни в українській національній ідентичності. Соціологічні опитування демонструють трансформацію цінностей та повсякденних практик українців. Вони почали частіше вживати українську мову, змінили історичні та конфесійні вподобання. Необхідним є отримання об’єктивного соціологічного знання стосовно причин та наслідків цих змін. Передумовою цього є дослідження існуючих робіт по даній тематиці. Метою статті є систематизація та критичне узагальнення наукових праць по тематиці української національної ідентичності у вітчизняній науці. Автор розглядає роботи по цій темі, написані дослідниками в (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Політичні Інтереси Великих Держав Та Їх Вплив На Конфлікти У Регіоні.Volodymyr Zelenyi & Oleksandr Sokhatskyi - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):123-133.
  У статті висвітлено проблеми взаємозв’язку між політичними інтересами великих держав та конфліктами в конкретному регіоні, зосереджуючись на темах геополітики, економіки та внутрішньої політики. Розглядаючи політичні аспекти, стаття визначає, які конкретні стратегії великих держав впливають на ситуацію в регіоні та як ці стратегії відображають їхні національні інтереси. Методологія ретельно досліджує офіційні документи, економічні показники та академічні джерела, щоб виокремити ключові фактори впливу великих держав. Результати підкреслюють, що політичні інтереси є суттєвим детермінантом конфліктів у регіоні, а їхній вплив може виявитися як позитивним, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Філософія Науки Та Структура Наукового Знання: Еволюція Концептуальних Підходів.Olga Мarukhovska-Kartunova, Olga Khromova & Tetiana Tsoi - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (2):36-44.
  Мета дослідження статті полягає у вивченні концептуальних підходів щодо філософії науки в її темпоральному розвитку і відповідний вплив на модель структури наукового знання. Стаття розглядає ключові етапи цього розвитку, визначаючи важливість аналізу змін у філософському підґрунті для розуміння наукового прогресу. Метод дослідження базується на системному аналізі філософських концепцій, які формували погляди на науку в різні історичні періоди. Застосування історико-філософського підходу дозволяє відстежити еволюцію наукового мислення від античності до сучасності.Результати дослідження надають узагальнений огляд ключових концепцій філософії науки на кожному історичному етапі, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  A National Anthem as a Construct of the Mental Space of National Identity.Олена Ігорівна АСТАПОВА-ВЯЗЬМІНА - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):3-13.
  The purpose of the article is to determine the mental space of national identity by analyzing the semantic component of the national anthem. The national anthem can be considered as a social code that forms a citizen and as an ordinary text with its semantic structured levels. The national anthem is a political symbol and therefore forms two meanings: intent and influence. In the study, we combine the theory of mental spaces by G.Fauconnier and Ch.Fillmor’s frames semantics to visualize the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  The Impact of Cynicism on the Formation of a Critically Reflective Form of Worldview.Вікторія Володимирівна АТРОШЕНКО - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):14-20.
  This article delves into the concept of cynicism, examining it as a philosophical movement and exploring its role in shaping a critically reflective worldview. It conducts a theoretical analysis of the historical origins of cynicism, focusing on the ancient Cynics and their core principles of life. Additionally, the article investigates the influence of cynicism on contemporary society.The article provides a comprehensive description of the fundamental concepts of cynicism. These include the rejection of material possessions, the pursuit of a simple lifestyle, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Career Phenomenon in the Context of Modern Socio-Cultural Situation: Factors of Determination and Trends of Manifestation.Вікторія Анатоліївна БОЙКО - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):69-76.
  The fundamental changes that took place at the beginning of the 21st century in all spheres of public life actualized the personalized trend of the modern personality, namely its social and professional development, which is associated with the concept of “career”. The purpose of the article is to characterize the pool of factors that determine a career as a socio-cultural phenomenon of modern society. Based on macro- and microsociological approaches, the parameters of career transformation are determined. Economic ones consist in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  On the Crisis of Culture and Man in the «Far-Fetched» Traditionalism of R.Guenon.Тетяна Вікторівна БОРИСОВА & Станіслав Сергійович БЕСКАРАВАЙНИЙ - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):21-26.
  The problem of the crisis situation of Western European culture at the beginning of the 19th century became the central problem in the ideological heritage of R. Guenon. In his reflections, the French thinker turns to the consideration of the role and significance of traditions in the life of a person and society. R.Guenon fills the term “tradition” with his semantic load, making this term a key element in his philosophy. The reflexive space of Guénon’s philosophy is the sphere of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Philosophy of the Heart: Kainonia of the Ukrainian Tradition.Юлія Юріївна БРОДЕЦЬКА - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):27-31.
  The research interest is focused on the examination of the kainonia nature of Ukrainian philosophy. It is most deeply revealed within the framework of cordocentrism. As a direction of religious philosophy, cordocentrism most prominently affects epistemological resources and the potential of philosophical knowledge. Cordocentrism reveals itself most fully in the philosophical views of H.Skovoroda. The philosopher successfully combines the Christian tradition with the Ukrainian ethnic identity. Therefore, revealing its potential from the principle of worldview, cordognosia turns into an epistemological platform (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Features of Mediatization of the Socio-Political Sphere in Modern Ukrainian Society.Руслан Владиславович ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):77-88.
  This scientific article is devoted to the study of the features of mediatization of the socio-political sphere in modern Ukrainian society. Using methodological approaches, the author proposes to clarify the main theoretical principles underlying the study of mediatization.The article identifies and classifies the key factors that influence the process of mediatization in Ukrainian society. Special attention is paid to the impact of the Internet, information warfare, media space and “new media” on the socio-political sphere.Applying content analysis of reports of analytical (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Overcoming European Nihilism in the Teachings of Friedrich Nietzsche in the Context of the Development of Non-Classical Philosophy.Олексій Феліксович ЗАХАРЧУК - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):32-40.
  The subject of the study is Friedrich Nietzsche’s concept of nihilism as an integral part of his socio-philosophical views.The relevance of addressing the concept of nihilism in the context of Friedrich Nietzsche’s reflections on society is due to the fact that, in the philosopher’s view, nihilism is the main concept for substantiating the idea of the crisis nature of modern Western civilization. It is because of nihilism, Friedrich Nietzsche believed, that Western society in the historical perspective is doomed to decline (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  Inefficiency of Management Decisions as a Consequence of a Conflict of Values and Norms.Ніна Олексіївна КОННОВА, Дмитро Сергійович КОРОТКОВ & Олег Миколайович КУЗЬ - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):41-48.
  In the modern world, situations often arise in which the value-based regulation of human activity weakens and the old requirements lose their relevance. The need for analysis is associated with the “normality” of the state of anormativity as an attribute of a new social status relating to the sphere of government. The purpose of this article is to study the dynamics of the development of values and norms as a possible reason for the inefficiency of managerial decisions. The sociocultural method (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  From Tradition to Innovation: A Study of Right-Wing Conservative Parties in Contemporary Poland.Антон Михайлович КОСТЮК - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):100-108.
  The purpose of this article is to systematize and generalize information about the political right-conservative movement in modern Poland. In the course of the study, the potential for support for right-wing parties exists in every society. It can grow due to two groups of factors. The first concerns issues related to the difficult economic situation, the modernization of societies or cultural aspects, which are called demand-related in the literature. The second large group consists of supply factors: factors of possible political (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  Pollster Approach Versus Sociological Approach to Conducting Electoral Research.Віталій Володимирович КРИВОШЕЇН - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):89-99.
  The purpose of the study is to consider the advantages and disadvantages of pollster and sociological approaches to electoral research.The article shows that conducting electoral research in modern election campaigns is carried out equally by pollster (for purely political purposes) and sociological (for scientific and sociological purposes) technologies. It has been proven that optimal results can be achieved by combining pollster and sociological approaches to electoral research. It was determined that today the organization of an effective election campaign requires equally (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Systemic-Cybernetic and Synergistic Approaches in the Study of Modern Electoral Engineering.Юрій Олександрович НІКОЛЕНКО - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):109-117.
  This paper considers the electoral engineering within the framework of systemic-cybernetic and synergetic scientific approaches. As a result of the study, it is concluded that the basis for consideration of the electoral engineering is the systemic-cybernetic approach, since the electoral sphere in its essence is a computational mechanism that, according to certain mathematical algorithms (electoral formula), translates the votes of electors (input data) into representative mandates (output data). Main components of the electoral engineering (the subject, the object and the process (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  The Presence of Eternity in Time According to the Theology of Origen of Alexandria and Dante Alighieri.Олександра Миколаївна НЕСПРАВА - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):49-54.
  wledge, including philosophy, theology and literature. The concept of time has deep roots in human history and is related to many complex questions, such as the nature of time, its relation to eternity and human existence. In this context, comparing the concepts of time of different authors can help to understand the diversity of views on this phenomenon and its significance in culture and history.This article examines the concepts of time and eternity in the works of two outstanding authors - (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Understanding Freedom in the Creatives of the Revolution.Павло Васильович ОБЛАП - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):118-124.
  The article considers the meaning of freedom in the context of the revolution, its interpretation by social philosophers of the second half of the 20th century (H.Arendt, H.Marcuse, E.Fromm, Y.Habermas and other scientists). It is emphasized that the struggle for freedom can be one of the factors of the beginning of revolutionary events, at the same time, revolutionary events can cause a new round of the struggle for freedom. Investigating the genesis of the concept of “revolution”, it is noted that (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  J.Baudrillard About the Phenomenon of Chaos: To the Question of the Specifics of the Implementation of Modern Community Social Work.Оксана Олександрівна ОСЕТРОВА - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):55-60.
  The modern realities of life in Ukraine, plunged into war by the Russian Federation, as well as those countries that are in a state of ontological threat, with new force actualize the problem unfolding in the social plane (we are talking about the antinomy of “chaos – stability”). In other words, modern social cataclysms – COVID-19 and war – have disrupted the stability of everyday life. The presence of the threat of nuclear escalation of the international conflict expands the metaphysical (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Eu Enlargement Policy in 2022: Key Conclusions and Recommendations of the European Commission in the Context of the Union’s Transformation Power Concept.Олександр Миколайович РУДІК - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):125-131.
  The article examines the key conclusions and recommendations to candidate countries and potential candidates for accession, set out by the European Commission in the annual Communication on the EU enlargement policy in 2022. For better understanding of the essence of the Commission’s Communication, this article the author analyses the realities faced by the EU with the beginning of the Russian Federation’s full-scale war against Ukraine. According to scholars and experts, the war changed Europe more profoundly than any event since the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Political Performance and Discursive Democracy: Peculiarities of the Political Actionism`s Interpretation.Олексій Анатолійович ТРЕТЯК - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):132-137.
  The article is devoted to clarifying the significance of a political performance, which acts as a theatrical communication action designed to draw society’s attention to the important problems of certain social or political groups. The purpose of the research is to establish the peculiarities of the interpretation of political performance in the paradigmatic and methodological dimensions of modern discursive democracy. The development of political performance under the conditions of the modern Russian-Ukrainian war is characterized. It was found that an important (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  Conceptual Positions of the Value-Cultural Approach to the Explanation of the Political Activity of Persons.Георгій Гурамович УДЖМАДЖУРІДЗЕ - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):138-144.
  The article is devoted to the study of the phenomenon of political activity of persons. The purpose of the article is to study the positions of the value-cultural approach to explaining the factors of actualization and activation of the political activity of persons. The methods of analysis and synthesis, induction and deduction, generalization and abstraction, historical, structural functionalism are used. Factors of modernization, material well-being, high education level, presence of social connections, political culture, national identities, membership in voluntary associations, and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Philosophy of Education in Eu States: Experience for Ukraine.Марина Андріївна ШУЛЬГА, Інна Володимирівна КУЗНЄЦОВА & Наталя Володимирівна КІТ - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):61-68.
  The work examines the issue of the philosophy of education, in particular, in the system of continuous formation of plastic structures in the mode of uncertainty. The essence of the concept of “philosophy of education”, its interpretation, variants of explanation are determined. The signs and features of the philosophy of education are characterized. Also considered is the historical process of the development of the philosophy of education, the orientation of the philosophy of education towards a certain goal in a certain (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Innovative Analytical and Statistical Technologies as a Tool for Monitoring and Counteracting Corruption.Юлія Олександрівна ЯЦИНА - 2023 - Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences 6 (1):145-156.
  The article focuses on exploring the directions for implementing innovative analytical-statistical technologies as a tool for monitoring and detecting corruption in the state. To achieve this goal, the author clarifies the content of key concepts, defines the essence of innovative analytical-statistical technologies, and analyzes the applications of these technologies as elements of the state’s anti-corruption policy. It is determined that modern analytical-statistical technologies are integral to information technologies, which have emerged as a separate branch of production known as the information (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues