24 found

View year:

 1.  2
  Gunkel’s Deconstruction: Between the Fetish and the Need for a Dialectical Renewal.Stanisław Chankowski - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):109-128.
  The purpose of the essay is to critically analyze the influence of J. Derrida’s deconstruction on David J. Gunkel’s book Deconstruction (MIT Press 2021). Gunkel’s handbook is aimed at making deconstruction a tool of critical thinking accessible to non-professionals. It turns out that accomplishing this task comes at the expense of precisely the critical potential of deconstruction itself. Gunkel is well aware that his arguments are sometimes superficial and overlook deeper problems that should be addressed. Such a failure takes the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Deconstruction. Critical Interventions for the 21st Century and Beyond.David J. Gunkel - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):89-108.
  This essay seeks to make a case for deconstruction as a kind of critical intervention for responding to and dealing with the opportunities and challenges of the 21st century and beyond. Toward this end, it proceeds in three steps or movements. (1) The first part will deconstruct deconstruction, deliberately employing what will be revealed as an inaccurate vernacular understanding of the term in order to extract a more precise and technical characterization of the concept. (2) The second part will investigate (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  In the Quest for Natural Living: the Taoist and Jungian Roots of Arnold Mindell’s Therapeutic Path.Arian Kowalski - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):75-88.
  In this article, I would like to take a closer look at the philosophical meaning of the term “process,” which is a fundamental category in Arnold Mindell’s psychology. The Taoist origins of this concept go back to the Tao – the principle of the universe. Tao is the process of passing into each other the opposite aspects of the monastically understood Qi energy. Mindell was also inspired by the analytical psychology of Carl Gustav Jung, which emphasizes the importance of archetypal, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  What Cannot Be Deconstructed? Truth.Piotr Kozak - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):129-136.
  In this paper, I discuss the interpretation of the method of deconstruction in David J. Gunkel’s Deconstruction (MIT Press 2021). I focus on the relationship between deconstruction and truth. I hold that the concept of truth is indispensable for deconstruction since truth introduces correctness conditions for the deconstructive method. However, I claim that truth, being essential and primitive for deconstruction, is fundamentally inaccessible for being analyzed by the latter. ------------------------- Received: 19/10/2022. Reviewed: 13/12/2022. Accepted: 20/12/2022.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Thomasa Reida interpretacja „teorii idei”. Pytanie o bezpośredni przedmiot poznania.Dariusz Kucharski - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):53-74.
  Thomas Reid, twórca szkockiej szkoły zdrowego rozsądku, głosił tezę, że wszystkie wcześniejsze systemy filozoficzne obciążone są tym samym „grzechem pierworodnym” – przyjęciem (w różnych formach) reprezentacjonistycznej teorii spostrzeżenia zmysłowego. Nazywał ją „teorią idei”, której konsekwencją miało być oddzielenie podmiotu i przedmiotu poznania nieusuwalną „zasłoną idei”. Konstruowanie własnej filozofii poprzedził analizą historii tego zagadnienia od starożytności do czasów sobie współczesnych, usiłując wykazać zasadność swego stanowiska. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o trafność poglądów Reida, wyrażonych w przyjmowanej teorii spostrzeżenia. Chodzi więc (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Sprawozdanie z 15. Warsztatów Filozofii Przyrody Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Ciążeń, 23-26.06.2022 r. [REVIEW]Michał Latawiec & Adam Świeżyński - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):189-203.
  15. Warsztaty Filozofii Przyrody odbyły się w dniach 23-26 czerwca 2022 roku w Ciążeniu, w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem cyklicznych warsztatów jest Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Uczestnikami warsztatów było ponad trzydziestu przedstawicieli kilkunastu ośrodków naukowych z Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry, zajmujących się filozofią przyrody i filozofią nauk przyrodniczych. ------------------------- Zgłoszono: 30/11/2022. Zrecenzowano: 20/12/2022. Zaakceptowano do publikacji: 22/12/2022.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Can the Interdisciplinarity of Cognitive Science Be Saved Through Deconstruction?Przemysław R. Nowakowski - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):137-144.
  This paper discusses the resources for deconstruction offered by cognitive science, drawing inspiration from David Gunkel’s work on the topic (Deconstruction, MIT Press 2021). The gesture of deconstruction is seen as having a positive impact on the development of this interdisciplinary field by challenging misleading dichotomies and examining its underlying assumptions, such as the symmetry of integration.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  (Gesichts)züge, Notation and Graphicness of Signs. Deconstruction in Wittgenstein’s Tractatus.Michał Piekarski - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):145-160.
  In this paper, I attempt to address some of the themes of Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus with the aim of their deconstructionist interpretation. My analysis is based on David Gunkel’s book Deconstruction (MIT Press 2021). Based on some of its findings, I show how the Tractatus allows deconstruction and its practice to be thought. I show that the graphic structure of signs is crucial for the young Wittgenstein’s analysis and that it justifies the metaphysical findings in favor of which he (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Byt i świat w ontologii eleackiej.Dariusz Piętka - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):7-30.
  Przedmiotem artykułu są teorie pierwszych ontologów greckich: Ksenofanesa, Parmenidesa i Melissosa na temat bytu, jego jedności i tożsamości, z uwzględnieniem niektórych poglądów Zenona. Naczelnym problemem artykułu jest pytanie o naturę relacji bytu względem świata u filozofów eleackich. Celem jest opis sposobu rozumienia tego powiązania, zaproponowanego przez każdego z nich. W rezultacie analiz porównawczych, opierając się na badaniu zachowanych fragmentów tekstów starożytnych, okazało się, że Ksenofanes jest autorem koncepcji Jedno-Boga tożsamego ze światem, zaś Parmenides sformułował oryginalną teorię bytu transcendującego świat cielesny, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Jakich przyjemności będzie doświadczał człowiek zbawiony? Stanowisko św. Tomasza z Akwinu.Magdalena Płotka - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):31-51.
  Niniejszy artykuł dotyczy przyjemności osób zbawionych, czyli przyjemności (zmysłowych i cielesnych), jakich zbawiony będzie doświadczał w stanie visio beatifica. Choć ze swej natury problem ten jest zagadnieniem teologicznym, wynikającym bezpośrednio z eschatologii chrześcijańskiej, to jednak w niniejszym artykule skupiono się na podstawowych problemach filozoficznych, jakie pojawiły się w badaniach Tomasza z Akwinu. Artykuł obejmuje trzy części. Pierwsza dotyczy ogólnej dyskusji Tomasza z Akwinu na temat przyjemności cielesnej w beatitudo. W szczególności zbadam argument Akwinaty, że przyjemność cielesna jest koniecznym elementem beatitudo (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Astrobiology and Society. Third Conference on History and Philosophy of Astrobiology”, European Astrobiology Institute – Lund University, Höör, 3-4.06.2022 r. [REVIEW]Adam Świeżyński - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):177-188.
  W dniach 3-4 czerwca 2022 roku w Höör (Szwecja) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona problematyce astrobiologii: Astrobiology and Society. Third Conference on History and Philosophy of Astrobiology, zorganizowana przez European Astrobiology Institute i Uniwersytet w Lund. Uczestnicy konferencji zaprezentowali tematy z zakresu historii, filozofii, socjologii, literaturoznawstwa i teologii, które dotyczyły problematyki astrobiologicznej. Konferencja była okazją do przedstawienia wyników badań humanistycznych, inspirowanych ustaleniami współczesnej astrobiologii oraz wymiany poglądów na temat znaczenia tych badań. ------------------------- Zgłoszono: 18/06/2022. Zrecenzowano: 05/09/2022. Zaakceptowano do publikacji: (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Personalistyczny projekt filozofii osoby a wspólnota osób. Grzegorz Hołub, „Understanding the Person. Essays on the Personalism of Karol Wojtyła”, Peter Lang, Berlin 2021, ss. 196 (rec.). [REVIEW]Karolina Tytko - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (2):161-175.
  Książka Grzegorza Hołuba Understanding the Person. Essays on the Personalism of Karol Wojtyła zawiera próbę rekonstrukcji filozofii osoby w ujęciu Karola Wojtyły. Zawiera omówienie następujących zagadnień: geneza filozofii osoby u K. Wojtyły, jego epistemologia i metafizyka osoby, stanowisko w kwestiach świadomości, emocji, działania i godności osoby. Wieloaspektowość i wszechstronność opracowanych zagadnień pozwalają nie tylko zrekonstruować personalistyczną teorię K. Wojtyły, ale również wytyczyć kierunki jej dalszego rozwoju – metafizykę osoby, analizę fenomenologiczną, osoba w kontekście neuronauk. Do tych kierunków można dodać teorię (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Zjawisko a rzeczywistość – wpływ poglądów Bertranda Russella na koncepcję wielości rzeczywistości Leona Chwistka.Tomasz Femiak - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):47-72.
  W artykule omówione zostały główne publikacje Bertranda Russella z lat 1905-1921 jako stanowiące inspirację dla powstania teorii wielości rzeczywistości Leona Chwistka. W ten sposób ukazano tło historyczne, tj. wpływ podnoszonych przez Russella zagadnień na postawę badawczą Chwistka. Artykuł zawiera także zestawienie poglądów obu filozofów oraz ocenę podobieństw i różnic między nimi. ----------------------- Zgłoszono: 28/03/2022. Zrecenzowano: 03/05/2022. Zaakceptowano do publikacji: 11/06/2022.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub (red.), "Ulepszanie poznawcze człowieka. Perspektywa filozoficzna", Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2021, ss. 412. [REVIEW]Waldemar Filipek - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):159-170.
  Książka składa się z wprowadzenia do debaty zarówno w języku polskim jak i angielskim oraz 12 rozdziałów. Praca zawiera także noty o autorach oraz indeks. Autorami referatów są znawcy problematyki transhumanizmu, wywodzący się zarówno z renomowanych uczelni akademickich, jak i rozmaitych ośrodków badawczych. Publikacja jest nie tylko interesująca oraz inspirująca, ale też zmusza do pogłębionej refleksji nad naturą człowieka, jego istotą oraz wpływem technologii na jego życie, a także oceną etyczną tego wpływu. --------------------- Zgłoszono: 12/12/2021. Zrecenzowano: 09/01/2022. Zaakceptowano do publikacji: (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Koncepcja egzegezy biblijnej Jana Szkota Eriugeny.Adam Grzegorzyca - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):7-24.
  Ustanowienie w zrodzonym z Boga Ojca Synu-Logosie idealnych wzorów jest pierwotnym aktem stwórczym Boga, ujętego przez Jana Szkota Eriugenę jako Niestworzona Natura Stwarzająca, która powołuje do istnienia Stworzoną Naturę Stwarzającą. Bóg dokonał całości stworzenia jednym aktem. Stworzenie zaistniało jako proste i doskonałe według woli Boga. Eriugena uważa, że stworzenie w Logosie przyczyn prymordialnych zostało w Księdze Rodzaju opisane w formie procesu. Ten alegoryczny zapis stanowi źródło informacji o stworzonej rzeczywistości. Dla Eriugeny całe Pismo Święte jest pełnoprawnym źródłem informacji, ponieważ autorem (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Totalitaryzmy, ponowoczesność i wychowanie człowieka w świetle rozważań filozoficznych Chantal Delsol.Adam Janas - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):99-116.
  Celem artykułu jest wykazanie związku pomiędzy ponowoczesnością i totalitaryzmami oraz wychowaniem człowieka. Przyjętym założeniem jest istnienie zróżnicowanej ontycznie rzeczywistości, której integralną częścią jest życie człowieka, pomiędzy różnymi porządkami istnienia: immanentnym i transcendentnym, w obliczu którego człowiek staje się tym, kim może i być powinien. Na podstawie analizy rozważań francuskiej myślicielki Chantal Delsol można sądzić, że wobec przesłoniętej transcendencji – zarówno w minionych totalitaryzmach, jak i współcześnie – człowiek wskutek absolutyzacji inherentnych kryteriów prawomocności tego, co immanentne, zostaje zredukowany do swoich uwarunkowań (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Sprawozdanie z 21. sympozjum filozoficznego z cyklu "Filozofia dla teologów", Instytut Teologiczny im. św. abp. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej – Instytut Filozofii UKSW w Warszawie, Lwów – Warszawa, 9.04.2022 r. [REVIEW]Andrzej Kobyliński - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):195-204.
  9 kwietnia 2022 roku w Instytucie Teologicznym im. św. abp. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej zorganizowano 21. edycję sympozjum pt. "Filozofia dla teologów". Sympozjum zostało przygotowane we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie sympozjum wygłoszono sześć referatów oraz dyskutowano nad ich treścią. --------------------- Zgłoszono: 23/04/2022. Zrecenzowano: 13/05/2022. Zaakceptowano do publikacji: 09/06/2022.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  ‘Passive-active’ As a Functional Distinction in Husserl’s Theory of Consciousness.Marek Maciejczak - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):25-46.
  This article discusses passive and active aspects of consciousness as two equally justified roots of life experiencing the world. The passive domain involves the synthesis of internal time, association, habituality, bodily aspects, etc. The active domain includes strictly cognitive competences of consciousness: thinking, judging, etc. What has been actively constituted becomes passive as the basic level for higher form of understanding. The two domains interweave, influence each other, complement each other, and also remain in a certain tension and discrepancy. In (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Rozwój teologii ekologicznej w Polsce. Od teoekologii do ekoteologii.Krzysztof Małek - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):117-139.
  W artykule zaprezentowana została ekoteologia jako jeden ze stosunkowo nowych obszarów badawczych w polskiej teologii. Celem artykułu jest wskazanie zakresu prowadzonych badań oraz dalszych możliwości ich rozwoju. W pierwszej części przedstawiono historię rozwoju dyscypliny. Druga część zawiera biblijne podstawy wskazane przez ekoteologów. W trzeciej części zaprezentowane zostały wypracowane definicje dyscypliny, w tym również zaproponowano nowe, autorskie jej określenie. W zakończeniu wskazano luki w omawianym obszarze badawczym oraz możliwości ich zapełnienia. --------------------- Zgłoszono: 06/12/2021. Zrecenzowano: 21/02/2022. Zaakceptowano do publikacji: 29/04/2022.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Człowieczeństwo w ujęciu Jerzego Chmurzyńskiego.Tomasz Perz - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):73-97.
  Człowieczeństwo to pojęcie, które oznacza cechy wspólne dla wszystkich ludzi, w tym ogół takich, które stanowią o różnicy gatunkowej pomiędzy człowiekiem a zwierzętami. Problem ten podejmował Jerzy Chmurzyński, entomolog, etolog i filozof, „ojciec polskiej etologii”, zadając pytanie: ile człowieka jest w zwierzęciu? Perspektywa badawcza etologii, przyjmując paradygmat ewolucyjny, obejmuje wszelkie organizmy żywe, zdolne do zachowania się. Artykuł przedstawia etologiczne ujęcie natury ludzkiej przez Chmurzyńskiego i formułowane na tej podstawie wnioski antropologiczne, etyczne i estetyczne. To ujęcie ukazuje z jednej strony zakorzenienie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  The Beauty in Art as a Gateway to the Appearance of the Truthfulness of Existence. "On Beauty and Being: Hans-Georg Gadamer’s and Virginia Woolf’s Hermeneutics of the Beautiful", by Małgorzata Hołda, Peter Lang GmbH, Berlin 2021, pp. 310.Hovav Rashelbach - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):185-193.
  The book develops the current hermeneutic discourse concerning the notions of beauty and Being. It includes a discussion of melancholic beauty and its interconnection with the act of art’s creation. According to M. Hołda, the writings of both authors demonstrate a treatment of beauty based on ancient Greek thought, especially from the times of Plato and Aristotle. Gadamer reaffirms the intimate relationship between beauty and Being, which is also revealed in Woolf’s literary work. ---------------------- Received: 08/04/2022. Reviewed: 13/05/2022. Accepted: 14/06/2022.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Nagroda im. Profesora Mieczysława Gogacza.Julia Rejewska - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):205-216.
  Sympozjum Tomistyczne, połączone z wręczeniem Nagród im. Profesora Mieczysława Gogacza, organizowane jest przez Katedrę Historii Filozofii Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie oraz Naukowe Towarzystwo Tomistyczne. Sympozjum jest okazją do uhonorowania najlepszych prac magisterskich, które, jak zapisano w Regulaminie Nagrody, „wpisują się w badanie myśli Św. Tomasza z Akwinu i promowanie filozofii tomistycznej w Polsce, a także nawiązują do dorobku naukowego Profesora Mieczysława Gogacza”. Podczas sympozjum laureaci nie tylko otrzymują nagrody, lecz także wygłaszają referaty, przedstawiając najistotniejsze zagadnienia ze swoich badań szerokiemu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Pogańscy bogowie nieświadomości. Przed-filozoficzna myśl grecka a koncepcja polimorficznego umysłu w psychologii głębi.Michał Sawicki & Arian Kowalski - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):141-157.
  Niniejszy tekst podejmuje kwestię bogów i bohaterów mitów greckich, odnosząc ją do obecnej w psychologii głębi koncepcji archetypów i nieświadomości zbiorowej. Główny cel badań sprowadza się tym samym do bacznego przyjrzenia się potencjalnej korelacji pomiędzy zewnętrznymi w rozumieniu starożytnego Greka postaciami bogów i bogiń, a wewnętrznymi przejawami nieświadomości zbiorowej, które mogą stanowić – według Carla Gustava Junga – istotę antycznych bóstw. Ponadto został poddany namysłowi problem wpływu „wewnętrznych bogów” na sposób myślenia, odczuwania i działania jednostki, wpływu zarówno pozytywnego, jak i (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Błąd panpsychistycznego redukcjonizmu. Fundamenty nienowej ideologii. Philip Goff, "Błąd Galileusza. Fundamenty nowej nauki o świadomości", tłum. Jacek Jarocki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022, ss. 238. [REVIEW]Marek Łagosz - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):171-184.
  Książka Philipa Goffa jest pozycją z zakresu szeroko rozumianej filozofii umysłu z wątkami filozofii i metodologii nauk przyrodniczych. Łączy w sobie dość umiejętnie styl popularnonaukowy z fragmentami o charakterze bardziej systematycznej analizy naukowej oraz filozoficznej. Poza centralnym tematem rozważań, jakim jest kwestia panpsychizmu, znajdujemy w niej m.in. odniesienia do znanych w filozofii świadomości eksperymentów myślowych, jak: „jak to jest być nietoperzem?”, „pokój Marii”, „chiński pokój” czy problem „filozoficznych zombie”. Mimo licznych uwag krytycznych książkę należy uznać za względnie wartościową. Poszerza ona (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues