Principia

ISSNs: 0867-5392, 2084-3887

6 found

View year:

 1.  1
  Zła polityka albo kłopot z diabłem. Rozważania wokół demonologii politycznej Leszka Kołakowskiego.Leszek Augustyn - 2022 - Principia 69:77-105.
  Wychodząc od metaforycznego (figuralnego) ujęcia problemu zła, w oparciu o wybrane przemyślenia Leszka Kołakowskiego, rozważania składające się na artykuł zmierzają do namysłu nad „złem w polityce” w sensie niedomagań i nadużyć wolności: pokus władzy autokratycznej i totalitarnej. Dotyczą antropologicznego i politycznego przekraczania granic wolności kosztem (aż do zniesienia) wolności innych. Evil Politics or Trouble with the Devil. Reflections on the Political Demonology of Leszek Kołakowski Proceeding from a metaphorical (figurative) account of the problem of evil, and based on Leszek Kołakowski’s (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Racja stanu i racje pozorów. Esej o źródłach zła w polityce.Michał Bohun - 2022 - Principia 69:37-55.
  Esej jest próbą rozważenia problemu zła w polityce. Punktem wyjścia są refleksje polityczne B. Pascala i M. Montaigne. Historia filozofii służy tutaj do konceptualizacji problemów aktualnych i w gruncie rzeczy nieprzemijających. Namysł nad źródłami władzy i legitymizacją państwa okazuje się uniwersalną medytacją dotyczącą ludzkiego losu i wolności w obliczu egzystencjalnych zagrożeń. Raison d’État and Rationale of Appearances. An Essay on the Roots of Evil in Politics This essay attempts to weigh in on the problem of evil in politics. The starting (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Wolność i zło w polityce. Rozważania wokół wojny i totalitaryzmu w myśli Jana Patočki.Marek Drwięga - 2022 - Principia 69:5-22.
  W artykule autor chciałby, na przykładzie XX‑wiecznego czeskiego filozofa Jana Patočki, przedstawić problem wolności człowieka skonfrontowanej z dwojakiego rodzaju doświadczeniami: wojny oraz przemocy politycznej reprezentowanej przez państwo totalitarne. Te dwa doświadczenia można z pewnością traktować jako historyczne doświadczenia zła. Chodzi więc o konfrontację między ludzką wolnością a złem. W tym kontekście czeski myśliciel starał się odpowiedzieć na pytanie: jakiego rodzaju odpowiedzi moralnej w takiej sytuacji może czy nawet powinien udzielić człowiek? Jak człowiek może lub powinien się zachowywać, doświadczając zła? Freedom (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Bezsilność jako przyzwolenie na zło.Janusz A. Majcherek - 2022 - Principia 69:23-36.
  Agresja putinowskiej Rosji na Ukrainę postawiła wobec dramatycznego wyzwania nobliwą doktrynę non‑violence. Zgodnie ze sformułowanym w latach 80. XX wieku wywodem antysowieckiego dysydenta rosyjskiego Władimira Bukowskiego to nie wojna jest przeciwieństwem pokoju, lecz przemoc, a do jej powstrzymania niekiedy konieczny jest zbrojny opór, czyli prowadzenie wojny. Według Clausewitza do wywołania stanu wojny nie wystarczy militarna agresja, lecz konieczne jest przeciwstawienie się jej, czyli aktywna obrona ze strony napadniętego, chcąc zatem uniknąć wojny, nie należy stawiać oporu agresorowi. Agresja na Ukrainę złamała (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Sztuczne raje dla wygnanych. Fotografia artystyczna Krzysztofa Marchlaka jako medium performowania odmieńczych tożsamości.Weronika Plińska - 2022 - Principia 69:107-136.
  W artykule staram się dowieść, że fotografia artystyczna, za sprawą technologii wytwarzania „mieniących się, syntetycznych wizerunków” (K. Linker, On Artificiality), może stać się medium sztuki ze społecznością, tworzonej wraz z osobami systemowo pozbawianymi widoczności w sferze publicznej. Posługując się metodą analizy ikonograficznej, opisuję wybrane fotografie portretowe Krzysztofa Marchlaka prezentujące wizerunki osób należących do społeczności LGBTQ w Polsce. W konkluzji nawiązuję do wykonanej przez artystę wielkoformatowej fotograficznej panoramy Paradiso, którą interpretuję jako zaangażowany społecznie, „mieniący się, syntetyczny wizerunek” sztucznego raju dla wygnanych (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Przezwyciężenie metafizyki, przezwyciężenie polityki. Martina Heideggera droga do i od narodowego socjalizmu.Radosław Strzelecki - 2022 - Principia 69:57-75.
  Artykuł ma na celu wskazanie filozoficznych źródeł zarówno akcesu Martina Heideggera do ruchu nazistowskiego, jak i późniejszego zerwania przez myśliciela z zaangażowaniem politycznym. Drogę Heideggera do i od narodowego socjalizmu należy uchwycić nie tylko poprzez biografię filozofa, lecz przede wszystkim na szerszym tle procesu kształtowania się jego rozumienia polityki jako obszaru bytu wydzielonego i zagospodarowanego przez zachodnią metafizykę, co stanowi przejaw wypełnienia istoty metafizyki jako zapomnienia o byciu. Filozofię Heideggera wielokrotnie diagnozowano (por. np. Löwith, Adorno) jako głęboko powiązaną ze światopoglądem (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues