Results for 'Shemuʼ'

32 found
Order:
 1. Sefer Ḳedushat Ha-Adam: Be-Sefer Zeh Muvaʼim Mikhlol Nośʼim Ha-ʻomdim Be-Rumo Shel ʻolam .. Shemuʼ, Meʼ eli & ir Daṿid - 2009 - MeʼIr Daṿid ShemuʼEli.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Sefer Ḳedushat Ha-Adam: Be-Sefer Zeh Muvaʼim Mikhlol Nośʼim Ha-ʻomdim Be-Rumo Shel ʻolam ..Meʼir Daṿid Shemuʼeli - 2009 - Meʼir Daṿid Shemuʼeli.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Sefer Mifʻalot Elohim.me-et Shemuʼ & el mi-Germiza - 2008 - In Yaʼ Mah-Ṭov, ir ben Avraham & Shalom ben Yosef (eds.), Sifre Ḳabalah U-Musar. YaʼIr Ben Avraham Mah-Ṭov.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ḳovets Śiḥot Hitʻalut.Shemuʼ Ṿolner & el Mordekhai - 2010 - Ḥevrah Ḳinyan Sefarim di-Metivta Netivot Ha-Talmud.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ḳovets Śiḥot Hitʻalut.Shemuʼel Mordekhai Ṿolner - 2010 - Ḥevrah Ḳinyan Sefarim di-Metivta Netivot Ha-Talmud.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sefer Ohel Raḥel: Darkhe Musar Ṿa-ʻavodat D.: Ḥanukah-Purim.Shemuʼ Oyerbakh & el - 2011 - Y. Arlanger.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Sefer Ohel Raḥel: Darkhe Musar Ṿa-ʻavodat D.Shemuʼ Oyerbakh & el - 2011 - Y. Arlanger.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sefer Ohel Raḥel: Darkhe Musar Ṿa-ʻavodat D.: Ḥanukah-Purim.Shemuʼel Oyerbakh - 2011 - Y. Arlanger.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Sefer Derashot Ṿe-Siḥot Sheveṭ Ha-Leṿi: Torah, Musar, Halikhot Ḥayim.Shemuʼ Ṿozner & el - 2004 - Mekhon "Maʻayenot Ha-Leṿi".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Hagut Teshurah Li-Shemu El Hugo Bergman Bi-Melot Lo Shishim Shanah.Nathan Rotenstreich & Martin Buber - 1944 - Be-Hotsa at Ha-Hevrah Ha-Filosofit.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sefer Esh Dat: Pirḳe Maḥshavah U-Maʼamare Hashḳafah Meyusadim ʻal Divre Ḳadmonenu Ha-Rishonim Ṿeha-Aḥaronim.Aharon Shemuʼ Asod & el - 2012 - Mekhon Zikaron - Mifʻal le-Hantsaḥat Yahadut Hungaryah.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sefer Esh Dat: Pirḳe Maḥshavah U-Maʼamre Hashḳafah Meyusadim ʻal Divre Ḳadmonenu Ha-Rishonim Ṿeha-Aḥaronim.Aharon Shemuʼel Asod - 2012 - Mekhon Zikaron - Mifʻal le-Hantsaḥat Yahadut Hungaryah.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Netivot Ha-Musar.Avraham Shemuʼ Finḳel & el - 2005 - Mishpaḥat Finḳel.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Netivot Ha-Musar.Avraham Shemuʼel Finḳel - 2005 - Mishpaḥat Finḳel.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Sefer Bene Ḥayil: Yakhil Divre Ḥizuḳ Be-ʻinyan 48 Devarim Sheha-Torah Niḳnet Bahem: Asupat Śiḥot Ṿe-ʻedim.Doron Daṿid ben Shemuʼ Gold & el Yehoshuʻa - 2006 - Mekhon "Mishnat Rabi ʻaḳiva".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Sefer Bene Ḥayil: Yakhil Divre Ḥizuḳ Be-ʻinyan 48 Devarim Sheha-Torah Niḳnet Bahem: Asupat Śiḥot Ṿe-ʻedim.Doron Daṿid ben Shemuʼel Yehoshuʻa Gold - 2006 - Mekhon "Mishnat Rabi ʻaḳiva".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sefer Hegyon Libi : Maʼamarim U-Veʼurim Be-ʻinyene Musar Ṿe-Derekh Erets.Doron Daṿid ben Shemuʼ Gold & el Yehoshuʻa - 2003 - [Mekhon Mishnat Rabi ʻaḳiva].
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ḳunṭres Dai le-ʻolam Ani Ṿe-Atah: Li-Yeme Ha-Sefirah Ṿe-33 Ba-ʻomer ...: Be-Maʻaśeh de-Rashbi ... Ṿe-Limudim Musariyim .. [REVIEW]Doron Daṿid ben Shemuʼ Gold & el Yehoshuʻa - 2004 - Doron Daṿid Ben ShemuʼEl Yehoshuʻa Gold.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ḳunṭres Dai le-ʻolam Ani Ṿe-Atah: Li-Yeme Ha-Sefirah Ṿe-33 Ba-ʻomer.Doron Daṿid ben Shemuʼ Gold & el Yehoshuʻa - 2004 - Doron Daṿid Ben ShemuʼEl Yehoshuʻa Gold.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ḳunṭres Dai le-ʻolam Ani Ṿe-Atah: Li-Yeme Ha-Sefirah Ṿe-33 Ba-ʻomer ...: Be-Maʻaśeh de-Rashbi ... Ṿe-Limudim Musariyim .. [REVIEW]Doron Daṿid ben Shemuʼel Yehoshuʻa Gold - 2004 - Doron Daṿid Ben Shemuʼel Yehoshuʻa Gold.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Sefer Mi-Shel Ha-Avot: ʻal Hilkhot Biḳur Ḥolim: Otsar Pisḳe Halakhot Ṿe-Iyunimʻ ..Mosheh ben Shemuʼ Leṿi, el Zeʼ & ev (eds.) - 2007 - Mosheh Ben ShemuʼEl ZeʼEv Leṿi.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Sefer Mi-Shel Ha-Avot: ʻal Hilkhot Biḳur Ḥolim: Otsar Pisḳe Halakhot Ṿe-Iyunimʻ ..Mosheh ben Shemuʼel Zeʼev Leṿi (ed.) - 2007 - Mosheh Ben Shemuʼel Zeʼev Leṿi.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Sefer Ḥasde H.: Bo Yevuʼar 26 Beʼurim U-Derashot ʻal Ha-Pasuḳ "Lekha Yeya Yeyi Ḥased Ki Atah Teshalem le-Ish Ke-Maʻasehu": U-Megaleh Kamah Ṭeʻamim Neʻelamim Bi-Shelosh ʻeśreh Midot Shel Raḥamim. [REVIEW]Mosheh Mordekhai ben Shemuʼ Margaliyot & el - 2006 - Hotsaʼat Mekhon "Bet Efrayim".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Sefer Ḥasde H.Mosheh Mordekhai ben Shemuʼ Margaliyot & el - 2006 - Hotsaʼat Mekhon "Bet Efrayim".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Sefer Ḥasde H.: Bo Yevuʼar 26 Beʼurim U-Derashot ʻal Ha-Pasuḳ "Lekha Yeya Yeyi Ḥased Ki Atah Teshalem le-Ish Ke-Maʻasehu": U-Megaleh Kamah Ṭeʻamim Neʻelamim Bi-Shelosh ʻeśreh Midot Shel Raḥamim.Mosheh Mordekhai ben Shemuʼel Margaliyot - 2006 - Hotsaʼat Mekhon "Bet Efrayim".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Sefer Mifʻalot Elohim.me-et Shemuʼel mi-Germiza - 2008 - In Yaʼir ben Avraham Mah-Ṭov & Shalom ben Yosef (eds.), Sifre Ḳabalah U-Musar. Yaʼir Ben Avraham Mah-Ṭov.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Sefer Yovel Li-Khevod Shemu El Kalman Mirski Li-Melot Sheloshim Shanah la- Avodato Ha-Berukhah Bi- Sedeh Ha-Mada Ve-Harbatsat Ha-Torah Be-Amerikah.Samuel K. Mirsky, S. Bernstein & Gershon Churgin - 1958 - Va Ad Ha-Yovel.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. [Logiòkah, Higayon, Maòhashavah, Didaòkòtiòkah, Filosofyah].Elhanan Yakira, Yehoshu°A. Maòtyaâs, Shemu®el Sòkolniòkov, Eli°Ezer Broyar & Ilanah Margolin - 1942
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Sefer Pedut Yaʻaḳov: Liḳuṭ Mi-Divre Ḥazal Bi-Devarim Ha-Meḳarvim Et Ha-Geʼulah. Sefer Davar Be-Shem Omro: Liḳuṭ U-Veʼur Be-Godel Ha-Ḥiyuv Lomar Davar Be-Shem Omro. [REVIEW]Yaʻaḳov Yeḥizḳiyah ben Aharon Tsevi Avigdor Fish, Shemuʼ Fish & el Aharon ben Yaʻaḳov Ḥizḳiyahu (eds.) - 2005 - Ḥ. Mo. L..
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Sefer Pedut Yaʻaḳov: Liḳuṭ Mi-Divre Ḥazal Bi-Devarim Ha-Meḳarvim Et Ha-Geʼulah.Yaʻaḳov Yeḥizḳiyah ben Aharon Tsevi Avigdor Fish, Shemuʼ Fish & el Aharon ben Yaʻaḳov Ḥizḳiyahu (eds.) - 2005 - Ḥ. Mo. L..
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Sefer Pedut Yaʻaḳov: Liḳuṭ Mi-Divre Ḥazal Bi-Devarim Ha-Meḳarvim Et Ha-Geʼulah. Sefer Davar Be-Shem Omro: Liḳuṭ U-Veʼur Be-Godel Ha-Ḥiyuv Lomar Davar Be-Shem Omro.Yaʻaḳov Yeḥizḳiyah ben Aharon Tsevi Avigdor Fish & Shemuʼel Aharon ben Yaʻaḳov Ḥizḳiyahu Fish (eds.) - 2005 - Ḥ. Mo. L..
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Sefer Moaḥ Ṿe-Lev: Pirḳe Mofet Mi-Masekhet Ḥayaṿ Shel ... Ḥayim Shemuʼelevits ..Reuven Grossman - 2008 - Le-Haśig, Mishpaḥat Grosman.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark