Results for '����rka Stejskalov��'

8 found
Order:
 1.  11
  Sümeniyye Fırkası Ve İslam Âlimleriyle Polemikleri.Abdulvasıf Eraslan - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):69-86.
  İslam’ın bilgi kaynakları Kur’ân, Sünnet ve icmâ’dır. Bunların tamamı aynı zamanda "haber" kategorisinde yer almaktadır. İslam âlimlerinin ittifakıyla bilgi kaynağı olarak kabul edilen haber kısmı ise "mütevâtir haber"dir. İlk dönemlerinden itibaren haberi bilgi kaynağı olarak kabul etmeyen ve bu konuda Müslüman âlimlerle çeşitli polemiklere giren bazı kesimler olmuştur. Bunların başında es-Sümeniyye fırkası gelmektedir. Bu fırkanın hangi kavim veya millet/milletler olduğu yönünde bazı araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların söz konusu fırkanın hüviyeti ve bilgi kaynaklarına dair görüşleri hakkında yeterli düzeyde olduğu söylenemez. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Kafkas İttihad Fırkası Ve 20. Yüzyıl Başında Azerbaycan Dış Politikasına Yaklaşımı.Coşkun Topal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1529-1529.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Balıkesir'de Serbest Cumhuriyet Fırkası'.Ömer Karakaş - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):357-375.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  8
  20. Yüzyıl Başında Azerbaycanda Kafkas İttihad Fırkası Ve Kuruluşu.Coşkun Topal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):587-587.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  57
  Semantic Relativism and Ways of Knowing.Leonid Tarasov - 2019 - Synthese 196 (5):2089-2109.
  There is a long-standing view in epistemology that perception is a way of knowing. There is a less long-standing but increasingly popular view that knowledge attributions have a relativist semantics. I discuss three things here. First, I show that it is a consequence of the logic of RKA that WOK and RKA are incompatible. Second, I argue that, even if WOK is incompatible with the main rivals to RKA, this is not a consequence of the logics of these views. RKA (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Tasavvufta Tahta Kiliç Semboli̇zmi̇.Abdurrahim Alkiş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):99-126.
  Tasavvuf erbâbı tabîatleri gereği mâddî unsurlardan ziyâde mânevî değerleri muhafaza etmeye ve geliştirmeye çalışırlar. Fakat tasavvufî çevrelerin sosyal bir yapıya bürünmeleriyle berâber düşüncelerini ve değerlerini sembolize etmek için mâddî bir kısım edevât da kullanmışlardır. Bunların başında keşkül, teber, tahta kılıç, asâ, gül, hırka gibi unsular gelir. Bu çalışmamızda dervîşlerin kullandıkları mâddî edevâttan birisi olan tahta kılıç ve ifâde ettiği mânâlara bakacağız ve örnekler üzerinden tahlîl etmeye çalışacağız. Tasavvuf ehli tahta kılıç ile ilgili bir hadîs-i şerîfden yola çıkarak mânevî bir disiplin, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Pavel TichĂ˝: O ÄŤem mluvĂme?Jaroslav Peregrin - unknown
  s. 50, 51 Ve vĂ˝razu 'x = Dallas ® S' ve formulĂch (5) a (6) a v neÄŤĂslovanĂ© formuli na desátĂ©m řádku odspoda na str. 51 má bĂ˝t nad symbolem 'S' vodorovná čárka (znaÄŤĂcĂ jeho negaci).
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Tefsîru ve’d-Duh' li’l-Hamm'mî Adlı Eseri Bağlamında Muhammed Tevfîk Bosnevî’nin Tefsir Metodu.Mehmet Kiliçarslan - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):185-214.
  19. yüzyıl askerî, siyasî ve ilmî anlamda Osmanlı’nın en çalkantılı döne-mini teşkil eder. Bununla birlikte önceki asırlar kadar olmasa da bu yüzyılda da saygın ilim adamları ve mutasavvıflar yetişmeye devam etmiştir. Mu-hammed Tevfîk Bosnevî de mezkûr dönemde Osmanlı ilim ve irfân ikliminde yetişmiş önde gelen âlim mutasavvıflardan biridir. İstanbul’da aktif irşâd faaliyeti yürüten on bir tarikatta hilafet makamına yükseldikten sonra dönemin meşhur Halvetî-Şabanî Şeyhi Kuşadalı İbrahim Efendi’nin mübtedî müridi olmaya rıza göstermiş, onun gözetiminde baştan sona seyrüsülûkunu ikmâl ederek icâzet almıştır. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark