Results for '��Ali�� Qadrda��n Qara��maliki��'

1000+ found
Order:
 1. Ashāʻirah va āzādī-i insān: barʹrasī va taḥlīl-i naẓarīyah-i kasb va taṭavvur-i ān.ʻAlī Qadrdān Qarāmalikī - 2020 - Qum: Muʼassasah-i Būstān-i Kitāb.
  Asharites and human freedom with a study on occasionalism; religious aspects of Islam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Fāʻilīyat-i khudāvand =.Qadrdān Qarāmalikī & Muḥammad Ḥasan - 2020 - Tihrān: Sāzmān-i Intishārāt-i Pizhūhishgāh-i Farhang va Andīshah-ʼi Islāmī.
  God -- will - Act (Philosophy) -- Quranic teaching -- Free will and determination.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Risālat ithbāt al-ʻaql al-mujarrad.Aḥad Farāmarz Qarāmalikī, Ṭayyibah ʻĀrifʹniyā & Naṣīr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad Ṭūsī (eds.) - 2014 - Tihrān: Markaz-i Pizhuhishī-i Mīrās̲-i Maktūb.
 4.  2
  Mur'bıtlar Devleti’nde Fukahanın Konumu.Emine Nurefşan DİNÇ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):871-910.
  Kuzey Afrika’da kurulan bilâhare Endülüs bölgesini topraklarına dahil eden Murâbıtlar Devleti 448-543 yılları arasında hüküm sürmüştür. Murâbıtlar Devleti’nin temeli Kuzey Afrika’daki kabileler arasında irşad ve tebliğ faaliyetinde bulunan ve bu maksatla bir ribat kuran Mâlikî fakihi Abdullah b. Yâsîn tarafından atılmıştır. Mâlikî mezhebine mensup olan ve bu mezhebin esas alınması hususunda büyük hassasiyet gösteren Murâbıtlar Devleti emîrleri devletin kuruluş gayesine sadık kalmışlar, karar alırken fakihlere danışmışlar, onların fetvâları ve tavsiyeleri doğrultusunda devleti yönetmişlerdir. Bu durum fakihlerin tesir sahasının oldukça geniş olmasına (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Sâi̇nüddîn ali̇ bi̇n türke’de varlik mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  18
  Hasan Ali Toptaş'ın Uykuların Doğusu Adlı Romanı Üzerine Stilistik Bir İnceleme.Murat Parlakpinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):339-339.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Analysis of Relationship Between Favoritism and Officer Motivation: Evidence From Turkish Police Force.Mehmet Ali Tekiner & Recai Aydın - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Hâverânnâme’de hz. ali̇’ni̇n ejderha i̇le mücadeleleri̇ ve bi̇li̇nmeyen bi̇r mi̇nyatürü.Hamit Arbaş - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Bu çalışmada İbn-i Hüsam Husafi’nin Hâverânnâme adlı eserinin beş minyatürü incelenmiştir. Bunlardan dört tanesi Tahran Gülistan Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan Hâverânnâmede mevcuttur.Tek yapraklı çalışma ise Rıza Abbasi Müzesi’nde bulunmaktadır. Bu minyatürleri Şiraz minyatür okulu sanatçılarından Ferhad ve çırakları çizmişlerdir. Bu çalışmalarda Hz. Ali ejderha ile çetin bir mücadele içinde tasvir edilmiştir. Bu eserlerden dört tanesi yayınlarda yer almaktadır ancak yeterince tetkik edilmemiş ve bazı konular açıklanmamıştır. Bizim tanıtmaya çalıştığımız minyatürle ilgili şu ana kadar herhangi bir yayında bilgi bulunmamaktadır. Minyatürün ustaca çizimi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  18
  Hasan Ali Toptaşın Kayıp Hayaller Kitabında Büyülü Gerçekçilik.Oktay YİVLİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1541-1541.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  47
  Taşrada Varoluş: Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler Romanı Üzerine Bir İnceleme.Haluk Öner - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):859-859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Qāf-i bīʹnishānʹhā: bīst nāmah-i ʻirfānī bih dastkhaṭṭ-i marḥūm Ḥāj shaykh ʻAlī Miqdādī Iṣfahānī farzand-i munḥaṣir bih fard-i Ḥājj Shaykh Ḥasan ʻAlī (maʻrūf bih Nukhūdakī) bih yak ī az shāgirdān, hamrāh bā ṣadʹhā ḥikāyāt-i akhlāqī va ʻirfānī.ʻAlī Turābiyānʹpūr - 2013 - Tihrān: Nashr-i Jumhūrī.
  Miqdādī Iṣfahānī, ʻAlī - Correspondence ; Islamic ethics ; Sufi poetry, Persian.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. ʻIrfān-i istidlālī dar sharḥ-i Tamhīd al-qavāʻid-i Ṣāʼin al-Dīn ʻAlī Muḥammad al-Turkah =.Turkah Iṣfahānī & ʻAlī ibn Muḥammad - 2014 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  20
  Kelime Gruplarının Türkiye Kamuoyundaki Yansımaları.Ali Taşteki̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1949-1949.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  13
  Kirdeci Ali and Kirdeci Ali’s Short Masnavi called D'st'n-ı Ömer İbni Hatt'b.Halit Bi̇lteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Nabī al-insān: istrātījīyāt zarʻ al-azminah fī fikr al-Imām ʻAlī.ʻAlī Saʻdī - 2019 - Dimashq: Tammūz Dīmūzī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Ab initiostructural parameters and transition pressures of GaNxAs1−xdilute alloys.S. Zerroug, F. Ali Sahraoui & N. Bouarissa - 2009 - Philosophical Magazine 89 (20):1611-1619.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın Gencü’l-Esr'r’ındaki Cennet Tasviri.Duygu Kayalik Şahi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Türk İslam Edebiyatında, dinî-tasavvufî muhtevalı çok sayıda telif veya tercüme nasihatname kaleme alınmıştır. İslam kültürü ve klasik Türk edebiyatı dairesinde manzum ya da mensur formda yazılan bu eserlerde İslam inanç ve ibadet esasları hakkında bilgiler verilmiş; insanların ahlaklı, imanlı, dinin emir ve yasaklarına riayet eden, Hz. Peygamber’in hadislerini önceleyen, yardımsever ve hoşgörülü bir birey olmaları öğütlenmiştir. Bu nasihatnamelerden biri, farklı nazım türleri ve şekillerinden oluşan manzumelerin vasıta beyitleriyle birbirine bağlandığı Gencü’l-Esrâr’dır. Sufi geleneğin bir halkası olan müellif Gaziantepli Seyyid Muhammed Ali (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Miskaviyah: Bū ʻAlī Aḥmad bin Muḥammad Yaʻqūb Miskaviyah al-Rāzī: t̤ib, falsafī, sāʼinsʹdān, shāʻir adīb, māhir-i ak̲h̲lāqiyāt aur muʼarrik̲h̲.K̲h̲ādim ʻAlī Hāshmī - 2013 - Islāmʹābād: Naishnal Buk Fāʼunḍeshan.
 20. Malikīyah (muntakhab-i Akhlāq-i Jalālī bih nām-i Ẓahīr al-Dīn Muḥammad Bābar).Bahrām ibn Ḥaydar Mihmāndār - 2016 - Bun: Muʼassasah-ʼi Ibn Sīnā.
  Dawwānī, Muḥammad ibn Asʻad, 1426 or 1427-1512 or 1513; Akhlāq-i Jalālī ; Islamic ethics -- Early works to 1800.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ḥāshīyat al-Ṣabbān ʻalá al-Sharḥ al-Ṣaghīr lil-Mullawī ʻalá al-Sullam al-murawnaq.Muḥammad ibn ʻAlī Ṣabbān - 2020 - İstanbul: Dār Taḥqīq al-Kitāb lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  1. Ḥāshīyat al-Ṣabbān ʻalá al-Sharḥ al-Ṣaghīr lil-Mullawī ʻalá al-Sullam al-murawnaq -- 2. Taqrīrāt Ḥasan ibn Riḍwān al-Ḥusaynī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  ʻIlm al-kalām al-jadīd: suʼāl al-manhaj fī naṣṣ al-ʻalamayn Muḥammad Bāqir al-Ṣadr wa-Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān: dirāsah naqdīyah.ʻAlī Zayn al-ʻĀbidīn Ḥarb - 2020 - Bayrūt: Dār al-Maʻārif al-Ḥikmīyah.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Ḥāshīyat al-ʻAllāmah al-Ṣabbān ʻalá sharḥ al-ʻAllāmah al-Mullawī ʻalá al-Sullam al-munuwraq fī ʻilm al-manṭiq.Muḥammad ibn ʻAlī Ṣabbān - 2015 - al-Qāhirah: Dār al-Baṣāʼir.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Mu'îdü'n- Ni'am: makam ve meslek ahlâkı (çeviri - metin).Tāj al-Dīn ʻAbd al-Wahhāb ibn ʻAlī Subkī - 2019 - İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  “Elif-n'me” Of Senî Ali.Gülşen Candan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:631-641.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Validation of Subjective Well-Being Measures Using Item Response Theory.Ali Al Nima, Kevin M. Cloninger, Björn N. Persson, Sverker Sikström & Danilo Garcia - 2020 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  10
  The Volume in Commemoration of the 500th Anniversary of His Birth.N. Martinovitch, Mīr 'Alī Shīr & Mir 'Ali Shir - 1929 - Journal of the American Oriental Society 49:185.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Relationship between STS approach, scientific literacy, and achievement in biology.N. M. Mbajiorgu & A. Ali - 2003 - Science Education 87 (1):31-39.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  9
  Ali Rıza Zihakın Hik'yelerinde Anlatıcı Tiplerive Bakış Açısı.Bahadır Gücüyeter - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1517-1517.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  15
  Osmanlı'nın İlk Daimi Büyükelçisi Giritli Aziz Ali Efendi'de Psikoloji: Nefs Ve.Kamil Saritaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):243-243.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  12
  Dil Psikolojisinin İlgi Alanları.Ali Taşteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):987-987.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ebu Ali Sina anlatıları: metinsel-aşkın bir okuma denemesi.Mehmet Emin Bars - 2016 - Erzurum: Salkımsögüt Yayınları.
 33.  6
  Atatürk'ün Söz Diziminde "Ki" Bağlacı.Ali Taşteki̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):1077-1077.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  19
  The Chicago Tribune , Southern Blacks, and the Journalism Ethics of Joseph Medill in the 1870s and 1880s.Ali N. Mohamed - 2009 - Journal of Mass Media Ethics 24 (4):289-306.
  Joseph Medill's Chicago Tribune was an influential voice for civil rights and equality in the age of slavery. By 1883, however, when the Supreme Court struck down the Civil Rights Act of 1875, the Tribune 's commitment to its moral principles had been compromised. The paper abandoned its editorial support for equality in favor of shoring up the declining fortunes of the Republican Party in the post-Reconstruction era. A content analysis of Tribune news and editorial items on the civil rights (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.Ali Sicak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2009-2009.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  5
  Pseudofiniteness in Hrushovski Constructions.Ali N. Valizadeh & Massoud Pourmahdian - 2020 - Notre Dame Journal of Formal Logic 61 (1):1-10.
  In a relational language consisting of a single relation R, we investigate pseudofiniteness of certain Hrushovski constructions obtained via predimension functions. It is notable that the arity of the relation R plays a crucial role in this context. When R is ternary, by extending the methods recently developed by Brody and Laskowski, we interpret 〈Q+,<〉 in the 〈K+,≤∗〉-generic and prove that this structure is not pseudofinite. This provides a negative answer to the question posed in an earlier work by Evans (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Mehmet Ali Aynî'de dinî ve felsefî düşünce.Mehmet Fatih Kalın - 2018 - Yenişehir, Ankara: Akademisyen Kitabevi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. İnsanın özgürlük arayışı.Ali Bulaç - 2015 - Yenibosna, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  99
  Knowledge and ethical perception regarding organ donation among medical students.Nisreen F. Ali, Amal Qureshi, Basmah N. Jilani & Nosheen Zehra - 2013 - BMC Medical Ethics 14 (1):38.
  To determine the knowledge and ethical perception regarding organ donation amongst medical students in Karachi- Pakistan.
  Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  3
  Ali Ferruh’s Achievement Called Ş'y'n And A Poem Which He Writes With Kind Of Verse Terci-i Bend-Müstezad In This Achievement.Erdoğan Mehtap - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1189-1211.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  23
  Strain-induced structural transformation of single-phase Al–Cu–Fe icosahedral quasicrystal during mechanical milling.N. K. Mukhopadhyay, F. Ali, V. C. Srivastava, T. P. Yadav, M. Sakaliyska, K. B. Surreddi, S. Scudino, V. Uhlenwinkel & J. Eckert - 2011 - Philosophical Magazine 91 (19-21):2482-2490.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  3
  Çağdaşlarının Dilinden Ali Şir Nevayî.Nursel Özdarendeli̇ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2043-2043.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  15
  Türkçe Öğretmeni Adaylarının 'Kültür Dil İlişkisi'ne Yönelik Metaforik Algıları.Ali GÖÇER - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):253-253.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Gündelik hayatın direnişi: Bediüzzaman teolojisinde gündelik hayat.Ali Bedir - 2014 - İstanbul: Etkileşim Yayınları.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Abu Ali al-Hasan Ibn Kisra, a popular prophet from Malaga in the Almohad period.F. N. Velazquez Basanta - 1999 - Al-Qantara 20 (1):201-213.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Anşa Bacı'nın Torunu, Kahraman Bir Kadın Ata: Gönül Bacı.Selçuk Ali - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):359-359.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Athar al-Aflāṭūnīyah al-muḥdathah fī al-lāhūt al-Yahūdī fī al-qarnayn al-ḥādī ʻashar wa-al-thānī ʻashar =.Shīrīn Kamāl Muḥammad ʻAlī - 2018 - al-Iskandarīyah: Muʼassasat Ḥūras al-Duwalīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Science of the cosmos and the soul =.Shams al-Dīn Muḥammad ibn ʻAlī - 2014 - Costa Mesa, CA: Mazda Publishers.
  Acknowledgements -- List of illustrations -- Table of transliteration -- Introduction: Shams al-Din Samarqandi: his life and training -- Works and thought -- Science of the cosmos and the soul ('Ilm al-afaq wa al-anfus) -- Manuscripts used in preparing this edition -- Sources -- Persian and Arabic texts [1-287].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  11
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığı Profili (Trakya Üniversitesi.Ali BİÇER - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):553-553.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  12
  Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna Adlı Yapıtının Fransızca.Esra Şahbaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):629-629.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000