Results for 'A. Przy����bski'

1000+ found
Order:
 1.  11
  A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical logicO Pewnym Systemie Logicznym Opartym Na Regułach I Jego Zastosowaniu Przy Nauczaniu Logiki matematycznejОб одноИ логическоИ Системе, основанноИ На Правилах И Об Ее Применении В Преподавании математическоИ Логики.Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 7 (1):71-113.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 2. Optymizm a prawidłowości percepcyjne przy ważeniu prawdopodobieństwa.Joanna Sokołowska - 2006 - Prakseologia 146 (146):65-88.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Sposoby pozyskiwania i utrzymania klienta przy pomocy nowych mediów.Wojciech Muszyński & Szymon Muszyński - 2019 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 24:563-577.
  Artykuł prezentuje sposoby pozyskiwania klienta i działania na rzecz jego utrzymania przy pomocy nowych technologii i nowych mediów. Wykazano, iż zarządzanie relacjami z klientem jest pojęciem obszernym ze względu na różnorodność sytuacji, w których kontaktuje się on z przedsiębiorstwem. Zaprezentowano, iż zmiany technologiczne, a zwłaszcza dokonujące się w dynamicznym tempie umasowienie Internetu, przeobrażają oblicza firm i standardy obsługi klienta w stopniu niespotykanym we wcześniejszych pokoleniach. Przedstawiono również, że utrzymanie klienta jest ważniejsze niż pozyskanie nowego – zgodnie z zasadą V. Pareto. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  18
  Problematyka medytacyjnego wglądu i wiedzy wyzwalającej w soteriologii wczesnego buddyzmu. Krytyczna analiza problemu przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego.Grzegorz Polak - 2018 - Diametros 56:17-38.
  The relation of the meditative state of jhāna to the development of insight and liberating knowledge is one of the most controversial issues in studies on early Buddhism. In the Suttapitaka and later Buddhist meditative texts, one can find discrepancies which are difficult to reconcile. In this paper, I propose a new model of meditative insight using an interdisciplinary approach based both on critical philological studies of the Suttapitaka and the results of the dynamically developing cognitive science. I also highlight (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 34:179-189.
  W tekście omawiam tę część internetowej dyskusji, przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, która dotyczyła niepewności na temat moralnego statusu embrionów ludzkich. W trakcie dyskusji PTB na temat Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) pojawił się następujący argument: skoro spór o moralny status embrionu jest nierozstrzygalny, to powinniśmy opowiedzieć się przeciwko moralnej dopuszczalności wykonywania PDG na embrionach, a także przeciwko prawnej dopuszczalności tego rodzaju diagnostyki. W tekście omawiam tezy Stanowiska i (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):31-46.
  Wedle Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8. czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) jednym z głównych problemów wiążących się z prawnym uregulowaniem PDG jest nierozstrzygalność sporu na temat statusu moralnego ludzkich zarodków. Stanowisko i zgłoszone do niego zdania odrębne stwierdzają, że ci, którzy uznają, że wczesne zarodki mają pełny status moralny, nie mogą się zgodzić na diagnostykę preimplantacyjną. W artykule pokazuję, że przyjęcie nawet skrajnie konserwatywnego poglądu na status wczesnych embrionów ludzkich, czyli (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Jezuici a polski sarmatyzm.Stanisław Obirek - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3 (1):239-246.
  Jezuici nie mieli łatwej drogi do Polski. Wprawdzie niektórzy biskupi, tacy jak Stanisław Hozjusz czy jego późniejszy następca na biskupstwie warmińskim: Marcin Kromer, czynili starania u władz rzymskich, by ich do Rzeczypospolitej sprowadzić, widząc w nich skuteczne narządzie pomocne przy wprowadzaniu w życie reform Soboru Trydenckiego, lecz starania te były raczej odosobnione i nie znajdywały większego zrozumienia w ówczesnym episkopacie, o innych grupach społecznych nie wspominając.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Jak przygodne i jak a priori są przygodne prawdy a priori?Jacek Wawer - 2015 - Studia Semiotyczne 28 (1):145-172.
  W artykule poddaję analizie słynne twierdzenie Saula Kripkego, że niektóre prawdy a priori są przygodne. Pokazuję, że wbrew tezie Kripkego, przy historycznym rozumieniu przygodności, pojęcia przygodności i aprioryczności stoją ze sobą w głębokim konflikcie. Przy tym rozumieniu przygodności przeszłość, którą można poznać a priori, nie jest przygodna, a o przyszłości, która jest przygodna, trudno zdobyć wiedzę a priori. Doprecyzowawszy tezę Kripkego, proponuję trzy sposoby jej obrony w kontekście historycznego rozumienia możliwości: przez wprowadzenie pojęcia “faktycznej” przyszłości, przez zastąpienie pojęcia aprioryczności pojęciem (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  „Dajcie mi rewolwer, a poruszę wszystkie budynki”. Architektura z punktu widzenia Teorii Aktora-Sieci.Bruno Latour & Albena Yaneva - 2018 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 9 (3):15-24.
  Nasz problem z budynkami to dokładne przeciwieństwo problemu, z którym zmagał się Etienne Jules Marey, przeprowadzając swoje słynne badanie fizjologii ruchu. Przy pomocy wynalezionego przez siebie „fotorewolweru” chciał on uchwycić lot mewy w taki sposób, żeby móc zobaczyć każdą stopklatkę płynnego ruchu, którego mechanizm wymykał się obserwatorom aż do momentu pojawienia się tego właśnie wynalazku. My potrzebujemy czegoś przeciwnego, problem z budynkami polega bowiem na tym, że wydają się one dramatycznie statyczne. Uchwycenie ich jako ruchu, lotu czy serii przemian wydaje (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (2 (91)):55-77.
  The author examines the arguments for applicability of the limitation clause which specifies the requirements for limitation of constitutional freedoms and rights (Article 31 para. 3 of the Constitution) to the right to protection of life (Article 38). Even if there is almost a general acceptance of such applicability, this approach does not hold up to criticism based on the rule existing in the Polish legal order that treaty commitments concerning human rights have supremacy over national statutory regulations. Due to (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Powszechność – między uniformizacją a relatywizmem. Wokół metaaksjologicznych założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.Marek Piechowiak - 2009 - In Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak & Julia Kapelańska-Pręgowska (eds.), Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Dom Organizatora. pp. 177-193.
  W niniejszym opracowaniu zamierzam zwrócić uwagę na powiązanie roszczenia uniwersalności z potrzebą dostosowywania formułowanych standardów do odmiennych i zmiennych warunków życia, a następnie zidentyfikować rozstrzygnięcia filozoficzne skorelowane z uznaniem takiego powiązania. Akcent zamierzam przy tym położyć na problematykę metaaksjologiczną, dotyczącą nie tyle tego, jakie wartości zostały uznane, ale tego, jak uznane wartości są ugruntowane, co nie jest bez znaczenia dla określenia sposobów ich poznawania i ustalania. Rozstrzygnięcia te, jako zawarte m. in. w artykule 1, okazują się jednocześnie należeć do przyjętych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski.Robert Piotrowski - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Filozoficzne rozważania na temat cywilizacji w ostatecznym rozrachunku stoją pod znakiem zapytania o ich prawomocność. Zdawałoby się, iż studia cywilizacyjne winnioemy zostawiæ antropologom, historykom, politologom i innym przedstawicielom nauk szczegółowych. Filozofie cywilizacji natomiast powinny zostać odłożone do antykwariatu doktryn spekulatywnych. Odpowiedź filozofów na takie pytanie da się łatwo przewidzieć: każda teoria cywilizacji zakłada jakąś jej filozofię. Ale typów tej filozofii jest ledwie kilka, przeto zasadne jest pytanie, czy wobec postępów kulturoznawstwa istnieją jakieś powody – poza antykwarycznymi,które usprawiedliwiałyby referowanie dawnych koncepcji (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  17
  Semantyka moralności a kryteria wyboru teorii metaetycznej.Krzysztof Saja - 2008 - Etyka 41:147-161.
  Od początku rozwoju stuletniej historii metaetyki rozważania językowe grały kluczową rolę przy wyborze dobrej teorii metaetycznej. Celem artykułu jest ukazanie i wyjaśnienie tego faktu poprzez wskazanie na najistotniejsze motywy rozwoju dociekań metaetycznych. Postawiona została również teza, że główny problem metaetyki ująć należy szerzej, niż uczynił to w ostatnich latach we wpływowy sposób M. Smith. W tym celu zaprezentowane zostały dwa kryteria dobrej teorii metaetycznej postulowane przez M. Timmonsa i T. Horgana: kryterium koherencji i doświadczenia oraz cechy języka moralności, jak również (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  14
  Rozwój osobowości w naturalnych i utrudnionych warunkach.Dmitry A. Leontiev - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (1):157-175.
  Artykuł poświęcony jest specyfice rozwoju osobowości osób z OMZ, który rozumiany jest jako rozwój w utrudnionych warunkach, nie jest on tożsamy ani z normalnym, ani anomalnym rozwojem. Cele, ukierunkowanie i kryteria rozwoju w utrudnionych warunkach nie odbiegają od normalnego rozwoju, jednak deficyt określonej kategorii zasobów rozwoju wymaga podniesionej mobilizacji pozostałych zasobów i podnosi miarę wysiłków, które należy dostosować do indywiduum dla osiągnięcia celów rozwoju. Teoretyczny model, zaproponowany w artykule, opisuje osobowościowy rozwój przez mechanizmy współdziałania fizycznych, społecznych i osobowościowych zasobów, kompensacje (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  84
  Wstrząs estetyczny i jego terapeutyczne oblicza.Małgorzata A. Szyszkowska - 2018 - In Milo Lorenc, M. Rychter & M. Salwa (eds.), Między integracją i rozproszniem. Doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności. Warsaw, Poland: pp. 193-213.
  Autorka przedstawia analizę pojęcia wstrząsu jako kategorii estetycznej użytej przez Th. Adorno w kontekście niemożności odbioru muzyki nowej. Nawiązując do Filozofii nowej muzyki oraz Teorii estetycznej autorka wyznacza kilka sposobów opisu i rozumienia wstrząsu, jakie znaleźć można u Adorno. Przy okazji śledząc tok myślenia filozofa zadaje sobie pytanie o to, czy wstrząs, o którym pisze Adorno jest zasadniczo czymś negatywnym, czym też może autor widzi w tym, gwałtownym sposobie reakcji na muzykę nową – ratunek.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ideał Człowieka-Filozofa W Koncepcji Alasdaira Macintyre'a.Piotr Machura - 2009 - Uniwersytet Śląski.
  Celem pracy jest przedstawienie wzorca moralnego formułowanego na gruncie koncepcji Alasdaira MacIntyre’a. Filozof ten w cyklu swoich prac, rozpoczętym publikacją Dziedzictwa cnoty, rozwija ideę etyki zogniskowanej wokół pojęcia cnoty i dobrego życia, którego spełnienie ma być możliwe dzięki praktyce cnót. W tym kontekście pojawia się idea człowieka rozumianego jako jednocześnie przedmiot i podmiot poszukiwań dobrego życia. Koncepcja ta powraca do starożytnego rozumienia etyki jako eudajmonologii, przy czym MacIntyre czerpie tu nie tylko z tradycji filozofii klasycznej, ale pozostaje w ścisłym związku (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  44
  Gry Komputerowe I Branża Gier a Sztuka Komiksowa.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Grażyna Gajewska & Rafał Wójcik (eds.), Contextual Mix. Through Graphic Stories to Analyses of Contemporary Culture. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. pp. 385--396.
  Growth in popularity of computer games is a noticeable change in recent years. Electronic entertainment increasingly engages the wider society and reaches to new audiences by offering them satisfy of wide variety of needs and aspirations. As a mass media games not only provide entertainment, but they are also an important source of income, knowledge and social problems. Article aims to bring closer look on the common areas of games and comics. On the one hand designers and artists working on (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Noworodek skrajnie niedojrzały między życiem a śmiercią. Granice medycznej interwencji.Magdalena Rutkowska - 2014 - Etyka 49:41-58.
  Neonatologia to dosyć młoda specjalizacja w medycynie, która w ostatnim dziesięcioleciu poczyniła ogromne postępy, głównie dzięki możliwościom technicznym i leczniczym. Zwiększyły one szanse utrzymania przy życiu coraz bardziej niedojrzałych noworodków, nawet tych ważących 500 g. Szybko jednak przyszedł moment refleksji, gdy pojawiły się pierwsze wyniki badań wskazujących, że jest to grupa dzieci ze zwiększonym ryzykiem nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego. Fakty te postawiły przed lekarzami nowe wyzwania i poszukiwania odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań: czy podtrzymywanie życia w imię jego świętości albo (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego [Natural–Law Character of a Common Good Claus in the Polish Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - In Agnieszka Choduń & Stanisław Czepita (eds.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. pp. 597-611.
  W NINIEJSZYM opracowaniu analizuję klauzulę dobra wspólnego zawartą w art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zmierzając do uwyraźnienia, w jakim sensie można mówić o jej prawnonaturalnym charakterze (zatem i do zarysowania możliwych znaczeń zwrotu "prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego") oraz do ujawnienia „momentów" prawnonaturalnych, które mogą wchodzić w grę przy interpretacji tej klauzuli.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  10
  Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki.Krzysztof Wawrzonkowski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):155-177.
  Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie roli związków kojarzeniowych wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Zagadnienie to analizuję na gruncie jego rozważań teoriopoznawczych, etycznych i estetycznych. Hume był pierwszym myślicielem, który tak szeroko próbował wykorzystać asocjacjonizm do opisu najważniejszych sfer aktywności ludzkiej, a przy tym był przekonany, że jest to jego największe naukowe osiągnięcie. Wskazanie na sposoby, w jakie wyobraźnia łączy ze sobą poszczególne idee, pozwoliło mu wyjaśnić mechanizmy nią rządzące jako część jego modelu ludzkiej natury.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  50
  A Treatise of Human Nature.David Hume & A. D. Lindsay - 1958 - Philosophical Quarterly 8 (33):379-380.
 22.  85
  Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych.Tomasz Żuradzki - 2011 - Rocznik Kognitywistyczny 5:191-198.
  Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego sugerują, że przynajmniej niektórzy pacjenci w tzw. stanie wegetatywnym mogą być bardziej „świadomi”, niż to się do tej pory wydawało. W artykule zamierzam omówić te badania; następnie rozważę, o jakie rozumienie pojęcia świadomości może w nich chodzić; a wreszcie zastanowię się nad etycznymi implikacjami tych odkryć. Zamierzam też rozważyć, czy posiadanie wyższych form świadomości zawsze ma być dodatkową racją przemawiającą przeciwko zaprzestaniu podtrzymywaniu funkcji życiowych. Tym samym, w artykule chciałbym wskazać istotność badań z zakresu kognitywistyki (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 24. Transplantologia eksperymentalna: ksenotransplantacje - nadzieja czy zagrożenie?Agnieszka Raniszewska-Wyrwa - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:277-289.
  Postęp technik transplantacyjnych otworzył możliwości ratowania życia ludzi, którzy dawniej skazani byli na nieuchronną śmierć. Wraz z rozwojem, a co za tym idzie – upowszechnianiem się tego typu zabiegów ciągle wzrastała liczba oczekujących na przeszczep, a organów brakowało; to skłoniło do poszukiwania nowych ich źródeł, a jednym z nich stały się narządy naturalne pobierane od zwierząt. Rozwiązanie to miało wypełnić lukę, spowodowaną wysokim popytem, a jednocześnie stworzyć możliwość dokonywania transplantacji bez konieczności radzenia sobie z wątpliwościami moralnymi, jakie pojawiają się przy (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Widzieć krawędzie, dotykać głębi, czyli współczesne rozważania dotyczące pytania Molyneux.Adriana Schetz - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  William Molyneux w liście kierowanym do Johna Locke’a zapytał, czy osoba, która była niewidoma od urodzenia, jest w stanie po odzyskaniu wzroku odróżnić sześcian od kuli, tzn. bryły, które były jej znane wcześniej wyłącznie dotykowo? Przegląd współczesnych rozważań dotyczących pytania Molyneux prowadzi do spostrzeżenia, że nie bez znaczenia dla omawianej kwestii pozostają empiryczne badania nad percepcją, niemniej wielu autorów podkreśla, iż pomimo niewątpliwej pomocy ze strony nauki, problem Molyneux jest z zasady nieempiryczny i ostatecznie jego rozwiązanie wynika z czysto teoretycznego (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  1
  Żałobny pątnik: Roland Barthes, śmierć, pustka i literatura.Kajetan Maria Jaksender - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:77-87.
  Esej jest próbą przybliżenia ostatniej książki napisanej przez Rolanda Barthesa, która została właśnie przełożona na język polski. W dzienniku pisanym po śmierci matki, a zatytułowanym znamiennie Dziennikiem żałobnym, Barthes porusza kwestie żałoby, melancholii, depresji, odnosząc się zarówno do siebie i własnej straty, jak i podejmując dyskusję z Freudem, Lacanem czy psychoanalizą, zadając sobie przy tym pytanie, czy żałobnik po śmierci ukochanej osoby w ogóle chce wychodzić z żałoby i czy ma do tego jakiekolwiek prawo. Jest tu zatem ukazana ciekawa perspektywa (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Aktywność Ekonomiczna Ludzi Starych W Kontekście Badań Nad Kapitałem Społecznym Na Przykładzie Mieszkańców Białegostoku.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Stefański Marian (ed.), Wȩzły Gordyjskie Rozwoju Polski Wschodniej. Innovatio Press. pp. 289--311.
  Work of elderly is a controversial problem. The introduction of protection of old age in form of pensions and retirement caused shaping in modern societies qualitatively new social category of persons in post-working age. Growth of human life-span with simultaneous lack of the principle changes of pensionable age inflicts grow in quantity of persons’ using welfare benefits. Growing costs of seniors livelihood lead to transformations in socio-economical structures as well as forcing them to engage in activities that will help increase (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Wokół filozoficznych interpretacji psychiatrii Antoniego Kępińskiego - implikacje aksjologiczne.Bogdan Radzicki - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:129-144.
  W artykule dokonuję krytycznej analizy dotychczasowych ujęć filozoficznych aspektów psychiatrii Antoniego Kępińskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na dyskusję wokół jej etycznych i aksjologicznych implikacji. Analiza ujawnia wiele rozbieżnych inter­pretacji wyrażających się przypisywaniem tym samym terminom stosowanym, przez Kępiń­skiego nieco odmiennych lub całkowicie róż­nych znaczeń podkreślaniem ważności jed­nych zagadnień a pomijaniem innych, równie intensywnie występujących w pismach anali­zowanego autora; wreszcie istotne różnice wy­nikają z nakładania przez komentatorów na poglądy Kępińskiego własnych inklinacji filo­zoficznych. Istotne różnice interpretacyjne pojawiły się w takich zagadnieniach jak: (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  8
  Self and Community in a Changing World.D. A. Masolo - 2010 - Indiana University Press.
  Revisiting African philosophy’s classic questions, D. A. Masolo advances understandings of what it means to be human—whether of African or other origin. Masolo reframes indigenous knowledge as diversity: How are we to understand the place and structure of consciousness? How does the everyday color the world we know? Where are the boundaries between self and other, universal and particular, and individual and community? From here, he takes a dramatic turn toward Africa’s current political situation and considers why individual rights and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 30. The Corporation as a Moral Person.Peter A. French - 1979 - American Philosophical Quarterly 16 (3):207 - 215.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   192 citations  
 31. Seeking Confirmation: A Puzzle for Norms of Inquiry.Jared A. Millson - 2021 - Analysis 80 (4):683-693.
  Like other epistemic activities, inquiry seems to be governed by norms. Some have argued that one such norm forbids us from believing the answer to a question and inquiring into it at the same time. But another, hither-to neglected norm seems to permit just this sort of cognitive arrangement when we seek to confirm what we currently believe. In this paper, I suggest that both norms are plausible and that the conflict between them constitutes a puzzle. Drawing on the felicity (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  49
  Why a Hermeneutical Philosophy of the Natural Sciences?Patrick A. Heelan - 1997 - Man and World 30 (3):271-298.
  Why a hermeneutical philosophy of the natural sciences? It is necessary to address the philosophic crisis of realism vs relativism in the natural sciences. This crisis is seen as a part of the cultural crisis that Husserl and Heidegger identified and attributed to the hegemonic role of theoretical and calculative thought in Western societies. The role of theory is addressed using the hermeneutical circle to probe the origin of theoretic meaning in scientific cultural praxes. This is studied in Galileo's discovery (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   48 citations  
 33. Dlaczego Platon nie wykluczył poetów z państwa?Henryk Benisz - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:153-172.
  Autor artykułu polemizuje z szeroko rozpowszechnionym poglądem, jakoby Platon wykluczył poetów z państwa. Czołowym przedstawicielem tegoż poglądu w polskim piśmiennictwie filozoficznym jest Alfred Gawroński, który sprowadza spór miedzy Platonem a greckimi poetami do konfliktu miedzy dialogiem a monologiem. Przy wnikliwszym spojrzeniu na ten problem okazuje się jednak, ze Platon wcale nie był aż tak bardzo krytycznie nastawiony do twórczości poetów, a nawet, ze w swym przyszłym idealnym państwie nadal chciał odwoływać się do poezji, tyle ze odpowiednio dobranej i uporządkowanej ze (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  14
  The Environment as a Commodity.A. Vatn - 2000 - Environmental Values 9 (4):493-509.
  This paper addresses problems related to transferring market concepts to non-market domains. More specifically it is about fallacies following from the use of the commodity concept in environmental valuation studies. First of all, the standard practice tends to misconstrue the ethical aspects related to environmental choices by forcing them into becoming ordinary trade-off problems. Second, the commodity perspective ignores important technical interdependencies within the environment and the relational character of environmental goods. These are all properties that have made many such (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 35.  6
  Wie frei ist die Kunst? Überlegungen zum Verhältnis von Literatur und Moral.Gajek Bernhard - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1.
  Niniejszy artykuł miał na celu ukazanie zmian zachodzących na przełomie wieków w ocenie wartości utworów literackich. Punktem wyjścia stało się subiektywne odbieranie pojęcia „moralność“. Autor przedstawia kryteria kwalifikujące utwór literacki jak o sztukę lub niesztukę, uwzględniając przy tym obowiązujące w danym okresie reguły prawne, a także związaną z nimi cenzurę. Opierając się n a przykładach, ukazuje, że treść utworu czasami niemoralna czy wręcz pornograficzna nic ma wpływu na wartości literackie i może nawet przysłużyć się sztuce, nauce, celom badawczym czy też (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  11
  A Rationalist Defence of Determinism.Michael A. Istvan - 2021 - Theoria 87 (2):394-434.
  Largely due to the popular allegation that contemporary science has uncovered indeterminism in the deepest known levels of physical reality, the debate as to whether humans have moral freedom, the sort of freedom on which moral responsibility depends, has put aside to some extent the traditional worry over whether determinism is true. As I argue in this paper, however, there are powerful proofs for both chronological determinism and necessitarianism, forms of determinism that pose the most penetrative threat to human moral (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Hegel, Nietzsche I Konserwatyzm.Marcin Miłkowski - 1999 - Principia:199-221.
  Deleuze uważa, ze nie można pogodzić Hegla i Nietzschego. Hegel jest wedle niego abstrakcyjny, a Nietzsche - konkretny. Tymczasem pojęcia "konkret" i "abstrakcja" należą do ideologicznego arsenału konserwatyzmu. Rozpatruję nie tyle prawdziwość tezy Deleuza, co jej genealogię. Hegel i Nietzsche kontynuują oświeceniowe poszukiwania "człowieka konkretnego". "Człowiek konkretny" to wytwór drugiej fazy oświecenia (rodzaj "kompensacji" w znaczeniu Marquarda): przekształcenie parenetyki w filozofię historii i kultury (wzgl. społeczną). "Wielki bohater historii" i "nadczłowiek" są próbami ujęcia konkretu społeczno-historycznego. Rzut oka na strukturalną pozycję (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. A Reply to Cling’s “The Epistemic Regress Problem”.William A. Roche - 2012 - Philosophical Studies 159 (2):263-276.
  Andrew Cling presents a new version of the epistemic regress problem, and argues that intuitionist foundationalism, social contextualism, holistic coherentism, and infinitism fail to solve it. Cling’s discussion is quite instructive, and deserving of careful consideration. But, I argue, Cling’s discussion is not in all respects decisive. I argue that Cling’s dilemma argument against holistic coherentism fails.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 39.  50
  What’s in a Word? Language Constructs Emotion Perception.Kristen A. Lindquist & Maria Gendron - 2013 - Emotion Review 5 (1):66-71.
  In this review, we highlight evidence suggesting that concepts represented in language are used to create a perception of emotion from the constant ebb and flow of other people’s facial muscle movements. In this “construction hypothesis,” (cf. Gendron, Lindquist, Barsalou, & Barrett, 2012) (see also Barrett, 2006b; Barrett, Lindquist, & Gendron, 2007; Barrett, Mesquita, & Gendron, 2011), language plays a constitutive role in emotion perception because words ground the otherwise highly variable instances of an emotion category. We demonstrate that language (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 40.  27
  Intrusion Into Patient Privacy: A Moral Concern in the Home Care of Persons with Chronic Mental Illness.A. Magnusson & K. Lutzen - 1999 - Nursing Ethics 6 (5):399-410.
  The aim of this study was to identify and analyse ethical decision making in the home care of persons with long-term mental illness. A focus was placed on how health care workers interpret and deal with the principle of autonomy in actual situations. Three focus groups involving mental health nurses who were experienced in the home care of persons with chronic mental illness were conducted in order to stimulate an interactive dialogue on this topic. A constant comparative analysis of the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 41.  11
  Die Gestalten der Dramen Ödön von Horvaths in ihrem Lokalkolorit.Brandys Brygida - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1.
  Przedmiotem rozważań artykułu jest próba określenia postaci występujących w twórczości dramatycznej znanego pisarza austriackiego, tworzącego w okresie międzywojennym, Ödöna von Horvátha. Przystępując do analizy poszczególnych postaci autorka artykułu przyjmuje za punkt wyjścia stwierdzenie samego pisarza na temat własnej twórczości, której posłannictwo widział w wypełnieniu dwóch zadań: w zwalczaniu wszelkiej głupoty i kłamstwa oraz w walce o zwycięstwo rozsądku i prawości. Walkę tę podjął przez „rejestrowanie“ różnych form zachowań ludzkich, na które składała się sytuacja polityczno-gospodarcza lat międzywojennych. W centrum zainteresowania pisarza (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. A Defense of Local Miracle Compatibilism.Peter A. Graham - 2008 - Philosophical Studies 140 (1):65 - 82.
  David Lewis has offered a reply to the standard argument for the claim that the truth of determinism is incompatible with anyone’s being able to do otherwise than she in fact does. Helen Beebee has argued that Lewis’s compatibilist strategy is untenable. In this paper I show that one recent attempt to defend Lewis’s view against this argument fails and then go on to offer my own defense of Lewis’s view.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 43.  12
  Paths of Corporate Irresponsibility: A Dynamic Process.Jill A. Küberling-Jost - 2019 - Journal of Business Ethics 169 (3):579-601.
  In this qualitative meta-analysis, I analyze corporate irresponsibility as an emergent organizational process. Organizations enacting irresponsible practices rely not only on a particular form of a process path, but on how this process path evolves within the organization. To achieve a better understanding of this process path, I conducted a qualitative meta-analysis drawn from 20 published cases of irresponsible organizations. I explore how and under which conditions irresponsible behavior of organizations arises, develops, and changes over time. The process path of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  70
  Basic Emotions: A Reconstruction.William A. Mason & John P. Capitanio - 2012 - Emotion Review 4 (3):238-244.
  Emotionality is a basic feature of behavior. The argument over whether the expression of emotions is based primarily on culture (constructivism, nurture) or biology (natural forms, nature) will never be resolved because both alternatives are untenable. The evidence is overwhelming that at all ages and all levels of organization, the development of emotionality is epigenetic: The organism is an active participant in its own development. To ascribe these effects to “experience” was the best that could be done for many years. (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 45.  15
  Ethics of Deep Brain Stimulation in Adolescent Patients with Refractory Tourette Syndrome: A Systematic Review and Two Case Discussions.A. Leentjens, L. Ackermans, Y. Temel, G. Wert, C. Verdellen, D. Horstkötter, A. Duits & Anouk Smeets - 2018 - Neuroethics 11 (2):143-155.
  Introduction Tourette Syndrome is a childhood onset disorder characterized by vocal and motor tics and often remits spontaneously during adolescence. For treatment refractory patients, Deep Brain Stimulation may be considered. Methods and Results We discuss ethical problems encountered in two adolescent TS patients treated with DBS and systematically review the literature on the topic. Following surgery one patient experienced side effects without sufficient therapeutic effects and the stimulator was turned off. After a second series of behavioural treatment, he experienced a (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  7
  Ein Überblick über die deutschen Tempora.Beata Grzeszczakowska - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2.
  O systemach czasowych, w tym również języka niemieckiego, napisano już wiele publikacji językoznawczych. Najlepszym przykładem niech będzie chociażby jakiekolwiek wydawnictwo gramatyczne, gdzie bez trudu można znaleźć wyczerpującą charakterystykę danego systemu czasowego. Pomimo jednak licznych starań językoznawców podejmujących się tego tematu, nie wydaje się, aby osiągnęli oni porozumienie, co do struktury systemu czasowego w języku niemieckim, funkcji poszczególnych form i wreszcie terminologii. Jeśli chodzi o tę ostatnią, należałoby podkreślić, iż w językoznawstwie niemieckim zasadniczą rolę odgrywa nazewnictwo łacińskie, w wyniku czego próby (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  35
  Uwagi O Problemie Uzasadniania.Roman Ingarden - 1962 - Studia Logica 13 (1):173-174.
  Potrzeba uzasadnienia zdań w sensie logicznym pŀynie z faktu, iż uznają one swą funkcją stwierdzenia zachodzenie stanu rzeczy, wyznaczonego przez ich sens, i to zachodzenie niezależne od nich samych, a zarazem jako twory czysto sygnitywne (językowe) nie są zdolne pokazać bezpośrednio tego zachodzącego stanu rzeczy.Uzasadnienie pośrednie przez odwoŀanie się do innych zdań, które tymi samymi cechami się odznaczają i same z natury swej wymagają uzasadnienia, nie może być nigdy definitywne i jako takie domaga się uzupeŀnienia przez uzasadnienie “bezpośrednie”.Uzasadnienie bezpośrednie może (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  28
  O sensowności uczuć. Dziedzictwo myśli Edyty Stein.Piotr J. Janik - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 2 (56):127-141.
  Stein’s theory of empathy lies at the intersection of the phenomenological findings of E. Husserl and M. Scheler. By presenting the issue of “empathy” in a broader framework, including intentionality, the originality of experience, the issue of personality and the individual identity, as well as the so-called world of values, namely the culture, I argue for a dynamic, process-oriented concept of dealing with feelings, namely diapathy. -/- Koncepcja Edyty Stein rozumienia drugiego człowieka jest znana z jej dysertacji O zagadnieniu wczucia. (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Filozofia polska w latach przełomu.Tadeusz Ślipko - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):51-70.
  Panuje szeroko rozpowszechnione mniemanie, ze rok 1989/90 był dla społeczeństwa polskiego rokiem wielkiego przełomu. I trudno temu przeczyć, ale - dodać trzeba - tylko w pewnym ograniczonym sensie. Niewątpliwie miały w tym czasie miejsce doniosłe przemiany. Wymieńmy najważniejsze: likwidacja ustrojowych podstaw kolektywizmu i opartej na nich gospodarki planowej, powrót do ustroju własności prywatnej i gospodarki wolnorynkowej, obalenie monopolu partii komunistycznej, wprowadzenie zaś na to miejsce wielopartyjnego systemu demokracji liberalnej, koniec polityki wdrażania w świadomość społeczeństwa ideologii marksistowskiej przy pomocy administracyjnych organów (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Problem ustalania indeksu w semantyce temporalno-modalnej.Jacek Wawer - 2017 - Studia Semiotyczne 31 (1):109-130.
  W ramach semantyk Kripkego dla języków modalnych wartość logiczna zdania może zmieniać się wraz ze zmianą parametru indeksu semantycznego. Oznacza to, że stosując tego typu semantykę do analizy zdań języka naturalnego, musimy wskazać indeks istotny dla analizy semantycznej. Zwykło się przyjmować, że odpowiedni indeks jest ustalany przez kontekst wypowiedzi. Pomysł ten został odrzucony przez semantyków analizujących języki temporalno-modalne w kontekście indeterminizmu, co wygenerowało problem ustalania indeksu. W artykule przedstawię argument owych semantyków, a następnie zarysuję kilka odpowiedzi na problem ustalania indeksu. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000