Results for 'Abdullah Sawas'

315 found
Order:
 1.  7
  Mekkî B. ebî tâli̇bi̇n kiraat i̇lmi̇ne katkisi.Abdullah Sawas - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):137-162.
  Kur’ân-ı Kerîm ilimlerini araştırmak Allah indinde en şerefli amellerdendir. Özellikle de bu, Resulullah’ın ashabına öğrettiği vecih üzere vahiy lafızlarını nakletme olgusunu üstlenen kıraat ilmini araştırma olunca. Kur’ân-ı Kerîm İslam şeriatının ilk kaynağı olduğundan eskiden ve şuan âlimler Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili olan tefsir, kıraat, dil bilim, i‘râb ve benzeri ilimlere önem vermişlerdir. Ben bu âlimlerden biri hakkında konuşmak istedim. O da çeşitli şeriat ilimlerinde ilim ehli arasındaki yüksek konumundan ötürü İmam Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Talib’tir. Mekkî, şeriat ilimlerin çoğunu elde (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  جهود مكي بن ابي طالب في علم القراءات.Abdullah Sawas - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):290-315.
  Allah katında en şerefli amellerden biri Kur’ân ilimleri hakkında araştırma yapmaktır. Özellikle Rasulullah’ın ashabına öğretmiş olduğu vahiy vecihlerinin lafızlarını nakletme olgusunu üstlenen kırâat ilmi hakkında araştırma yapmanın ayrı bir yeri vardır. Kur’ân-ı Kerim İslam şeriatının ilk kaynağı olduğundan dolayı geçmiş ve günümüz alimleri kendisiyle alakalı olan tefsir, kırâat, dil bilimi, i’râb ve benzeri ilimlere ehemmiyet vermişlerdir. Biz de bu çalışmamızda çeşitli islami ilimler hakkında ilim ehli zatlar arasındaki yüksek mevkii bulunan İmam Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Talib’i ele aldık. Kırâat, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Endülüs’ü Hanefî Mezhebi İle Tanıştıran İlk Fakih: Abdullah b. Fer-rûh ve Öğrenci Silsilesi.Abdullah Acar - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:585-607.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  12
  Shugendo art.Sawa Ryūken - 1989 - Japanese Journal of Religious Studies 16 (2-3):195-204.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Islamic Thought: An Introduction.Abdullah Saeed - 2006 - Routledge.
  _Islamic Thought_ is a fresh and contemporary introduction to the philosophies and doctrines of Islam. Abdullah Saeed, a distinguished Muslim scholar, traces the development of religious knowledge in Islam, from the pre-modern to the modern period. The book focuses on Muslim thought, as well as the development, production and transmission of religious knowledge, and the trends, schools and movements that have contributed to the production of this knowledge. Key topics in Islamic culture are explored, including the development of the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6. Philosophy in Islam and its limit on teaching reason in humanities.Nur Surayyah Madhubala Abdullah - 2019 - In Tom Feldges (ed.), Philosophy and the study of education: new perspectives on a complex relationship. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Gendai shisō no jidai: "rekishi no yomikata" o tou.Masachi Ōsawa - 2014 - Tōkyō: Seidosha.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  37
  When Is Perception Top-Down and When Is It Not? Culture, Narrative, and Attention.Sawa Senzaki, Takahiko Masuda & Keiko Ishii - 2014 - Cognitive Science 38 (7):1493-1506.
  Previous findings in cultural psychology indicated that East Asians are more likely than North Americans to be attentive to contextual information (e.g., Nisbett & Masuda, ). However, to what extent and in which conditions culture influences patterns of attention has not been fully examined. As a result, universal patterns of attention may be obscured, and culturally unique patterns may be wrongly assumed to be constant across situations. By carrying out two cross-cultural studies, we demonstrated that (a) both European Canadians and (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 9.  12
  Sawa Frydman: A Polish Legal Realist.Urszula Moś - 1991 - Ratio Juris 4 (1):72-78.
 10.  11
  Osmanlı Mülkiye Teşkilatında Üst Düzey Bir Memurun Sosyo-Ekonomik Durumu: Mısrîz.Abdullah POŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):175-175.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Abdullah B. mes'ud ve kiraati.Cemil KÜÇÜK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):40-59.
  Özet Hz. Peygamber’in her hâlini bizzat müşahede edecek kadar yakın ve Kur’ân’ın ilk muhatapları olan sahabe neslinin örnek hayatı ve ilmi kişilikleri hakkında çalışmak, bilgi edinmek, Kur’ân’ı ve Rasûlullah’ı doğru anlamanın temel yöntemini teşkil eder. Abdullah ibn Mes’ûd, ilmi yönden zengin birikime sahip ve yaşantısı bakımından farklı bir kişiliği vardır. Müslüman olduktan sonra Rasulullah’ın yanından hiç ayrılmayan, her türlü hizmetinde bulunan, öyleki ehl-i beytten fark edilmeyecek kadar O’na yakın olan İbn Mesʿud, aynı zamanda hemen hemen bütün savaşlarda Rasulullah’ın yanında (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, tinjauan pustaka.Abdullah Ciptoprawiro - 2010 - In Dyatmiko Soemodihardjo (ed.), Sastra Jendra Hayuningrat: Analisa Dan Pembahasan. Shira Media.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Different Interpretations of Abū Ḥanīfa: the Ḥanafī Jurists and the Ḥanafī Theologians.Abdullah Demir - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (2):259-279.
  Since the spread of Islam in Transoxiana (Mā-warāʾ al-Nahr), religious understandings based on the opinions of Abū Ḥanīfa (d. 150/767) have always been dominant in the region. Therefore, it was not possible for other understandings, which may seem to be opposite to Abū Ḥanīfa’s opinions, to be influential in the region. That Najjāriyya and Karrāmiyya could not be perennial in the region may be an example of this case. Similarly, Māturīdiyya, which benefited from Abū Ḥanīfa’s treatises of creed and his (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Skinner ile Tolman Kuramlarının Karşılaştırılması ve Bu Kuramlar Doğrultusunda Kurulan Bir Okul.Abdullah Coşkun - unknown - Behaviorism 30 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Prophethood and the Some Objections of Disbelievers.Abdullah Namlı - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):470 - 504.
  In the Quran, as well as the belief in tawhid -which means the oneness of Allah in terms of divinity, omnipotency and creating-, belief in the prophets and in the afterlife also have an important place. He who believes in the prophet must also believe in what he conveys. And he who does not believe in the prophet is not accepted within the religion. People need prophets. Finding Allah only through reason can’t save man from responsibility. After finding Allah by (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Worships and Allah’s Diversified Rewards.Abdullah Namlı - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):564 - 598.
  After the belief in Allah and in the necessities of His religion, the first of our duties towards Him is to learn our responsibilities as an ‘abd [servant] and worshipping according to His will. Worship is to do what Allah commands and not to do what He prohibits. Worship is legislated by Allah and His Prophet. Thus, the unity and solidarity in worship is achieved. Some reasons and causes for worships are known however the main purpose of worshipping is to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Abdullāh Ibn Abbās’s (d. 68/687) Corrections (Istidrāk) Regarding Inheritance.Emine Demi̇l - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:61-84.
  Müksirûndan biri olan Abdullâh b. Abbâs 1660 hadis nakletmiş ve İslâmi ilimlerin farklı birçok alanlarıyla birlikte hadis ilmiyle temâyüz etmiştir. Kur’ân’daki incelikleri kavrayıp yorumlaması için Rasûlullah’ın özel duasına mazhar olan Abdullâh b. Abbâs, fetvaları oldukça meşhur fakih bir sahâbîdir. Rasûlullah’ın sünnetini anlamaya yönelik çabaları sahâbenin gözlemine bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Ayrıca onların her birinin hadisleri anlayış ve kavrayışları aynı seviyede değildi. Bundan dolayı rivâyetler hususunda farklı anlayışlar, yorumlamalar, unutmalar ve yapılan hatalar sebebiyle sahâbe birbirini tenkit etmiştir. Büyük bir ilmi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Akademide felsefe hikmet ve din.Abdullah Kahraman, Bayram Ali Çetinkaya, Harun Savut & Hasan Meydan (eds.) - 2014 - Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. İhvân-ı safâ risâleleri.Abdullah Kahraman (ed.) - 2012 - Cağaloğlu, İstanbul: Ayrıntı.
 20. Eckhart'ın Mistik Düşüncesinde İnziva Kavramına D'ir Bir Değerlendirme.Abdullah Kuşlu - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1257-1271.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Batı’da Bir Yunus Emre Yorumcusu: Schimmel’e Göre Sûfî Düşüncenin Kurucusu Olarak Yunus Emre ve Anadolu’da Tasavvuf Kültürü.Abdullah KUŞLU - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1521-1545.
  Annemarie Schimmel, dünya dinleri, felsefe, biyografi, edebiyat gibi ko-nularda kaleme aldığı eserlerle Doğu’da ve Batı’da isminden söz ettiren velûd bir akademisyendir. Diğer yandan onun özellikle tasavvuf alanında ortaya koyduğu çalışmalar, tasavvuf düşünce geleneğinin Batılı araştırmacılar tarafından objektif bir perspektiften okunmasına ve yeniden ilgi odağı olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur. Tasavvuf tarihi olarak değerlendirebileceğimiz Mystische Dimension des Islam, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin tasavvufî görüşlerini irdelediği Ich bin Wind du bist Feuer, tasavvufa giriş niteliğinde olan Sufismus: Eine Einführung in die islamische Mystik ve Hallac-ı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Relationship of Idea and Particulars in Plato: Episteme versus Doxa.Abdullah Demir - 2017 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 1 (1-2):37--48.
  There are some terms which should be defined conceptually in the philosophy of values, such that they show us the quality of value judgments. As we have already pointed out, we have to start thinking about values with the essence of ethical concepts, and it is possible for us to create a norm of politics or law through these concepts. The Good as the basic concept of morality is the most comprehensive term that describes the reason for being in existence. (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  10
  Foundations of interdisciplinarity: A Lonergan perspective. [REVIEW]Russell J. Sawa - 2004 - Medicine, Health Care and Philosophy 8 (1):53-61.
  The postmodern enterprise, with its foundationlessness, fragmentariness, constructivism, and neopragmatism challenges interdisciplinarity. This paper discusses functional specialization and interdisciplinary method which provides a basis for interdisciplinary collaboration. In functional specialization, successive stages in the process of coming to know are distinguished. These stages correspond to Lonergan’s four levels of consciousness, namely experiencing the data, coming to understanding through addressing questions which arise from the data, and judgment about which hypothesis best fits the data. Authenticity, which involves genuine attentiveness, intelligence, reasonableness, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24.  14
  Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State by M. H. Hansen.Abdullah Demir - 2018 - Entelekya Logico-Metaphysical Review 2 (1):63-66.
  Mogens Herman Hansen, Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State, 237 pp.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. ULUM Dini Tetkikler Dergisi 1/1.Abdullah Demir - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):3-4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  “Kur’an Ansiklopedisi” Başlıklı Matbu Çalışmalara Genel Bir Bakış.Abdullah Karaca - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):685-723.
  Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan “Kur’ân ansiklopedisi” başlıklı matbu çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kur’ân ansiklopedileri birçok dilde telif edilmiştir. Bu çalışma “Kur’an ansiklopedisi” başlıklı çalışmaların genel bir değerlendirmesini hedeflemektedir. Kur’ân ansiklopedileri; çalışmayı hazırlayanlara, muhataplara ve içeriklerine göre farklılıklar arz etmektedir. Kur’ân ansiklopedileri yazımında farklı yollar izlenebilmektedir. Bazı çalışmalar ferdi ürün olabilirken, grup yahut kurum çalışmalarına da rastlanabilmektedir. Ayrıca derleme hüviyetinde çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmaların muhatapları da; halk, akademik camia, gençler veya çocuklar gibi farklı gruplar olabilmektedir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Integrative thinking in medicine: The underlying assumptions about reality to expand the horizon of the physician.Russell J. Sawa - 2001 - Ultimate Reality and Meaning 24 (4):305-323.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Methods and systematic reflections.Russell J. Sawa - 2001 - Ultimate Reality and Meaning 24:305.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Rene Girard and the ultimate reality and meaning of human conflict and violence.Russell J. Sawa - 2003 - Ultimate Reality and Meaning 26 (4):247-262.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Toward a systemic metaphysics and the evolution of human nature.Russell Sawa - 2009 - Ultimate Reality and Meaning 32 (2-4):237-256.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. The urgent needs of medicine: Addressing new horizons of meaning between patient and provider.Russell J. Sawa - 2006 - Ultimate Reality and Meaning 29 (1-2):62-77.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  20
  King Abdullah, Britain, and the Making of Jordan.Peter Sluglett & Mary C. Wilson - 1991 - Journal of the American Oriental Society 111 (3):606.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33.  19
  İbn Tûmert’in Mezhebî Kimliği.Abdullah Yavuz - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2069-2101.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  16
  İlahiyat Alanı Makale Yazım Kılavuzu.Abdullah Demir - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1393-1414.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35.  3
  Emotion or Evaluation: Cultural Differences in the Parental Socialization of Moral Judgement.Sawa Senzaki, Jason M. Cowell, Yuki Shimizu & Destany Calma-Birling - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  Moral reasoning develops rapidly in early childhood. Recent evidence from cognitive neuroscience literature suggests that the development of moral reasoning is supported by an integration of cognitive and affective components. However, the role of culture in the development of moral reasoning in young children is under-investigated. Previous cross-cultural research suggests that culture shapes how people interpret other’s behaviors. In particular, people raised in independent cultures, such as the United States, tend to form impressions of others and attribute others’ behaviors to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  Farabinin Felsefesinden İktisat Felsefesine: İdeal İktisat.Abdullah Öztel - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):723-745.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  7
  Abdullah Tukay'ın Tatarca Üzerindeki Etk.Murat Uzun - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1423-1440.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  İletişim Açısından İnsan Ve Dil Gerçeğinin İlahi Ve Beşeri Boyutu.Abdullah ÖZTÜRK - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):589-589.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  8
  İlahiyat Alanı Akademik Yazım Kılavuzu.Abdullah Demir - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (1):775-775.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  2
  The roles of financial literacy and overconfidence in investment decisions in Saudi Arabia.Abdullah Hamoud Ali Seraj, Elham Alzain & Ali Saleh Alshebami - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Financial literacy has gained much attention amongst scholars, policymakers and other stakeholders due to its role in backing up investment decisions, improving personal financial management and increasing financial wellbeing. This study examines the influence of financial literacy on investment decisions with the moderating effect of the overconfidence behavioural bias. Data were collected from 180 respondents in Saudi Arabia using a questionnaire, and a convenience sampling technique was applied. The study’s findings were analysed using the partial least squares structural equation modelling (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  69
  The fine line between compounds and portmanteau words in English: A prototypical analysis.Hicham Lahlou & Imran Ho Abdullah - 2021 - Journal of Language and Linguistic Studies 17 (4):1684-1694.
  The current paper investigates two productive morphological processes, namely compounds and portmanteau words (or blends). While compounds, a productive, regular and predicable morphological process, have received much attention in the literature, little attention was paid to portmanteau words, a creative, irregular and unpredictable word formation process. The present paper aims to find the commonalities and differences between these morphological devices, using Rosch et al.’s (1975; 1976) theory of prototypes and basic-level categories to achieve this goal. This theory will also be (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  14
  10. Key Issues in Genetic Research, Testing, and Patenting.Russell J. Sawa & Barry F. Brown - 2007 - In Daniel Monsour (ed.), Ethics & the New Genetics: An Integrated Approach. University of Toronto Press. pp. 143-164.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  21
  Tüketim Dinamikleri Ölçeği: Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerde Tüketim Eğilimleri.Abdullah İnce, Tuğba Erulrunca, Seyra Kılıçsal & Aykut Hamit Turan - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):73-106.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  15
  Islamic and western liberal secular values of higher education : convergence or divergence?Abdullah Sahin - 2019 - In Paul Gibbs, Jill Jameson & Alex Elwick (eds.), Values of the University in a Time of Uncertainty. Cham, Switzerland: Springer. pp. 199-216.
  This chapter aims to discuss critically the changing values in higher education within the context of culturally, ethnically and religiously plural modern European societies with a special focus on the case of emerging European Islamic higher education institutions. The inquiry argues for the need to rethink the core values in Islamic and western liberal, secular higher education in order to facilitate a new creative engagement between these two distinctive perspectives on higher education that share an intertwined intellectual legacy. The focus (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Cotton Mather (1663-1728) on Ultimate Reality and Meaning.Andrew J. Reck & Russell J. Sawa - 2001 - Ultimate Reality and Meaning 24 (4):280-291.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Yatılı İlköğretim Bölge Okulundaki Öğren.Abdullah SÜRÜCÜ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):687-695.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  9
  Afganistanın modernleşmesinde Türkiyein Rolü.Abdullah Mohammadi̇ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1599-1599.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Wspólna waluta jako remedium w przygotowaniu państw Eurolandu na kryzys gospodarczy i sprawne funkcjonowanie strefy euro?Dawid Sawa - 2022 - International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal 27 (1):257-268.
  Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji oraz kondycji finansowej strefy euro i próba zorientowania się w tym względzie na przyszłość. Kryzys strefy euro to największe wyzwanie dla całego Eurolandu, ale i Unii Europejskiej. Zła sytuacja finansowa i stagnacja z nią związana zmuszają do refleksji i podjęcia działań naprawczych. Nie wyciągnięcie wniosków generuje problemy i dezintegruje całą strefę euro. W artykule zostaną postawione: hipotezy, tezy oraz pytania badawcze.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Posuto Reisen jidai no kagaku/gijutsu.Hideto Nakajima, Masachi Ōsawa, Takumi Satō, Atsushi Sugita & Tōru Morotomi (eds.) - 2017 - Tōkyō: Iwanami Shoten.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  10
  On Insight, Objectivity, and the Pathology of Families.Russell J. Sawa & Hugo A. Meynell - 2000 - Method 18 (2):145-160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 315