Results for 'Aktywizacja zawodowa'

15 found
Order:
 1.  5
  Etyka zawodowa.Ija Lazari-Pawłowska - 1969 - Etyka 4:58-90.
  By professional ethics I mean written standards which answer the question.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Przydatność zawodowa inżynierów ochrony wód.Mariola Geber - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:117-122.
  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących przydatności zawodowej inży­nierów ochrony wód. Stwierdzono, że więk­szość absolwentów pracuje zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów. Absolwenci wysoko ocenili swoje przygotowanie z technologii, niżej z techniki i ekonomiki. Znacznie lepsze było ich przygotowanie do zawodu teoretyczne niż praktyczne.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Przydatnosc zawodowa inzynierow ochrony wod.M. Gaber - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo. Akademia Rolniczo-Techniczna W Olsztynie 1:117-122.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Etyka zawodowa bez kodeksu.Ija Lazari-Pawłowska - 1994 - Etyka 27:177-180.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  28
  Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych.Grzegorz Gawron, Andrzej Klimczuk & Zofia Szweda-Lewandowska - 2021 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Opracowanie ma charakter poglądowo-teoretyczny, powstało bowiem na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedmiotu. Publikacja skierowana jest zarówno do naukowców jak i studentów zajmujących się tematyką starzenia się ludności, starości i osób starszych oraz do coraz szerszego grona zainteresowanych tymi zagadnieniami praktyków, w tym polityków i decydentów oraz reprezentantów usług publicznych, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych. ** The study is illustrative and theoretical in nature, as it was based on a review of the available literature on the subject. The publication is addressed (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Etyka zawodowa a kodeks.Krzysztof Kiciński - 1994 - Etyka 27:174-177.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Komputeryzacja a etyka zawodowa.Wojciech Bober - 1999 - Etyka 32:191-202.
  Newly emerging professions dealing with computing attempt at formulating their own codes of ethics and professional conduct. However, there are widely-known problems with professional ethics – many authors argue that formulating codes of professional ethics causes moral confusion. In this paper, the author examines some main arguments against professional ethics and argues that there are good reasons for developing it. Then he tries to extract those features of professions dealing with computing that may justify a formulation of special codes of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Book Review: Rola Spoleczno-Zawodowa Pielegniarki. [REVIEW]Janusz Mariański - 1998 - Nursing Ethics 5 (3):269-270.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Hipokrates po polsku (Józef Bogusz ((red.), Chorzy w stanach terminalnych a etyka zawodowa w medycynie).Małgorzata Sikor-Rządkowska - 1988 - Etyka 24.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Book Reviews Wrońska I 1997: Rola Spoleczno-Zawodowa Pielegniarki (the Social and Professional Role of the Nurse: A Study of Contemporary Nursing). Warsaw: Centre of Medical Education. 188 Pp. $6 (Pb). Isbn 83 85883 81 9.<.. [REVIEW]Janusz Mariański - 1998 - Nursing Ethics 5 (3):269-270.
 11. Współczesna Polityka Społeczna Wobec Niepełnosprawności I Osób Niepełnosprawnych.Andrzej Klimczuk - 2013 - Pogranicze. Studia Społeczne 22:185--200.
  Niepełnosprawność jest jedn¸a} z cech różnicuj¸a}cych jednostki i grupy we współczesnych społeczeństwach. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, poznawczej i psychicznej s¸a} szczególnie narażone na dyskryminacjȩ oraz wykluczenie społeczne, gospodarcze i polityczne. Co istotne kwestia socjalna osób niepełnosprawnych na pocz¸a}tku XXI wieku zmienia siȩ wchodz¸ac w relacjȩ z procesem starzenia siȩ ludności. Artykuł ma na celu przybliżenie wybranych teoretycznych koncepcji działań na rzecz poprawy wizerunku niepełnosprawności i ograniczania barier doświadczanych przez osoby niepełnosprawne w dostȩpie do różnego rodzaju zasobów, przestrzeni i szans. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Podejście Umiarkowane W Sporze o Możliwość I Użyteczność Moraln¸a Kodyfikacji Norm Etycznych.Andrzej Klimczuk - 2014 - Annales. Ethics in Economic Life 17 (1):47--59.
  Popularyzacja tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych jest jedn¸a} z cech współczesnego świata. Wśród badaczy tego zjawiska nie ma jednak pełnej zgody na zasadność i użyteczność moraln¸a} tej działalności. Artykuł przybliża przegl¸a}d literatury przedmiotu w zakresie dotycz¸a}cym argumentów za stworzeniem umiarkowanego stanowiska na rzecz kodyfikacji norm etycznych. Przybliżono główne pojȩcia dotycz¸ace kodeksów etycznych i stanowiska za ich przyjȩciem i odrzuceniem. Zwrócono uwagȩ na sposoby zwiȩkszania skuteczności kodeksów oraz procedurȩ podejmowania decyzji etycznych w sposób godz¸acy podejścia zwolenników i przeciwników kodyfikacji. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13. Możliwość I Użyteczność Moralna Kodyfikacji Norm Etyki Zawodowej.Andrzej Klimczuk - 2014 - Palimpsest 6 (1):111--118.
  Współcześnie obserwujemy popularyzacjȩ kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych. Zasadne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotycz¸a}ce przesłanek ich konstruowania i możliwości praktycznego ich wykorzystywania. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznego przegl¸a}du literatury przedmiotu w obszarze stanowisk szczególnie zwi¸a}zanych z kwesti¸a kodyfikacji etyk zawodowych. W pierwszej kolejności omówiono znaczenia przypisywane pojȩciu kodeksu etycznego i podstawowe stanowiska etyczne. W dalszej czȩści artykułuprzedstawiono analizȩ argumentów zwolenników i przeciwników kodyfikacji norm. ** Nowadays we observe the popularization of codes addressed to various social groups. It is (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  49
  Możliwość I Użyteczność Moralna Kodyfikacji Norm Etycznych. Przegląd Stanowisk Etycznych.Andrzej Klimczuk - 2013 - Problemy Profesjologii 2:69--82.
  Współcześnie obserwujemy popularyzację tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych. Zasadne jest jednak poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przesłanek ich konstruowania i możliwości praktycznego ich wykorzystywania. Celem artykułu jest przedstawienie krytycznego przeglądu literatury przedmiotu w obszarze stanowisk szczególnie związanych z kwestią kodyfikacji etyk zawodowych. W pierwszej kolejności omówiono znaczenia przypisywane pojęciu kodeksu etycznego i podstawowe stanowiska etyczne. W dalszej kolejności przeprowadzono dyskusję nad argumentami zwolenników i przeciwników kodyfikacji norm. * Today we observe popularization of elaboration of codes addressed to various (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Budowa Kapitału Społecznego Ludzi Starych W Kontekście Polityk Aktywizacji I Aktywnego Starzenia Siȩ.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka & Łukasz Tomczyk (eds.), Starzenie Siȩ I Starość W Dynamicznie Zmieniaj¸Acym Siȩ Świecie / Stárnutí a Stáří V Rychle Se Měnícím Světě. Humanitas. pp. 11--24.
  Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielopoziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz budowy zasobów kapitału społecznego. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark