Order:
Disambiguations
Alan Evans [4]Alan C. Evans [4]
 1.  44
  GRETNA: A Graph Theoretical Network Analysis Toolbox for Imaging Connectomics.Jinhui Wang, Xindi Wang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 2.  25
  Corrigendum: GRETNA: A Graph Theoretical Network Analysis Toolbox for Imaging Connectomics.Jinhui Wang, Xindi Wang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 3.  24
  Aberrant Topological Patterns of Structural Cortical Networks in Psychogenic Erectile Dysfunction.Lu Zhao, Min Guan, Xiaobo Zhu, Sherif Karama, Budhachandra Khundrakpam, Meiyun Wang, Minghao Dong, Wei Qin, Jie Tian, Alan C. Evans & Dapeng Shi - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 4.  59
  Progressive Thinning of Visual Motion Area in Lower Limb Amputees.Guangyao Jiang, Chuanming Li, Jixiang Wu, Tianzi Jiang, Yi Zhang, Lu Zhao, Alan C. Evans, Lei Li, Shuhua Ran, Xuntao Yin & Jian Wang - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 5.  5
  Role of the Parahippocampal Cortex in Memory for the Configuration but Not the Identity of Objects: Converging Evidence From Patients with Selective Thermal Lesions and fMRI.Véronique D. Bohbot, John J. B. Allen, Alain Dagher, Serge O. Dumoulin, Alan C. Evans, Michael Petrides, Miroslav Kalina, Katerina Stepankova & Lynn Nadel - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 6.  15
  Differential Associations Between Cortical Thickness and Striatal Dopamine in Treatment-Naïve Adults with ADHD Vs. Healthy Controls.Mariya V. Cherkasova, Nazlie Faridi, Kevin F. Casey, Kevin Larcher, Gillian A. O'Driscoll, Lily Hechtman, Ridha Joober, Glen B. Baker, Jennifer Palmer, Alan C. Evans, Alain Dagher, Chawki Benkelfat & Marco Leyton - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 7.  34
  Spontaneous Functional Network Dynamics and Associated Structural Substrates in the Human Brain.Xuhong Liao, Lin Yuan, Tengda Zhao, Zhengjia Dai, Ni Shu, Mingrui Xia, Yihong Yang, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.