Results for 'Alper Bilgehan Yard��mc��'

713 found
Order:
 1. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. An Inquiry on the Existence of Capitalism in Ancient Greece.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (2):453-464.
  In this article, it is claimed that it is not possible to find a modern capitalist order in Ancient Greece. This claim is supported by the economic activities and historical findings of the ancient period and it is also shaped by reference to the 'primitivist-modernist debate'. In this context, firstly, Mosses I. Finley's primitivist views that claim capitalism cannot be possible in ancient Greece will be explained by taking into consideration the accounting system, commercial activity, social status, labor usages, and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. An Analysis of the Demarcation Problem in Philosophy of Science and Its Application to Homeopathy.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Flsf 1 (25):91-107.
  This paper presents a preliminary analysis of homeopathy from the perspective of the demarcation problem in the philosophy of science. In this context, Popper, Kuhn and Feyerabend’s solution to the problem will be given respectively and their criteria will be applied to homeopathy, aiming to shed some light on the controversy over its scientific status. It then examines homeopathy under the lens of demarcation criteria to conclude that homeopathy is regarded as science by Feyerabend and is considered as pseudoscience by (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi ve Keşif-Gerekçelendirme Ayrımı Üzerine.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - FLSF (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1 (28):387-403.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper'ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn'un 1962 yılında (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  86
  Düşünce Deneylerinin Tarihsel Kökeni, Kavramın İlk Kullanımı ve Ernst Mach’ın Düşünce Deneyi.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Londra, Birleşik Krallık: Ijopec Publication.
  In this study, the existing definitions of thought experiments and the origin of this concept with its first usage in history will be discussed. Then, the epistemology of Ernst Mach, who conducted the first systematic research on thought experiments, will be provided in order to grasp his views on this subject correctly. In this context, the views of James Brown and John Norton, who support different positions, will be briefly described in order to draw the general framework of the epistemological (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ernst Mach’ın Anti-Realizminin Fenomenalist Temeli ve Öznel İdealist Sonucu: Mach Solipsist Bir Düşünür Olabilir Mi?Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (2):469-487.
  This article initially presents Ernst Mach's anti-realist or instrumentalist stance that underpin his opposition to atomism and reveal his idea that science should be based totally on objectively observable facts. Then, the details of Mach's phenomenalist arguments which recognize only sensations as real are revealed. Phenomenalist thought is not compatible with the idea of realism, which evaluates unobservable entities such as atom, molecule and quark as mind-independent things. In this context, Mach considers the atom as a thought symbol or a (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  49
  Norton-Brown Tartışması Bağlamında Bilimsel Düşünce Deneyleri.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (4):1235-1255.
  The question of where the knowledge comes from when we conduct thought experiments has been one of the most fundamental issues discussed in the epistemological position of thought experiments. In this regard, Pierre Duhem shows a skeptical attitude on the subject by stating that thought experiments cannot be evaluated as real experiments or cannot be accepted as an alternative to real experiments. James R. Brown, on the other hand, states that thought experiments, which are not based on new experimental evidence (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve Etik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Berikan Yayınevi.
  Diogenes of Sinope, bilinen adıyla Diogenes ya da Sinoplu Diyojen’e yönelik yapılan bu çalışmada amacım, Dioegenes’in yaşamının, felsefi duruşunun ve benimsediği etik kuralların kapsamlı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasıdır. Diogenes’in hayatını ve öğretilerini güvenilir bir şekilde aktarmak aşırı derecede zordur, çünkü diğer antik filozoflardan ayrı olarak, onun yaşamına ilişkin güvenilir kaynaklar bulmak oldukça sınırlıdır. Ayrıca, fıçının içinde yaşayan bir Kinikli’ye yönelik ortaya konulmuş birçok kurmaca anekdot ile uğraşılması gerekmektedir. Güvenilir bilginin azlığı ve belgesiz atıfların yarattığı zorluklara rağmen, yine de birçok (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Strong Programme Against Scientific Knowledge and Its Autonomy.Alper Bilgehan Yardımcı - 2017 - Posseible Düşünme Dergisi 6 (11):34-40.
  Science and scientific knowledge have been questioned in many ways for a long period of time. Especially, after the scientific revolution of 16th- and 17th-century Europe, science and its knowledge have been mainly accepted one of the most valuable and trustable information. However, in 20th century, autonomy of scientific knowledge and its dominant position over other kinds of knowledge have been mainly criticised. Social and other factors that were tried to be excluded before have been incorporated into the work by (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Tinsel Bilimlerin Yöntemi Olarak Hermeneutiğin Tarihsel Seyri ve Pozitivist Anlayışın Neden Olduğu Yöntemsel Kriz.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Hermeneutik tarihsel süreç içerisinde hukuk, teoloji, tarih, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda farklı şekillerde tanımlanmış ve kullanılmış bir kavramdır. Bu doğrultuda, hermeneutiğin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla, hermeneutik kelimesinin kökenine ve bu disiplinin tarihine mümkün olduğunca öz bir şekilde bakma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü hermeneutik disiplinini tek bir perspektiften değerlendirmek, onun temel gerçekliğini anlamamıza engel olacak çarpıtmaların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Genel anlamda bir ifadenin, anlamın, metnin ya da sanat eserinin belirli bir çerçeve içerisinde yorumlanması olarak değerlendirilen hermeneutik, felsefe (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Thomas Kuhn'un Paradigma Kavramı ve Rölativizm Tartışması.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - IKSAD.
  Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımlamış olduğu “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı bilimsel gelişme, bilimin doğası ve bilimsel bilginin özerkliği gibi çeşitli bilim felsefesi konularında alanında rölativist ya da göreci bir anlayışa katkıda bulunarak bilimin sarsılmaz statüsüne zarar verip vermediğine yöneliktir. Kuhn’un rölativistlikle suçlanmasına yol açan argümanlardan ön plana çıkan ikisi; iki farklı rakip paradigmaya bağlı olan kuramların kıyaslanmasının mümkün olmadığını ileri süren metodolojik eşölçülemezlik argümanı ile kuramdan bağımsız nötr gözlem önermelerinin olamayacağını belirten gözlemlerin kuram yüklü olduğu savıdır. Kuhn bu argümanlar (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  11
  Türkçede Yardımcı Fiillerin Morfo-Semantiği ve İşlevi.Mehmet Gedi̇zli̇ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):897-897.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  22
  Necatî Beğ Divanı'nda İsim + Yardımcı Fiil Yapısındaki Bazı Birleşik Fiillerde Ad Aktarması İlişkile.Asu Ersoy - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1035-1035.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Fıkhî Açıdan Tey'mün.Muhammed Latif Altun - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):163-192.
  İnsanın hal ve hareketleri onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu dışa yansıtmaktadır. Bu yüzden hal ve hareketler kişiyi tanımamızda yardımcı olur. Yüce Allah, Kurʹân-ı Kerim’de ashâbü’l-yemîn ve ashâbü’l-meymene gibi ifadeler kullanmış ve bu ifadelerle bir takım insanları kast etmiştir. Kastedilen iyi insanların vasıfları bu ifadelerden hemen sonra zikredilmiştir. Bu da Allah’ın sağ tarafa önem atfettiğinin göstergelerindendir. Hal ve hareketleri bakımından sevilen Hz. Peygamber, Müslümanlar için örnek kabul edilmiş ve onun emir ve tavsiyeleri harfiyen uygulanmaya hassasiyet gösterilmiştir. O, sağ taraf ile (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Celâleyn Tefsi̇ri̇nde Kirâatlere Yaklaşim Yöntemi̇.Ali Haydar ÖKSÜZ - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):163-181.
  Kur’ân-ı Kerim, Allah’u Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz aracılığı ile insanlığa iletilmiş olan bir hidayet kaynağıdır. Okunmasıyla ibadet edilen Kur’ân-ı Kerim’in insanlar tarafından anlaşılması onun tefsiri ile mümkündür. Bununla birlikte Kırâat İlmi de Kur’ân’ın anlaşılması için bilinmesi gereken ve âyetlerin tefsirinde kullanılması gereken önemli ilimlerden birisidir. Kur’ân-ı Kerim kelimelerindeki telaffuz değişikliklerini konu edinen kırâat ilminin tefsir ilmi ile irtibatlı olduğu aşikârdır. Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerim’i açıklayan tefsir kitapları ve tefsir âlimleri, kırâatlerden destek almışlar ve âyetlere mana verirken farklı kırâatleri göz önünde (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Eyyubiler Dönemi Siyasetnamelerinden Nasîhatü’L-Meliki’L-Eşref : Çeviri Ve Değerlendirme.Mahmut Recep Keleş - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):234-250.
  Ortaçağ İslam Dünyasında yöneten ve yönetilenler arasındaki bağı âlimler sağlamaktaydı. Sultan ve emirin halka adaletle muamele etmesini, Kuran-ı Kerim ve Sünnet-i Şerife göre yaşamasını ve toplumsal hayatı düzenlemesine yardımcı olurdu. Zaman içerisinde yöneticilerde görülen kusurların ortaya konulmasına yönelik çözüm önerileri sunan âlimler, eserler kaleme almaya başlamış ve bu eserlere siyasetname ve nasihatname denilmeye başlanmıştır. Bu eserlerden bazıları gayet hacimli olup sultana arz edilmekteydiler. Bazısı ise risale şeklinde ve daha kısa yazılarak toplumun huzurunu bozan veya toplumda çok acil çözülmesi gereken unsurları (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  36
  Jason MC Price.Jason Mc Price - forthcoming - Journal of Thought.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  39
  The Impact of Perception and Presence on Emotional Reactions: A Review of Research in Virtual Reality. [REVIEW]Julia Diemer, Georg W. Alpers, Henrik M. Peperkorn, Youssef Shiban & Andreas Mã¼Hlberger - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 20.  28
  An Ottoman Response to Darwinism: İsmail Fennî on Islam and Evolution.Alper Bilgili - 2015 - British Journal for the History of Science 48 (4):565-582.
  The Scopes trial fuelled discussion in the United States on the social and political implications of Darwinism. For the defenders of the 1925 Tennessee law – which prohibited the teaching of Darwinism in schools – Darwinism was, amongst other things, responsible for the German militarism which eventually led to the First World War. This view was supported by İsmail Fennî, a late Ottoman intellectual, who authored a book immediately after the trial which aimed to debunk scientific materialism. In it, he (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 21.  61
  Individual, Family, and Societal Dimensions of Genetic Discrimination: A Case Study Analysis. [REVIEW]Lisa N. Geller, Joseph S. Alper, Paul R. Billings, Carol I. Barash, Jonathan Beckwith & Marvin R. Natowicz - 1996 - Science and Engineering Ethics 2 (1):71-88.
  Background. As the development and use of genetic tests have increased, so have concerns regarding the uses of genetic information. Genetic discrimination, the differential treatment of individuals based on real or perceived differences in their genomes, is a recently described form of discrimination. The range and significance of experiences associated with this form of discrimination are not yet well known and are investigated in this study. Methods. Individuals at-risk to develop a genetic condition and parents of children with specific genetic (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 22. Mc Taggart and the Truth About Time.Heather Dyke - 2002 - In Craig Callender (ed.), Time, Reality and Experience. Cambridge University Press. pp. 137-.
  McTaggart famously argued that time is unreal. Today, almost no one agrees with his conclusion. But his argument remains the locus classicus for both the A-theory and the B-theory of time. I show how McTaggart’s argument provided the impetus for both of these opposing views of the nature of time. I also present and defend what I take to be the correct view of the nature of time.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 23. What is a Newtonian System? The Failure of Energy Conservation and Determinism in Supertasks.J. S. Alper, M. Bridger, J. Earman & J. D. Norton - 2000 - Synthese 124 (2):281-293.
  Supertasks recently discussed in the literature purport to display a failure ofenergy conservation and determinism in Newtonian mechanics. We debatewhether these supertasks are admissible as Newtonian systems, with Earmanand Norton defending the affirmative and Alper and Bridger the negative.
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 24.  8
  What’s the Risk? Fearful Individuals Generally Overestimate Negative Outcomes and They Dread Outcomes of Specific Events.Kristina M. Hengen & Georg W. Alpers - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  41
  Mc Taggart and the Truth About Time.Heather Dyke - 2002 - Royal Institute of Philosophy Supplement 50:137-152.
  McTaggart famously argued that time is unreal. Today, almost no one agrees with his conclusion.1 But his argument remains the locus classicus for both the A–theory and the B-theory of time. I want to show how McTaggart's argument provided the impetus for both of these opposing views of the nature of time. I will also present and defend what I take to be the correct view of the nature of time.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 26.  38
  Development and Mechanistic Explanation.Fabrizzio Mc Manus - 2012 - Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 43 (2):532-541.
 27.  12
  Proxy Consent in the Experimentation Situation.Richard A. Mc Cormick - 1974 - Perspectives in Biology and Medicine 18 (1):2-20.
 28.  11
  Distrust and Patients in Intercultural Healthcare.Lise-Merete Alpers - forthcoming - Nursing Ethics:096973301665244.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 29.  63
  On the Dynamics of Alper and Bridger.Jon Pérez Laraudogoitia - 2002 - Synthese 131 (2):157 - 171.
  Bridger and Alper (1999) maintain that the nonphysical featuresof the supertasks described by Pérez Laraudogoitia (1996) involving a system containing an infinite number of particles may be avoided by introducing, in a specific way, Hilbert space in classical dynamics. I argue that it is possible to interpret their proposal in two ways, neither of which is acceptable for the purpose for which it was introduced.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  82
  Criminal Act or Palliative Care? Prosecutions Involving the Care of the Dying.Ann Alpers - 1998 - Journal of Law, Medicine and Ethics 26 (4):308-331.
  Two significant, apparently unrelated, trends have emerged in American society and medicine. First, American medicine is reexamining its approach to dying. The Institute of Medicine, the American Medical Association and private funding organizations have recognized that too many dying people suffer from pain and other distress that clinicians can prevent or relieve. Second, this past decade has marked a sharp increase in the number of physicians prosecuted for criminal negligence based on arguably negligent patient care. The case often cited as (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 31. Newtonian Supertasks: A Critical Analysis.Joseph S. Alper & Mark Bridger - 1998 - Synthese 114 (2):355-369.
  In two recent papers Perez Laraudogoitia has described a variety of supertasks involving elastic collisions in Newtonian systems containing a denumerably infinite set of particles. He maintains that these various supertasks give examples of systems in which energy is not conserved, particles at rest begin to move spontaneously, particles disappear from a system, and particles are created ex nihilo. An analysis of these supertasks suggests that they involve systems that do not satisfy the mathematical conditions required of Newtonian systems at (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 32.  11
  Herding Brains: A Core Neural Mechanism for Social Alignment.Simone G. Shamay-Tsoory, Nira Saporta, Inbar Z. Marton-Alper & Hila Z. Gvirts - 2019 - Trends in Cognitive Sciences 23 (3):174-186.
 33.  11
  On The Dynamics Of Alper And Bridger.Jon Pérez Laraudogoitia - 2002 - Synthese 131 (2):157-171.
  Bridger and Alper maintain that the nonphysical features of the supertasks described by Pérez Laraudogoitia involving a system containing an infinite number of particles may be by introducing, in a specific way, Hilbert space in classical dynamics. I argue that it is possible to interpret their proposal in two ways, neither of which is acceptable for the purpose for which it was introduced.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  50
  A Middle Ground on Physician-Assisted Suicide.James A. Tulsky, Ann Alpers & Bernard Lo - 1996 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 5 (1):33.
  “[A] murder prosecution is a poor way to design an ethical and moral code for doctors,” observed the California Court of Appeal in 1983. Yet, physicians who have chosen to help terminally ill patients to commit suicide have trespassed on illegal ground. When skilled medical care fails to relieve the pain of terminally ill patients, some people believe that physicians may assist in these suicides. Others reject any kind of physician involvement. The debate on assisted suiczide and active euthanasia has (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35.  31
  Influences in Ethical Dilemmas of Increasing Intensity.Roselie Mc Devitt & Joan Van Hise - 2002 - Journal of Business Ethics 40 (3):261-274.
  This study attempts to extend the literature in ethics research by developing and testing a model of an individual's ethical system which identifies the sources of influence on the decision process. The model is developed from an interdisciplinary literature review and includes six subsystems or spheres that exert influence on an individual: the workplace, family, religion, legal system, community, and profession. The study also examines the role of materiality in the decision-making process. Using this model, empirical tests identify the spheres (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 36.  8
  Development and Mechanistic Explanation.Fabrizzio Mc Manus - 2012 - Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 43 (2):532-541.
 37.  1
  Automatic Facial Coding Versus Electromyography of Mimicked, Passive, and Inhibited Facial Response to Emotional Faces.T. Tim A. Höfling, Georg W. Alpers, Antje B. M. Gerdes & Ulrich Föhl - forthcoming - Cognition and Emotion:1-16.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  10
  Criminal Act or Palliative Care? Prosecutions Involving the Care of the Dying.Ann Alpers - 1998 - Journal of Law, Medicine and Ethics 26 (4):308-331.
  Two significant, apparently unrelated, trends have emerged in American society and medicine. First, American medicine is reexamining its approach to dying. The Institute of Medicine, the American Medical Association and private funding organizations have recognized that too many dying people suffer from pain and other distress that clinicians can prevent or relieve. Second, this past decade has marked a sharp increase in the number of physicians prosecuted for criminal negligence based on arguably negligent patient care. The case often cited as (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 39.  2
  Pragmatism Ascendent: A Yard of Narrative, a Touch of Prophecy.Joseph Margolis - 2012 - Stanford University Press.
  The point of Hegel's dissatisfaction with Kant -- Rethinking Peirce's fallibilism -- Pragmatism's future : a touch of prophecy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40. Mathematics, Models and Zeno's Paradoxes.Joseph S. Alper & Mark Bridger - 1997 - Synthese 110 (1):143-166.
  A version of nonstandard analysis, Internal Set Theory, has been used to provide a resolution of Zeno's paradoxes of motion. This resolution is inadequate because the application of Internal Set Theory to the paradoxes requires a model of the world that is not in accordance with either experience or intuition. A model of standard mathematics in which the ordinary real numbers are defined in terms of rational intervals does provide a formalism for understanding the paradoxes. This model suggests that in (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 41.  19
  Emotional Pictures Predominate in Binocular Rivalry.Georg Alpers & Paul Pauli - 2006 - Cognition and Emotion 20 (5):596-607.
 42.  4
  The Origin of Newton's Doctrine of Essential Qualities.I. E. Mc Guire - 1968 - Centaurus 12 (4):233-260.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 43.  17
  The Yard Sale.Woods Nash - 2018 - Journal of Medical Humanities 39 (1):131-133.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  Generalized Balanced Power Diagrams for 3D Representations of Polycrystals.Andreas Alpers, Andreas Brieden, Peter Gritzmann, Allan Lyckegaard & Henning Friis Poulsen - 2015 - Philosophical Magazine 95 (9):1016-1028.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45.  10
  From Seconds to Eons: Time Scales, Hierarchies, and Processes in Evo-Devo.Jan Baedke & Siobhan F. Mc Manus - 2018 - Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 72:38-48.
  This paper addresses the role of time scales in conceptualizing biological hierarchies. So far, the concept of hierarchies in philosophy of science has been dominated by the idea of composition and parthood, respectively. However, this view does not exhaust the diversity of hierarchical descriptions in the biosciences. Therefore, we highlight a type of hierarchy usually overlooked by philosophers of science. It distinguishes processes based on the different time scales (i.e. rates, frequencies, and rhythms) on which they occur. These time scale (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  44
  Distinguishing Genetic From Nongenetic Medical Tests: Some Implications for Antidiscrimination Legislation.Joseph S. Alper & Jon Beckwith - 1998 - Science and Engineering Ethics 4 (2):141-150.
  Genetic discrimination is becoming an increasingly important problem in the United States. Information acquired from genetic tests has been used by insurance companies to reject applications for insurance policies and to refuse payment for the treatment of illnesses. Numerous states and the United States Congress have passed or are considering passage of laws that would forbid such use of genetic information by health insurance companies. Here we argue that much of this legislation is severely flawed because of the difficulty in (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 47.  3
  Rize Güneyce Osm'n Niy'zî Efendi Tekke Kütüphanesi El Yazması ve Matbu Eserlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi.Alper Ay - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:513-513.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Examining Multicultural Competence Perceptions of Education Faculty.Başbay Alper - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:47-60.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Specific Works Related to the History of Crimean Khanate and a New Source: Tarih-I Mevkufati.Alper BAŞER - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:747-762.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  11
  Hegel’s Concept of the True Infinite and the Idea of a Post-Critical Metaphysics.Alper Türken - 2016 - In Allegra de Laurentiis (ed.), Hegel and Metaphysics: On Logic and Ontology in the System. De Gruyter. pp. 9-26.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 713