Order:
 1. Dang dai ru xue fa zhan zhi xin qi ji.Anwu Lin & Shuxian Liu (eds.) - 1997 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dang dai xin ru jia zhe xue shi lun.Anwu Lin - 1996 - Taibei Shi: Zong jing xiao Ming wen shu ju gu fen you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Dang ru jia zou jin min zhu she hui: Lin Anwu lun gong min ru xue.Anwu Lin - 2021 - Taibei shi: Shang zhou chu ban.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  17
  Lin Anwu fang tan lu: hou xin ru jia de jiao si yu ku suo = Lin Anwu fangtan lu hou xinrujia de jiaosi yu kusuo.Anwu Lin - 2017 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Lin Anwu xin ru xue lun wen jing xuan ji.Anwu Lin - 2021 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Liang an zhe xue dui hua: nian yi shi ji Zhongguo zhe xue zhi wei lai.Anwu Lin (ed.) - 2003 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Mou Zongsan qian hou: dang dai xin ru jia zhe xue si xiang shi lun.Anwu Lin - 2011 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  Ru xue ge ming: cong "xin ru xue" dao "hou xin ru xue".Anwu Lin - 2011 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
 9.  2
  Ru xue yu Zhongguo chuan tong she hui zhi zhe xue xing cha: yi "xue yuan xing zong guan zhou" wei he xin di li jie yu quan shi.Anwu Lin - 1996 - Shanghai Shi: Fa xing Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Ru xue zhuan xiang: cong "xin ru xue" dao "hou xin ru xue" de guo du.Anwu Lin - 2006 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
 11.  6
  Taiwan wen hua zhi liao: tong shi jiao yu xian xiang xue yin lun.Anwu Lin - 1999 - Taibei Shi: Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Wang Chuanshan ren xing shi zhe xue zhi yan jiu.Anwu Lin - 1987 - Taibei Shi: Zong jing xiao San min shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  Xin dao jia yu zhi liao xue: Laozi de zhi hui.Anwu Lin - 2006 - Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Xian dai ru xue lun heng.Anwu Lin - 1987 - Taibei Shi: Zong jing xiao Da hong tu shu you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  中國近現代思想觀念史論.Anwu Lin - 1995 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Zhongguo jin xian dai si xiang guan nian shi lun.Anwu Lin - 1995 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Zhongguo ren wen quan shi xue.Anwu Lin - 2009 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Zhongguo zong jiao yu yi yi zhi liao.Anwu Lin - 1996 - Taibei Shi: Fa xing Ming wen shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark