Results for 'Arvid B��ve'

1000+ found
Order:
 1. Ekmelüddîn B'bertî’nin Del'lete İlişkin Meselelerdeki Tercih ve Yorumu.Şeyma Gülsüm Önder - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):539-559.
  Lafzî vazʿî delâlet; mutâbıkî, tazammunî ve iltizâmî delâlet olmak üzere üç kısma ayrılır. Lafzın, anlamına tam uyumluluğunu gösteren mutâbakatın mahiyetine dair İslâm âlimleri arasında ittifak varken tazammunî ve iltizâmî delâlete ilişkin bazı meselelerde görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Fıkıh usûlü ve belagatta merkezî rol oynaması bakımından iltizâmî delâlete ilişkin tartışmalar ağırlıktadır. Her iki alandaki bazı temel eserlere şerh yazan Ekmelüddîn Bâbertî, iltizâmî delâlet başta olmak üzere delâletin ele alındığı hususlara ilişkin ihtilaflı meselelerde görüş beyan etmiştir. Bunlar arasında iltizâmî delâletin aklîliği ve gerçekleşmesi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  Magda B. Arnold's Contributions to Emotions Research.Stephanie A. Shields & Arvid Kappas - 2006 - Cognition and Emotion 20 (7):898-901.
 3.  9
  B'hn'meye Bir Bakış ve Gelibolulu Mustafa Alî'nin B'hn'mesi.Ahmet Adigüzel - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):299-299.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  16
  Schepens L'‘autopsie’ dans la méthode des historiens grecs du Ve siècle avant J.-C. . . Brussels: Paleis der Academiën. 1980. Pp. xix + 214. Fr. b. 1300. [REVIEW]B. M. Mitchell & G. Schepens - 1984 - Journal of Hellenic Studies 104:240-242.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Anniversary VE Day.B. Purdy - 2004 - Medical Humanities 30 (2):92-93.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Osman b. Maz‘ûn’un Vefat Tarihi ve Bakî‘ Mezarlığı’na Defnedilen İlk Kişi Olup Olmadığı ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi.Gülay Özkan & Levent Öztürk - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):389-409.
  Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra henüz bir yıl geçmeden Mescid-i Nebevî inşa edilmiş ve bu esnada Bakī’ Mezarlığı da teessüs etmiştir. Bakīu’l-Garkad, Cennetü’l-Bakī’ gibi adlarla da anılan Bakī’ Mezarlığı’na ilk defnedilen kişinin kim olduğu mevzuunda birbirinden farklı rivayetler bulunmaktadır. Bu hususta, ilk defnedilen sahâbînin Ensar’dan Es’ad b. Zürâre veya Muhacirlerden Osman b. Maz’ûn olduğu şeklindeki rivayetler ön plâna çıkmaktadır. Bu makalede, Osman b. Maz’ûn’un vefat tarihi ile ilgili rivayetler bağlamında onun Bakī’ Mezarlığı’na ilk defnedilen kişi olup olmadığı konusu ele alınmaktadır. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Abdullah B. Mes'ud Ve Kiraati.Cemil KÜÇÜK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):40-59.
  Özet Hz. Peygamber’in her hâlini bizzat müşahede edecek kadar yakın ve Kur’ân’ın ilk muhatapları olan sahabe neslinin örnek hayatı ve ilmi kişilikleri hakkında çalışmak, bilgi edinmek, Kur’ân’ı ve Rasûlullah’ı doğru anlamanın temel yöntemini teşkil eder. Abdullah ibn Mes’ûd, ilmi yönden zengin birikime sahip ve yaşantısı bakımından farklı bir kişiliği vardır. Müslüman olduktan sonra Rasulullah’ın yanından hiç ayrılmayan, her türlü hizmetinde bulunan, öyleki ehl-i beytten fark edilmeyecek kadar O’na yakın olan İbn Mesʿud, aynı zamanda hemen hemen bütün savaşlarda Rasulullah’ın yanında bulunmaktan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  At' b. Ebû Reb'h ve Hadis İlmindeki Yeri.Hızır YAĞCI - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):825-854.
  The contribution of the generation of Tâbi’un in the formation of Islamic sciences in general and in the development of hadith in particular is known. Various studies have been done on the quality of this contribution. Being a part of such an aim is among the targets of this study as well. Not to conducted any work on the hadithism of especially Abdullah b. Abbas' student and after him Atâ ibn Abi Rabah who the most famous teacher of the Mecca (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kenter. B., & Post, K. C00Perati Ve Learning in DutCh Primary Classrooms.S. Veenman - 2000 - Educational Studies 26 (3):299.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Polis Ve? Ntihar GG Akduman, İ Korkusuz, A Hüseynov, Ö Aytaç, B Akduman.Dizin Hakkında, Arama Motoru, İndekslenen Dergiler & İletişim İçin - 2006 - Polis 3 (2):9-15.
 11.  12
  Ebûbekir B. El-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv Ve Konuları-Betimsel Ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  17
  Hüseyin b. Ahmed Sirôzî'nin Hayatı, Eserleri ve C'miü'l-env'r 'Al' Tefsîri'l-ihl's Adlı Eseri Üzerin.Murat Çolak - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):407-407.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Sofyalı B'lî Efendî'nin Kaz' ve Kaderin Sırlarıyla İlgili İsmi Meçhul Ris'lesi: Yemenli Bir Yahudinin Kader Sorusuna Vahdet-i Vücûd Bakış Açısından Cevap.Orkhan Musakhanov - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):245-270.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  We’Ve Come a Long Way, Guys! Rhetorics of Resistance to the Feminist Critique of Sexist Language.Kalah B. Wilson, Martha Copp & Sherryl Kleinman - 2021 - Gender and Society 35 (1):61-84.
  We provide a qualitative analysis of resistance to calls for gender-neutral language. We analyzed more than 900 comments responding to two essays—one on AlterNet and another on Vox posted to the Vox editor’s Facebook page—that critiqued a pervasive male-based generic, “you guys.” Five rhetorics of resistance are discussed: appeals to origins, appeals to linguistic authority, appeals to aesthetics, appeals to intentionality and inclusivity, and appeals to women and feminist authorities. These rhetorics justified “you guys” as a nonsexist term, thereby allowing (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Ömer b. Ebî Rebîa'nın Şiirine Psikanalitik Bir Yaklaşım: Yaşam Ve Ölüm İçgüdüsü.Mustafa İsmail Dönmez - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):353-353.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  31
  Transforming Knowledge Systems for Life on Earth: Visions of Future Systems and How to Get There.Ioan Fazey, Niko Schäpke, Guido Caniglia, Anthony Hodgson, Ian Kendrick, Christopher Lyon, Glenn Page, James Patterson, Chris Riedy, Tim Strasser, Stephan Verveen, David Adams, Bruce Goldstein, Matthias Klaes, Graham Leicester, Alison Linyard, Adrienne McCurdy, Paul Ryan, Bill Sharpe, Giorgia Silvestri, Ali Yansyah Abdurrahim, David Abson, Olufemi Samson Adetunji, Paulina Aldunce, Carlos Alvarez-Pereira, Jennifer Marie Amparo, Helene Amundsen, Lakin Anderson, Lotta Andersson, Michael Asquith, Karoline Augenstein, Jack Barrie, David Bent, Julia Bentz, Arvid Bergsten, Carol Berzonsky, Olivia Bina, Kirsty Blackstock, Joanna Boehnert, Hilary Bradbury, Christine Brand, Jessica Böhme, Marianne Mille Bøjer, Esther Carmen, Lakshmi Charli-Joseph, Sarah Choudhury, Supot Chunhachoti-Ananta, Jessica Cockburn, John Colvin, Irena L. C. Connon & Rosalind Cornforth - 2020 - Energy Research and Social Science 70.
  Formalised knowledge systems, including universities and research institutes, are important for contemporary societies. They are, however, also arguably failing humanity when their impact is measured against the level of progress being made in stimulating the societal changes needed to address challenges like climate change. In this research we used a novel futures-oriented and participatory approach that asked what future envisioned knowledge systems might need to look like and how we might get there. Findings suggest that envisioned future systems will need (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  14
  Emotion and Regulation Are One!Arvid Kappas - 2011 - Emotion Review 3 (1):17-25.
  Emotions are foremost self-regulating processes that permit rapid responses and adaptations to situations of personal concern. They have biological bases and are shaped ontogenetically via learning and experience. Many situations and events of personal concern are social in nature. Thus, social exchanges play an important role in learning about rules and norms that shape regulation processes. I argue that (a) emotions often are actively auto-regulating—the behavior implied by the emotional reaction bias to the eliciting event or situation modifies or terminates (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 18.  5
  B'kî, Fuzûlî, Şeyhülisl'm Yahy' ve Nedîm Divanlarında Haz Kavramı.Kenan Bozkurt - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):215-215.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  İbn B'cce ve İbn Tufeyl'de Tevahhüd-Hikmet İlişkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Denemesi.Burhan Köroğlu - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1679-1723.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  B'bürn'mede Aslî Zarf-fiillerin Kullanımı ve Zaman İşlevleri Üzerine.Arzu Yikilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):1243-1243.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Yahy' B. Zeyd İsyanı Ve Etkileri.Cahid Kara - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Kit'b-I Mukaddes’in Şahit-Metinleri Olarak Testimonia Collections: Tanıtım Ve Değerlendirme.Zeynep Yücedoğru - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:1-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Haccac B. Yusuf Ve Mushaf Tarihindeki Yeri.Ziya ŞEN - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1871-1871.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Ahmed B. Hanbel’in Müsned’deki Bir Hadis İle İlgili Tavrı ve Değerlendirmesi.Hüseyin Kahraman - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Emevîlerde, Hacc'c B. Yûsuf Döneminden İtibaren Mev'lîden Cizye Alınması Ve Arka Planı.Yunus Akyürek - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:331-351.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Ve Rotational Band in the Level Structure of 117In.V. R. Pandharipande, R. P. Sharma, K. G. Prasad & B. V. Thosar - 1968 - In Peter Koestenbaum (ed.), Proceedings. [San Jose? Calif..
 27.  31
  Les Manuscrits latins du ve au xiiie siècle conservés à la bibliotheque impériale de Saint - Pétersbourg. Tome I. Description, Textes inédits, Reproductions autotypiques. Tome II. Reproductions autotypiques. Par Dom Antonio Staerk, O.S.B. St. Petersburg: Krois, 1910. £5 10s. [REVIEW]W. M. Lindsay - 1913 - The Classical Review 27 (03):108-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. “If You’D Wiggled A, Then B Would’Ve Changed”: Causality and Counterfactual Conditionals.Katrin Schulz - 2011 - Synthese 179 (2):239-251.
  This paper deals with the truth conditions of conditional sentences. It focuses on a particular class of problematic examples for semantic theories for these sentences. I will argue that the examples show the need to refer to dynamic, in particular causal laws in an approach to their truth conditions. More particularly, I will claim that we need a causal notion of consequence. The proposal subsequently made uses a representation of causal dependencies as proposed in Pearl (2000) to formalize a causal (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 29. The" New Political Science" Reexamined: A Symposium.Ithiel de Sola Pool, Norton E. Long, Arvid Brodersen, Arnold Brecht, Hans Neisser & Howard B. White - forthcoming - Social Research: An International Quarterly.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Arap Gramerinde Ümmü’l-B'b Kavramı ve Felsefesi.Ali Sevdi̇ - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):639-671.
  The purpose of this article is to examine the concept of ummu'l-bâb and its philosophy in Arabic grammar. The study consists of titles such as conceptual framework, ummu'l-bâb in Arabic grammar and its philosophy, words considered ummu’l-bâb and their properties. Although the concept of Ummu'l-bâb is one of the noteworthy concepts in Arabic grammar, it is a concept that has not been studied much, it is a concept that is mostly used in classical works. This concept refers to the words (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Sefer Darkhe Eliyahu: Netivot Ṿe-Orḥot Ḥayim Ba-ʻavodat Ha-Midot Ben Adam la-Ḥavero ... Le-ʻilui Nishmat Avi Mori R. Eliyahu B.R. Yehudah Zal .. [REVIEW]Ḥayim Meʼir Shraiber & Gedalyah Grinboim (eds.) - 2009 - Mekhon Torat Mosheh Ṿiz'nits.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  24
  “If You’D Wiggled A, Then B Would’Ve Changed”: Causality and Counterfactual Conditionals.Katrin Schulz - 2011 - Synthese 179 (2):239-251.
  This paper deals with the truth conditions of conditional sentences. It focuses on a particular class of problematic examples for semantic theories for these sentences. I will argue that the examples show the need to refer to dynamic, in particular causal laws in an approach to their truth conditions. More particularly, I will claim that we need a causal notion of consequence. The proposal subsequently made uses a representation of causal dependencies as proposed in Pearl to formalize a causal notion (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 33.  8
  Bir Taktik ve Propaganda Ustası Olarak Mu'viye b. Ebî Süfy'n ve Hz. Osman'ın katillerinin Sorgulanma.Hasan Yaşaroğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2213-2213.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  5
  Anlambilim, Sözdizimi ve R'bıtaya Dair Yeni Bir Kabul: Kutbüddin er-R'zî et-Taht'nî’nin Lev'miu’l-esr'r’daki Atomik Önermeleri Tahlili Üzerine Notlar.Dustin D. Klinger - 2019 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 5 (2):55-76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Ebü’l-Cehm el-B'hilî’nin‘Cüz’Adlı Eseri ve Leys b. Sa‘d’dan Rivayetleri.Rabia Zahide Temi̇z - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:415-435.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  Horas'n Valisi Ḳuteybe B. Müslim El-B'hilî İle İlişkilendirilen Katliam Ve Zulüm İddiaları.Yunus Akyürek - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):515-542.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Actes du Ve Congrès International de Papyrologie . Pp. Xxix + 665; 6 Pl. Brussels: Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1938. 200 B. Fcs. [REVIEW]E. G. Turner - 1939 - Journal of Hellenic Studies 59 (1):160-161.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Endülüs’Ü Hanefî Mezhebi İle Tanıştıran İlk Fakih: Abdullah B. Fer-Rûh Ve Öğrenci Silsilesi.Abdullah Acar - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:585-607.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  G. K. Chesterton y el gozo agradecido de un hombre que ve.Miguel Romero & Liliana B. Irizar - 2018 - The Chesterton Review En Español 8 (1):97-107.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  7
  İşrakî Mektebin Bir Üyesi Olarak Hayy b. Yakzan'ın Felsefî ve Doğal Dînî Tecrübe Serüveni.Hasan Özalp - 2016 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 6 (1).
  Bu makalede İşrakî felsefe geleneğinin önemli bir düşünürü olan İbn Tufeyl’in, Hayy b. Yakzan isimli eserinde ortaya koymuş olduğu dini tecrübeyi ve mahiyetini ele aldık. Konuyu temellendirmek için öncelikle dini tecrübeden ne anladığımızı ve çeşitlerinin ne olduğunu tespit etmeye çalıştık. Daha sonra İbn Tufeyl’in felsefi ve teolojik arka planının ne olduğunu tespit ettik. Burada kilit rolü, İbn Sina oynamaktadır. Ancak Sühreverdî’nin görüşleri de önemli bir yer tutmaktadır. İbn Tufeyl’in en önemli kaynaklarından biri şüphesiz Gazzâlî’dir. Ancak İslam tasavvuf geleneğinde dînî tecrübe (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Modern Toplumda Din ve Ahlak.Nurlybek Zhanykulov - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 38:77-88.
  Modernizm, ahlak ve din bu makalenin temel boyutlarını oluşturmaktadır. Modernizm, insanlara bir yandan eğitim, siyaset, din, ahlak, kültür, ekonomik, hukuk, küresel ilişkiler, orga-nizasyon olmak üzere birçok alanda olağanüstü imkanlar sağlarken, diğer bir yandan söz konusu alanlarda büyük sorunlar, kısıtlamalar ve sınırlamalar meydana getirmiştir. Günümüzde sosyal yapıda meydana gelen en küçük olumsuzluklar bile insanların hayatını ciddi bir şekilde etkilemek-tedir. Bu bağlamda din ve ahlak, modern insanların karşı karşıya geldikleri bu olumsuzlukları, bunalımları aşmasına ve ruh dünyasının gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  45
  Autopsy G. Schepens: L' 'Autopsie' Dans la Méthode des Historiens Grecs du Ve Siècle Avant J.-C. (Verhandelingen van de Koninklijke Academie Voor Wetenschappen, Letteren En Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 93.) Pp. Xix + 214. Brussels: Koninklijke Academie, 1980. Paper, 1,300 B. Frs. [REVIEW]H. D. Westlake - 1982 - The Classical Review 32 (02):230-232.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Yirʼat H. Le-Ḥayim: Ḳunṭresim Mi-Kitve Ḳodesh Shel ... Ḥayim, N. ʻe., Ha-A.B.D. Ṿe-R.M. Di-Ḳ.Ḳ. Ṿolozin Asher Yiḳare ... Be-Shem Nefesh Ha-Ḥayim ; Rinat Yitsḥaḳ: Heʼarot, Beʼurim U-Ferushim. [REVIEW]Ḥayyim ben Isaac Volozhiner - 2011 - "Makhon le-Ḥeḳer Ha-NeviʼIm".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Yirʼat H. Le-Ḥayim: Ḳunṭresim Mi-Kitve Ḳodesh Shel ... Ḥayim Ha-A.B.D. Ṿe-R.M. Di-Ḳ.Ḳ. Ṿolozin Asher Yiḳare ... Ba-Shem Nefesh Ha-Ḥayim .... ʻim Beʼur Meshivat Nefesh .. [REVIEW]Ḥayyim ben Isaac Volozhiner - 2012 - ReʼUven Loikhṭer.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Torat Ḥovot Ha-Levavot: Ḥibro Bi-Leshon ʻarvi Ha-Rav Ha-Gadol ... Rabenu Baḥye ... B.R. Yosef Ibn Paḳudah Ha-Dayan Ha-Sefaradi Ṿe-Tirgemo Li-Leshon Ha-Ḳodesh ... Yehudah Ibn Ṭibon, Zatsal: Ṿe-ʻalaṿ Perush Ḳatsar Ṿe-Ḳal Ha-Mekhuneh Lev Ṭov Ha-Ḳatsar ... Hekhin U-Faʼal Pinḥas Yehudah B. A.A.M. Ṿe-R. Ṭoviyah Liberman. Uve-Sofo Perush Derekh ʻavodato / Nitḥaber ʻa. Y. Tsevi B. La-A.A. Yiśraʼel Ṿaingarṭen. [REVIEW]Baḥya ben Joseph ibn Paḳuda - 2005 - Tsevi Ben YiśraʼEl Ṿaingarṭen.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  10
  Cedeli̇n fikih i̇lmi̇nde kullanimi: Kudûrî ve ebu’t-tayyi̇b et-taberî arasindaki̇ bi̇r münâzara bağlaminda.Ahmet Numan Ünver - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:67-91.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  8
  Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri B.Salih Paşa Memi̇şoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1703-1703.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  20
  Anonymi, magistri artium (c. 1246-1247) Sententia super II et III De anima (Oxford, Bodleian Libr., Lat. Mise. c. 70, f. lra-25b; Roma, Bibl. Naz. VE 828, f. 46vb, 48ra-52ra), Édition, Étude critique et doctrinale par B. Carlos Bazán. Texte du De anima uetus établi par Kevin White. [REVIEW]Roland Hissette - 2002 - Revue Philosophique De Louvain 100 (3):615-617.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  Şîa ve Ehl-i Sünnet’e Göre İm'met.Tehran Nuri̇yev - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):577-610.
  Öz: Son Peygamber Muhammed ’in hayatta iken yerine hiçbir kimseyi halife tayin etmemesi sebebiyle vefatından kısa bir müddet sonra imamet meselesi Müslümanlar arasında ihtilaf konusu olmuştur. Her ne kadar ilk üç halife devrinde bu mesele sulh yoluyla halledilmişse de halifenin kim olacağı mevzuu dördüncü halife Ali zamanında Müslümanlar arasında savaşa ve parçalanmalara neden olmuştur. O dönemde Müslümanlardan bir grup, Hz. Peygamberin kendisinden sonra yerine bir idareci bırakmadığı iddiasını kabul etmemiş, imametin Ali b. Ebî Tâlib’in ve onun evlatlarının hakkı olduğunu savunmuştur. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000