Results for 'Atatürk Ara st rma Merkezi'

1000+ found
Order:
 1.  3
  YILDIRIM, İsmail Cumhuriyet Döneminde Demiryolları , Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.Yavuz Haykir - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):1277-1277.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  ARA Relief Campaign in the Volga Region, Jewish Anthropometric Statistics, and the Scientific Promise of Integration.Marina Mogilner - 2019 - Science in Context 32 (1):5-24.
  ArgumentThe article builds a case for the Society for the Protection of the Health of the Jewish Population as a project of medicalized modernity, a mass politics of Jewish self-help that relied on a racialized and medicalized vision of a future Jewish nation. Officially registered in 1912 in St. Petersburg, it created the space for a Jewish politics that focused on the state of the collective Jewish body as a precondition for Jewish participation in any version of modernity. OZE futurism (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Dil, Anlamlandırma Ve Yorumlama Üzerine Bir Deneme.İlyas Altuner - 2012 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 2 (1):75-86.
  Bizim bu yazıda bahsetmeye çalıştığımız konu, daha çok metaontolojik ya da metafizik alan üzerinde yoğunlaşacaktır. Nesnelerin kendinde varlığını bilemesek bile, en azından, dile gelmeyen bir şeylerden bahsediyoruz. Öyleyse bilemediğimiz alana ait yargılarımızın, bildiğimiz olgular alanıyla ilişkisi dolayısıyla az çok yorumlanabileceğini göz ardı etmememiz gerekir. Kendinde dünyanın yani numenin anlamını somut dünya tasarımıyla elde etmeye çabalamanın boşuna olacağı kesindir. Ancak bu durum, numen dünyasının araştırılmaması ve kendinde varlık alanının ne olduğu konusunda düşünmeye son verilmesi gerektiği manasını taşımaz. Çünkü somut dünya tasarımımızda (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma (An Empirical Study On The Relationship Between Occupational Burnout And Tendency Of Religiosity) - Turkish.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (8):365-383.
  .........................Turkish ....................... Çalışmanın konusu dindarlık eğilimi ile meslekî tükenmişlik arasındaki ilişkidir. Dindarlık eğilimine göre meslekî tükenmişlik düzeyinde herhangi bir farklılık olup olmadığı ise çalışmanın temel problemini oluşturmuştur. Bu bağlamda meslekî tükenmişlik düzeyini ve dindarlık eğilimini belirlemek için kolayda örnekleme yöntemiyle Gümüşhane il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Elde edilen meslekî tükenmişlik ve dindarlık eğilimi verilerinden yola çıkarak bu iki değişkenin ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada Frekans, Bağımsız t-Testi, Tek Yönlü Varyans AnaliziANOVA testleri kullanılmıştır. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  1
  İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Arapça Dersine İlişkin Tutumları.Osman Arpaçukuru & Muzaffer Üzümcü - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):853-886.
  Araştırma, ilahiyat fakültesi hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapça dersine dair görüş ve tutumlarını değerlendirmektedir. Değerlendirme sonucunda Arapça öğretiminin daha verimli olması için çözüm önerileri sunmayı ve bu suretle ilahiyat fakültelerinde Arapça öğretiminin kalitesinin iyi yönde arttırılmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın önemi, Arapça öğrenimini daha etkili kılmak için öğrencilerin düşüncelerinden hareketle çözüm üretmesidir. Örneklem olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı öğrencileri seçilmiştir. Araştırma verilerini toplamak için Aydoslu tarafından geliştirilen “İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” Arapçaya uyarlanarak kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Cengiz Ergün (eds.), Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye: pp. 34.
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  35
  Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Ergün Cengiz (eds.), I. Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye:
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  13
  Kültürel Marksizm Ve Kültürel Çalıs̩malar.Douglas Kellner - 2016 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 9 (2).
  Geçtiğimiz onca yıl içinde kültürel çalışmaların birçok farklı biçimleri ortaya çıkmıştır. 1980’lerde ve 1990’lardaki küresel genişleme döneminde, kültürel çalışmalar genellikle İngiltere Birmingham’daki Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi’nde geliştirilen kültür ve toplum anlayışıyla tanımlanmıştır. Onların kültüre sosyolojik, materyalist ve politik yaklaşımları 20. yüzyılın kültürel Marksizmine dayanır. 20. yüzyıl Marksist teorisyenleri arasında yer alan Georg Lukacs, Antonio Gramsci, Ernst Bloch, Walter Benjamin ve T.W. Adorno’dan Fredric Jameson ve Terry Eagleton’a kadar uzanan birçok düşünür, Marksist teoriyi kültürel formların üretiminin, toplum ve tarihle olan (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  مدرسة البصرة الحديثية في النصف الأول من القرن الأول الهجري: دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة.‪Ahmad Snobar - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):433-485.
  Bu araştırma hicri birinci asrın ilk yarısında varlık gösteren Basra’nın, fıkhıyla meşhur bazı sahâbîlere ev sahipliği yapmasına rağmen hadis ve fıkıh ilimlerinde, aynı dönemde öne çıkan Kûfe’den geri kalmasının muhtemel sebeplerine odaklanmaktadır. Söz konusu sahâbe arasında öne çıkanlar, Basra’da on iki sene ikamet etmiş olan Ebû Musa el-Eş’arî ve dört sene bulunan İbn Abbas’tır. Mezkûr iki sahâbenin fıkhî müktesabatlarının yanında çok sayıda hadis rivayetine sahip olduğu da bilinmektedir. Ancak buna rağmen her ikisinin de İbn Mes‘ûd’un, Kûfe’de yaptığı etkiyi gösterdikleri söylenemez. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  13
  Reverence for Life: Albert Schweitzer's Great Contribution to Ethical Thought.Ara Paul Barsam - 2008 - Oup Usa.
  Albert Schweitzer maintained that the idea of "Reverence for Life" came upon him on the Ogowe River as an "unexpected discovery, like a revelation in the midst of intense thought." While Schweitzer made numerous significant contributions to an incredible diversity of fields - medicine, music, biblical studies, philosophy and theology - he regarded Reverence for Life as his greatest contribution and the one by which he most wanted to be remembered. Yet this concept has been the subject of a range (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12.  30
  The Cultural Evolution of Prosocial Religions.Ara Norenzayan, Azim F. Shariff, Will M. Gervais, Aiyana K. Willard, Rita A. McNamara, Edward Slingerland & Joseph Henrich - 2016 - Behavioral and Brain Sciences 39:1-86.
  We develop a cultural evolutionary theory of the origins of prosocial religions and apply it to resolve two puzzles in human psychology and cultural history: the rise of large-scale cooperation among strangers and, simultaneously, the spread of prosocial religions in the last 10–12 millennia. We argue that these two developments were importantly linked and mutually energizing. We explain how a package of culturally evolved religious beliefs and practices characterized by increasingly potent, moralizing, supernatural agents, credible displays of faith, and other (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   50 citations  
 13.  24
  Meşşâî İslam Filozoflarında ‘Tabiat’ Kavramı.Nuri Adıgüzel - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):5-21.
  Bu çalışmada “tabiat” kavramının sözlük ve terim anlamı analiz edilmiş ve ona ilişkin bazı Meşşâî İslam filozoflarının görüşlerine yer verilmiştir. “Tabiat” sözcüğünü karşılamak üzere Türkçede kullanılan “tabiat” ve “doğa” sözcükleri arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. “Tabiat”ın Meşşâî İslam filozofları tarafından isim olarak kullanıldığı varlık alanı hakkında bilgi verilmiş ve İbn Sina ile İbn Rüşd arasında cereyan eden tabiatın ispatının gerekip gerekmeyeceği tartışmasına değinilmiştir. Cisimlerde görülen hareket ve sükunun kaynağı olması bakımından “tabiat”ın nelere delalet ettiği hususunda İbn Sina’nın görüşleri Aristo ile mukayeseli (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  H'ricî ve İb'zî Tefsire Dair Bir Literatür Denemesi.Güven Ağirkaya - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1299-1334.
  Mezhepler, İslam düşünce tarihinin -tenkid edilse dahi- bir parçasıdırlar. Bu oluşumların sâlikleri arasında onaylanması zor bazı olayların vuku bulduğu tarihi bir hakikattir. Bununla beraber mezkûr teşekküllerin İslam düşünce dünyasının oluşumuna büyük katkı sağladıkları da su götürmez bir gerçektir. Zira her farklılık beraberinde yeni tezleri doğurmuş ve her tez de peşinden anti-tezler geliştirmiştir. Fikri hareketlilikler de İslam düşüncesini başka bir medeniyete nasip olmayacak bir kültürel zenginlikle taçlandırmıştır. Bu meyanda Hâricîler, İslam düşünce tarihinin ilk ortaya çıkan oluşumudur. Hâricîler tarihi süreçte çeşitli etkenlerle (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. İhlas Sûresi’nin Fazileti Hakkında Zikredilen Mu'viye b. Mu'viye Riv'yetinin Kaynak Değeri Üzerine.Mehmet Ayhan - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):887-929.
  Bu makalede İhlas Sûresi’nin faziletiyle ilgili olarak nakledilen Muâviye b. Muâviye rivâyeti ele alınmıştır. Söz konusu rivâyette İhlâs Sûresini sürekli okuduğu için yüksek derecelere erişen ve cenazesine Cebrâil’le birlikte 70 bin meleğin saflar halinde katıldığı Muâviye b. Muâviye’den bahsedilmektedir. Muâviye vefat ettiği sırada Tebük Gazvesi’nde bulunan Hz. Peygamber’e Cibrîl bizzat gelerek onun vefatını haber vermiştir. Cibrîl ayrıca Resûlullah’ın Muâviye’nin cenaze katılması için dağları tepeleri aralayarak yeryüzünü dürmüştür. İhlâs Sûresi’nin faziletiyle ilgili olağanüstü hallerden bahseden Muâviye b. Muâviye rivâyeti Enes b. Mâlik (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  74
  University Students’ Perceptions Regarding The Holy Qur’An: A Metaphorical Study On Muslim Turk Sample (Üniversite Öğrencilerinin Kur'an-I Kerim'e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem) - English.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (7):101-120.
  ................English....................... The purpose of this study is to reveal university students’ perceptions regarding Holy Qur’an through metaphors. The survey group of study consists of 194 participants who were studying in Theology Department and Social Service Department at Gümüşhane University in the 2014-2015 academic terms. Both quantitative and qualitative methods are used together. The study’s data was collected through a form with the phrase “The Holy Qur’an is similar/like…, because...” and some demographical variables. The Content Analysis Technique was used to interpret (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Verilen Arapça Hazırlık Eğitimine Dair Bir İnceleme.İsmail EKİNCİ - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):144-161.
  Kadim bir dil olan Arapça, İslamiyet’in gelişiyle birlikte kutsal bir kitap olan Kur’an-ı Kerim’in dili olmuş, günümüze kadar varlığını ve önemini korumuştur. Anadili Arapça olmayanlara bu dilin öğretilmesi için farklı coğrafya ve farklı dönemlerde medreselerde veya devletin resmi eğitim kurumlarında Arapça dersleri verilmiştir. Verilen Arapça eğitimlerinde nahiv ve sarf temelli bir eğitim uygulanmıştır. Gramere dayalı bu dil eğitimi İlahiyat veya İslami İlimler fakültelerinde verilen eğitimlerle daha ileri bir seviyeye taşınmaya çalışılmıştır. İlahiyat veya İslami İlimler fakültelerinde verilen Arapça eğitimleri temelde dört (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Fiilin Çatısına İlişkin Arapça ve Türkçe Kavramların Karşılaştırılması.Murat Çi̇ftli̇ - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1335-1365.
  Çatı, eylemin özne veya nesneyle ilişkisinin niteliğini açıklayan bir kavramdır. Türkçede çatıya ilişkin kavramlar, özne ve nesne esas alınarak oldukça işlevsel bir biçimde sınıflandırılmıştır. Türkçedeki çatı kavramlarının Arapçadaki karşılıkları ise fiil kalıplarının anlamları başlığı altında yer alır. Bu anlamların ve ilgili kavramların Arapçada kendine özgü bir sistematiği ve mantığı vardır. Anadili Arapça olanlar için bu sistematik, tutarlı ve anlamlı bir yapı arz eder. Ancak anadili Türkçe olanların, Arapçada fiil kalıplarının anlamlarını ve çatı kavramlarını anlama ve anlamlandırmalarına katkı sunacak bir sınıflandırmaya (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  35
  Hanefî Mezhebi’Nin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer B. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):35-64.
  Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal yöntemi olup olmadığı tartışılagelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin etkisi çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeyl’in istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım tespitedilmiştir. Yaptığımız (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Belagatın Fasıl ve Vasıl Konusuna Türkçe Kavramsal Çerçeveden Bir Bakış: Sıralı Bağlı Cümleler.Yakup Kizilkaya - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1367-1392.
  Fasıl ve vasıl konusu, nahvin atıf konusuyla da ilişkili olarak cümlelerin bağlanma hususunu ele alan belagatın me‘ânî alanının önemli bir konusudur. Bu konuda, cümleler arasındaki anlam ilişkilerine dair bir takım kavramlar geliştirilmiş, cümlelerin bağlanmasıyla ilgili esaslar oluşturulmuştur. Bu konunun ele aldığı cümleler, aralarında sebep-sonuç, zıtlık, karşılaştırma vb. anlam ilişkileri bulunan cümleler değil, bu tür anlam ilişkileri dışında art arda gelen ve paragrafın oluşumuna katkı sunan cümlelerdir. Bu cümleler, bağlama dışında başka bir anlamı olmayan vav bağlacıyla veya bağlaçsız biçimde sıralanır. Bağlaçsız (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  14
  Belagatın Fasıl ve Vasıl Konusuna Türkçe Kavramsal Çerçeveden Bir Bakış: Sıralı Bağlı Cümleler.Yakup Kızılkaya - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1367-1392.
  Fasıl ve vasıl konusu, nahvin atıf konusuyla da ilişkili olarak cümlelerin bağlanma hususunu ele alan belagatın me‘ânî alanının önemli bir konusudur. Bu konuda, cümleler arasındaki anlam ilişkilerine dair bir takım kavramlar geliştirilmiş, cümlelerin bağlanmasıyla ilgili esaslar oluşturulmuştur. Bu konunun ele aldığı cümleler, aralarında sebep-sonuç, zıtlık, karşılaştırma vb. anlam ilişkileri bulunan cümleler değil, bu tür anlam ilişkileri dışında art arda gelen ve paragrafın oluşumuna katkı sunan cümlelerdir. Bu cümleler, bağlama dışında başka bir anlamı olmayan vav bağlacıyla veya bağlaçsız biçimde sıralanır. Bağlaçsız (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Mekkî B. Ebî Tâli̇bi̇n Kiraat İlmi̇ne Katkisi.Abdullah Sawas - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):137-162.
  Kur’ân-ı Kerîm ilimlerini araştırmak Allah indinde en şerefli amellerdendir. Özellikle de bu, Resulullah’ın ashabına öğrettiği vecih üzere vahiy lafızlarını nakletme olgusunu üstlenen kıraat ilmini araştırma olunca. Kur’ân-ı Kerîm İslam şeriatının ilk kaynağı olduğundan eskiden ve şuan âlimler Kur’ân-ı Kerîm’le ilgili olan tefsir, kıraat, dil bilim, i‘râb ve benzeri ilimlere önem vermişlerdir. Ben bu âlimlerden biri hakkında konuşmak istedim. O da çeşitli şeriat ilimlerinde ilim ehli arasındaki yüksek konumundan ötürü İmam Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Talib’tir. Mekkî, şeriat ilimlerin çoğunu elde (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  24
  Memory and Mystery: The Cultural Selection of Minimally Counterintuitive Narratives.Ara Norenzayan, Scott Atran, Jason Faulkner & Mark Schaller - 2006 - Cognitive Science 30 (3):531-553.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   54 citations  
 24.  49
  The Origins of Religious Disbelief.Ara Norenzayan & Will M. Gervais - 2013 - Trends in Cognitive Sciences 17 (1):20-25.
 25.  43
  Cultural Preferences for Formal Versus Intuitive Reasoning.Ara Norenzayan, Edward E. Smith, Beom Jun Kim & Richard E. Nisbett - 2002 - Cognitive Science 26 (5):653-684.
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   42 citations  
 26.  16
  Parochial Prosocial Religions: Historical and Contemporary Evidence for a Cultural Evolutionary Process.Ara Norenzayan, Azim F. Shariff, Will M. Gervais, Aiyana K. Willard, Rita A. McNamara, Edward Slingerland & Joseph Henrich - 2016 - Behavioral and Brain Sciences 39.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 27. Religion's Evolutionary Landscape: Counterintuition, Commitment, Compassion, Communion.Scott Atran & Ara Norenzayan - 2004 - Behavioral and Brain Sciences 27 (6):713-730.
  Religion is not an evolutionary adaptation per se, but a recurring by-product of the complex evolutionary landscape that sets cognitive, emotional and material conditions for ordinary human interactions. Religion involves extraordinary use of ordinary cognitive processes to passionately display costly devotion to counterintuitive worlds governed by supernatural agents. The conceptual foundations of religion are intuitively given by task-specific panhuman cognitive domains, including folkmechanics, folkbiology, folkpsychology. Core religious beliefs minimally violate ordinary notions about how the world is, with all of its (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   106 citations  
 28.  24
  Does St. Thomas Really Prove the Soul’s Immortality?George St Hilaire - 1960 - New Scholasticism 34 (3):340-356.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. Post-Fordist Desires: The Commodity Aesthetics of Bangkok Sex Shows. [REVIEW]Ara Wilson - 2010 - Feminist Legal Studies 18 (1):53-67.
  This essay investigates the political economy of sexuality through an interpretation of sex shows for foreigners in Bangkok, Thailand. Reading these performances as both symptoms of, and analytical commentaries on, Western consumer desire, the essay suggests the ‘pussy shows’ parody the mass production that was a hallmark of Western masculine identity under Fordism. This reading makes a case for the erotic generativity of capitalism, illuminating how Western, post-Fordist political economy of the post-1970s generated demand for these erotic services in Asia (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30.  32
  The Evolution of Religious Misbelief.Ara Norenzayan, Azim F. Shariff, Will M. Gervais, Ryan T. McKay & Daniel C. Dennett - 2009 - Behavioral and Brain Sciences 32 (6):531.
  Inducing religious thoughts increases prosocial behavior among strangers in anonymous contexts. These effects can be explained both by behavioral priming processes as well as by reputational mechanisms. We examine whether belief in moralizing supernatural agents supplies a case for what McKay & Dennett (M&D) call evolved misbelief, concluding that they might be more persuasively seen as an example of culturally evolved misbelief.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31.  92
  Cognitive Biases Explain Religious Belief, Paranormal Belief, and Belief in Life’s Purpose.Aiyana K. Willard & Ara Norenzayan - 2013 - Cognition 129 (2):379-391.
 32.  1
  Foreign Bodies and National Scales: Medical Tourism in Thailand.Ara Wilson - 2011 - Body and Society 17 (2-3):121-137.
  Medical tourism describes a new pattern of movement of people for medical care, particularly from wealthier to poorer countries. Using the example of Thailand, where annually a million non-Thai patients seek medical treatment, this article provides a critical analysis of the political economic contexts for this medical migration. Drawing on urban geography and heterodox economics, the article considers medical tourism as an interaction of bodily, national, and global scales shaped by processes of globalization. This approach provides a thick context for (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33.  51
  Kaynaştırma Öğrencilerinin Okul Hayatında Yaşadığı Zorluklar.Recep Atici - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):279-279.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. The Weirdest People in the World?Joseph Henrich, Steven J. Heine & Ara Norenzayan - 2010 - Behavioral and Brain Sciences 33 (2-3):61-83.
  Behavioral scientists routinely publish broad claims about human psychology and behavior in the world's top journals based on samples drawn entirely from Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic (WEIRD) societies. Researchers assume that either there is little variation across human populations, or that these are as representative of the species as any other population. Are these assumptions justified? Here, our review of the comparative database from across the behavioral sciences suggests both that there is substantial variability in experimental results across (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   445 citations  
 35.  16
  “Spiritual but Not Religious”: Cognition, Schizotypy, and Conversion in Alternative Beliefs.Aiyana K. Willard & Ara Norenzayan - 2017 - Cognition 165:137-146.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36.  40
  Culture and Systems of Thought: Holistic Versus Analytic Cognition.Richard E. Nisbett, Kaiping Peng, Incheol Choi & Ara Norenzayan - 2001 - Psychological Review 108 (2):291-310.
  The authors find East Asians to be holistic, attending to the entire field and assigning causality to it, making relatively little use of categories and formal logic, and relying on "dialectical" reasoning, whereas Westerners, are more analytic, paying attention primarily to the object and the categories to which it belongs and using rules, including formal logic, to understand its behavior. The 2 types of cognitive processes are embedded in different naive metaphysical systems and tacit epistemologies. The authors speculate that the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   213 citations  
 37. St. John of the Cross and the Necessity of Divine Hiddenness.Laura L. Garcia - 2002 - In Daniel Howard-Snyder & Paul K. Moser (eds.), Divine Hiddenness: New Essays. Cambridge University Press. pp. 83--97.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 38.  5
  Zihinsel Engelli Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Din Eğitimi: Yarı Deneysel Bir Çalışma-Destek Eğitim Odası.Teceli Karasu & Eyup Şimşek - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1579-1606.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  17
  A Question of Reliability or of Boundary Conditions? Comment on Gomes and McCullough.Azim F. Shariff & Ara Norenzayan - 2015 - Journal of Experimental Psychology: General 144 (6):e105-e106.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Why Minds Create Gods: Devotion, Deception, Death, and Arational Decision Making.Scott Atran & Ara Norenzayan - 2004 - Behavioral and Brain Sciences 27 (6):754-770.
  The evolutionary landscape that canalizes human thought and behavior into religious beliefs and practices includes naturally selected emotions, cognitive modules, and constraints on social interactions. Evolutionary by-products, including metacognitive awareness of death and possibilities for deception, further channel people into religious paths. Religion represents a community's costly commitment to a counterintuitive world of supernatural agents who manage people's existential anxieties. Religious devotion, though not an adaptation, informs all cultures and most people.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  13
  Weighing Outcome Vs. Intent Across Societies: How Cultural Models of Mind Shape Moral Reasoning.Rita Anne McNamara, Aiyana K. Willard, Ara Norenzayan & Joseph Henrich - 2019 - Cognition 182:95-108.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 42.  32
  Culture and Cognition.Richard E. Nisbett & Ara Norenzayan - 2002 - In J. Wixted & H. Pashler (eds.), Stevens' Handbook of Experimental Psychology. Wiley.
 43.  18
  Vital Materiality and Non-Human Agency: An Interview with Jane Bennett.Gulshan Ara Khan - 2012 - In Gary Browning (ed.), Dialogues with Contemporary Political Theorists. Palgrave-Macmillan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. How Many Dual Process Theories Do We Need: One, Two or Many?Jonathan St B. T. Evans - 2009 - In Jonathan Evans & Keith Frankish (eds.), In Two Minds: Dual Processes and Beyond. Oxford University Press.
 45.  35
  Beyond WEIRD: Towards a Broad-Based Behavioral Science.Joseph Henrich, Steven J. Heine & Ara Norenzayan - 2010 - Behavioral and Brain Sciences 33 (2-3):111-135.
  In our response to the 28 (largely positive) commentaries from an esteemed collection of researchers, we (1) consolidate additional evidence, extensions, and amplifications offered by our commentators; (2) emphasize the value of integrating experimental and ethnographic methods, and show how researchers using behavioral games have done precisely this; (3) present our concerns with arguments from several commentators that separate variable from or ; (4) address concerns that the patterns we highlight marking WEIRD people as psychological outliers arise from aspects of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 46.  17
  Abortion Index and Mortality of Offspring Among Women of Different Age, Caste and Population Groups of North Indian Muslims.Gulshan Ara, Yasir Hasan Siddique, Tanveer Beg & Mohammad Afzal - 2008 - Journal of Biosocial Science 40 (3):431-443.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Difusión y práctica de la fe (cap. XII de las Constituciones capuchinas).Saturnino Ara - 1996 - Naturaleza y Gracia: Revista Cuatrimestral de Ciencias Eclesiásticas 1:59-86.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. El Desenfoque Letal Del Positivismo Jurídico.Ignacio Ara Pinilla - 2006 - In Ramos Pascua, José Antonio, Rodilla González & A. M. (eds.), El Positivismo Jurídico a Examen: Estudios En Homenaje a José Delgado Pinto. Caja Duero.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. El patrimonio espiritual de los hermanos menores capuchinos. Interpretación legal y valoración ascético espiritual.Saturnino Ara - 1998 - Naturaleza y Gracia: Revista Cuatrimestral de Ciencias Eclesiásticas 2:221-253.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. El patrimonio espiritual de los Hermanos Menores Capuchinos.Saturnino Ara - 1995 - Naturaleza y Gracia: Revista Cuatrimestral de Ciencias Eclesiásticas 2:7-43.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000