Results for 'B����ra Ertu��rul'

1000+ found
Order:
 1. Kaschak, MP, B73 Kwan, B., 113 Levelt, WJM, 205 Lombrozo, T., 167 Loney, RA, B73.B. Butterworth, J. Call, S. Carey, J. Cholin, J. Coley, V. Coltheart, D. Cox, J. De Winter, E. M. Dillingham & P. E. Dux - 2006 - Cognition 99:383.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Benton, RA, 527 Blackburn, P., 281 Braüner, T., 359 Brink, C., 543.S. Chopra, B. J. Copeland, E. Corazza, S. Donaho, F. Ferreira, H. Field, D. M. Gabbay, L. Goldstein, J. Heidema & M. J. Hill - 2002 - Journal of Philosophical Logic 31 (615).
 3. Kitāb Fātiḥat al-iʻrāb fī iʻrāb al-fātiḥah.Muḥammad Isfarāyīnī - 2004
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Mathie, VA, Beins, B., Benjamin, LT, Jr., Ewing, MM, Hall, C. CI, Henderson, B., McAdam, DW, & Smith, RA (1993). Promoting Active Learning in Psychology Courses. In TV McGovern (Ed.), Handbook for Enhancing Undergraduate Education in Psychology (Pp. 183–214). Washington, DC: American Psycho. [REVIEW]W. S. Messer, R. A. Griggs & S. L. Jackson - 1991 - In Stephen Everson (ed.), Psychology (Companions to Ancient Thought: 2). Cambridge University Press. pp. 21--69.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Ras Regulatory Interactions: Novel Targets for Anti-Cancer Intervention?George C. Prendergast & Jackson B. Gibbs - 1994 - Bioessays 16 (3):187-191.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  3
  Mi-la-ras-pa und die bKa'-rgyud pa-Schule: einige Neuerscheinungen und Neuauflagen auf dem B hertisch.Siegbert Hummel - 1963 - Kairos (misc) 5:300-307.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  The 'Lesbian'muse in Tragedy: Euripides in Aristoph. Ra. 1301–28.B. Gentili - 2008 - Classical Quarterly 58:479-490.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  21
  Ibn Mattawayh, al-Tadhkira fī aḥkām al-jawāhir wa-l-aʿrāḍ. Edited by Daniel Gimaret; and Kausalität in der muʿtazilitischen Kosmologie: Das Kitāb al-Muʾaṯṯirāt wa-miftāḥ al-muškilāt des Zayditen al-Ḥasan ar-Raṣṣāṣ. [REVIEW]Aaron Zysow - 2021 - Journal of the American Oriental Society 134 (4):721-725.
  Ibn Mattawayh, al-Tadhkira fī aḥkām al-jawāhir wa-l-aʿrāḍ. Edited by Daniel Gimaret. 2 vols. Cairo: IFAO, 2009. Pp. 818. €89. Kausalität in der muʿtazilitischen Kosmologie: Das Kitāb al-Muʾaṯṯirāt wa-miftāḥ al-muškilāt des Zayditen al-Ḥasan ar-Raṣṣāṣ. By Jan Thiele. Islamic Philosophy, Theology, and Science, vol. 84. Leiden: Brill, 2011. Pp. x + 155 + 57. $136.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Aramaic Texts From North Saqq'ra with Some Fragments in PhoenicianAramaic Texts From North Saqqara with Some Fragments in Phoenician.Javier Teixidor & J. B. Segal - 1985 - Journal of the American Oriental Society 105 (4):731.
 10. To Fear or Not to Fear: What Was the Question? A Potential Role for Ras‐GRF in Memory.Steven Finkbeiner & Matthew B. Dalva - 1998 - Bioessays 20 (9):691-695.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  The Alphabetic Texts From Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places.Simon B. Parker, Manfried Dietrich, Oswald Loretz, Joaquín Sanmartín & Joaquin Sanmartin - 1997 - Journal of the American Oriental Society 117 (4):714.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Part II. End-of-Life Care in Islamic Studies: 3. Muqārabāt falsafīyah akhlāqīyah li-rihāb al-mawt fī al-ḥaḍārah al-Islāmīyah: dirāsat ārāʼ Muḥammad ibn Zakarīyā al-Rāzī, wa-Abī ʻAlī Maskawayh, wa-Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī.Ḥāmid Ārḍāʼī va-Asmāʼ Asadī - 2023 - In Mohammed Ghaly (ed.), End-of-Life Care, Dying and Death in the Islamic Moral Tradition. Brill.
 13.  33
  J'bir Ibn Ḥayy'n. Contribution À l'Histoire des Idées Scientifiques Dans l'IslamMajmû' Ras''il Al-J'ḥiẓ. I. E., Hitherto Unedited Treatises by Abû 'Uṯm'n 'Amr B. Baḥr Al-J'ḥiẓJabir Ibn Hayyan. Contribution a l'Histoire des Idees Scientifiques Dans l'IslamMajmu' Rasa'il Al-Jahiz. I. E., Hitherto Unedited Treatises by Abu 'Utman 'Amr B. Bahr Al-Jahiz. [REVIEW]Franz Rosenthal, Paul Kraus, Muḥammad Ṭâhâ al-Ḥâjirî & Muhammad Taha al-Hajiri - 1945 - Journal of the American Oriental Society 65 (1):68.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  4
  Ümeyye B. Ebü’s-Salt’in Hayati Ve Tari̇hsel Tema Açisindan Şi̇i̇rleri̇ni̇n Tahli̇li̇.Mücahit Yüksel - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Câhiliye dönemi şiiri, İslâm tarihinin olaylarına ışık tutacak unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Kuşkusuz ki kimi şairler, gerek tanıklık ettikleri tarihî olayları gerek beslendikleri bazı kültürel unsurlar vasıtasıyla ulaştıkları bilgileri şiirlerine yansıtmaları sebebiyle bu alanda dikkat çekmiştir. Câhiliye ve İslâm dönemlerinde yaşamış önemli bir şair olan Ümeyye b. Ebü’s-Salt’ın şiirleri de bu açıdan incelemeye değer görülmektedir. Câhiliye döneminde hanif olarak yaşamasına rağmen İslâm davetine karşı olumsuz bir tavır sergileyen Ümeyye’nin şiirlerinde, başta itikad olmak üzere mehdiye, mersiye ve tarih gibi alanlarda birçok (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  13
  Ebûbekir B. El-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv Ve Konuları-Betimsel Ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  37
  Hanefî Mezhebi’Nin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer B. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):35-64.
  Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal yöntemi olup olmadığı tartışılagelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin etkisi çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeyl’in istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım tespitedilmiştir. Yaptığımız (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Kur’an’da Hz. Peygamber’e Hitap Formu: el-Ahz'b 33/1 Âyeti Örneği.Sabuhi Shahavatov - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):91-105.
  Literal olarak Hz. Peygamber’e yönelik kınayıcı ya da eleştirel dil kulla-nan Kur’an âyetlerinin yorumu klasik tefsirlerin yanı sıra çağdaş çalışmalarda da faklı açılardan ilgi konusu olmuştur. Hz. Peygamber ve diğer bazı peygamberler hakkındaki bu tür hitap formlarının yorumu hem ismetü’l-enbiyâ düşüncesi çerçevesinde hem de âyetlerin indiriliş koşullarındaki işlevsel gönderimleri açısından incelenebilir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’i muhatap alan bu âyetlerin bir tür kınama ihtiva edip etmediği, ihtiva ediyorsa bu hususun ismet anlayışıyla karşıtlık teşkil edip etmeyeceği tefsir ve kelam disiplinlerini ilgilendiren ortak araştırma (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  جهود مكي بن ابي طالب في علم القراءات.Abdullah Sawas - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):290-315.
  Allah katında en şerefli amellerden biri Kur’ân ilimleri hakkında araştırma yapmaktır. Özellikle Rasulullah’ın ashabına öğretmiş olduğu vahiy vecihlerinin lafızlarını nakletme olgusunu üstlenen kırâat ilmi hakkında araştırma yapmanın ayrı bir yeri vardır. Kur’ân-ı Kerim İslam şeriatının ilk kaynağı olduğundan dolayı geçmiş ve günümüz alimleri kendisiyle alakalı olan tefsir, kırâat, dil bilimi, i’râb ve benzeri ilimlere ehemmiyet vermişlerdir. Biz de bu çalışmamızda çeşitli islami ilimler hakkında ilim ehli zatlar arasındaki yüksek mevkii bulunan İmam Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Talib’i ele aldık. Kırâat, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  68
  The Paradoxes of Confirmation - a Survey.R. Swinburne - 1971 - American Philosophical Quarterly 8 (4):318 - 330.
  THE PARADOXES OF CONFIRMATION ARE CONSTITUTED BY THE CONTRADICTIONS ARISING FROM THE CONJUNCTION OF THREE PRINCIPLES OF CONFIRMATION - NICOD’S CRITERION, THE EQUIVALENCE CONDITION, AND WHAT THE PAPER CALLS THE SCIENTIFIC LAWS CONDITION. THE PAPER DISCUSSES IN DETAIL THE VARIOUS SOLUTIONS PROVIDED BY ABANDONING ONE OF THE PRINCIPLES. IN THE END IT FINDS NICOD’S CRITERION FALSE, BUT FINDS THE EXPLANATIONS GIVEN BY H.G. ALEXANDER AND OTHERS OF WHY NICOD’S CRITERION IS FALSE THEMSELVES UNSATISFACTORY. IT THEN PROVIDES A MORE ADEQUATE ACCOUNT (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 20.  5
  Çağının Tanığı Olarak Abb'sî Saray Tabipleri.Selahattin Polatoğlu - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):208-232.
  İlimler, sanatlar ve mesleklerin mazisi tarihe konu olduğu gibi, tarih de farklı sahalara mensup kimseler tarafından kaleme alınmıştır. İslam toplumunda 3./9. yüzyıldan itibaren tıp ve tabipler tarihine dair eserler yazılmaya başlamıştır. Öte yandan, tabiplerin de çağının tanığı olarak tarih yazdıklarını görmekteyiz. İslam dünyasında tabiplerin tarih yazıcılığının ilk örneklerine Abbâsî Devleti’nde rastlamaktayız. Saray tabipleri halifelerin ve devlet ricalinin tedavisiyle vazifeli iken, aynı zamanda siyasi ve toplumsal hadiselere de bizzat yakından şahit olmuşlardır. Bu tabiplerden bazıları gördüklerini rivayet ederek tarih yazımına dolaylı yoldan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Rāmāyaṇa Meṃ Nirūpita Vālmīki-Darśana: Svarūpa-Viśleshaṇa.Nandakumāra Miśra - 2022
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  9
  Cvcvta Ab Rationibvs Neronis Avgvsti: A Joke at Nero's Expense?Shushma Malik - 2019 - Classical Quarterly 69 (2):783-792.
  On the outside wall and in the vestibule of the ‘House of Publius Paquius Proculus’ in Pompeii three graffiti containing the name Cucuta can be found. The first simply readsCucuta. The second tells us that Cucuta was an attendant of the Emperor Nero :Cu | Cucuta Ner.From the third we learn that Cucuta was a financial secretary of Nero :Cucuta ab ra[t]ioni[b]us | Neronis Augusti. While the meaning and significance of these graffiti may seem apparent—that one of Nero's attendants scratched (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  9
  Kazvi̇n’İn Fethi̇, İslâmlaşmasi Ve IV/X. Asrin Sonuna Kadar Şehi̇rdeki̇ İslam Kültür Ve Medeni̇yeti̇ni̇n Geli̇şmesi̇ndeki̇ Ana Unsurlar.Hilal Tüfenk - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):183-205.
  İran’ın kuzeybatısında İslam coğrafya âlimlerinin Cibâl olarak tavsif ettikleri bölgede Sâsânîler döneminde kurulan Kazvin, İslâm orduları tarafından bölgede ele geçirilen ilk İran şehirlerinden biri olmuştur. Kuruluşundan itibaren Deylem cihetine yönelik saldırılarda askerî karargâh amaçlı kullanılan kent, İslâm fetihleriyle de bu hüviyetini korumuştur. Halkın İslâm’ı benimsemesinin zamanı ve niteliği hususunda ihtilaflar olmakla birlikte Kazvin'de kısa süre içinde İslâmlaşma tamamlanmıştı. Garnizon kent olmasından kaynaklı iskân ettirilen Arap askerler, diğer beldelerden sınıra cihada gelen Müslümanlar, âlimler ve şehre ayrı imtiyazlarda bulunan halifeler sebebiyle şehir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Tasavvufta Tahta Kiliç Semboli̇zmi̇.Abdurrahim Alkiş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):99-126.
  Tasavvuf erbâbı tabîatleri gereği mâddî unsurlardan ziyâde mânevî değerleri muhafaza etmeye ve geliştirmeye çalışırlar. Fakat tasavvufî çevrelerin sosyal bir yapıya bürünmeleriyle berâber düşüncelerini ve değerlerini sembolize etmek için mâddî bir kısım edevât da kullanmışlardır. Bunların başında keşkül, teber, tahta kılıç, asâ, gül, hırka gibi unsular gelir. Bu çalışmamızda dervîşlerin kullandıkları mâddî edevâttan birisi olan tahta kılıç ve ifâde ettiği mânâlara bakacağız ve örnekler üzerinden tahlîl etmeye çalışacağız. Tasavvuf ehli tahta kılıç ile ilgili bir hadîs-i şerîfden yola çıkarak mânevî bir disiplin, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Democracia, participación Y representación: Presentación.Pedro Mercado Pacheco - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:7-10.
  Cuand o l a edició n d e est e númer o d e lo s Anale s d e l a Cáted r a F r ancisc o Suá r ez estab a a punt o d e ce r rars e no s so r prendi ó e l f allecimient o d e fo r m a repentin a e inesperad a d e Nicolá s Lópe z Calera , Directo r d e est a pu b (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Üniversite Öğrencilerinin Tasavvuf, Tarikat ve Rabıta Olgusuna Bakışı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği.Ramazan Akkir - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1273-1298.
  İslam'daki manevi hayatın ve ahlaki değerlerin ismi olan tasavvuf, İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yerel ve evrensel birçok unsuru içinde barındıran bu akım, dinin maneviyat boyutunu ön olanda tutar. İslam toplumu, ruhi ve manevi değerlerin birçoğunu tasavvufa ve onun kurumsal ifadesi olan tarikatlara borçlu olduğu görülmektedir. Tasavvufun en önemli özelliklerinde birisi, bireyin gündelik hayatının akışına müdahil olmasıdır. Dinin bireyin dünyasına nüfuzu anlamına gelen dindarlık ise bireyin günlük dünyasının duygusal yönlerinde Sufizmin etkisiyle güçlü değişiklikler meydana getirmektedir. Bununla beraber tasavvuf, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Nicolás López calera, in memoriam.El Consejo de Redacción - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:261-262.
  Cuand o l a edició n d e est e númer o d e lo s Anale s d e l a Cáted r a F r ancisc o Suá r e z estab a a punt o d e ce r rars e no s so r prendi ó e l f allecimient o d e fo r m a repentina e inesperad a d e Nicolá s Lópe z Calera , Directo r d e est a pu b (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ceticismo de Hume através do Empirismo Transcendental de Deleuze: disjunção inclusiva e sujeito empírico.Hélio Rebello Cardoso Jr - 2008 - Doispontos 5 (1).
  re s u m o O pre s e nte artigo se inic ia com uma cláusula interna à filosof ia de l e u z e a na, a de que todo pens a me nto pode ser carc t e r i z a do pelo grau de ima n ê nc ia que o me s mo realiza. O pens a me nto de Hu me, como “e m p i r i s mo superior”, segundo ex (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ceticismo de Hume através do Empirismo Transcendental de Deleuze: disjunção inclusiva e sujeito empírico.Hélio Rebello Cardoso Jr - 2008 - Dois Pontos 5 (1).
  re s u m o O pre s e nte artigo se inic ia com uma cláusula interna à filosof ia de l e u z e a na, a de que todo pens a me nto pode ser carc t e r i z a do pelo grau de ima n ê nc ia que o me s mo realiza. O pens a me nto de Hu me, como “e m p i r i s mo superior”, segundo ex (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  15
  Moral Luck.B. A. O. Williams & T. Nagel - 1976 - Aristotelian Society Supplementary Volume 50 (1):115-152.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   485 citations  
 31.  12
  Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Ahmed el-Behlûl ve Hz. Peygamber’e Methiyelerinde Muhteva.Ahmet ŞEN - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):837-870.
  17. yy. da Osmanlıların bir eyaleti olan Trablusgarb’da doğup büyüyen Ahmed b. Huseyn el-Behlûl, Mısır’ın önemli ilim adamlarından eğitim almış sonra memleketine dönmüştür. Osmanlı dönemi şairi Ahmed el-Behlûl, şairlik yönünün yanı sıra Akâid sahasında Durretu’l-‘Akâi’d, Fıkıh sahasında el-Mu‘ayyene ve el-‘Izziyye ve Arap Dili ve Edebiyatı sahasında el-Makâmetu’l-Vitriyye gibi eserleri telif ederek çeşitli sahalarla ilgilenmiş bir âlimdir. Behlûl, ed-Durru’l-Asfâ ve’z-Zebercedu’l-Musaffâ fî Medhi’l-Mustafâ ismiyle meşhur divânını tamamıyla Hz. Muhammed’i medhe tahsis etmiştir. Başta Libya olmak üzere Kuzey Afrika’da meşhur olan Divan, Kâdî ‘İyâz’ın (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  10
  John rawls: a liberdade dos antigos ea liberdade dos modernos-pressupostos da justificação coerentista.Elnora Gondim - 2010 - Discusiones Filosóficas 11 (17):151-165.
  A ênfase na liberdade individual e nai gual dade de todos os ci dadãos vi stanos dois princípios de justiça rawlsianosfaz com que a j ustiça como eqüidadeefetue uma articulação entre a liberdadeindividual e a coletiva explicitamente vistanas duas faculdades morais contidas naconcepção de pessoa da teoria rawlsiana,isto é, na idéia de racionalidade e naconcepção de razoabilidade. Portanto,de s t a ma n e i r a , Ra wl s e l a b o r a u maarticulação entre (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Sistema e subjetividade: o si estóico dos modernos.Laurent Jaffro - 2008 - Dois Pontos 5 (1).
  resumo Esse artigo investiga a leitura que Shaftesbury fez de Marco Aurélio, a fim de comparar a visão estóica da individual ida de e da ide nt ida de pessoal com o conceito lockia no de “self” e, de ma ne i ra mais ge ral, com os mo dos pelos quais a filosofia mo de rna entendeu o si-me s mo. A ênfase recai sobre a conexão int r í nseca ent re sistema e s u b j e (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Moral Luck.B. A. O. Williams & T. Nagel - 1976 - Aristotelian Society Supplementary Volume 50:115 - 151.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   363 citations  
 35. Responses to My Critics: TalisseRobert B.Pragmatist Philosophy of Democracy.Robert B. Talisse - 2009 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 45 (1):90-108.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  29
  [Letter From B. M. Laing].B. M. Laing - 1932 - Philosophy 7 (27):374-374.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 37.  19
  Oleg B. Zaslavskii. The Little in a Non-Euclidean World: On the Artistic Space in Tom Stoppard's Film and Play “Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”. Abstract. [REVIEW]Oleg B. Zaslavskii - 2005 - Sign Systems Studies 33 (2):343-343.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  27
  Tracheotomy and Children with Spinal Muscular Atrophy Type 1: Ethical Considerations in the French Context.Brigitte Rul, Franco Carnevale, Brigitte Estournet, Michèle Rudler & Christian Hervé - 2012 - Nursing Ethics 19 (3):408-418.
  Spinal muscular atrophy (SMA) type 1 is a genetic neuromuscular disease in children that leads to degeneration of spinal cord motor neurons. This sometimes results in severe muscular paralysis requiring mechanical ventilation to sustain the child’s life. The onset of SMA type 1, the most severe form of the disease, is during the first year of life. These children become severely paralysed, but retain their intellectual capacity. Ethical concerns arise when mechanical ventilation becomes necessary for survival. When professionals assess the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Last Judgment: The Visionary Biology of J. B. S. Haldane. [REVIEW]Mark B. Adams - 2000 - Journal of the History of Biology 33 (3):457 - 491.
  This paper seeks to reinterpret the life and work of J. B. S. Haldane by focusing on an illuminating but largely ignored essay he published in 1927, "The Last Judgment" -- the sequel to his better known work, "Daedalus" (1924). This astonishing essay expresses a vision of the human future over the next 40,000,000 years, one that revises and updates Wellsian futurism with the long range implications of the "new biology" for human destiny. That vision served as a kind of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 40.  23
  Malina, B J & Neyrey, J H - Portraits of Paul: An Archaeology of Ancient Personality.B. J. Malina & J. H. Neyrey - 1998 - HTS Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. B. Magnus, "Nietzsche's Existential Imperative". [REVIEW]D. B. Allison - 1980 - Man and World 13 (3):466.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. B. BAERTSCHI, FR. AZOUVI: "Maine de Biran et la Suisse". [REVIEW]B. Baertschi - 1986 - Revue de Théologie Et de Philosophie 118:106.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. ELLIS, B. "Rational Belief Systems". [REVIEW]B. Carr - 1981 - Mind 90:457.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. B. Referate Uber Fremdsprachige Neuerscheinungen-Enabling Social Europe.B. V. Maydell, K. Borchardt, K. D. Henke, R. Leitner & Simon Derpmann - 2006 - Philosophischer Literaturanzeiger 59 (3):303.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. HART, B. -The Psychology of Insanity. [REVIEW]B. Muscio - 1913 - Mind 22:410.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Traditions of Science: Cross-Cultural Perspectives: Essays in Honour of B.V. Subbarayappa.B. V. Subbarayappa, Purusottama Bilimoria & Melukote K. Sridhar (eds.) - 2007 - Munshiram Manoharlal Publishers.
  Illustrations: 13 B/w & 1 Colour Illustrations Description: The frontiers of Traditional Knowledge and Science have long attracted the minds of scientists, theologians, intellectuals and students, who have been arguing both their similarities and dissimilarities, apparent contradictions, and the possibility of an ultimate harmony between the two. In ancient and medieval India - as in much of the Non-Western world - there was only one word for tradition and science, namely, vidya. Vidya encompassed what in the modern historically-sensitive inquiries is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  92
  To B or Not to B: A Pheromone-Binding Protein Regulates Colony Social Organization in Fire Ants.Michael J. B. Krieger - 2005 - Bioessays 27 (1):91-99.
  A major distinction in the social organization of ant societies is the number of reproductive queens that reside in a single colony. The fire ant Solenopsis invicta exists in two distinct social forms, one with colonies headed by a single reproductive queen and the other containing several to hundreds of egg‐laying queens. This variation in social organization has been shown to be associated with genotypes at the gene Gp‐9. Specifically, single‐queen colonies have only the B allelic variant of this gene, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Robert B Brandom, Making It Explicit; John McDowell, Mind and World.B. Harrison - 1996 - Philosophical Investigations 19:345-352.
 49.  10
  Frank B. Cannonito. Hierarchies of Computable Groups and the Word Problem. The Journal of Symbolic Logic, Vol. 31 , Pp. 376–392.B. H. Mayoh - 1968 - Journal of Symbolic Logic 33 (1):121.
 50.  12
  ELLIS, B., "Rational Belief Systems".B. Skyrms - 1980 - Australasian Journal of Philosophy 58:66.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000