Results for 'Bu��ra Arslan Me��i��n'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Kazvi̇n’İn Fethi̇, İslâmlaşmasi Ve IV/X. Asrin Sonuna Kadar Şehi̇rdeki̇ İslam Kültür Ve Medeni̇yeti̇ni̇n Geli̇şmesi̇ndeki̇ Ana Unsurlar.Hilal Tüfenk - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):183-205.
  İran’ın kuzeybatısında İslam coğrafya âlimlerinin Cibâl olarak tavsif ettikleri bölgede Sâsânîler döneminde kurulan Kazvin, İslâm orduları tarafından bölgede ele geçirilen ilk İran şehirlerinden biri olmuştur. Kuruluşundan itibaren Deylem cihetine yönelik saldırılarda askerî karargâh amaçlı kullanılan kent, İslâm fetihleriyle de bu hüviyetini korumuştur. Halkın İslâm’ı benimsemesinin zamanı ve niteliği hususunda ihtilaflar olmakla birlikte Kazvin'de kısa süre içinde İslâmlaşma tamamlanmıştı. Garnizon kent olmasından kaynaklı iskân ettirilen Arap askerler, diğer beldelerden sınıra cihada gelen Müslümanlar, âlimler ve şehre ayrı imtiyazlarda bulunan halifeler sebebiyle şehir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Mütenebbî’Ni̇n (Öl. 354/965) Şi̇i̇rleri̇nde Savaş Unsurlarina Ai̇t Tasvi̇rler.Adnan Arslan - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):127-145.
  Şiir denilen edebi türün can damarı duygulardır ve korku, ümit, neşe, üzüntü gibi pek çok duygunun en yoğun yaşandığı zemin de savaş meydanlarıdır. Bu yüzden yazılı ilk edebi metinler savaş ve kahramanlıkları anlatan destanlar olmuştur. Klasik Arap şiirinin pişdar isimlerinden olan Mütenebbî, pek çok edebi mahareti içerisinde savaşa ait unsurların tasvirlerdeki başarısı ile Arap şiir eleştirmenleri tarafından takdir edilmiştir. Şair çoğu kez övdüğü kimlerin savaşlardaki heybeti, atlarının ihtişamı, kılıç, mızrak ve ok gibi silah araçlarının öldürücülüğü vb. hususlarda tasvirlerde bulunmuştur. Şairin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Nahi̇vden Di̇lbi̇li̇me, Temmam Hassan'in Nahvi̇n İhyasina Yöneli̇k Görüşleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇.Hüseyin Araz - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):71-96.
  Klasik erken Arap edebiyatı tarihine ilişkin kısa bir değerlendirmenin ardından nahiv ile dilbilim karşılaştırılması, nahivden dilbilime intikali ile yaşanan Arap dilindeki değişim, Arap dilini ortaya çıkaran sebepler ve dayanaklarına değinildi. Bu sebepler ulusal, siyasi ve toplumsal sebeplerdir. Ulusal sebeplerde ele alınan konular, Arap dilinin gelişme dönemde hâkim olan kültürel ortamın dikkate alınarak geliştiği yönündedir. Siyasi sebeplerde ise Basra dil okulu ile Kûfe dil okulunun nahivci ve dilcileri arasındaki şiddetli nahiv tartışmalarının, hicri II. yüzyılın sonralarında özellikle Kûfe ve Basra’dan nahiv bilginlerinin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Sûrn'me-i Vehbî'de Yazınsal Dilin Özellikleri ve Toplumsal Zümrelerin Bu Dil Üzerindeki Etkileri.Banu Durgunay - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):465-465.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Bah'rî, Fetihn'me-I Üngürüs Adlı Eseri Ve Bu Eserden Hareketle Macaristan Fethinin Edebi-Tarihi Üslu.Ahmet Çolak - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):373-373.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Ümeyye B. Ebü’s-Salt’in Hayati Ve Tari̇hsel Tema Açisindan Şi̇i̇rleri̇ni̇n Tahli̇li̇.Mücahit Yüksel - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Câhiliye dönemi şiiri, İslâm tarihinin olaylarına ışık tutacak unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Kuşkusuz ki kimi şairler, gerek tanıklık ettikleri tarihî olayları gerek beslendikleri bazı kültürel unsurlar vasıtasıyla ulaştıkları bilgileri şiirlerine yansıtmaları sebebiyle bu alanda dikkat çekmiştir. Câhiliye ve İslâm dönemlerinde yaşamış önemli bir şair olan Ümeyye b. Ebü’s-Salt’ın şiirleri de bu açıdan incelemeye değer görülmektedir. Câhiliye döneminde hanif olarak yaşamasına rağmen İslâm davetine karşı olumsuz bir tavır sergileyen Ümeyye’nin şiirlerinde, başta itikad olmak üzere mehdiye, mersiye ve tarih gibi alanlarda birçok (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Hans-Georg gadamer'i̇n ardindan (nach Hans-Georg gadamer).Arslan Topakkaya - 2008 - Ethos(misc.) 1:4.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Mîz'n-N'me-I Şu’Ar': The Work of Es-Seyyid Hüseyin Hüsnî Burdurî on Arud.Şener Demi̇rel - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:367-402.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Etkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi.Alper Yavuz - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 1 (1):1-14.
  Öz: Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu olgu etkileşime gerek olmadan da açıklanabilir. Camp'in tersine, olarak-görme etkisinin metafor için özsel olmadığını savunacağım. Bunların yanı sıra Camp'in metafor kuramının kimi değillenmiş metafor (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Kur’'n Yorumunda Fasıl ve Vasıl.Avnullah Enes Ateş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1073-1105.
  Arap dili ve belâgati Kur’ân’ın doğru anlaşılması ve yorumlanmasında en önemli etkenlerdendir. Apaçık Arapça olarak inen Kur’ân bu dilin en beliğ ve fasih kullanımlarını içerisinde barındırmaktadır. Dili ve kullanımları bilinmeyen bir kitabın doğru anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle Kur’ân’ın doğru anlaşılıp yorumlanması adına birçok çalışma Arap Dili ve Belâgati konularına tahsis edilmiştir. Bu çalışma belâgat ilminin me‛ânî başlığı altında ele alınan fasıl ve vasıl konusunu Kur’ân yorumuna etkisi açısından inceleyecektir. Ardı sıra gelen cümlelerin birbirleriyle ilişkisini konu edinen fasıl ve vasıl, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Abdullah B. Mes'ud Ve Kiraati.Cemil KÜÇÜK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):40-59.
  Özet Hz. Peygamber’in her hâlini bizzat müşahede edecek kadar yakın ve Kur’ân’ın ilk muhatapları olan sahabe neslinin örnek hayatı ve ilmi kişilikleri hakkında çalışmak, bilgi edinmek, Kur’ân’ı ve Rasûlullah’ı doğru anlamanın temel yöntemini teşkil eder. Abdullah ibn Mes’ûd, ilmi yönden zengin birikime sahip ve yaşantısı bakımından farklı bir kişiliği vardır. Müslüman olduktan sonra Rasulullah’ın yanından hiç ayrılmayan, her türlü hizmetinde bulunan, öyleki ehl-i beytten fark edilmeyecek kadar O’na yakın olan İbn Mesʿud, aynı zamanda hemen hemen bütün savaşlarda Rasulullah’ın yanında bulunmaktan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Çağının Tanığı Olarak Abb'sî Saray Tabipleri.Selahattin Polatoğlu - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):208-232.
  İlimler, sanatlar ve mesleklerin mazisi tarihe konu olduğu gibi, tarih de farklı sahalara mensup kimseler tarafından kaleme alınmıştır. İslam toplumunda 3./9. yüzyıldan itibaren tıp ve tabipler tarihine dair eserler yazılmaya başlamıştır. Öte yandan, tabiplerin de çağının tanığı olarak tarih yazdıklarını görmekteyiz. İslam dünyasında tabiplerin tarih yazıcılığının ilk örneklerine Abbâsî Devleti’nde rastlamaktayız. Saray tabipleri halifelerin ve devlet ricalinin tedavisiyle vazifeli iken, aynı zamanda siyasi ve toplumsal hadiselere de bizzat yakından şahit olmuşlardır. Bu tabiplerden bazıları gördüklerini rivayet ederek tarih yazımına dolaylı yoldan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  One of Unknown Works Written in Old Anatolian Turkish Period: N'me-I Mahşer.M. Fatih Köksal - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:249-291.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Ris'le-I C'me-Şûy-N'me.Serdal Kara - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1537-1537.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  Muhammed Hamidullah’In Aziz Kur’an Adlı Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Selim Ayday - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):1-25.
  Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bugüne hem muhtevası hem de üslubuyla gerek inananların gerekse inanmayanların hep ilgisini çekmiştir. Bu ilgi zamanla onun başka dillere tercümesini beraberinde getirmiştir. Bu tercüme faaliyetleri aynı şekilde hem Müslümanlar hem de Gayr-i Müslimler tarafından yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in kendine has ve tarih boyunca benzerinin getirilemediği eşsiz bir üslubu vardır. Onun üslubunun eşsiz olması aynı zamanda başka dillere tercümesini de zorlaştırmaktadır. Ancak Kur’an hitabının tüm insanlara yönelik olması onun başka dillere tercümesini de zorunlu kılmıştır. Bugüne kadar farklı dillere (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Hadislerde Yevm-i Şek (Şek Günü) Orucu.Fatih Mehmet Yilmaz - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):107-132.
  İslâm’da emredilen ve tavsiye edilen oruçların yanı sıra belirli zaman ve durumlarda yasaklanmış veya tutulması hoş karşılanmamış oruçlar da söz konusu olmuştur. Ramazan ayının başladığına hükmedilemediği şâban ayının otuzuncu günü orucu da bunlardan birisidir. Hz. Peygamber, Allah Teâlâ’nın hilâlleri insanların vakitleri ayarlamaları için tahsis ettiğinden bahsetmiş, prensip olarak hilâlin görülmesi ile oruca başlanılmasını, havanın bulutlu olması durumunda ise herhangi bir şüphenin meydana gelmemesi için ayın miktarının takdir/hesap edilmesini istemiştir. Buna rağmen şek günü tutulacak/tutulan oruçla ile ilgili birbirinden farklı rivayetler varid (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Mezhepleri̇n Haber-İ Vâhi̇d İle Amel Etmek İçi̇n Beni̇msedi̇kleri̇ Şartlar Ve Bu Şartlarin Hükümlere Etki̇si̇ -Ki̇tâbu’L-Cenâi̇z Özeli̇nde-.Tacettin ÇETİNTÜRK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):60-83.
  Fıkıh literatüründe sünnet önemli bir yere sahiptir. Çünkü fıkhın temeli Hz. Peygamber tarafından atılmış ve fıkhın gayesini en iyi bilen ve uygulayan kendisi olmuştur. Bu sebeple şer’î amelî konularda hüküm istinbatı için müctehid imamlar, Kur’an’dan sonra sünnete başvurmuşlardır. Bununla birlikte müctehid imamlar, Hz. Peygamber’den gelen rivayetlerin bazılarını kabul ve onlarla amel etmede görüş ayrılıkları yaşamışlardır. Görüş ayrılıklarının temelinde ise sünnetin ekseriyetini teşkil eden haber-i vâhid vardır. Çünkü haber-i vâhid yapısal açıdan yalan, yanlışlık ve vehm ihtimali bulundurması yanında doğruluğu zan ile (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sāṅkhyasūtram: Vijñānabhikṣubhāṣyānvitaṃ: Saṭīkatattvasamāsasūtra-Sāṅkhyasāra-Sametam: Sāṅkhyasūtrānuvāda-Śabdānukramaṇī-Ṭippaṇyādi-Yutam. Kapila - 1966 - Bhāratīya Vidyā Prakāśana.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  15
  Firdevsî-İ Rûmî And Terceme-İ C'meşûy-N'me.Sezer Özyaşamiş Şakar - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:723-730.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Mabādiʼ Al-Jism Al-Ṭabīʻī Fī Falsafat Ṣadr Al-Dīn Al-Shīrāzī.Aḥlām Mujallī Shiblī - 2022 - Dimashq: Tammūz Dīmūzī, Ṭibāʻah, Nashr, Tawzīʻ.
 23.  9
  Using EELS to Observe Composition and Electronic Structure Variations at Dislocation Cores in GaN.I. Arslan#, A. Bleloch, E. A. Stach, S. Ogut & N. D. Browning - 2006 - Philosophical Magazine 86 (29-31):4727-4746.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Felsefeci̇leri̇mi̇z i̇çi̇n yayimlanan armağan ki̇taplari konusunda bi̇r kaynakça denemesi̇‹*›.Arslan Kaynardağ & Bedrettin Cömert Armağanı - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 105.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  İmam Zeynulâbi̇dîn’İn Es-Sahîfetu’s-Seccâdi̇yye İsi̇mli̇ Eseri̇ Etrafinda Geli̇şen Edebi̇yat.Cumali Çakmak & Abdulhadi Ti̇murtaş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):1-22.
  Şia anlayışında dördüncü imam olarak kabul edilen Ali b. Huseyn Zeynulabidîn’in yazdığı iddia edilen es-Sahifetu’s-Seccadiyye isimli dua konulu eser, Şia âleminde Kur’an-ı Kerîm ve Hz. Ali’ye atf edilen Nehcu’l-Belağa kitabından sonra gelen üçüncü önemli kitaptır. Toplam 54 dua metninden oluşan bu eser, sadece bir dua kitabı olarak ele alınmamış aynı zamanda ahlak, akide, fıkıh, sosyoloji, psikoloji ve edebiyat alanlarına da kaynaklık etmiştir. Eser üzerine onlarca şerh, haşiye, makale, akademik araştırmalar yapılmış ve eser, Türkçe, İngilizce, Farsça, Urduca gibi birçok dile çevrilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Ahl'kî Özdenetim Duygusu Olarak Pişmanlığın Mahiyeti.Muhammet Caner Ilgaroğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Duygular; insanın epistemik, etik ve estetik yönleriyle doğrudan ilişkili varoluşsal özniteliklerdir. İnsan anlam-lı, değerli ve güzel bir hayat kurarken akılla birlikte duygulardan motivasyon almaktadır. Duygular, çok fonk-siyonlu yapısıyla insanın niyet, tutum, tavır ve eylemlerini belirleme, harekete geçirme, yönlendirme, etkile-me, dönüştürme, frenleme ve bazen de manipüle etme araçlarıdır. Bu nedenle ahlak başta olmak üzere insan eylemlerini problem edinen her araştırma, duyguları ele almak durumun¬dadır. İnsanı tam anlamıyla tanıma-nın yolu, pratik yaşantısı içerisinde ortaya çıkan duygusallığını anlamaktan geçer. Dolayısıyla teorik olanın durağanlığı ile (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  33
  J'bir Ibn Ḥayy'n. Contribution À l'Histoire des Idées Scientifiques Dans l'IslamMajmû' Ras''il Al-J'ḥiẓ. I. E., Hitherto Unedited Treatises by Abû 'Uṯm'n 'Amr B. Baḥr Al-J'ḥiẓJabir Ibn Hayyan. Contribution a l'Histoire des Idees Scientifiques Dans l'IslamMajmu' Rasa'il Al-Jahiz. I. E., Hitherto Unedited Treatises by Abu 'Utman 'Amr B. Bahr Al-Jahiz. [REVIEW]Franz Rosenthal, Paul Kraus, Muḥammad Ṭâhâ al-Ḥâjirî & Muhammad Taha al-Hajiri - 1945 - Journal of the American Oriental Society 65 (1):68.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Grub Mthaʼi Rnam Gźag Gsal Bar Bśad Pa Thub Bstan Rin Po Che Gsal Baʼi Sgron Me Bźugs So. Blo-bzaṅ-nor-bu - 2006 - Bod-Ljoṅs Mi Dmaṅs Dpe Skrun Khaṅ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  13
  Ebûbekir B. El-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv Ve Konuları-Betimsel Ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  15
  Tecvîd Eğitim-Öğretiminde Manzûm Eser Yazma Geleneğine Bir Örnek: Şeyhî’nin Nazmu’l-Ehemm’i.Oğuz Yilmaz - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1051-1116.
  İslamî ilimlerin eğitim-öğretiminde şiir kullanımının Türk İslam Edebiyatında bir geleneği temsil ettiği söylenebilir. Nitekim ta‘lîm için siyer, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf vb. İslamî ilimlerin konularına dair mensûr olduğu gibi manzûm eserler de telif edilmiştir. Bu durum ise Türk Edebiyatında el-esmâü’l-hüsnâ, siyer, kırk hadîs, akâidnâme gibi bazı manzûm türlerin doğmasını sağlamıştır. Bilinebilen eser sayısı itibariyle Türkçe manzûm tecvîdler de bu türler arasına girmeye aday niteliktedir. Bu bağlamda çalışma; Türkçe manzûm tecvîd müelliflerinden biri olan Şeyhî’nin hayatını ve “Nazmu’l-Ehem fî İlmi’t-Tecvîdi’l-Elzem” adlı eserini (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Kur’'n’da ra-ka-be (رقب) Kökü Ve Rakîb (رقيب) Kelimesinin Anlam Sahası.Lokman Bedi̇r & Kerim Özmen - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):333-374.
  Kur’an’ın kendine has birbiriyle irtibatlı kelimeler dünyası bulunmakta-dır. Doğru bir Allah tasavvuru, Allah-âlem, Allah-kul, âlem-kul ilişkisinin nasıl olması gerektiği bu kelime dünyası tarafından anlatılmaktadır. Bu nok-tada Kur’an’da herhangi bir konu anlatılırken aralarında sıkı irtibat olan kelime grupları kullanılmıştır. Örneğin Allah Kur’ân’da kendisini, Rakîb, Alîm, Basîr, Habîr, Latîf vb. lafızlarla insanın idrakine yansıtmakta ve böylece doğru bir Allah Tasavvuru oluşmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle ra-ka-be /رقب kökünün etimolojisi üzerinde durulacaktır. Zira bir kelimenin dildeki asli anlamı ve türevleriyle beraber sonradan kazandığı anlamların (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  İmam Eş’Ari̇’Ni̇n İman Ri̇salesi̇.Mehmet Keski̇n - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):23-47.
  İslam Düşünce Tarihinin en büyük ekolu olan Eş’arilik, şüphesiz imamı ve kurucusu olarak kabul edilen İmam Eş’arî’nin fikrilerinin temel alındığı bir mezheptir. Eş’arî’nin inanca dair düşünceleri içinde en dikkati çekenlerden biri de iman konusundaki görüşleri oluşturmaktadır. Ona has iman görüşü İslam düşüncesindeki iman anlayışları içinde farklı bir yere sahiptir. Bu çalışmada bu farklılıklar öne çıkarılarak İslam Mezheplerinin temel ayrılık noktalarından biri olan iman konusuna Eş’arî’nin bakışı ve onun bu konu ile ilgili telif ettiği İman Risalesi ele alınmıştır. İmam Eş’arî yüzden (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Taşlıcalı Yahy' Bey'in Divanı'nda Nasihatname Türünde Yazılmış Şiirler Ve Bu Şiirlerin Konuları, Dil.İbrahim Gülteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1525-1525.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. El Fracaso Ontologico Del Yo Trascendental in Homenaji a Mons. Dr. Octavio N. Derisi En Sus Ochenta Anos (Vol I).Me Sacchi - 1987 - Sapientia 42 (165-166):327-344.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  5
  Yakın Anlamlı Lafızların Me'llerdeki Tercümeleri.Haşim Özdaş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):765-796.
  Birçok dilbilimci, birden fazla lafzın aynı anlamda kullanılması şeklinde tarif edilen müterâdif lafızların mevcudiyetini dilin zenginliği olarak kabul ederken; diğer bazıları, buna karşı çıkmışlardır. Bu iki yaklaşıma karşın diğer bazıları ise, terâdüfün az sayıda da olsa Arap dilinde var olduğunu ifade etmişlerdir. Bu hususla bağlantılı olarak müterâdif lafızların varlığını savunan bazı âlimler, bunun Kur’ân-ı Kerim’de de yer aldığını savunurken; eşanlamlı lafızların varlığına karşı çıkanlar ise, bunun Kur’ân’da da yer almadığını beyan etmişlerdir. Dolayısıyla terâdüf olgusunu kabul etmeyenlere göre, tek bir anlamın (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Hatt'bî ve Rumm'nî’nin Gözünden Kur’'n’ın Kelime Seçimindeki İ’c'zı.Adnan Arslan - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):95-113.
  Some of the works written on the i’jaaz as an independent research field are pioneers in that they are among the firsts. Two of them belong to Hattâbî and Rummânî. In Arabic, there are many closely related words that are in a pattern with each other. Choosing the most appropriate of these words according to the addressee and context is an important criterion that determines the quality of the literature. This virtue is at the miracle level in the Quran. Hattâbî (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  63
  A L a N T U R I N.Andrew Hodges - manuscript
  The text on this website is copyright in the same way as any other publication. It is of course legitimate to make small quotations from it. A link to this site should then be put in to acknowledge the origin of quoted text. For any more substantial use of the material on this site you should ask permission from me. You should also ask my permission to use any of the graphic icons or the images which are marked as being (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  A Work Presented To I. Ahmed About The Nûr-I Muhammedî: Nûr-N'me.Mücahit KAÇAR - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. “Aging Means to Me… That I Feel Lonely More Often”? An Experimental Study on the Effects of Age Simulation Regarding Views on Aging.Laura I. Schmidt, Anna Schlomann, Thomas Gerhardy & Hans-Werner Wahl - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Over the last decades, educational programs involving age simulation suits emerged with the ambition to further the understanding of age-related loss experiences, enhance empathy and reduce negative attitudes toward older adults in healthcare settings and in younger age groups at large. However, the impact of such “instant aging” interventions on individuals’ personal views on aging have not been studied yet. The aim of the current study is to address possible effects of ASS interventions on multiple outcomes related to views on (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Naḥwa Niẓām Maʻrifī Islāmī: Aʻmāl Al-Ḥalaqah Al-Dirāsīyah Allatī ʻuqidati Fī ʻammān / Al-Urdun Yawmay 10-11 Ḥazīrān (Yūniyū) 1998m. [REVIEW]Fatḥī Ḥasan Malkāwī (ed.) - 2000 - Al-Maʻhad Al-ʻālamī Lil-Fikr Al-Islāmī/Maktab Al-Urdun.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Bi̇r kavramin anali̇zi̇: Hadi̇s i̇li̇mleri̇ açisindan “sâhi̇bu hadi̇s”.Sezai Engi̇n - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:57-85.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  86
  Ai, Me and Lewis (Abelian Implication, Material Equivalence and C I Lewis 1920).Robert K. Meyer - 2008 - Journal of Philosophical Logic 37 (2):169 - 181.
  C I Lewis showed up Down Under in 2005, in e-mails initiated by Allen Hazen of Melbourne. Their topic was the system Hazen called FL (a Funny Logic), axiomatized in passing in Lewis 1921. I show that FL is the system MEN of material equivalence with negation. But negation plays no special role in MEN. Symbolizing equivalence with → and defining ∼A inferentially as A→f, the theorems of MEN are just those of the underlying theory ME of pure material equivalence. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Part II. End-of-Life Care in Islamic Studies: 3. Muqārabāt falsafīyah akhlāqīyah li-rihāb al-mawt fī al-ḥaḍārah al-Islāmīyah: dirāsat ārāʼ Muḥammad ibn Zakarīyā al-Rāzī, wa-Abī ʻAlī Maskawayh, wa-Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī.Ḥāmid Ārḍāʼī va-Asmāʼ Asadī - 2023 - In Mohammed Ghaly (ed.), End-of-Life Care, Dying and Death in the Islamic Moral Tradition. Brill.
 44. Kültürlerarasi İleti̇şi̇me Gi̇den Bi̇r Yol.Yabanci Di̇l Öğreti̇mi̇ - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 312.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  3
  Patrik I. Bartholomeos, Sırla Yüz Yüze Günümüzün Gözüyle Ortodoksluğa Bakış, İstos Yayın, İstanbul, Haziran 2016, 284 s. [REVIEW]Salih İNCİ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1419-1426.
  Bu çalışmada PATRİK I. BARTHOLOMEOS'un, Sırla Yüz Yüze Günümüzün Gözüyle Ortodoksluğa Bakış, adlı kitabı tanıtılmıştır. İstos Yayın, İstanbul, Haziran 2016, 284 s.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Law and Identity of the Druze Community in Mount Lebanon in the Late Ottoman Period.Tuba Yildiz - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):411-432.
  Dürziler, gerek itikadi açıdan gerekse de hukuki prensipleri bağlamında Osmanlı-Hanefi ideolojisi dışında kalan bir cemaatti. Bununla birlikte Dürzi liderler 19. Yüzyılın başlarına kadar devletin Cebel-i Lübnan’daki idari tem-silcileri olarak siyasi otoriteyi ellerinde tutmayı başardılar. Bunun yanı sıra geleneksel hukuklarını da koruyan Dürziler, Osmanlı Devleti’nin sosyal yapısını oluşturan Millet Sistemi içinde farklı bir pozisyonda kimlik edindiler. Tanzimat reformlarının Cebel-i Lübnan’da uygulanmaya başlaması ise Dürzilerin kimlik tanımlarında siyasi paradigmaların dışına çıkmalarına sebep olmuş, Osmanlı kimliğini İslami terminolojiyle tamamlamak adına hareket eden cemaat, hukuki (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Kant’ın Aydınlanma Anlayışı: Tarihi Arka Planı ve Aydınlanmada Eğitimin Rolü.Saniye Vatansever - 2022 - Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 21 (2):838-880.
  Kant defines enlightenment of the individual as emergence of the individual from a self-imposed immaturity. In this definition, individuals who are not enlightened are held responsible for their failures. This is because Kant, in this text, implies that the only thing we need in order to be enlightened as individuals is to be able to use our capacity to think, which is present in every mentally fit individual. One can infer that Kant has an egalitarian understanding of enlightenment, since anyone (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  8
  The First Translation of Tûtî-N'me Which Was Written in 1538.İbrahim Sona - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2299-2311.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  6
  Cev'miu'l-Hik'y't ve Lev'miu'r-Riv'y't'ın Muhtasar Bir Çevirisi: Adln'me.İbrahim Sona - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):391-391.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Is This a Truth-Maker Which I See Before Me? Comments on Eli Chudnoff's Intuition.Richard N. Manning - 2016 - Florida Philosophical Review 16 (1):94-104.
  This paper is a result of remarks delivered at the 2014 conference of the Florida Philosophical Association during a book symposium on Elijah Chudnoff's Intuition.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000