Results for 'Byron Alm��n'

1000+ found
Order:
 1.  3
  Okul Öncesi Eğitimi Almış Çocukların Akran İlişkileri Değişkenlerinin 5 Ve 6 Yaşta İncelenmesi: İki.Hatice Erten Sarikaya - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1859-1859.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Symbolic Blackness and Ethnic Difference in Early Christian Literature. By Gay L. Byron.N. H. Taylor - 2007 - Heythrop Journal 48 (1):120–121.
 3.  6
  The Control of Atomic Energy. A Study of Its Social, Economic, and Political ImplicationsJames R. Newman Byron S. Miller. [REVIEW]Louis N. Ridenour - 1949 - Isis 40 (1):75-76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  N'sırüddîn es-Semerkandî’nin Fethu’l-Ğalak fi’t-Tevhîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir.Özkan ŞİMŞEK & Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1329-1397.
  Kur’ân ve hadislerde geçen müteşâbih ifadelerin nasıl anlaşılacağına dair kelâm geleneğinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve farklı ekollere mensup âlimler tarafından birçok eser yazılmıştır. Mâtürîdî bir âlim olan Nâsırüddîn es-Semerkandî de bu çalışmada tenkitli neşri sunulan Fethu’l-ğalak fi’t-tevhîd adlı eseri kaleme almıştır. Günümüze ulaşan Arapça elyazması Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda 3142 demirbaş numarasıyla bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda müstakil olarak kaleme alınmış olup günümüze ulaşan tek Mâtürîdî eser olma özelliğine sahiptir. Akıl ve şeriatten hareketle yapılması gerektiğini savunduğu te’vîlin belirli ilkeler çerçevesinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Çağının Tanığı Olarak Abb'sî Saray Tabipleri.Selahattin Polatoğlu - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):208-232.
  İlimler, sanatlar ve mesleklerin mazisi tarihe konu olduğu gibi, tarih de farklı sahalara mensup kimseler tarafından kaleme alınmıştır. İslam toplumunda 3./9. yüzyıldan itibaren tıp ve tabipler tarihine dair eserler yazılmaya başlamıştır. Öte yandan, tabiplerin de çağının tanığı olarak tarih yazdıklarını görmekteyiz. İslam dünyasında tabiplerin tarih yazıcılığının ilk örneklerine Abbâsî Devleti’nde rastlamaktayız. Saray tabipleri halifelerin ve devlet ricalinin tedavisiyle vazifeli iken, aynı zamanda siyasi ve toplumsal hadiselere de bizzat yakından şahit olmuşlardır. Bu tabiplerden bazıları gördüklerini rivayet ederek tarih yazımına dolaylı yoldan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Dördüncü Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Üzerine Bir Değerlendirme.Mustafa Mücahi̇t - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):201-230.
  Bu çalışma, İlkokul 4. Sınıflarda okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 28.05.2018 tarih ve 78 kurul kararıyla 2018-2019 yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen Barış Pınarbaşı’nın yazdığı, Ankara-2019 baskılı Tutku yayıncılıkça yayınlanan kitabı ele almaktadır. Çalışmamız sözü edilen ders kitabını görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım ile eğitsel tasarımı oluşturan kazanımlar, öğretme-öğrenme süreci açısından değerlendirmektedir. Bir inancın öğrenilmesi, benimsenmesi ve birey tarafından yaşama geçirilmesinde öncelik, inanmanın iknaya dayalı olmasına bağlıdır. Bu ise ancak (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  en-Nedîm’in [İbnü’n-Nedîm] el-Fihrist Adlı Eserinde Sûfîlere ve Tasavvufa Yaklaşımı.Betül İZMİRLİ - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1183-1216.
  En-Nedîm IV./X. asırda yaşamış Bağdatlı bir varrâk ve müelliftir. Onun el-Fihrist adlı kitabı ilk bilimler tarihi eseri olarak düşünülmektedir. Eser İslâm İlimleri yanında Felsefe, Kadim İlimler, Şiir, Edebiyat, Kimya gibi birçok farklı disiplinlerde de önemli veriler ihtiva etmektedir. El-Fihrist, ilahiyat alanı için temel kaynak niteliğinde bir bibliyografik eserdir. Müellifler ve telifleri hakkında bilgiler veren kitap, bu mânada tabakāt türü eserlerin metoduyla yazılmıştır. Hadîs, Kelâm, Fıkıh gibi İslâmî ilimlere, âlimlerine ve tasniflerine has kıymetli ve ayrıntılı bilgiler içeren bu kitapta Tasavvuf ilmine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Peri Hermeneias Üzerine Orta Şerh.Muhammet Nasih Ece - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):119-157.
  Peripatetik felsefî yaklaşımın en önemli filozoflarından birisi olarak kabul edilen İbn Rüşd, dönemin felsefe paradigması içinde hemen her alana dair eserler kaleme almış bir düşünürdür. Onun kaleme aldığı eserlerin çok büyük bir kısmı, Aristoteles’in eserlerine dair şerhler oluşturmaktadır. Bu sebeple o Büyük Şarih olarak anılmıştır. Bu şerhler büyük, orta ve küçük şeklinde üç tarzda yazılmıştır. Burada Türkçeye çevirdiğimiz eser, Aristoteles’in Organon diye bilinen mantık külliyatının ikinci kitabı olarak kabul edilen Peri Hermeneias adlı eserin orta şerhidir. Bu eserin genel muhteviyatı isim, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Meşş'î Filozofları ve Spinoza’da Nübüvvet Nazariyesi.Mehmet Vural - 2013 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (1):53-83.
  Bu makalede, Meşşâî filozofları ile Spinoza’nın nübüvvet anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. İslâm felsefesinin en özgün nazariyelerinden birisi olan nübüvvet, Meşşâî filozofları tarafından sudûr nazariyesi ile bağlantılı olarak, metafizik, epistemoloji, ahlâk ve siyaset ile bir arada ele alınmıştır. Nübüvvet nazariyesini Faâl Akıl ve muhayyile melekesi ile sistemleştiren ilk İslâm filozofu Fârâbî olmuştur. Ondan sonra bütün İslâm filozofları bir şekilde nübüvvet konusunu ele almışlardır. Meşşâîlerin nübüvvet nazariyesinden birçok Batılı filozof gibi Yeni Çağ filozofu Spinoza da oldukça etkilenmiştir. O da peygamberliği, muhayyile (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  David Hume’un Beğeni Standardı II.Soner Soysal - 2021 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 8 (1):18-32.
  Bu çalışma, David Hume’un beğeninin bir standardı olduğu iddiasına yönelik incelememin ikinci aşamasıdır. Böyle bir incelemeye başlamamın nedeni, çalışmanın birinci aşamasının başından da söylediğim gibi, açık bir şekilde görülen beğeni farklılıklarına rağmen, tümevarımsal akıl yürütmeyi eleştiren deneyci bir filozof olan David Hume’un beğeninin bir standardı olduğunu iddia etmesidir. Deneyci bir filozof olduğu için, Hume’un bu standardı a priori ya da doğuştan idelere dayandırma olanağı yoktur. Diğer taraftan, Hume, tümevarımsal akıl yürütmeyi eleştirerek, deneyimden tüm insanlar için bir ölçüt olabilecek kesinlikte bir (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  74
  Grande Sertão: Veredas by João Guimarães Rosa.Felipe W. Martinez, Nancy Fumero & Ben Segal - 2013 - Continent 3 (1):27-43.
  INTRODUCTION BY NANCY FUMERO What is a translation that stalls comprehension? That, when read, parsed, obfuscates comprehension through any language – English, Portuguese. It is inevitable that readers expect fidelity from translations. That language mirror with a sort of precision that enables the reader to become of another location, condition, to grasp in English in a similar vein as readers of Portuguese might from João Guimarães Rosa’s GRANDE SERTÃO: VEREDAS. There is the expectation that translations enable mobility. That what was (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  مفهوم الحرية عند الوجوديين ونقد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي لهم.Charif Murad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):1-34.
  İnsan hürriyyeti mefhumunun asırdan asıra değişen bir manası vardır. Bu mesele,selef ulemanın yanında cebir ve ihtiyar konusu olarak biliniyordu. Daha sonraları bu mesele genişleyerek tesyîrve tahyîr meselesi olarak isimlendirilmiştir. Modern çağda ise âlimler bu konuyu insan hürriyeti ismi altında ele almışlardır. Her fırkanın kendine has bir görüşü vardır. Varoluşçuluk felsefecileri de hürriyet hakkında konuşmuşlardır ve hatta şunu da söylemişlerdir: “Hürriyet, insanın maddi vücudiyetinin cevheridir.” Bu araştırmada bizzat bu düşünce münakaşa edilecektir. Bunu münakaşa etmeden önce de varoluşçuluk ve varoluşçuların ne olduğunu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  فتح الجليل على عبده الذَّليل في بيان ما ورد في الاستخلاف في الجمعة من الأقاويل لنوح بن مصطفى القونوي (ت:1070هـ/1660م) دراسة وتحقيق. [REVIEW]Hamza Kheli̇fati̇ - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):194-206.
  Bu çalı ş mada Nuh b. Mustafa el-Konevi’nin “fethu'l-celil alâ abdihi'z-zelîl fî beyâni mâ verede fi'l-istihlâf fi'l-cümü'ati mine'l-ekâvil ” adlı risalesinin tahkikli çalı ş ması yapıldı. Büyük bir alim ve fakih olan müellifimiz zamanın Konya müftüsüdür. Mısır’a tabli ğ ve ilmi faaliyetlerini gerçekleçtirmek için hicret ettikten sonra orada vefat etmi ş tir. İ lmi alanlarda bir çok gayreti vardır. Özellikle fıkıh ve fıkıh usulü sahasında önemli eserlere imza atmı ş tır. Söz konusu bu risale, süleymaniye kütüphanesine ba ğ lı veliyüddin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Celâleyn Tefsi̇ri̇nde Kirâatlere Yaklaşim Yöntemi̇.Ali Haydar ÖKSÜZ - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):163-181.
  Kur’ân-ı Kerim, Allah’u Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz aracılığı ile insanlığa iletilmiş olan bir hidayet kaynağıdır. Okunmasıyla ibadet edilen Kur’ân-ı Kerim’in insanlar tarafından anlaşılması onun tefsiri ile mümkündür. Bununla birlikte Kırâat İlmi de Kur’ân’ın anlaşılması için bilinmesi gereken ve âyetlerin tefsirinde kullanılması gereken önemli ilimlerden birisidir. Kur’ân-ı Kerim kelimelerindeki telaffuz değişikliklerini konu edinen kırâat ilminin tefsir ilmi ile irtibatlı olduğu aşikârdır. Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerim’i açıklayan tefsir kitapları ve tefsir âlimleri, kırâatlerden destek almışlar ve âyetlere mana verirken farklı kırâatleri göz önünde (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Ahmed el-Behlûl ve Hz. Peygamber’e Methiyelerinde Muhteva.Ahmet ŞEN - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):837-870.
  17. yy. da Osmanlıların bir eyaleti olan Trablusgarb’da doğup büyüyen Ahmed b. Huseyn el-Behlûl, Mısır’ın önemli ilim adamlarından eğitim almış sonra memleketine dönmüştür. Osmanlı dönemi şairi Ahmed el-Behlûl, şairlik yönünün yanı sıra Akâid sahasında Durretu’l-‘Akâi’d, Fıkıh sahasında el-Mu‘ayyene ve el-‘Izziyye ve Arap Dili ve Edebiyatı sahasında el-Makâmetu’l-Vitriyye gibi eserleri telif ederek çeşitli sahalarla ilgilenmiş bir âlimdir. Behlûl, ed-Durru’l-Asfâ ve’z-Zebercedu’l-Musaffâ fî Medhi’l-Mustafâ ismiyle meşhur divânını tamamıyla Hz. Muhammed’i medhe tahsis etmiştir. Başta Libya olmak üzere Kuzey Afrika’da meşhur olan Divan, Kâdî ‘İyâz’ın (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Erken Dönem Eş‘Ariyye’de Dakîku’L-Kel'm.Metin Yildiz - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):50-67.
  Bu makalede Erken dönem Eş‘ariyye’de dakîku’l-kelâm konusu izah edilmeye çalışılacaktır. Kelâm ilminin sistematik hale gelişinden itibaren konuları genellikle dakîku’l-kelâm ve celîlu’l-kelâm şeklinde ikili bir tasnifle ele alınmıştır. Dakîku’l-kelâm, konusu itibariyle âlem, âlemin unsurları, cevher, araz, cisim gibi fizik alanına tekabül ederken celîlu’l-kelâm ise uluhiyyet, nübüvvet ve sem’iyyât ile ilişkili olan metafizik alana tekabül etmektedir. Hicrî dördüncü asırda teşekkül eden Eş‘arî kelâm okulu varlık konusu başta olmak üzere fizik ve metafizik konuları sistematik bir şekilde ele almıştır. Erken dönem Eş‘arî kelâmında kelâm (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  İbn Âşûr, TEFSİRE GİRİŞ Mukeddimetü’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr Mine’t-Tefsîr Mütercim: Harun Ünal, İstanbul: Ekin Yayınları, 2019, ss. 534. [REVIEW]Yakup Yüksel - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):565-569.
  Kitap, Çağdaş müfessirlerden Tâhir b. Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-tenvîr adlı oldukça hacimli tefsir eserinin mukaddime kısmının tercümesinden ibarettir. Tefsir ilmiyle ilgili geniş bir malumatın yer aldığı mukaddime bölümünün dilimize tercüme edilmiş olması tefsir akademyası açısından oldukça önemlidir. Zira son dönem tefsirle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında İbn Âşûr’un ilgili eserinin referanslar arasında sıkça yer almış olması bu tercümeyi daha da önemli kılmakta hatta Ülkemiz açısından böyle bir tercümeye duyulan ihtiyacı da karşılamaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  İdil-Ural Âlimlerinden Rız'eddîn bin Fahreddîn’in (1859–1936) İbn Arabî Değerlendirmesi.Özkan ÖZTÜRK - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):657-700.
  Rızâeddîn bin Fahreddîn, 19.-20. yüzyıllarda İdil-Ural bölgesinde ceditçilik hareketi içerisinde yer almış en önemli düşünürlerdendir. Rusya müslümanlarının uyanışına katkı sunmak için birçok İslam düşünürünün biyografisini kaleme almıştır. Bunlardan birisi de İbn Arabî hakkındadır. Eserinde İbn Arabî’nin fikirlerini amelî, ilmî ve felsefî başlıkları altında inceler. Amelî görüşler başlığında içtihat, kıyas ve icmâ meseleleriyle ilgilenir. İlmî görüşler başlığı altında şumûl-i rahmet, ricâlu’l-gayb ve firavunun imanı konularını inceler. Felsefî görüşlerde ise âlem-i misâl ve vahdet-i vücûd hakkındaki tartışmaları öne çıkarır. Rızâeddîn bin Fahreddîn, eserinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  36
  Book Review.(Review of the Book De Reformatorische Rechtsstaatsgedachte, 1999, 9051894384). [REVIEW]A. K. Koekkoek - 2002 - Philosophia Reformata: Orgaan van de Vereeniging Voor Calvinistische Wijsbegeerte 6 (2):204-206.
  Books Reviewed in this Article: Reason, Truth and History. By Hilary Putnam. Pp.xii, 222, Cambridge University Press, 1982, £15.00 , £4.95 . Fundamentals of philosophy. By David Stewart and H. Gene Blocker. Pp.xiii, 378, New York, Macmillan, 1982, £12.95. Modern Philosophy: An Introduction. By A.R. Lacey. Pp.vii, 246, London and Boston, Routledge & Kegan Paul, 1982, £7.95 , £3.95 . Merleau‐Ponty's Philosophy. By Samuel B. Mallin. Pp.xi, 302, New Haven and London, Yale University Press, 1979, £14.20. Thought and Object: Essays (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Rhuthmos, Ritim ve Politika.Zafer Aracagök - forthcoming - Rhuthmos.
  Bu metin 11 Haziran 2020'de ArtDog İstanbul dergisinde yayınlanmıştır. Zafer Aracagök'e burada yeniden üretmemize izin verdiği için teşekkür ediyoruz. Homeros'un Odysseus'un gemisinin Siren'lerin karanlık ve büyüleyici darboğazından geçişini tasvir ettiği zamanlardan bu güne birçok sanatçı, yazar ve düşünür bu sahneyi ele almış, Adorno ve Horkheimer'ın Aydınlanma'nın Diyalektiği ve Franz Kafka'nın “Siren'lerin Sessizliği” adlı öyküsü en dikkat çekici yorumlar arasında yerlerini almışlardır. İki çalışma - Philosophie – Nouvel article.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ontological Pluralism and the Generic Conception of Being.Byron Simmons - forthcoming - Erkenntnis:1-19.
  Ontological pluralism is the view that there are different fundamental ways of being. Trenton Merricks has recently raised three objections to combining pluralism with a generic way of being enjoyed by absolutely everything there is: first, that the resulting view contradicts the pluralist’s core intuition; second, that it is especially vulnerable to the charge—due to Peter van Inwagen—that it posits a difference in being where there is simply a difference in kind; and, third, that it is in tension with various (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23.  11
  Byron's Maid of Athens: Her Family and Surroundings. By C. G. Brouzas. Pp. 65, 4 Pll. Philological Papers , West Virginia University Bulletin, Series 49, No. 12-VI, June, 1949. [REVIEW]R. J. H. Jenkins, C. G. Brouzas & Byron - 1953 - Journal of Hellenic Studies 73:200-200.
 24.  14
  Sorting Out Ethics.David Alm & R. M. Hare - 2000 - Philosophical Review 109 (1):122.
  The bulk of this volume consists of a somewhat revised version of the Axel Hägerström Lectures given in Uppsala, Sweden in 1991. It also contains previously published papers on the relevance of philosophy of language to ethics and the interpretation of Kant’s moral philosophy. The latter, in particular, deserves comment, but space considerations force me to devote my attention to the Hägerström Lectures, entitled “A Taxonomy of Ethical Theories.”.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 25. A Thousand Pleasures Are Not Worth a Single Pain: The Compensation Argument for Schopenhauer's Pessimism.Byron Simmons - 2021 - European Journal of Philosophy 29 (1):120-136.
  Pessimism is, roughly, the view that life is not worth living. In chapter 46 of the second volume of The World as Will and Representation, Arthur Schopenhauer provides an oft-neglected argument for this view. The argument is that a life is worth living only if it does not contain any uncompensated evils; but since all our lives happen to contain such evils, none of them are worth living. The now standard interpretation of this argument (endorsed by Kuno Fischer and Christopher (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26.  17
  The Dilemma of Ethics in Engineering Education.Byron Newberry - 2004 - Science and Engineering Ethics 10 (2):343-351.
  This paper briefly summarizes current thinking in engineering ethics education, argues that much of that ethical instruction runs the risk of being only superficially effective, and explores some of the underlying systemic barriers within academia that contribute to this result. This is not to criticize or discourage efforts to improve ethics instruction. Rather it is to point to some more fundamental problems that still must be addressed in order to realize the full potential of enhanced ethics instruction. Issues discussed will (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 27.  22
  Phenomenology, Psychoanalysis, and Subjectivity in Java.Byron J. Good - 2012 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 40 (1):24-36.
 28.  67
  Fundamental non-qualitative properties.Byron Simmons - 2021 - Synthese 198 (7):6183-6206.
  The distinction between qualitative and non-qualitative properties should be familiar from discussions of the principle of the identity of indiscernibles: two otherwise exactly similar individuals, Castor and Pollux, might share all their qualitative properties yet differ with respect to their non-qualitative properties—for while Castor has the property being identical to Castor, Pollux does not. But while this distinction is familiar, there has not been much critical attention devoted to spelling out its precise nature. I argue that the class of non-qualitative (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  5
  Bentham, Byron, and Greece: Constitutionalism, Nationalism, and Early Liberal Political Thought.F. Rosen - 1992 - Oxford University Press.
  Exploring the connection between Bentham and Byron forged by the Greek struggle for independence, this book focuses on the activities of the London Greek Committee, supposedly founded by disciples of Jeremy Bentham, which mounted the expedition on which Lord Byron ultimately met his death in Greece. Rosen's penetrating study provides a new assessment of British philhellenism and examines for the first time the relationship between Bentham's theory of constitutional government and the emerging liberalism of the 1820s. Breaking new (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 30.  7
  Phenomenology, Psychoanalysis, and Subjectivity in Java.Byron J. Good - 2012 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 40 (1):24-36.
 31.  7
  Zek'tın Devlet Eliyle Yönetilmesi Ve Malezya Zek't Sistemi Örneği.Murat Aydın - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):145-174.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  9
  John Stuart mill'i̇n erdem teori̇si̇ ve araçsallaştirilmiş değerler.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  36
  Impure Concepts and Non-Qualitative Properties.Byron Simmons - 2020 - Synthese 197 (7):3065-3086.
  Some properties such as having a beard and being a philosopher are intuitively qualitative, while other properties such as being identical to Plato and being a student of Socrates are intuitively non-qualitative. It is often assumed that, necessarily, a property is qualitative if and only if it can be designated descriptively without the aid of directly referential devices. I argue that this linguistic thesis fails in both directions: there might be non-qualitative properties that can be designated descriptively, and there appear (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34. Rousseau on Amour-Propre: N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57–74.
  According to familiar accounts, Rousseau held that humans are actuated by two distinct kinds of self love: amour de soi, a benign concern for one's self-preservation and well-being; and amour-propre, a malign concern to stand above other people, delighting in their despite. I argue that although amour-propre can (and often does) assume this malign form, this is not intrinsic to its character. The first and best rank among men that amour-propre directs us to claim for ourselves is that of occupying (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality.James Alm & Benno Torgler - 2011 - Journal of Business Ethics 101 (4):635-651.
  In this article we argue that puzzle of tax compliance can be explained, at least in part, by recognizing the typically neglected role of ethics in individual behavior; that is, individuals do not always behave as the selfish, rational, self-interested individuals portrayed in the standard neoclassical paradigm, but rather are often motivated by many other factors that have as their main foundation some aspects of “ethics.” We argue that it is not possible to understand fully an individual’s compliance decisions without (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 36.  31
  I–N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  24
  The Prasa $$Dot N$$ Gikas' Views on Logic: Tibetan dGe Lugs Pa Exegesis on the Question of Svatantras. [REVIEW]Jos�Ignacio Cabez�N. - 1988 - Journal of Indian Philosophy 16 (3):217-224.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38.  24
  The Value of Pregnancy and the Meaning of Pregnancy Loss.Byron J. Stoyles - 2015 - Journal of Social Philosophy 46 (1):91-105.
  In the first part of this paper, I argue that the positions set out in traditional debates about abortion are focused on the status of the fetus to the extent that they ignore the value and meaning of pregnancy as something involving persons other than the fetus. -/- In the second part of the paper, I build on Hilde Lindemann’s ideas by arguing that recognition of the related activities of calling a fetus into personhood and creating an identity as a (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39.  67
  Katrina: Macro-Ethical Issues for Engineers. [REVIEW]Byron Newberry - 2010 - Science and Engineering Ethics 16 (3):535-571.
  Hurricane Katrina was one of the worst disasters in United States history. Failures within New Orleans’ engineered hurricane protection system (levees and floodwalls) contributed to the severity of the event and have drawn considerable public attention. In the time since Katrina, forensic investigations have uncovered a range of issues and problems related to the engineering work. In this article, my goal is to distill from these investigations, and the related literature that has accumulated, some overarching macro-ethical issues that are relevant (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40.  7
  John Stuart mill'i̇n faydaci ahlki.Metin Aydın - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):143-143.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  29
  Engineering Identities, Epistemologies and Values: Engineering Education and Practice in Context.Byron Newberry, Carl Mitcham, Martin Meganck, Andrew Jamison, Christelle Didier & Steen Hyldgaard Christensen (eds.) - 2015 - Springer Verlag.
  This second companion volume on engineering studies considers engineering practice including contextual analyses of engineering identity, epistemologies and values. Key overlapping questions examine such issues as an engineering identity, engineering self-understandings enacted in the professional world, distinctive characters of engineering knowledge and how engineering science and engineering design interact in practice. -/- Authors bring with them perspectives from their institutional homes in Europe, North America, Australia\ and Asia. The volume includes 24 contributions by more than 30 authors from engineering, the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  20
  International Perspectives on Engineering Education: Engineering Education and Practice in Context.Byron Newberry, Carl Mitcham, Martin Meganck, Andrew Jamison, Christelle Didier & Steen Hyldgaard Christensen (eds.) - 2015 - Springer Verlag.
  This inclusive cross-cultural study rethinks the nexus between engineering education and context. In so doing the book offers a reflection on contextual boundaries with an overall boundary crossing ambition and juxtaposes important cases of critical participation within engineering education with sophisticated scholarly reflection on both opportunities and discontents. -/- Whether and in what way engineering education is or ought to be contextualized or de-contextualized is an object of heated debate among engineering educators. The uniqueness of this study is that this (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  62
  Self-Defense, Punishment and Forfeiture.David Alm - 2013 - Criminal Justice Ethics 32 (2):91-107.
  According to the self-defense view, the moral justification of punishment is derived from the moral justification of an earlier threat of punishment for an offense. According to the forfeiture view, criminals can justly be punished because they have forfeited certain rights in virtue of their crimes. The paper defends three theses about these two views. (1) The self-defense view is false because the right to threaten retaliation is not independent of the right to carry out that threat. (2) A more (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. Consequentialism and the Autonomy of the Deontic.David Alm - 2008 - Utilitas 20 (2):199-216.
  I distinguish between two forms of consequentialism: reductionist and anti-reductionist. Reductionist consequentialism holds that the deontic properties of rightness and wrongness are identical with the axiological properties of optimality and suboptimality, respectively. Anti-reductionist consequentialism denies this identification, hence accepting what I call the autonomy of the deontic. In this article I ignore reductionist consequentialism. Instead I argue that anti-reductionist consequentialism is deeply problematic or even incoherent. Simply put, the main point is that the criterion of rightness of any ethical theory (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  7
  Rousseau on Amour-Propre: N.J.H. Dent.N. Dent - 1998 - Supplement to the Proceedings of the Aristotelian Society 72 (1):57-74.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  12
  Japan's Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period.Byron K. Marshall & Carol Gluck - 1987 - Journal of the American Oriental Society 107 (1):168.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 47.  15
  John Venn, James Ward, and the Chair of Mental Philosophy and Logic at the University of Cambridge.Byron Emerson Wall - 2007 - Journal of the History of Ideas 68 (1):131-155.
 48. Sorting Out Ethics.David Alm - 2000 - Philosophical Review 109 (1):122-124.
  The bulk of this volume consists of a somewhat revised version of the Axel Hägerström Lectures given in Uppsala, Sweden in 1991. It also contains previously published papers on the relevance of philosophy of language to ethics and the interpretation of Kant’s moral philosophy. The latter, in particular, deserves comment, but space considerations force me to devote my attention to the Hägerström Lectures, entitled “A Taxonomy of Ethical Theories.”.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  14
  Simmel as Educator: Øn Individuality and Modern Culture.Donald N. Levine - 1991 - Theory, Culture and Society 8 (3):99-117.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 50.  26
  Studying Mental Illness in Context: Local, Global, or Universal?Byron J. Good - 1997 - Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 25 (2):230-248.
1 — 50 / 1000