Results for 'Byron Alm��n'

1000+ found
Order:
 1.  4
  Zenobia and palmyra - (n.J.) Andrade zenobia. Shooting star of palmyra. Pp. XX + 284, ills, maps. New York: Oxford university press, 2018. Cased, £22.99, us$35. Isbn: 978-0-19-063881-8. [REVIEW]Byron Waldron - 2020 - The Classical Review 70 (1):170-172.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Okul Öncesi Eğitimi Almış Çocukların Akran İlişkileri Değişkenlerinin 5 Ve 6 Yaşta İncelenmesi: İki.Hatice Erten Sarikaya - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1859-1859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Justin M. Byron-Davies, Revelation and the Apocalypse in Late Medieval Literature: The Writings of Julian of Norwich and William Langland. (Religion and Culture in the Middle Ages.) Cardiff: University of Wales Press, 2020. Pp. 211. £70. ISBN: 978-1-7868-3516-1. [REVIEW]Denise N. Baker - 2022 - Speculum 97 (2):483-484.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Symbolic blackness and ethnic difference in early Christian literature. By gay L. Byron.N. H. Taylor - 2007 - Heythrop Journal 48 (1):120–121.
 5.  7
  The Control of Atomic Energy. A Study of Its Social, Economic, and Political ImplicationsJames R. Newman Byron S. Miller. [REVIEW]Louis N. Ridenour - 1949 - Isis 40 (1):75-76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Spinoza’nın Dil Kuramı: Eleştiriden Pratiğe.Alber Erol Nahum - 2021 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 8 (2):16-35.
  Bu makalede Spinoza’nın dil eleştirisinin ve çözümlemesinin tartışılması amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi, Spinoza, İbranice hakkında yarım kalmış bir dilbilgisi kitabı kaleme almış olsa da, bugün dil felsefesi diye adlandırılan alanda bir yapıt vermiş değildir. Bununla birlikte, dil konusunun, anlama yetisinin düzeltilmesinin önemli ayaklarından biri olması ölçüsünde, Spinoza açısından, felsefi uslamlama için bir propedötik işlevi gördüğü söylenebilir. Hatta Spinoza’ya göre, kendisinden önce gelen bazı filozofların doğanın ortak düzenini ve zorunlu nedenselliğini kavrayamamış olmasının nedeni, tam da fikirlerin ve şeylerin bağlantı ve düzenlerini izlemek (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Bilimde Sınır Çizme Problemi: Popper, Lakatos, Kuhn ve Sonrası.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Dissertation,
  Bilimin ne olduğunun belirlenmesi ve bu bağlamda bilimin sözde bilim ya da bilimsel olmayan alanlara ilişkin sınırının nasıl çizileceği tartışması, bilim felsefesinde sınır çizme problemi olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın ana konusunu oluşturan bu problem, özellikle yirminci yüzyıldan itibaren, bilim felsefecileri tarafından birçok ölçüt ortaya konularak çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu ölçütler genellikle, bilim ile sözde bilim arasındaki sınırı belirlemek amacıyla, bilimi mantık ve mantıksal önermeler üzerinden değerlendirmektedir. Şu ana kadar Viyana Çevresi, Popper, Kuhn, Lakatos gibi filozoflarca ortaya konulan ölçütler, nihai olarak problemi (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 8.  2
  en-Nedîm’in [İbnü’n-Nedîm] el-Fihrist Adlı Eserinde Sûfîlere ve Tasavvufa Yaklaşımı.Betül İZMİRLİ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1183-1216.
  En-Nedîm IV./X. asırda yaşamış Bağdatlı bir varrâk ve müelliftir. Onun el-Fihrist adlı kitabı ilk bilimler tarihi eseri olarak düşünülmektedir. Eser İslâm İlimleri yanında Felsefe, Kadim İlimler, Şiir, Edebiyat, Kimya gibi birçok farklı disiplinlerde de önemli veriler ihtiva etmektedir. El-Fihrist, ilahiyat alanı için temel kaynak niteliğinde bir bibliyografik eserdir. Müellifler ve telifleri hakkında bilgiler veren kitap, bu mânada tabakāt türü eserlerin metoduyla yazılmıştır. Hadîs, Kelâm, Fıkıh gibi İslâmî ilimlere, âlimlerine ve tasniflerine has kıymetli ve ayrıntılı bilgiler içeren bu kitapta Tasavvuf ilmine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  N'sırüddîn es-Semerkandî’nin Fethu’l-Ğalak fi’t-Tevhîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir.Özkan ŞİMŞEK & Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1329-1397.
  Kur’ân ve hadislerde geçen müteşâbih ifadelerin nasıl anlaşılacağına dair kelâm geleneğinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve farklı ekollere mensup âlimler tarafından birçok eser yazılmıştır. Mâtürîdî bir âlim olan Nâsırüddîn es-Semerkandî de bu çalışmada tenkitli neşri sunulan Fethu’l-ğalak fi’t-tevhîd adlı eseri kaleme almıştır. Günümüze ulaşan Arapça elyazması Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda 3142 demirbaş numarasıyla bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda müstakil olarak kaleme alınmış olup günümüze ulaşan tek Mâtürîdî eser olma özelliğine sahiptir. Akıl ve şeriatten hareketle yapılması gerektiğini savunduğu te’vîlin belirli ilkeler çerçevesinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Çağının Tanığı Olarak Abb'sî Saray Tabipleri.Selahattin Polatoğlu - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):208-232.
  İlimler, sanatlar ve mesleklerin mazisi tarihe konu olduğu gibi, tarih de farklı sahalara mensup kimseler tarafından kaleme alınmıştır. İslam toplumunda 3./9. yüzyıldan itibaren tıp ve tabipler tarihine dair eserler yazılmaya başlamıştır. Öte yandan, tabiplerin de çağının tanığı olarak tarih yazdıklarını görmekteyiz. İslam dünyasında tabiplerin tarih yazıcılığının ilk örneklerine Abbâsî Devleti’nde rastlamaktayız. Saray tabipleri halifelerin ve devlet ricalinin tedavisiyle vazifeli iken, aynı zamanda siyasi ve toplumsal hadiselere de bizzat yakından şahit olmuşlardır. Bu tabiplerden bazıları gördüklerini rivayet ederek tarih yazımına dolaylı yoldan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Dördüncü Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Üzerine Bir Değerlendirme.Mustafa Mücahi̇t - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):201-230.
  Bu çalışma, İlkokul 4. Sınıflarda okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 28.05.2018 tarih ve 78 kurul kararıyla 2018-2019 yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen Barış Pınarbaşı’nın yazdığı, Ankara-2019 baskılı Tutku yayıncılıkça yayınlanan kitabı ele almaktadır. Çalışmamız sözü edilen ders kitabını görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım ile eğitsel tasarımı oluşturan kazanımlar, öğretme-öğrenme süreci açısından değerlendirmektedir. Bir inancın öğrenilmesi, benimsenmesi ve birey tarafından yaşama geçirilmesinde öncelik, inanmanın iknaya dayalı olmasına bağlıdır. Bu ise ancak (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan, Türkiye sendikacılığının önde gelen bir siması olarak bilinmesinin yanı sıra şâir ve yazarlığıyla da toplumun ekseriyeti tarafından tanınan bir şahsiyettir. Fakat sûfî kişiliği pek bilinmemektedir. Yapılan araş-tırmada İnan’a daha mücadeleci ve aktif karakter sağlayan hakikat, bilinmeyen tasavvuf ve tarîkat yönüdür. O, tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı ahlâkla, insanlara önceden gösterdiği fedakârlığın daha fazlasını gösterir. İnan, tasavvuf ilmiyle benlik dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra hem sendika çalışmalarında hem yazılarında ve şiirlerinde neslin kendi öz kültürü ve medeniyetiyle yetişmesi için gayret göstermiştir. İnan’ın tarîkata (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Türkiyeʹnin Göreli Gerilemesine Tanılar: Dinci Paradigmanın Iflası: Kadını Aşağılayan Erkek Egemen Toplumun Çöküşü.Çetin Kaya - 2009 - Yalın Yayıncılık.
  Türk milleti dünyanın en zengin kültürüne sahip olduğu gibi en zengin diline de sahiptir. Ancak daha eski çağların dil verileri ne yazık ki, yazılı vesikalara aktarılmamış, karanlık dönem olarak kalmıştır. O bakımdan Türkçenin Altay veya Proto-Türk devri hakkında bilgimiz sınırlıdır ve sahip olduğumuz kelime sayısı da çok azdır. Eski Türkçe adlanan bu lügat sadece Orhun-Yenisey yazıtları ile tespit edilen ve Uygur yazıtları ile devam eden Türkçenin malum en eski yazılı kaynaklarının sözlüğüdür. Yer yüzündeki diller arasında Türkçenin yerine baktığımızda, Ural-Altay dil (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Hanefî/M'türîdî ve Ş'fiî/Eşꜥarî Mezheplerinde İrtidadı Sonrası İsl'm’a Dönen Kişinin Önceki Amellerinin Durumu.İbrahim Bayram - 2022 - Atebe 8:157-186.
  Günahın, imanı ve diğer salih amelleri boşa çıkarmayacağı hususunda birleşen Ehl-i sünnet âlimleri, irtidadından sonra yeniden İslâm’a dönen kişinin ilk Müslümanlık devresinde işlemiş olduğu amellerin durumu hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Genel anlamda Hanefî/Mâtürîdîler doğrudan irtidad ile o amellerin boşa çıkacağını savunurken, Şâfiî/Eşꜥarîler ise bunun için ayrıca riddet üzere ölümü şart koşmuşlar, tek başına irtidad ile kişinin önceki amellerinin zayi olmayacağını ileri sürmüşlerdir. Kelâm, fıkıh ve usûl gibi ilimlerle ilişkisi bulunan bu meselede, kapsamlı yorumlar daha çok tefsirlerde kendisine yer bulmuştur. Burada (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Peri Hermeneias Üzerine Orta Şerh.Muhammet Nasih Ece - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):119-157.
  Peripatetik felsefî yaklaşımın en önemli filozoflarından birisi olarak kabul edilen İbn Rüşd, dönemin felsefe paradigması içinde hemen her alana dair eserler kaleme almış bir düşünürdür. Onun kaleme aldığı eserlerin çok büyük bir kısmı, Aristoteles’in eserlerine dair şerhler oluşturmaktadır. Bu sebeple o Büyük Şarih olarak anılmıştır. Bu şerhler büyük, orta ve küçük şeklinde üç tarzda yazılmıştır. Burada Türkçeye çevirdiğimiz eser, Aristoteles’in Organon diye bilinen mantık külliyatının ikinci kitabı olarak kabul edilen Peri Hermeneias adlı eserin orta şerhidir. Bu eserin genel muhteviyatı isim, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Meşş'î Filozofları ve Spinoza’da Nübüvvet Nazariyesi.Mehmet Vural - 2013 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (1):53-83.
  Bu makalede, Meşşâî filozofları ile Spinoza’nın nübüvvet anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. İslâm felsefesinin en özgün nazariyelerinden birisi olan nübüvvet, Meşşâî filozofları tarafından sudûr nazariyesi ile bağlantılı olarak, metafizik, epistemoloji, ahlâk ve siyaset ile bir arada ele alınmıştır. Nübüvvet nazariyesini Faâl Akıl ve muhayyile melekesi ile sistemleştiren ilk İslâm filozofu Fârâbî olmuştur. Ondan sonra bütün İslâm filozofları bir şekilde nübüvvet konusunu ele almışlardır. Meşşâîlerin nübüvvet nazariyesinden birçok Batılı filozof gibi Yeni Çağ filozofu Spinoza da oldukça etkilenmiştir. O da peygamberliği, muhayyile (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  İdil-Ural Âlimlerinden Rız'eddîn bin Fahreddîn’in (1859–1936) İbn Arabî Değerlendirmesi.Özkan ÖZTÜRK - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):657-700.
  Rızâeddîn bin Fahreddîn, 19.-20. yüzyıllarda İdil-Ural bölgesinde ceditçilik hareketi içerisinde yer almış en önemli düşünürlerdendir. Rusya müslümanlarının uyanışına katkı sunmak için birçok İslam düşünürünün biyografisini kaleme almıştır. Bunlardan birisi de İbn Arabî hakkındadır. Eserinde İbn Arabî’nin fikirlerini amelî, ilmî ve felsefî başlıkları altında inceler. Amelî görüşler başlığında içtihat, kıyas ve icmâ meseleleriyle ilgilenir. İlmî görüşler başlığı altında şumûl-i rahmet, ricâlu’l-gayb ve firavunun imanı konularını inceler. Felsefî görüşlerde ise âlem-i misâl ve vahdet-i vücûd hakkındaki tartışmaları öne çıkarır. Rızâeddîn bin Fahreddîn, eserinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Şems-i Siv'sî’nin İrş'dü’l-Av'm Adlı Mesnevîsi Bağlamında Müteşeyyih Kimselere D'ir Görüşleri ve Değerlendirilmesi.Yüksel Göztepe & Fatih Çinar - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1109-1144.
  Şems-i Sivâsî, Halvetiyye tarikatının ana şubelerinden biri olan Sivâsiyye kolunun müessisidir. On altıncı yüzyılın ilmî, siyâsî, kültürel ve dinî sahalarında derin izler bırakan Sivâsî, memleketi Zile’den Sivas’a hicret ettikten sonra ilk olarak İrşâdü’l-avâm adlı bir eser kaleme almış ve bu çalışmada nefsin ıslahı, mürşid-i kâmilin gerekliliği, mürşidlerin özellikleri ve nefsi ıslah konusundaki fonksiyonları gibi başlıklarla döneminde gözlemlediği ve zaman zaman istismar edildiğini düşündüğü mânevî yolculuğun kılavuzlarını konu edinmiştir. Eserin isminden de anlaşılacağı üzere Sivâsî, mânevî seyrin inceliklerini bilmedikleri için şekle aldanıp (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Celâleyn tefsi̇ri̇nde kirâatlere yaklaşim yöntemi̇.Ali Haydar ÖKSÜZ - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):163-181.
  Kur’ân-ı Kerim, Allah’u Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz aracılığı ile insanlığa iletilmiş olan bir hidayet kaynağıdır. Okunmasıyla ibadet edilen Kur’ân-ı Kerim’in insanlar tarafından anlaşılması onun tefsiri ile mümkündür. Bununla birlikte Kırâat İlmi de Kur’ân’ın anlaşılması için bilinmesi gereken ve âyetlerin tefsirinde kullanılması gereken önemli ilimlerden birisidir. Kur’ân-ı Kerim kelimelerindeki telaffuz değişikliklerini konu edinen kırâat ilminin tefsir ilmi ile irtibatlı olduğu aşikârdır. Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerim’i açıklayan tefsir kitapları ve tefsir âlimleri, kırâatlerden destek almışlar ve âyetlere mana verirken farklı kırâatleri göz önünde (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  14
  Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Ahmed el-Behlûl ve Hz. Peygamber’e Methiyelerinde Muhteva.Ahmet ŞEN - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):837-870.
  17. yy. da Osmanlıların bir eyaleti olan Trablusgarb’da doğup büyüyen Ahmed b. Huseyn el-Behlûl, Mısır’ın önemli ilim adamlarından eğitim almış sonra memleketine dönmüştür. Osmanlı dönemi şairi Ahmed el-Behlûl, şairlik yönünün yanı sıra Akâid sahasında Durretu’l-‘Akâi’d, Fıkıh sahasında el-Mu‘ayyene ve el-‘Izziyye ve Arap Dili ve Edebiyatı sahasında el-Makâmetu’l-Vitriyye gibi eserleri telif ederek çeşitli sahalarla ilgilenmiş bir âlimdir. Behlûl, ed-Durru’l-Asfâ ve’z-Zebercedu’l-Musaffâ fî Medhi’l-Mustafâ ismiyle meşhur divânını tamamıyla Hz. Muhammed’i medhe tahsis etmiştir. Başta Libya olmak üzere Kuzey Afrika’da meşhur olan Divan, Kâdî ‘İyâz’ın (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  مفهوم الحرية عند الوجوديين ونقد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي لهم.Charif Murad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):1-34.
  İnsan hürriyyeti mefhumunun asırdan asıra değişen bir manası vardır. Bu mesele,selef ulemanın yanında cebir ve ihtiyar konusu olarak biliniyordu. Daha sonraları bu mesele genişleyerek tesyîrve tahyîr meselesi olarak isimlendirilmiştir. Modern çağda ise âlimler bu konuyu insan hürriyeti ismi altında ele almışlardır. Her fırkanın kendine has bir görüşü vardır. Varoluşçuluk felsefecileri de hürriyet hakkında konuşmuşlardır ve hatta şunu da söylemişlerdir: “Hürriyet, insanın maddi vücudiyetinin cevheridir.” Bu araştırmada bizzat bu düşünce münakaşa edilecektir. Bunu münakaşa etmeden önce de varoluşçuluk ve varoluşçuların ne olduğunu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Grande Sertão: Veredas by João Guimarães Rosa.Felipe W. Martinez, Nancy Fumero & Ben Segal - 2013 - Continent 3 (1):27-43.
  INTRODUCTION BY NANCY FUMERO What is a translation that stalls comprehension? That, when read, parsed, obfuscates comprehension through any language – English, Portuguese. It is inevitable that readers expect fidelity from translations. That language mirror with a sort of precision that enables the reader to become of another location, condition, to grasp in English in a similar vein as readers of Portuguese might from João Guimarães Rosa’s GRANDE SERTÃO: VEREDAS. There is the expectation that translations enable mobility. That what was (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  16
  İbn Âşûr, TEFSİRE GİRİŞ Mukeddimetü’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr Mine’t-Tefsîr Mütercim: Harun Ünal, İstanbul: Ekin Yayınları, 2019, ss. 534. [REVIEW]Yakup Yüksel - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):565-569.
  Kitap, Çağdaş müfessirlerden Tâhir b. Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-tenvîr adlı oldukça hacimli tefsir eserinin mukaddime kısmının tercümesinden ibarettir. Tefsir ilmiyle ilgili geniş bir malumatın yer aldığı mukaddime bölümünün dilimize tercüme edilmiş olması tefsir akademyası açısından oldukça önemlidir. Zira son dönem tefsirle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında İbn Âşûr’un ilgili eserinin referanslar arasında sıkça yer almış olması bu tercümeyi daha da önemli kılmakta hatta Ülkemiz açısından böyle bir tercümeye duyulan ihtiyacı da karşılamaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  فتح الجليل على عبده الذَّليل في بيان ما ورد في الاستخلاف في الجمعة من الأقاويل لنوح بن مصطفى القونوي (ت:1070هـ/1660م) دراسة وتحقيق. [REVIEW]Hamza Kheli̇fati̇ - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):194-206.
  Bu çalı ş mada Nuh b. Mustafa el-Konevi’nin “fethu'l-celil alâ abdihi'z-zelîl fî beyâni mâ verede fi'l-istihlâf fi'l-cümü'ati mine'l-ekâvil ” adlı risalesinin tahkikli çalı ş ması yapıldı. Büyük bir alim ve fakih olan müellifimiz zamanın Konya müftüsüdür. Mısır’a tabli ğ ve ilmi faaliyetlerini gerçekleçtirmek için hicret ettikten sonra orada vefat etmi ş tir. İ lmi alanlarda bir çok gayreti vardır. Özellikle fıkıh ve fıkıh usulü sahasında önemli eserlere imza atmı ş tır. Söz konusu bu risale, süleymaniye kütüphanesine ba ğ lı veliyüddin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  David Hume’un Beğeni Standardı II.Soner Soysal - 2020 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 8 (1):18-32.
  Bu çalışma, David Hume’un beğeninin bir standardı olduğu iddiasına yönelik incelememin ikinci aşamasıdır. Böyle bir incelemeye başlamamın nedeni, çalışmanın birinci aşamasının başından da söylediğim gibi, açık bir şekilde görülen beğeni farklılıklarına rağmen, tümevarımsal akıl yürütmeyi eleştiren deneyci bir filozof olan David Hume’un beğeninin bir standardı olduğunu iddia etmesidir. Deneyci bir filozof olduğu için, Hume’un bu standardı a priori ya da doğuştan idelere dayandırma olanağı yoktur. Diğer taraftan, Hume, tümevarımsal akıl yürütmeyi eleştirerek, deneyimden tüm insanlar için bir ölçüt olabilecek kesinlikte bir (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  7
  Erken Dönem Eş‘ariyye’de Dakîku’l-Kel'm.Metin Yildiz - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):50-67.
  Bu makalede Erken dönem Eş‘ariyye’de dakîku’l-kelâm konusu izah edilmeye çalışılacaktır. Kelâm ilminin sistematik hale gelişinden itibaren konuları genellikle dakîku’l-kelâm ve celîlu’l-kelâm şeklinde ikili bir tasnifle ele alınmıştır. Dakîku’l-kelâm, konusu itibariyle âlem, âlemin unsurları, cevher, araz, cisim gibi fizik alanına tekabül ederken celîlu’l-kelâm ise uluhiyyet, nübüvvet ve sem’iyyât ile ilişkili olan metafizik alana tekabül etmektedir. Hicrî dördüncü asırda teşekkül eden Eş‘arî kelâm okulu varlık konusu başta olmak üzere fizik ve metafizik konuları sistematik bir şekilde ele almıştır. Erken dönem Eş‘arî kelâmında kelâm (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  İslam Hukuku ve Antik İbrani Hukukunda Yargıçlık.Melikşah Aydin - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Öz: Yargıçlık tarihteki en eski mesleklerden biridir. İlahi kökenli bir hukuk sistemi olan İbranilerde de yargıçlık gerek Tevrat gerekse sonradan hukukçuların katkıları ile ortaya çıkmış ve uygulanmıştır. İbrani hukukunun temel kaynağı olan Tevrat’ta peygamberlerin ve Hz. Musa’nın hem hükümdar hem de yargıç olarak yetkilendirildiklerinden bahsedilmekte, bunun dışında yargıçların adil, rüşvet almaksızın ve güçsüzleri korumak temelinde hüküm vermeleri emredilmektedir. Bu konuda benzer hatta aynı hükümlerin İslam hukukunda da olduğunu müşâhade etmekteyiz ki burada gerek önceki peygamberlerin gerekse son peygamber Hz. Muhammed’in hem (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Nicholas of Cusa’da Tanrı-Âlem İlişkisi.Fatih Topaloğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Nicholas of Cusa, 15. yy. felsefesinde önemli bir kavşağı temsil eder. Orta Çağ’da Skolastik düşüncenin tahakkümü altındaki bilim ve felsefenin âlem tasavvurunun Rönesans’la birlikte farklılaşmasında Cusa’nın eklemlendiği felsefe geleneğinin etkisinin bulunduğu söylenebilir. Cusa, Platon felsefesi temelinde ortaya koyduğu teolojik varlık anlayışıyla sonlu ile sonsuz arasında net bir ayırıma gitmiştir. Tanrı’nın birliği fikrini merkeze alarak şekillendirdiği teolojisinde, bu birlik perspektifinde geliştirdiği Tanrı- âlem ilişkisini diyalektik bir yaklaşımla aynılık ve gayrılık kavrayışı içerisinde ele almıştır. Cusa, Tanrı’yı ve varlığının devamını Tanrı’ya borçlu olduğundan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  11
  Sinoptik Problem ve Redaksiyon Kritiği: Giriş Mahiyetinde Bir Değerlendirme.Zafer Duygu - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (1):521-544.
  Sinoptik Problem, XVIII. yüzyıldan bu yana bilim insanlarının çözmeye çalıştıkları bir sorun ve entelektüel bir tartışmadır. Bu tartışma, Kilise’nin geleneksel İncillerinden ilk üçünü, yani Sinoptik İnciller tabir edilen Matta, Markos ve Luka’yı bahis konusu etmesi dolayısıyla dinsel bir arka plan barındırmaktadır. Tartışma, en temel bağlamda, içerik, dil ve düzen bakımlarından büyük oranda benzeşen, ama bazen de farklı noktalar barındıran söz konusu bu İnciller arasında ne gibi ilişkiler bulunduğu ya da kurulabileceği noktasında yoğunlaşmaktadır. Tartışmanın teorisi, Yuhanna İncili’ni Sinoptik İncillerden ayırmakta ve (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Rhuthmos, Ritim ve Politika.Zafer Aracagök - forthcoming - Rhuthmos.
  Bu metin 11 Haziran 2020'de ArtDog İstanbul dergisinde yayınlanmıştır. Zafer Aracagök'e burada yeniden üretmemize izin verdiği için teşekkür ediyoruz. Homeros'un Odysseus'un gemisinin Siren'lerin karanlık ve büyüleyici darboğazından geçişini tasvir ettiği zamanlardan bu güne birçok sanatçı, yazar ve düşünür bu sahneyi ele almış, Adorno ve Horkheimer'ın Aydınlanma'nın Diyalektiği ve Franz Kafka'nın “Siren'lerin Sessizliği” adlı öyküsü en dikkat çekici yorumlar arasında yerlerini almışlardır. İki çalışma - Philosophie – Nouvel article.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Dil, Doğruluk ve Mantık.Abdulmuttalip Baycar - 2022 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46):635-642.
  Klasik felsefe metafizik evrenin mümkün olduğunu ve onun hakkında bilgi üretebileceğimizi düşünür. Ama Kant, Comte gibi modern dönem düşünürleri, metafiziği kabul etmekle birlikte, epistemolojik olarak sadece somut bilgiye erişimin mümkün olduğunu düşünmektedirler. 1920’lerde ise Viyana Okulu olarak bilinen hareket mensupları -sonraki bilinen adıyla “mantıkçı pozitivistler”- felsefenin metafizik ile uğraşısına karşı çıkmış ve onun uğraşı alanını bilimsel önermelerin mantıkî çözümlemesi ile sınırlandırmışlardır. Bu çalışmada İngiliz düşünür Ayer’in 1936 yılında kaleme almış ve felsefe dünyasında büyük bir yankı uyandırmış olduğu orijinal adı Language, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  39
  Book review.(Review of the book De reformatorische rechtsstaatsgedachte, 1999, 9051894384). [REVIEW]A. K. Koekkoek - 2002 - Philosophia Reformata: Orgaan van de Vereeniging Voor Calvinistische Wijsbegeerte 6 (2):204-206.
  Books Reviewed in this Article: Reason, Truth and History. By Hilary Putnam. Pp.xii, 222, Cambridge University Press, 1982, £15.00 , £4.95 . Fundamentals of philosophy. By David Stewart and H. Gene Blocker. Pp.xiii, 378, New York, Macmillan, 1982, £12.95. Modern Philosophy: An Introduction. By A.R. Lacey. Pp.vii, 246, London and Boston, Routledge & Kegan Paul, 1982, £7.95 , £3.95 . Merleau‐Ponty's Philosophy. By Samuel B. Mallin. Pp.xi, 302, New Haven and London, Yale University Press, 1979, £14.20. Thought and Object: Essays (...)
  Direct download (11 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Dinsel Düşüncenin Rasyonelleşme İmkanı ve Zorlukları.Rafiz Manafov - 2022 - Dini Araştırmalar 25 (63):649-670.
  Bu çalışma, İslam dini düşüncesinin rasyonelleşme sürecinin olanak, ihtiyaç ve zorluklarını tartışmayı amaçlamaktadır. İslam düşüncesinin inanç ve akıl ya da dinsel ve düşünsel boyutları arasındaki ilişkiler konusu her zaman güncel olmuştur. Bazen bu iki boyut birbiriyle özdeşleştirilmiş veya tamamen ayrıştırılmış, bazen de aralarındaki farklılıklar ön plana çıkarılarak değerlendirilmiştir. Özellikle vahye dayalı dinler söz konusu olduğunda dinin ilahî boyutunu anlamak için onun inanç unsurları daha çok tartışmaların merkezinde yer almıştır. Dinin düşünce boyutuna gelince, beşeri unsurlar içermesi dolayısıyla inancın tarihsel zemini, sosyolojik (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  11
  Luhmann, N. Social Systems. [REVIEW]N. Luhmann, John Bednarz & Dirk Baecker - 1998 - Human Studies 21 (2):227-234.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   252 citations  
 36. Ikhwān al-Ṣafā al-muftará ʻalayhim: iʻjāb wa-ʻajab.Rashīd Khayyūn - 2013 - Dubayy: Dār madārik lil-nashr.
 37.  1
  Sāṅkhyakārikā. Īśvarakr̥ṣṇa - 1905 - New Delhi: Gyan Publishing House.
  Aphoristic work on Sankhya philosophy with Sanskrit commentary and Hindi translation of Sāṅkhyaśāstra, Maithili commentary by Durgādhara Jhā.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Kjellén's legacy: a story of divergent interpretations.Thomas Lundén - 2021 - In Ragnar Björk & Thomas Lundén (eds.), Territory, state and nation: the geopolitics of Rudolf Kjellén. Berghahn Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Vấn đề đạo đức xã hội và nhân cách con người trong văn học, nghệ thuật hiện nay.Thị Tố Ninh Nguyễn (ed.) - 2019 - Hà Nội: Nhà xuất bản Hội nhà văn.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Chosŏn Ŭi Yuhakcha, Cho Sik: Nammyŏng Cho Sik Ŭi Saengae Wa Hangmun.Kwŏn-su Hŏ - 2022
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Chosŏn ch'o, chunggi Pulgyo wa Yugyo ŭi simsŏngnon kwa sangho insik yŏn'gu.Chŏng-wŏn Pak - 2021 - Sŏul-si: Yŏngnak.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. 'Kyŏnghagwŏn chapchi' ŭi chuyo kangsŏl.Ŭn-jin Pyŏn (ed.) - 2021 - Sŏul-si: Sŏnin.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Aplicación de los principios éticos en las psicologías.Antonio Sánchez Antillón (ed.) - 2021 - Tlaquepaque, Jalisco, México: ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. BOWIE, N. E. - "Towards a New Theory of Distributive Justice". [REVIEW]N. L. Nathan - 1973 - Mind 82:315.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Constitución moral del sujeto y deconstrucción ética en Freud.Antonio Sánchez Antillón - 2021 - In Antonio Sánchez Antillón (ed.), Aplicación de los principios éticos en las psicologías. ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Presunción de inocencia y prisión preventiva.Jordi Ferrer Beltrán - 2018 - In Carmen Vázquez Rojas (ed.), Hechos y razonamiento probatorio. Editorial CEJI.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. El espectro teatrl : escenificación, cuerpos inanimados, ley.Pablo Tepichín - 2019 - In Carlos Mendiola Mejía & Francisco Castro Merrifield (eds.), El retorno del cuerpo: de abyecciones y vulnerabilidades. Ediciones Navarra.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Sāṅkhyapratimā: Ramā-Kalākhyasvopajñaṭīkādvayopetā.Śrīrāma Pāṇḍeya - 2014 - Vārāṇasī: Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaya.
  Comprehensive work with Hindi and Sanskrit commentaries on fundamentals of Sankhya philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  10
  Sâi̇nüddîn ali̇ bi̇n türke’de varlik mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  4
  Moral Rights and Their Grounds.David Alm - 2018 - New York, USA: Routledge.
  Moral Rights and Their Grounds offers a novel theory of rights based on two distinct views. The first--the value view of rights--argues that for a person to have a right is to be valuable in a certain way, or to have a value property. This special type of value is in turn identified by the reasons that others have for treating the right holder in certain ways, and that correlate with the value in question. David Alm then argues that the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000