Results for 'Byt i nicość'

1000+ found
Order:
 1.  40
  Obecność Innego jako ontologiczna i etyczna granica wolności w Bycie i nicości Jeana-Paula Sartre’a. Kategoria odpowiedzialności a zasady komunitaryzmu.Pomiankiewicz Łukasz - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (1):69-93.
  Celem pracy jest zarysowanie najważniejszych wątków filozofii wolności Jeana-Paula Sartre’a. Autor w pracy stara się zawrzeć najważniejsze elementy sartrowskiej ontologii, będącej podstawą filozofii wolności – pojęcia wolności, odpowiedzialności oraz złej wiary. Następnie pokazuje, jakie znaczenie dla wolności człowieka ma obecność Innego będącego jej ontologiczną i etyczną granicą. W tym celu autor przedstawia rozważania Sartre’a na temat jednostki i jej relacji z innymi ludźmi. Tekst jest także próbą zestawienia egzystencjalistycznej myśli Sartre’a z komunitarystyczą koncepcją podmiotowości Charles’a Taylora.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Byt I Powinność: Wkład Xx-Wiecznych Myślicieli Polskich Do Teorii Imperatywów I Norm.Jacek Jadacki (ed.) - 2012 - Wydawn. Naukowe "Semper".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Byt i Sens. Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie.Jözef Bremer - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:283-286.
 4. Byt i myśl.Leszek Nowak - 2000 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Byt i własności według Anzelma z Canterbury.Leopold Hess - 2007 - Diametros 13:40-57.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  17
  Byt I Znak.Andrew N. Woznicki - 1986 - Review of Metaphysics 40 (2):408-409.
  Wolicka's book on Being and Sign, which deals with semiotics of John of St. Thomas, can serve as a typical model of the approach to the Thomistic philosophy as it is practiced by the KUL's School of Philosophy, namely, "in its close cooperation between the chairs of metaphysics, history of philosophy, and methodology of science." Following the tradition of KUL's school of philosophy, the author treats "the problematics of signs as a typical boundary problem which contains several different theoretical points (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Byt i myśl. Przyczynek do metafizyki unitarnej.Leszek Nowak - 1989 - Studia Filozoficzne 278 (1):1-18.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  10
  Review: Byt i Sens. Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie. [REVIEW]Józef Bremer - 2006 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:283-286.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Wartość I Nicość: Teoria Wartości Heinricha Rickerta Na Tle Neokantyzmu.Aleksander Bobko (ed.) - 2005 - Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Człowiek,byt i logika.Wacław Branicki - 2006 - Nowa Krytyka 19.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Byt i wartości.Mieczysław Gogacz - 1993 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 5 (1):145-149.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Aleksander Bobko, \"Wartość i nicość. Teoria wartości Heinricha Rickerta na tle neokantyzmu\", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss.137.Tomasz Kupś - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. IV Międzynarodowa Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich pod nazwą: \"Byt i powinność. Status i funkcje wartości\".Halina Rarot - 2004 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Byt i Znak.E. WOLICKA - 1982
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Byt I Powinność: Czyli Status I Funkcje Wartości.Andrzej L. Zachariasz (ed.) - 2005 - Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Byt I Sens: Księga Pamiątkowa Vii Polskiego Zjazdu Filozoficznego W Szczecinie, 14-18 Września 2004 Roku.Renata Ziemińska & Ireneusz Ziemiński (eds.) - 2005 - Uniwersytet Szczeciński.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Nicość i pełnia.Barbara Skarga - 1982 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 27.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Poznanie i byt. Z epistemologii Wilfrida Sellarsa.Tadeusz Szubka - 2002 - Roczniki Filozoficzne 50 (1):439-457.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Nicość i nieobecność.Piotr Nowak - 2011 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 4 (19).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Świadomość, wyobrażenie, percepcja. O Sartre’owskim projekcie psychologii fenomenologicznej.Marta Chojnacka - 2018 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 9 (3):129-139.
  Autorka recenzji omawia tezy zaprezentowane w książce L’être et la conscience. Recherches sur la psychologie et l’ontophénoménologie sartriennes autorstwa Philippe’a Cabestana. Pracę francuskiego badacza można potraktować jako analizę i opracowanie wczesnych założeń filozoficznych Jean-Paula Sartre’a oscylujących wokół pojęcia świadomości. Cabestan pokazuje, w jaki sposób Sartre’owskie – krytyczne – podejście do fenomenologii wpłynęło na kształt jego ontologii, wyłożonej przede wszystkim w książce Byt i nicość.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  62
  Społeczeństwo, państwo, dobro wspólne i polityka w ujęciu M.A. Krąpca.Tomasz Ćwiertniak - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):85-116.
  Artykuł przedstawia sformułowaną przez M.A. Krąpca propozycję filozoficznego wyjaśnienia bytu społecznego na podstawie rozumienia człowieka jako spotencjalizowanej osoby. Kluczowe dla zaprezentowanej w artykule koncepcji M.A. Krąpca jest filozoficzne ujęcie dobra wspólnego rozumianego personalistycznie, jako analogicznie wspólny wszystkim ludziom cel: aktualizacja potencjalności osobowych człowieka, a więc rozwój moralny, wolitywny i twórczy każdego człowieka. Zapewnienie środków realizacji tak rozumianego dobra wspólnego stanowi zasadniczą rację bytu społeczeństwa i państwa. Wszelki byt społeczny jest bowiem — jako rzeczywistość relacyjna — ontycznie „słabszy” niż istniejąca w (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma instynkt (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  25
  Celowość w ujęciu M.A. Krąpca, S. Mazierskiego i A. Maryniarczyka.Krzysztof Kruk - 2016 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (1):270-289.
  One position on the interpretation of purposefulness adopted by Neo-Thomists says that the principle of purposefulness has universal significance, because it concerns every entity that can be defined by the term “action”: i.e. every entity which exists and can only be known through some form of action. Entities work to preserve their existence, and their pursuit of survival seems to be the purpose of their actions. So, if entities are already working, then they must also be working purposefully. We can (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Heideggera myślenie nicości.Cezary WOŹNIAK - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):301-312.
  Niniejszy tekst jest poświęcony kwestii nicości w myśleniu Heideggera. Dokonana w Byciu i czasie analiza struktury Dasein wydobywa na jaw wiele jej istotnych aspektów, a właściwie egzystencjałów, z których jednym byłaby trwoga. W trwodze świat „staje się” nicością, ukazuje się w sposób pusty i bezlitosny, ale zarazem odsłania to Dasein możliwość jego autentycznej egzystencji, możliwość zin¬dywidualizowanego bycia-w-świecie. W wykładzie Czym jest metafizyka? Heidegger powraca do problematyki nicości, rozumiejąc ją już inaczej niż czyniła to metafizyka: mianowicie nicość była warunkiem umożliwiającym (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Nietzsche o wolności jednostki, czyli o niespełnionych i spełnionych marzeniach.Marta Baranowska - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (1):93-111.
  Przedmiotem artykułu są rozważania o wolności człowieka. Nietzsche przede wszystkim neguje koncepcje wolnej woli, która jest tak zakorzeniona w powszechnej świadomości. Uważa jednak, że możliwe jest zdobycie wolności, a raczej jej nieustanne zdobywanie. Człowiek wolny jest wojownikiem. Do tego zdolny jest tylko nadczłowiek jako doskonały byt, charakteryzujący się dużym natężeniem woli mocy, dzięki której jest zdolny do indywidualnej twórczości. Większość ludzi, która żąda wolności, traktuje ją jako zabezpieczenie przed silnymi jednostkami. W rzeczywistości bowiem kwestią podstawową jest silna, bądź słaba wola, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zabytek jako byt próżniaczy.Jan Kurowicki - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Psychoontologia a geometria.Byt psychofizyczny a punkt w układzie współrzędnych.Janusz Sytnik-Czetwertyński - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (184):313-320.
  Autor wskazuje na analogie pomiędzy kartezjańskim układem współrzędnych, a kartezjańską koncepcją bytu psychofi zycznego. Jak się okazuje, rozważania z zakresu geometrii stanowią uzasadnienie dla wielu założeń i hipotez poczynionych przez Kartezjusza na użytek budowy przez niego jego koncepcji ontologicznej.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  İsr' Sûresinde Geçen Rüya ve Lanetlenmiş Ağaç Üzerine Ehl-i Sünnet ve Şîa Tefsirlerinde Bir Literatür Taraması.İ̇brahim Yildiz - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):255-289.
  Müfessirler, İsrâ sûresinin 60. âyetinde geçen Hz. Peygamber’e gösterilen rü’yâ ve lanetlenmiş ağaç ile nelerin kastedildiği konusunda çeşitli yorumlar ileri sürmüşlerdir. Bu yorumlar incelendiğinde Ehl-i sünnet ve Şiî müfessirlerin büyük ölçüde görüş ayrılığına düştükleri görülmektedir. Her iki mezhebe mensup müfessirler, kendi görüşlerini temellendirmek üzere naklî ve aklî deliller ortaya koymuşlardır. Şiî müfessirler, gerek rü’yâ gerekse lanetlenmiş ağacı Ümeyyeoğulları olarak yorumlamışlardır. Buna karşın Ehl-i sünnet müfessirlerinin büyük bir çoğunluğu rü’yâyı İsrâ gecesi Hz. Peygamber’e gösterilen olağanüstü haller olarak, lanetlenmiş ağacı ise cehennemin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. O (potrzebie) recepcji negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka.Maurycy Zajęcki - 2012 - Filozofia Nauki 20 (2).
  The aim of this review article is to discuss the perspectives of reception of metaphysical system proposed by Polish philosopher Leszek Nowak (1943-2009). In 2010 Krzysztof Kiedrowski published a book “Zarys negatywistycznej metafizyki unitarnej” [An Outline of Negativistic Unitarian Metaphysics]. The book was meant to be a handbook on the topic of Leszek Nowak’s metaphysical system introduced in three volumes titled collectively Byt i Myśl [Being and Thought]. In this review article the idea of such “promoting” of the system is (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Bogusław Plawgo (ed.), Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. pp. 29--85.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [in:] B. Plawgo, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiȩbiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne.Tomasz Żuradzki - 2014 - In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. pp. 509-522.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  84
  Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  19. Yüzyıl Ş'irlerinden Manastırlı S'lih F'ik’in Dîv'n’ına D'ir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri.Şebnem Çambel Kalço - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):149-170.
  1835 yılında Manastır’da dünyaya gelen Sâlih Fâik Bey, Encümen-i Şuarâ şâirlerindendir. Memuriyeti nedeniyle İstanbul, Burdur, Gümüşhane gibi çeşitli illerde bulunmuştur. Biri matbû, üçü yazma olmak üzere dört eseri mevcuttur. Bunlar; Arûz-i Türkî, Elfiyye-i Seniyye fi’l-Âdâbi’l-Ahmediyye, Peymâne ve Dîvân’dır. Fâik Bey 1899 yıllında İstanbul’da vefat etmiştir. Eserleri yaşadığı dönemin dînî, siyâsî, edebî ve toplumsal özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir. Bu çalışmada Manastırlı Sâlih Fâik Bey’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, dîvânında rastladığımız dikkate değer hususlar ile devrinin mühim dergilerinden biri olan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  67
  Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 157--233.
  A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  61
  Wnioski i rekomendacje.Andrzej Klimczuk & Michał Skarzyński - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 289--306.
  A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  64
  J.L. Austin ve I. Kant’ta Kategorik Önermeler ve Mental Nedensellik Problemleri.Atilla Akalın - 2020 - Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 3 (8):624-631.
  One of the central figures of philosophy of language- John Langshaw Austin, attributes principles of causation to the mere pragmatic language. Conversely, Kant tried to construct a “free human act” which is independent from any physical determination except its innate motivations via his well-known the phenomenal / noumenal distinction. That kind of Kantian metaphysical ground which addresses to the noumenal field, he obviously tries to establish this behavioral causation again by denying Austinian style pragmatic propositions or illocutionary acts. I claimed (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Cotard Syndrome, Self-Awareness, and I-Concepts.Rocco Joseph Gennaro - 2020 - Philosophy and the Mind Sciences 1 (1):1-20.
  Various psychopathologies of self-awareness, such as somatoparaphrenia and thought insertion in schizophrenia, might seem to threaten the viability of the higher-order thought (HOT) theory of consciousness since it requires a HOT about one’s own mental state to accompany every conscious state. The HOT theory of consciousness says that what makes a mental state a conscious mental state is that there is a HOT to the effect that “I am in mental state M.” I have argued in previous work that a (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. What Type of Type I Error? Contrasting the Neyman–Pearson and Fisherian Approaches in the Context of Exact and Direct Replications.Mark Rubin - forthcoming - Synthese:1-26.
  The replication crisis has caused researchers to distinguish between exact replications, which duplicate all aspects of a study that could potentially affect the results, and direct replications, which duplicate only those aspects of the study that are thought to be theoretically essential to reproduce the original effect. The replication crisis has also prompted researchers to think more carefully about the possibility of making Type I errors when rejecting null hypotheses. In this context, the present article considers the utility of two (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39.  37
  The Analytic Pragmatist Conception of the A Priori: C. I. Lewis and Wilfrid Sellars.James O'Shea - 2018 - In Maria Baghramian & Sarin Marchetti (eds.), Pragmatism and the European Traditions: Encounters with Analytic Philosophy and Phenomenology Before the Great Divide. London: Routledge. pp. 203–227.
  ABSTRACT: It is a familiar story that Kant’s defence of our synthetic a priori cognition in the Critique of Pure Reason suffered sharp criticism throughout the extended philosophical revolutions that established analytic philosophy, the pragmatist tradition, and the phenomenological tradition as dominant philosophical movements in the first half of the twentieth century. One of the most important positive adaptations of Kant’s outlook, however, was the combined analytic and pragmatist conceptions of the a priori that were developed by the American philosophers (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. I, Me, Mine: Back to Kant and Back Again. [REVIEW]Dennis Schulting - 2019 - Philosophical Review 128 (1):107-111.
  review of Béatrice Longuenesse latest book on Kant and self-consciousness I, Me, Mine (Oxford 2017).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  20
  'Two Kinds of Use of "I"': The Middle Wittgenstein on 'I' and The Self.William Child - 2018 - In David G. Stern (ed.), Wittgenstein in the 1930s: Between the Tractatus and the Investigations. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 141-157.
  The paper discusses two aspects of Wittgenstein’s middle-period discussions of the self and the use of ‘I’. First, it considers the distinction Wittgenstein draws in his 1933 Cambridge lectures between two ‘utterly different’ uses of the word ‘I’. It is shown that Wittgenstein’s discussion describes a number of different and non-equivalent distinctions between uses of ‘I’. It is argued that his claims about some of these distinctions are defensible but that his reasoning in other cases is unconvincing. Second, the paper (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to filozofia (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Hipoteza Sapira-Whorfa - Przegl¸Ad Argumentów Zwolenników I Przeciwników.Andrzej Klimczuk - 2013 - Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 1:165--182.
  Współcześnie rośnie znaczenie badań interdyscyplinarnych oraz z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości i współpracy międzykulturowej. Istotne jest także uwzględnianie globalnych procesów zmian związanych z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jedną z teorii mających podstawowe znaczenie w tym obszarze badań jest koncepcja autorstwa E. Sapira i B.L. Whorfa. Celem artykułu jest przybliżenie aktualności sporu naukowego dotyczącego poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu. W podsumowaniu wskazane zostały główne wnioski i rekomendacje co (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Kant, the Transcendental Designation of I, and the Direct Reference Theory.Luca Forgione - 2019 - Theoria : An International Journal for Theory, History and Fundations of Science 34 (1): 31-49.
  The aim of this paper is to address the semantic issue of the nature of the representation I and of the transcendental designation, i.e., the self-referential apparatus involved in transcendental apperception. The I think, the bare or empty representation I, is the representational vehicle of the concept of transcendental subject; as such, it is a simple representation. The awareness of oneself as thinking is only expressed by the I: the intellectual representation which performs a referential function of the spontaneity of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. I and Tao: Martin Buber's Encounter with Chuang Tzu.Robert E. Allinson & Jonathan R. Herman - 1998 - Philosophy East and West 48 (3):529.
  This review confirms Herman’s work as a praiseworthy contribution to East-West and comparative philosophical literature. Due credit is given to Herman for providing English readers with access to Buber’s commentary on, a personal translation of, the Chuang-Tzu; Herman’s insight into the later influence of I and Thou on Buber’s understanding of Chuang-Tzu and Taoism is also appropriately commended. In latter half of this review, constructive criticisms of Herman’s work are put forward, such as formatting inconsistencies, a tendency toward verbosity and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46. Kant and the Simple Representation “I”.Luca Forgione - 2017 - International Philosophical Quarterly 57 (2):173-194.
  The aim of this paper is to focus on certain characterizations of “I think” and the “transcendental subject” in an attempt to verify a connection with certain metaphysical characterizations of the thinking subject that Kant introduced in the critical period. Most importantly, two distinct meanings of “I think” need be distinguished: in the Transcendental Deduction “I think” is the act of apperception; in the Transcendental Deduction and in the section of Paralogisms “I think” is taken in its representational nature. It (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Animals, Consciousness, and I-Thoughts.Rocco J. Gennaro - 2009 - In Robert W. Lurz (ed.), The Philosophy of Animal Minds. Cambridge University Press. pp. 184--200.
  I argue that recent developments in animal cognition support the conclusion that HOT theory is consistent with animal consciousness. There seems to be growing evidence that many animals are indeed capable of having I-thoughts, including episodic memory, as well as have the ability to understand the mental states of others.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 48. Mind as Conceptual Structure: On Ethical Theory of C. I. Lewis’s Conceptual Pragmatism.Cheongho Lee - 2017 - Journal of Ethics 1 (113):73-89.
  Clarence I. Lewis (1883-1964) delineated the structure of mind based on his “conceptual pragmatism.” Human mind grounds itself on the ongoing dynamic interaction of relational processes, which is essentially mediated and structural. Lewis’s pragmatism anchors itself on the theory of knowledge that has the triadic structure of the given or immediate data, interpretation, and the concept. Lewis takes the a priori given as a starting point of meaningful experience. The interpretative work of mind is the mediator of the a priori (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The Problem of Satisfaction Conditions and the Dispensability of I-Desire.Fiora Salis - 2016 - Erkenntnis 81 (1):105-118.
  The problem of satisfaction conditions arises from the apparent difficulties of explaining the nature of the mental states involved in our emotional responses to tragic fictions. Greg Currie has recently proposed to solve the problem by arguing for the recognition of a class of imaginative counterparts of desires - what he and others call i-desires. In this paper I will articulate and rebut Currie's argument in favour of i-desires and I will put forward a new solution in terms of genuine (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Can Fregeans Have 'I'-Thoughts?Alexandre Billon & Marie Guillot - 2014 - Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (136):97-105.
  We examine how Frege’s contrast between identity judgments of the forms “a=a” vs. “a=b” would fare in the special case where ‘a’ and ‘b’ are complex mental representations, and ‘a’ stands for an introspected ‘I’-thought. We first argue that the Fregean treatment of I-thoughts entails that they are what we call “one-shot thoughts”: they can only be thought once. This has the surprising consequence that no instance of the “a=a” form of judgment in this specific case comes out true, let (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000