Results for 'Chun-Shu Wei'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Sequence Architecture and Depositional Evolution of Eocene to Oligocene, Synrift to Early Postrift Strata in the Baiyun Sag, South China Sea.Nanan Gao, Changsong Lin, Kenneth Eriksson, Zhongtao Zhang, Bo da GaoZhang, Liangfeng Shu & An Wei - 2019 - Interpretation 7 (2):T309-T329.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  18
  Assessing the Quality of Steady-State Visual-Evoked Potentials for Moving Humans Using a Mobile Electroencephalogram Headset.Yuan-Pin Lin, Yijun Wang, Chun-Shu Wei & Tzyy-Ping Jung - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Xue Shu Tan Qiu Yu Chun Qiu da Yi: Wei Yuan "Shi Gu Wei" Yan Jiu = Academic Research and Abstruse Philosophy of Chunqiu: A Study on Weiyuan's Shiguwei.Zhimin Cao - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Mawangdui Han Mu Bo Shu "Huang di Shu" Jian Zheng.Qipeng Wei - 2004 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  DriverFinder: A Gene Length-Based Network Method to Identify Cancer Driver Genes.Pi-Jing Wei, Hai-Tao di ZhangLi, Junfeng Xia & Chun-Hou Zheng - 2017 - Complexity 2017:1-10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Altered Connectivity of the Dorsal and Ventral Visual Regions in Dyslexic Children: A Resting-State fMRI Study.Wei Zhou, Zhichao Xia, Yanchao Bi & Hua Shu - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 7.  2
  Development and Evaluation of Affective Domain Using Student’s Feedback in Entrepreneurial Massive Open Online Courses.Wen-Hsiung Wu, Hao-Yun Kao, Sheng-Hsiu Wu & Chun-Wang Wei - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Eye Movements Guided by Morphological Structure: Evidence From the Uighur Language.Ming Yan, Wei Zhou, Hua Shu, Rizwangul Yusupu, Dongxia Miao, André Krügel & Reinhold Kliegl - 2014 - Cognition 132 (2):181-215.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  11
  Perception of Human Interaction Based on Motion Trajectories: From Aerial Videos to Decontextualized Animations.Tianmin Shu, Yujia Peng, Lifeng Fan, Hongjing Lu & Song-Chun Zhu - 2018 - Topics in Cognitive Science 10 (1):225-241.
  People are adept at perceiving interactions from movements of simple shapes, but the underlying mechanism remains unknown. Previous studies have often used object movements defined by experimenters. The present study used aerial videos recorded by drones in a real-life environment to generate decontextualized motion stimuli. Motion trajectories of displayed elements were the only visual input. We measured human judgments of interactiveness between two moving elements and the dynamic change in such judgments over time. A hierarchical model was developed to account (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Behavior-Interior-Aware User Preference Analysis Based on Social Networks.Can Wang, Tao Bo, Yun Wei Zhao, Chi-Hung Chi, Kwok-Yan Lam, Sen Wang & Min Shu - 2018 - Complexity 2018:1-18.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  The Legal Environment of Foreign Direct Investment in China.Wei Chun - 1987 - Grotiana 8 (1):4-36.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  24
  Poems by Wang Wei.Hans H. Frankel, Chang Yinnan, Lewis C. Walmsley & Wang Wei - 1960 - Journal of the American Oriental Society 80 (2):174.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  16
  Mr Young on Miracles: Tan Tai Wei.Tan Tai Wei - 1974 - Religious Studies 10 (3):333-337.
  In two recent papers, Mr Robert Young maintains that all attempts by philosophers to bolster the-violation-of-law concept of miracles are bound to fail and propounds what he claims to be a novel non-reductivist concept of miracles which avoids the conceptual difficulties of the violation-model. His view of miracles is of god being ‘an active agent-factor in the set of factors which actually was causally operative’ [p. 123] in an event dubbed a miracle. God is put in among ‘the plurality of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zhong Shu Yu Li Rang: Ru Jia de He Xie Shi Jie = Zhongshu Yu Lirang.Dagang Shu - 2008 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Dang Dai Zhongguo Fa Zhe Xue de Shi Ming: Wei Dunyou Jiao Shou Fa Zhe Xue Jiang Yan Lu.Dunyou Wei - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Wei Zhengtong Zi Xuan Ji.Zhengtong Wei - 2005 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. The Book of Lord Shang Shang-Chün-Shu a Classic of the Chinese School of Law.Yang Kung-sun & J. J. L. Duyvendak - 1963 - University of Chicago Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Dao Shu Wei Tian Zi He: Hou Zhan Guo Si Xiang Shi Lun.Ge Lei - 2008 - Hebei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. The Book of Lord Shang Shang Chün Shu: A Classic of the Chinese School of Law.Yang Shang & J. J. L. Duyvendak - 1963 - A. Probsthain.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ming Dai di Fang She Hui Li Jiao Shi Cong Lun: Yi Si Xiu Li Jiao Shu Wei Zhong Xin.Kesheng Zhao - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ta T'ung Shu, the One-World Philosophy of K'ang Yu-Wei.K'ang Yu-wei & Laurence G. Thompson - 1960 - Philosophy East and West 10 (1):63-65.
 22.  16
  Wei Shou; Treatise on Buddhism and Taoism; An English Translation of the Original Chinese Text of Wei-Shu Cxiv and the Japanese Annotation of Tsukamoto ZenryūWei Shou; Treatise on Buddhism and Taoism; An English Translation of the Original Chinese Text of Wei-Shu Cxiv and the Japanese Annotation of Tsukamoto Zenryu.Arthur E. Link & Leon Hurvitz - 1958 - Journal of the American Oriental Society 78 (1):60.
 23.  14
  Shaw-Kwei Moh. Yi-Pan T'i-K'wei Han-Shu Ti Kow-Cheng . Acta Mathematica Sinica, Vol. 6 , Pp. 548–564.Hao Wang - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (2):183-183.
 24.  11
  Shaw-Kwei Moh. Yuan-Shih Ti-K'wei Han-Shu Ti Ting-Yi . Acta Mathematica Sinica, Vol. 5 , Pp. 109–115.Hao Wang - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (2):182-182.
 25.  10
  Bo Liang. Ji Shu Yu di Guo Yi Yan Jiu: Riben Zai Zhongguo de Zhi Min Ke Yan Ji Gou [Researches on Technology and Imperialism: Japanese Colonial Scientific Research Institutes in China]. . 345 Pp., Figs., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥38 .Jianping Han;, Xingsui Cao;, Liwei Wu. Ri Wei Shi Qi de Zhi Min di Ke Yan Ji Gou: Li Shi Yu Wen Xian [Colonial Scientific Institutions During the Japanese Occupation and Puppet Manchukuo Period: History and Literature]. . 468 Pp., Figs., Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥49. [REVIEW]Juliette Yuehtsen Chung - 2008 - Isis 99 (2):429-430.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Corrigenda and Addenda to JAOS 53. 217-249: The Wei Shu and the Sui Shu on Taoism.James R. Ware - 1934 - Journal of the American Oriental Society 54 (3):290-294.
 27.  4
  The Wei Shu and the Sui Shu on Taoism.James R. Ware - 1933 - Journal of the American Oriental Society 53 (3):215-250.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Notes on the History of the Wei Shu.James R. Ware - 1932 - Journal of the American Oriental Society 52 (1):35-45.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Jin Shi Wei Kai: Jin Yuelin de Ren Sheng Yi Shu He Ouyang Zhongshi de Yi Shu Ren Sheng.Yufang Bian - 2010 - Zuo Jia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Mian Yan Zhi Wei Zou Xiang Yi Shu Shi Zhe Xue.Ning Ding - 1997
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Lun Yi Shu Yuan Wei Yu Xing Xiang Si Wei.Songbo Du - 2007 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Wei Jin Yi Shu Jing Shen Yan Jiu.Shixuan Guo - 2011 - Huang Shan Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Fang Fa Si Wei Yu Ren Wen Xue Shu.Renjie Huang - 2009 - Wen Jing Shu Ju You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Han Jin Kong Shi Jia Xue Yu "Wei Shu" Gong An.Huaixin Huang (ed.) - 2011 - Xiamen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Chun Qiu Zhan Guo Si Xiang Shi Tan Wei.Ruohui Li - 2012 - Yi Wen Yin Shu Guan Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Guiguzi Zhen Quan: Wei Yi Zhen Zheng Guiguzi Suan Ming Shu Quan Shi.Guangpu Li - 2011 - Tian di Tu Shu You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Song Dai Xing Er Yuan Lun Yan Jiu: Jian Lun Li Yi Fen Shu de Ti Yong Lun Shi Zhongguo Zhe Xue de He Xin Si Wei Fang Shi.Xiaochun Li - 2006 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Qiang Guo Shu Ren: Yi Ge Wei da Min Zu de Jiao Yu Li Xiang = Empower the Nation and Enlighten the People: The Educational Ideal of a Great Nation.Dingbang Liu - 2011 - Shanghai Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Fa Jia Jian Shi: Fa, Shu, Shi He Er Wei Yi de Dong Fang Zheng Zhi Xue.Dexin Wu - 2008 - Chongqing Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ming Dai Min Nan Si Shu Xue Yan Jiu: Yi Zong Zhu Xue Pai Wei Zhong Xin.Tianqing Zhou - 2010 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Intellectual Culture in Medieval Paris: Theologians and the University, C.1100–1330.Ian P. Wei - 2012 - Cambridge University Press.
  In the thirteenth century, the University of Paris emerged as a complex community with a distinctive role in society. This book explores the relationship between contexts of learning and the ways of knowing developed within them, focusing on twelfth-century schools and monasteries, as well as the university. By investigating their views on money, marriage and sex, Ian Wei reveals the complexity of what theologians had to say about the world around them. He analyses the theologians' sense of responsibility to the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  15
  Why Lazarus Laughed: The Essential Doctrine Zen--Advaita--Tantra.Wu Wei Wei - 2003 - Sentient Publications.
  Why Lazarus Laughed explicates the essential doctrine shared by the traditions of Zen Buddhism, Advaita, and Tantra. Wei Wu Wei has become an underground spiritual favorite whose fans anxiously await each reissued book.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Zhuzi Quan Shu Wai Bian.Xi Zhu - 2010 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  v.1 Shu ji zhuan ; Zhong yong ji lüe -- v.2 Cheng shi yi shu ; Cheng shi wai shu -- v.3 Shang cai yu lu ; Wei zhai ji -- v.4 Nan Xuan xian sheng wen ji.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  23
  Biobibliographical Note on T'ang Chün-I.Shu-Hsien Liu - 1973 - Chinese Studies in Philosophy 5 (1):112.
  Professor Chün-i T'ang was born in 1909 in Szechwan. He received his college education at National Central University in Nanking. Later he became a professor there and taught at various institutions on the mainland. In 1949 he came to Hong Kong and was one of the founders of New Asia College, which has as its primary goal the reconstruction of the traditional cultural spirit. New Asia in 1963 became one of the foundation colleges of the present Chinese University of Hong (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  Biobibliographical Note on T'ang Chün-I.Shu-Hsien Liu - 1974 - Chinese Studies in Philosophy 5 (4):110.
  Professor Chün-i T'ang was born in 1909 in Szechwan. He received his college education at National Central University in Nanking. Later he became a professor there and taught at various institutions on the mainland. In 1949 he came to Hong Kong and was one of the founders of New Asia College, which has as its primary goal the reconstruction of the traditional cultural spirit. New Asia in 1963 became one of the foundation colleges of the present Chinese University of Hong (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Spectacle and the Discourse of Empathy in Oriental Versions of Turandot: A Dialogue with the West in Wei Minglun and Lo Kingman.I.-Chun Wang - 2017 - Cultura 14 (1):29-42.
  The story of Turandot originated in the East. It was later transformed into the tale of a merciless princess, and adapted onto the stage. Puccini‟s Turandot has been one of the most frequently restaged operas in the West, but Turandot‟s unreasonable cruelty and abrupt change of character have raised a lot of questions. Since quite a few contemporary playwrights and directors try to interpret Turandot with elements of empathy, this paper analyse the versions of Turandot in the Eastern world in (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  18
  Liu Shu-Hsien and Robert E. Allinson, Eds. "Harmony and Strife: Contemporary Perspectives, East and West". [REVIEW]Charles Wei-Hsun Fu - 1991 - Journal of Chinese Philosophy 18 (1):123.
 48.  7
  Spectacle and the Discourse of Empathy in Oriental Versions of Turandot: A Dialogue with the West in Wei Minglun and Lo Kingman.Wang I.-Chun - 2017 - Cultura 14 (1):29-42.
  The story of Turandot originated in the East. It was later transformed into the tale of a merciless princess, and adapted onto the stage. Puccini‟s Turandot has been one of the most frequently restaged operas in the West, but Turandot‟s unreasonable cruelty and abrupt change of character have raised a lot of questions. Since quite a few contemporary playwrights and directors try to interpret Turandot with elements of empathy, this paper analyse the versions of Turandot in the Eastern world in (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Du Weiming Xue Shu Wen Hua Sui Bi.Wei-Ming Tu & Wenlong Zheng - 1999
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Ouzhou Ji Shu Zhe Xue Qian Shi Yan Jiu.Cheng-wei Wen - 2004 - Dongbei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000