Results for 'Dan-Xia Xian'

1000+ found
Order:
 1.  16
  Teacher’s Type D Personality and Chinese Children’s Hyperactive Behaviors: Moderation Effect of Parental Type D Personality and Mediation Effect of Teacher–Student Relationship.Guan-Hao He, Esben Strodl, Li Liu, Zeng-Liang Ruan, Xiao-Na Yin, Guo-Ming Wen, Deng-Li Sun, Dan-Xia Xian, Hui Jiang, Jin Jing, Yu Jin, Chuan-An Wu & Wei-Qing Chen - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Er Shi Shi Ji Xi Fang Zhe Xue de Fen Hua Yu Hui Tong: Qing Zhu Xia Jisong Xian Sheng Ba Shi Hua Dan Wen Ji.Xuequan Pang, Dachun Yang & Huaxin Huang (eds.) - 2005 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  本文集收入了当代西方科学哲学的逻辑进程、意识经验的感受性和涌现、现象学与逻辑学、西方形而上学的实存哲学路线等共26篇文章。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  C-Gait for Detecting Freezing of Gait in the Early to Middle Stages of Parkinson’s Disease: A Model Prediction Study.Zi-Yan Chen, Hong-Jiao Yan, Lin Qi, Qiao-Xia Zhen, Cui Liu, Ping Wang, Yong-Hong Liu, Rui-Dan Wang, Yan-Jun Liu, Jin-Ping Fang, Yuan Su, Xiao-Yan Yan, Ai-Xian Liu, Jianing Xi & Boyan Fang - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  GraphicalPatients with early- to middle-stage PD were enrolled for C-Gait assessment and traditional walking ability assessments. The correlation of C-Gait assessment and traditional walking tests were studied. Two models were established based on C-Gait assessment and traditional walking tests to explore the value of C-Gait assessment in predicting freezing of gait.ObjectiveEfficient methods for assessing walking adaptability in individuals with Parkinson’s disease are urgently needed. Therefore, this study aimed to assess C-Gait for detecting freezing of gait in patients with early- to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Dan ding: Xian dai ren de bi xiu ke.Rongzhi Zhu - 2014 - Hefei Shi: Anhui ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Xian dai hua shi ye xia de Zhongguo jin dai qi meng si xiang yan jiu: 1895-1923.Ting Kong - 2014 - Jinan: Shandong da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Xian Qin Ru Xue Shi Yu Xia de Zhonghua Min Zu Jing Shen Yan Jiu.Mingyan Tang - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
 7. Xian shi zhu yi shi jiao xia de si fa jue ce.Fenghe Tang - 2018 - Beijing Shi: Fa lü chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Xian Dai Si Xiang Heng Lü Xia de Qi Meng Li Nian.Zhihong Hu (ed.) - 2011 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Xian Qin zhu zi yu Zhongguo xian dai zheng zhi zi you de dan sheng.Zhidong Cai - 2018 - Shanghai Shi: Shanghai san lian shu dian.
  Zheng zhi zi you shi wei zi you si xiang di yi yi. Ran er, Zhongguo xian dai zheng zhi zi you guan nian shi ru he dan sheng de zhe ge hua ti tai da, wo men guan zhu de shi ta yu xian Qin zhu zi si xiang zhi jian de guan xi he ru. Ben shu yi shi jian, pai bie wei xian suo, yi lun ti, fan chou he nei zai jie gou wei (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Xian dai sheng tai zhe xue shi yu zhong de Huainan zi yan jiu =.Wenli Xia - 2016 - Beijing Shi: Min zu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Xian Qin Qin Han zheng zhi jia zhi guan yan jiu =.Zengmin Xia - 2019 - Beijing: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Xian dai xing yu jing xia de Zhongguo jia zhi guan jian she.Rong Xu - 2014 - Shanghai Shi: Fu dan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Xian Dai Ji Shu Xia de Kong Jian la Jin Ti Yan.Qingfeng Yang - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Xian Dai Xing Shi Yu Xia de Ru Jia de Yu =.Fei Ye - 2011 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Xian Zhi de Zhi Hui: Bi Jiao Shi Ye Xia de Xian Qin Si Xiang Wen Hua Jing Hua = Xianzhi de Zhihui.Lixin Zhang - 2004 - Xue Lin Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Xian dai Zhongguo zhe xue yu xin ru xue: ji nian Feng Youlan xian sheng dan chen 120 zhou nian ji Feng Youlan xue shu si xiang yan tao hui lun wen ji.Lai Chen (ed.) - 2017 - Beijing: Qing hua da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Xian Qin Xing Ming Zhi Jia Kao Cha = Xianqin Xingmingzhijia Kaocha.Dan Li - 1998
 18. Wei Wu Shi Guan Qian Yan Wen Ti Yan Jiu: Xian Dai Zhe Xue Shi Yu Xia de Yi Zhong Li Lun Tan Suo.Sanping Kuang & Jinfang Chang (eds.) - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  国家重点学科“985第1期”建设项目 “211工程第2期”项目广东省2004哲学社会科学规划项目中山大学马克思主义哲学与中国现代化研究所主持研究.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Quan Qiu Hua Yu Jing Xia de Ru Xue Jia Zhi Yu Xian Dai Jian Xing.Longbao Shao - 2010 - Tong Ji da Xue Chu Ban She.
 20. Motor features of abstract verbs determine their representations in the motor system.Xiang Li, Dan Luo, Chao Wang, Yaoyuan Xia & Hua Jin - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Embodied cognition theory posits that concept representations inherently rely on sensorimotor experiences that accompany their acquisitions. This is well established through concrete concepts. However, it is debatable whether representations of abstract concepts are based on sensorimotor representations. This study investigated the causal role of associated motor experiences that accompany concept acquisition in the involvement of the motor system in the abstract verb processing. Through two experiments, we examined the action–sentence compatibility effect, in the test phase after an increase in motor (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Feng Zikai yu Zhongguo xian dai mei yu yan jiu =.Dan Wu - 2014 - Changsha Shi: Hunan ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Chuan Yue Zi Ben de Li Shi Shi Kong: Ji Yu Wei Wu Shi Guan de Xian Dai Xing Pi Pan = Traversing the Historical Time-Space of the Capital: The Critique of Modernity Base on Historical Materialism.Lin Xia - 2008 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  本书从商品拜物教这一特殊理论视角对现代性的成因、流变、类型及其在当代中国的表现形式做了独特而深入的阐述和分析.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Chuan dao yu chu shi: gong tong ti li lun shi ye xia de xian Qin ru jia.Youguang Li - 2018 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Lun li yu shen mei: hou xian dai yu jing xia de zhui xun yu fan si.Li Li - 2013 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Nüzhen tong zhi xia de ru xue chuan cheng: Jin dai ru xue ji ru xue wen xian yan jiu.Hang Yang - 2014 - Chengdu Shi: Sichuan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. "Zao Shu Lu Jing" Xia de Fa Jia Yu Xian Qin Zhu Zi.Xiaolei Zhao - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Ying xiang xia de xian dai: dian ying yu shi jue wen hua = Visual modern and its other.Yingxiong Zhou & Pin-Chia Feng (eds.) - 2014 - Hangzhou: Zhejiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Xing e lun de dan sheng: Xunzi "jing ji ren" shi yu xia de Meng xue pi pan yu ru xue hui gui.Weijie Zeng - 2019 - Taibei Shi: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si.
  內容介紹 荀子性惡論是有意與性善論針鋒相對,企圖在批判中回歸孔門正道的論述。但學者多以孔孟一體的思維批判荀學之歧出,儒學史上「作為他者的孟子」往往被忽略。本書即企圖回到孟子尚未成聖成經的脈絡去思考荀孟關係,探問 為何荀子必要攻訐性善而主張性惡?關鍵在於荀子不滿孟子以「道德人」作為存有原初狀態的指涉,將儒學的社會性倫理轉向了超越性道德;是以企圖回歸存有原初的「經濟人」面向。性惡論的誕生,可以說是作為「經濟人」的 存有對「道德人」之反擊;必須理解到:「性惡論」不僅是人性的表述,而是一種認知自我與世界的態度。其中涵攝了「經濟人」的本體、修養、政治、經濟與社會等面向之完整儒學系統。一旦否認「性惡論」的意義,早期儒學 的根基將全然崩解並遭受曲解——忽視了「孔荀」一系在儒學史脈絡中的重要性意義。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Fu hao xue shi ye xia de xian Qin ming bian xue yan jiu =.Daode Chen - 2017 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Wei yuan Huaxia xian zhi meng: Li Buyun jiao shou xue shu si xiang yan tao hui ji ba shi hua dan zhi qing = Persuing the dream of constitutionalism in China.Haijun Xiao & Shiping Liu (eds.) - 2013 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  She Hui Li Lun: Xian Dai Xing Yu Ben Tu Hua: Su Guoxun Jiao Shou Qi Shi Hua Dan Ji Ye Qizheng Jiao Shou Rong Xiu Lun Wen Ji.Xing Ying & Meng Li (eds.) - 2012 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
 32.  1
  Mozi Gui Lai: Yi Ge Xian Dai Zhi Shi Fen Zi de Wen Hua Dan Dang.Shiyu Jiao - 2011 - Guo Jia Tu Shu Guan Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Yi shu yu da zhong: ji nian Hong Yiran bai nian dan chen zuo pin wen xian ji = Art and the masses.Yiran Hong - 2013 - Shijiazhuang Shi: Hebei jiao yu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Fan Si Yu Jing Jie: Ji Nian Feng Youlan Xian Sheng Dan Chen 110 Zhou Nian Ji Feng Youlan Xue Shu Guo Ji Yan Tao Hui Wen Ji.Jun Hu (ed.) - 2008 - Beijing da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ren xing, you liang zheng fu yu zheng yi: Zheng zhi zhe xue shi jiao xia de xian Qin ru xue yu gu dian zi you zhu yi yan jiu.Xiaodong Xie - 2019 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Zhongguo zhe xue de chuan tong ji qi xian dai kai zhan: ji nian Zhang Dainian xian sheng dan chen 110 zhou nian xue shu yan tao hui lun wen xuan ji.Lai Chen & Sixin Ding (eds.) - 2021 - Beijing: Qing hua da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Hai na jiang he shu wo bang guo: Ma Yifu xian sheng dan chen 130 zhou nian ji nian da hui ji guo xue yan tao hui lun wen ji.Guang Wu & Liwang Xu (eds.) - 2013 - Hangzhou Shi: Zhejiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Jiao yu xue: yan jiu yu ji nian: Qu Baokui xian sheng dan chen jiu shi zhou nian ji nian wen ji.Jinzhou Zheng (ed.) - 2013 - Fuzhou: Fujian jiao yu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  3
  Yong Bu Bi Ye de Shi Ji Xue Ren Cai Shangsi: Cai Shangsi Xian Sheng Dan Chen Yi Bai Ling Wu Zhou Nian Shi Shi Yi Zhou Nian Si Mo Ji.Guifa Zhou, Xuanyuan Shi & Dehua Fu (eds.) - 2009 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
 40. Xian Dai Ru Jia San Sheng.Ruhua Wang - 2012 - Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si Zhi Zuo Fa Xing.
  Shang. Liang Shuming, Xiong Shili, Ma Yifu de jiao yi ji shi -- Xia. Liang Shuming, Xiong Shili, Ma Yifu lun Song Ming ru xue.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  2
  Xian Dai Zhongguo Si Xiang de Xing Qi.Hui Wang - 2008 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Shang juan. di 1 bu Li yu wu, di 2 bu Di guo yu guo jia -- Xia juan. di 1 bu Gong li yu fan gong li, di 2 bu Ke xue hua yu gong tong ti.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  He Yousen Xian Sheng Xue Shu Lun Wen Ji.Yousen He - 2009 - Guo Li Tai Wan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Shang ce. Ru xue yu si xiang -- xia ce. Qing dai xue shu si chao.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Minguo xue zhe lun Feng Youlan =.Renyu Wang (ed.) - 2019 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Xue xi he yan jiu Zhongguo zhe xue, yi ban lai shuo, Feng xian sheng shi ke chao er bu ke yue de. Yi si shi, hou ren wan quan ke neng er qie ye ying dang sheng guo Feng xian sheng, dan shi que bu neng rao guo Feng xian sheng. Rao guo Feng xian sheng, bu dan bi ran yao duo fei li qi, er qie rong yi zou wan lu er nan yu shen (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  1
  Jing Jie, Si Wei, Yu Yan: Wei Jin Xuan Li Yan Jiu.Guizhen Lu - 2010 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Wei Jin xuan xue jia de xuan lun, ru jin zhi zai zhi ben wen ju jian. Dan bing bu jing mo, na xie xuan lun zong shi dui du zhe zhan xian qi zi ji. Wei Jin zhi shi, xuan xiao rao rang, xuan si zhe huo sa tuo fang da, huo yi yu shen yin, ru he zai xian shi jian yi wei, shun ni shi Wei Jin xuan yin zhong zui shen ke de di yun. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Thematic Relationships in MZ 8-10 and 11-13.Chris Fraser - 2010 - Warring States Papers:137–142.
  Summary. Analyses of the Mohist triads tend to rely mainly on observations about linguistic or rhetorical features. In this study, I aim to supplement such research by offering observations about the thematic content of the Shang- xian ©|½å and Shangtong ©|¦P triads (MZ 8-10 and 11-13). I argue that my observations are best explained by the hypothesis that the essays in both triads were compiled in the order shang-zhong-xia ¤W¤¤¤U . I also suggest that the writers of the later (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Ming dai yi min: Gu Yanwu Wang Fuzhi Huang Zongxi.Qing Sun - 2015 - Zhengzhou Shi: Zhongzhou gu ji chu ban she.
  Ben shu wei wo she chong dian tu shu hua xia wen ku ru xue shu xi zhong di yi ben. Gai shu yi jian ming de wen zi gou le le Gu Yanwu, Wang Fuzhi, Huang Zongxi san wei Ming mo da ru sheng huo de shi dai bei jing, hong ru de sheng ping jing li, ta men de xue shu zao yi (zhu yao zhi ta men zai ru xue fang mian de cheng jiu), cheng yu jiao (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Li Xiulin Wen Cun.Xiulin Li - 2007 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  shang juan. Shi dai jing shen di zhe xue fan si -- xia juan. Zhongguo xian dai hua zhi zhe xue tan tao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Cha Tu Ben Zhongguo Gu Dai Si Xiang Shi.Dawei Zhu (ed.) - 2006 - Guangxi Ren Min Chu Ban She.
  [v. 1] Xian Qin juan -- [v. 2] Qin Han juan -- [v. 3] Wei Jin Nan Bei Chao juan -- [v. 4] Sui Tang Wu Dai juan -- [v. 5] Song Liao Xi Xia Jin Yuan juan -- [v. 6] Ming Qing juan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. "Qun" yu "du": ge ti xing wen ti: Kang Youwei zheng zhi ru xue yan jiu.Xiaojun Jiang - 2015 - Hefei: Anhui ren min chu ban she.
  Ben shu tong guo dui Kang Youwei zhi "qun" yu"du" guan nian de kao cha, lai ba wo Kang Youwei dui ge ren, guo jia nai zhi tian xia zhi xu de shen ke si kao. Zhu yao nei rong you: yi, Jin dai"qun-du" guan nian de chu xian ji qi zou xiang, er, Kang Youwei "qun-du" guan nian chan sheng de si xiang bei jing, san, "Du ren" yu Kang Youwei dui xian dai xing ge ti sheng (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Luling Wang xue yan jiu.Hui Xiao - 2018 - Nanchang: Jiangxi ren min chu ban she.
  Ben shu dui Luling Wang xue de yan jiu, zhu yao cong yi xia liang fang mian zhan kai: shou xian, zhong dian jie shao le ti chu Luling Wang xue de li lun yi ju he Luling Wang xue fa zhan de ge ge jie duan de jie ding, te dian ji qi zhu yao de dai biao ren wu. Qi ci, ju ti lun shu le Luling Wang xue fa zhan de ge ge jie duan de zui (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000