Results for 'Dao-Zhi Zeng'

1000+ found
Order:
 1.  34
  Policy Stable States in the Graph Model for Conflict Resolution.Dao-Zhi Zeng, Liping Fang, Keith W. Hipel & D. Marc Kilgour - 2004 - Theory and Decision 57 (4):345-365.
  A new approach to policy analysis is formulated within the framework of the graph model for conflict resolution. A policy is defined as a plan of action for a decision maker (DM) that specifies the DM’s intended action starting at every possible state in a graph model of a conflict. Given a profile of policies, a Policy Stable State (PSS) is a state that no DM moves away from (according to its policy), and such that no DM would prefer to (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Cong Dui Bi Dao Wai Tui: Shen Qingsong Jiao Shou Zhu Shou Lun Wen Ji.Jingzhong Lu & Qingbao Zeng (eds.) - 2009 - Taiwan Jidu Jiao Wen Yi Chu Ban She You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zhi Rong Ru Shu Xin Feng Cu He Xie: She Hui Zhu Yi Rong Ru Guan Dang Zheng Gan Bu Xue Xi du Ben.Chenguang Xu, Jixiong Deng & Guozhen Zeng (eds.) - 2006 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Dao de Bian Qian Lun =.Guangle Zeng - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Lun Li Bian Qian Yu Dao de Jiao Yu: Shi Chang Hua, Quan Qiu Hua, Wang Luo Hua Ji Yu Zhong de Xian Dai Xing Zhui Xun.Shengcong Zeng - 2006 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zhonghua Wen Hua de Te Zhi.Shiqiang Zeng - 2011 - Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zheng Zhi Zhe Xue Yu Han Yu Shen Xue = Political Philosophy and Sino-Christian Theology.Qingbao Zeng (ed.) - 2007 - Dao Feng Shu She.
  Alexandre Kojeve -- Leo Strauss -- Carl Schmitt -- Eric Voegelin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  12
  Applying Lean Six Sigma Methodology to Reduce Cesarean Section Rate.Ze-Ying Chai, Hua-Min Hu, Xiu-Ling Ren, Bao-Jin Zeng, Ling-Zhi Zheng & Feng Qi - 2017 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 23 (3):562-566.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ting Jing: Fu Zeng Guofan, Zuo Zongtang, Li Hongzhang, Peng Yulin, Zeng Guoquan Deng Xiang Huai Zhong Zhen Shou Ji.Guofan Zeng - 2007 - Zhong Gong Zhong Yang Dang Xiao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zeng Jinyi Zi Xuan Ji =.Jinyi Zeng - 2007 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zhuan Xing Qi de Zhongguo Mei Xue: Zeng Fanren Mei Xue Wen Ji.Fanren Zeng - 2007 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ru Shi Dao Zhi Zhe Xue Dui Hua: Dong Fang Wen Hua Yu Xian Dai She Hui Guo Ji Xue Shu Hui Yi Lun Wen Ji.Xiaogan Liu & Yōichi Kawada (eds.) - 2007 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zhuangzi Shuo Dao Zhi Hui Jing Sui.Xiaobo Li - 2012 - Zhen Pin Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Dao Jia "Dao Zhi" Si Xiang Yan Jiu =.Shaolian Tang - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Dao Guo Yuan Gong Lianxi Zhou Fu Zi Zhi.Qing) Wu Darong - 2013 - In Wanxia Wang (ed.), Lianxi Zhi: Ba Zhong Hui Bian. Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Weimin Xiong;, Kedi Wang. He Cheng Yi Ge Dan Bai Zhi: Jie Jing Niu Yi Dao Su de Ren Gong Quan He Cheng [Synthesize a Protein: The Story of Total Synthesis of Crystalline Insulin Project in China]. . 194 Pp., Figs., Bibl., App., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2005. $25. [REVIEW]Sigrid Schmalzer - 2008 - Isis 99 (1):231-232.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zhi Xu Yu Zi You: Ru Dao Hu Bu Chu Lun = Order and F[R]Eedom: Preliminary Discussion on the Complementarity of Confucianism and Taoism.Jimin An - 2010 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Fa Lü Jia Zhi de "Lü Se" Zhuan Xiang: Cong Ren Lei Zhong Xin Zhu Yi Fa Lü Guan Dao Tian Ren He Xie Fa Lü Guan.Jinqiu Cao - 2010 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. He Wai Nei Zhi Dao: Ru Jia Zhe Xue Lun.Zhongying Cheng - 2005 - Kang de Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Mou Zongsan Zhe Xue Yan Jiu: Dao de de Xing Shang Xue Zhi Ke Neng = Mouzongsan Zhexue Yanjiu: Daode Xingshanxue Zhi Keneng.Zhihua Cheng - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ru Jia Nei Sheng Wai Wang Zhi Dao Tong Lun.Chao Cheng - 2005 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Zhongguo Zheng Zhi Jing Shen Zhi Yan Jin: Cong Kongfuzi Dao Sun Zhongshan.Hongtai Chen - 2013 - Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Ming Fen Zhi Dao: Cong Xunzi Kan Ru Jia Wen Hua Yu Min Zhu Zheng Dao Rong Tong de Ke Neng Xing.Zhaohua Chu - 2005 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Wang Chuanshan Xue Shu Si Xiang Zong Gang Yu Qi Dao Qi Lun Zhi Fa Zhan.Jingxian Dai - 2013 - Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Fa Lü Yu Dao De: She Hui Zhi Xu de Gui Zhi.Jinxue Fan - 2011 - Shanghai Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Xin Yuan Dao: Zhongguo Zhe Xue Zhi Jing Shen.Youlan Feng - 2007 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Dao de Jing Zhong de Sheng Cun Zhi Hui.Na Fu - 2009 - Hai Chao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Chong Hui Wang Dao: Ru Jia Yu Shi Jie Zhi Xu.Chunsong Gan - 2012 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Jun Zi Zhi Dao: Zhongguo Ren de Chu Shi Zhe Xue.Xitian Gao - 2011 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Wei Dao Lun: Zhi Yi Zhongguo Zhe Xue Shi "Wei Wu" "Wei Xin" Ti Xi.Zhebing Gong - 2012 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Lun Li Xin Lun: Zhongguo Shi Chang Jing Ji Ti Zhi Xia de Dao de Jian She = Lilun Xinlun.Guangyin Guo (ed.) - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Dao Jiao She Hui Lun Li Si Xiang Zhi Yan Jiu.Lifang He - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Fa Zhi de Dong Fang Jing Yan: Zhongguo Fa Lü Wen Hua Dao Lun = Einführung in Die Chinesische Rechtskultur.Robert Heuser - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Xian Qin Ru Dao Jiu Yi Xin Zhi Lu.Zeheng He - 2004 - Da an Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. "Xin Song Xue" Zhi Jian Gou: Cong Chen Yinke, Qian Mu Dao Yu Yingshi.Hongtang Hou - 2009 - Anhui Jiao Yu Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Da Zi Ran Zhi Dao Yu Sheng Ren Zhi Xing.Sunping Hu - 2012 - Li Wen Wen Hua Shi Ye I.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zhang Zai Yi Xue Yu Dao Xue: Yi "Hengqu Yi Shuo" Ji "Zheng Meng" Wei Zhu Zhi Tan Tao.Yuanling Hu - 2004 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Sheng Ming Xin Yang Yu Wang Dao Zheng Zhi: Ru Jia Wen Hua de Xian Dai Jia Zhi.Qing Jiang - 2004 - Yang Zheng Tang Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Rang Xing Fu Yu Jing Dian Tong Xing: Ru Shi Dao Yu Zhongguo Ren de Xin Ling Zhi Hui. Konghai - 2011 - Zhonghua Shu Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zhi Shi Yu Dao De: Dui Ru Jia Ge Wu Zhi Zhi Si Xiang de Kao Cha.Tianji Leng - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Qi Jia Zhi Dao.Zongming Liao - 2007 - Liao Yingming Wen Jiao Ji Jin Hui.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang.Yujie Li - 2004 - Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Gong Min Si Xiang Dao de Su Zhi Yan Jiu.Zhihong Li (ed.) - 2005 - Zhengzhou da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. He Yi "Zhongguo Gen di Quan Zai Dao Jiao": Dao Jiao Zhe Xue Lun Gao Zhi Er.Gang Li - 2008 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Kai Qi Zhong Yi Zhi Men: Yun Qi Xue Dao Lun.Yangbo Li - 2006 - Xiang Ying Wen Hua.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Xin Dao Jia Yu Zhi Liao Xue: Laozi de Zhi Hui.Anwu Lin - 2006 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Sheng Si Zhi Hui: Dao Jia Sheng Ming Guan Yan Jiu.Xia Li - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Hui Ru Dui Hua: Tian Fang Zhi Jing Yu Kong Meng Zhi Dao.Yihong Liu - 2006 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Wu Huan Xing Yi: Ren Lei Ji Jiang You Wu Zhi Shi Dai Zhuan Yi Dao Xin Ling Shi Dai de da Qu Shi.Qianqi Li - 2010 - Bai Xiang Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Yuan Rong Zhi Si: Ru Dao Fo Ji Qi Guan Xi Yan Jiu.Xia Li - 2005 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000