Results for 'Dao-Zhi Zeng'

1000+ found
Order:
 1.  35
  Policy Stable States in the Graph Model for Conflict Resolution.Dao-Zhi Zeng, Liping Fang, Keith W. Hipel & D. Marc Kilgour - 2004 - Theory and Decision 57 (4):345-365.
  A new approach to policy analysis is formulated within the framework of the graph model for conflict resolution. A policy is defined as a plan of action for a decision maker (DM) that specifies the DM’s intended action starting at every possible state in a graph model of a conflict. Given a profile of policies, a Policy Stable State (PSS) is a state that no DM moves away from (according to its policy), and such that no DM would prefer to (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dao Jia "Dao Zhi" Si Xiang Yan Jiu =.Shaolian Tang - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ru Shi Dao Zhi Zhe Xue Dui Hua: Dong Fang Wen Hua Yu Xian Dai She Hui Guo Ji Xue Shu Hui Yi Lun Wen Ji.Xiaogan Liu & Yōichi Kawada (eds.) - 2007 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  本书的中心课题是儒家、佛教与道家之间的哲学对话,这一主题不仅有利于推动对儒学、佛学与道家思想的深入研究,也有利于不同学术领域之间的对话和交流,有着重要的实际的社会意义.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zhuangzi Shuo Dao Zhi Hui Jing Sui.Xiaobo Li - 2012 - Zhen Pin Chu Ban Gong Si.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Daily Activity Monitoring and Fall Detection Based on Surface Electromyography and Plantar Pressure.Xugang Xi, Wenjun Jiang, Zhong Lü, Seyed M. Miran & Zhi-Zeng Luo - 2020 - Complexity 2020:1-12.
  Falls among the elderly comprise a major health problem. Daily activity monitoring and fall detection using wearable sensors provide an important healthcare system for elderly or frail individuals. We investigated the classification accuracy of daily activity and fall data based on surface electromyography and plantar pressure signals. sEMG and plantar pressure signals were collected, and their features were extracted. Suitable features were selected and combined for posture transition, gait, and fall using the Fisher class separability index. A feature-level fusion method, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Dao Guo Yuan Gong Lianxi Zhou Fu Zi Zhi.Qing) Wu Darong - 2013 - In Wanxia Wang (ed.), Lianxi Zhi: Ba Zhong Hui Bian. Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dao, Xue, Zheng: Ru Jia Gong Gong Zhi Shi Fen Zi de San Ge Mian Xiang.Weiming Tu - 2013 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Dao Jiao She Hui Lun Li Si Xiang Zhi Yan Jiu.Lifang He - 2010 - Ba Shu Shu She.
  本书以道教神仙思想的演变为中心, 发掘不同时期相对突出的道教社会伦理思想, 回答了道教在面对世俗社会时有什么样的伦理思考和规范, 旨在对道教深层价值作重新认识和评价, 向人们展示一种更全面的道教.本书结合时代, 融入了当今时代理念, 更具有现代意义.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Fa Zhi de Dong Fang Jing Yan: Zhongguo Fa Lü Wen Hua Dao Lun = Einführung in Die Chinesische Rechtskultur.Robert Heuser - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Dao de Jing Zhong de Sheng Cun Zhi Hui.Na Fu - 2009 - Hai Chao Chu Ban She.
  本书分九章,内容包括:逍遥自在的人生智慧;胸怀天下的忍者之心;行如流水的无形心态;积水成渊的成事智慧;道法自然的处世箴言;顺其自然的发展规律;超然脱俗的真挚情感;得民心者的治理之要;行之有效的领导智慧 。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Wei Dao Lun: Zhi Yi Zhongguo Zhe Xue Shi "Wei Wu" "Wei Xin" Ti Xi.Zhebing Gong - 2012 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. "Dao" "Ji" Zhi Jian: Zhongguo Wen Hua Bei Jing de Ji Shu Zhe Xue.Qian Wang - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zhi Xu Yu Zi You: Ru Dao Hu Bu Chu Lun = Order and F[R]Eedom: Preliminary Discussion on the Complementarity of Confucianism and Taoism.Jimin An - 2010 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  本书的目的是揭示以儒道互补为主的中国文化形态和哲学理念在社会结构平衡和历史动态平衡中生效的内在理路和机制.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Dao Jia Zheng Zhi Zhe Xue Yan Jiu =.Zhensheng Mei - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Dao de Kun Jing Yu Chao Yue: Jing Shen, Zhi Xu Ji Si Yu = Daodekunjingyuchaoyue.Dachuan Ren - 2011 - Jiangxi Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Dao de Xing Er Shang Xue: Mou Zongsan Yu Kangde Zhi Jian = Daode Xingershangxue.Yue Tao - 2012 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Li Zhi Zhi Dao: Han Dai Ming Jiao Yan Jiu = Lizhi Zhidao.Zaoqun Zhang - 2011 - Ren Min Chu Ban She.
  研究中国传统文化, 纲常名教是重要方面. 研究纲常名教, 董仲舒的"三纲五常"是核心成分, 汉代名教是基本方面. 因此, 从思想文化的层面仔细探讨董仲舒的"三纲五常"思想, 其意义不言而喻.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Zhi du Lun Li Yan Jiu: Tan Xun Gong Gong Dao de Li Xing de Sheng Cheng Lu Jing = Zhidu Lunli Yanjiu: Tanxun Gonggong Daode Lixing de Shengcheng Lujing.Renwu Li - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Dao de de Xin Ling Zhi Gen: Ru Jia "Cheng" Lun Yan Jiu.Fang Lu - 2004 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zhi Shi Yu Dao De: Dui Ru Jia Ge Wu Zhi Zhi Si Xiang de Kao Cha.Tianji Leng - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang.Yujie Li - 2004 - Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  本书分电视摄像艺术的技术基础、造型基础、镜语规则与实践三篇。内容有:摄像初步、镜头操作、曝光控制、电视画面造型的基础元素、电视语言等。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Xin Dao Jia Yu Zhi Liao Xue: Laozi de Zhi Hui.Anwu Lin - 2006 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Kongzi Yu Zhongguo Zhi Dao = Confucius and the Chinese Way.Herrlee Glessner Creel & Zhuancheng Gao - 2000
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zhonghua Wen Hua de Te Zhi.Shiqiang Zeng - 2011 - Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Dao de Bian Qian Lun =.Guangle Zeng - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zheng Zhi Zhe Xue Yu Han Yu Shen Xue = Political Philosophy and Sino-Christian Theology.Qingbao Zeng (ed.) - 2007 - Dao Feng Shu She.
  Alexandre Kojeve -- Leo Strauss -- Carl Schmitt -- Eric Voegelin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Xian Qin Ru Dao Jiu Yi Xin Zhi Lu.Zeheng He - 2004 - Da an Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Fa Lü Yu Dao De: She Hui Zhi Xu de Gui Zhi.Jinxue Fan - 2011 - Shanghai Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Xin Yuan Dao: Zhongguo Zhe Xue Zhi Jing Shen.Youlan Feng - 2007 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  本书共分十章,包括:孔孟、杨墨、名家、老庄、易庸、汉儒、玄学、禅宗、道学、新统等。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Zhong Yong Chu Shi Zhi Dao.Chengbin Shui - 2006 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  本书在结合“中庸”思想理念,从修养自身和交往处世两个大方面,将其中的有现实意义的部分用现代人的眼光重新阐释。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Cong Dui Bi Dao Wai Tui: Shen Qingsong Jiao Shou Zhu Shou Lun Wen Ji.Jingzhong Lu & Qingbao Zeng (eds.) - 2009 - Taiwan Jidu Jiao Wen Yi Chu Ban She You Xian Gong Si.
 32. Chong Su Ru Jia Zhi Dao: Xunzi Si Xiang Zai Kao Cha = Chongsu Rujia Zhidao.Wei Sun - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Zhongguo Xian Dai Jia Zhi Guan de Chu Sheng Li Cheng: Cong Li Zhi Dao Dai Zhen.Genyou Wu - 2004 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
 34.  2
  "Xin Song Xue" Zhi Jian Gou: Cong Chen Yinke, Qian Mu Dao Yu Yingshi.Hongtang Hou - 2009 - Anhui Jiao Yu Chu Ban She.
  本书内容分为陈寅恪、钱穆对“宋学”的现代诠释——余英时“新宋学”建构之基础和从“宋学”诠释到“新宋学”建构——余英时“新宋学”之渊源与理念两大部分.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zhi Rong Ru Shu Xin Feng Cu He Xie: She Hui Zhu Yi Rong Ru Guan Dang Zheng Gan Bu Xue Xi du Ben.Chenguang Xu, Jixiong Deng & Guozhen Zeng (eds.) - 2006 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. He Wai Nei Zhi Dao: Ru Jia Zhe Xue Lun.Zhongying Cheng - 2005 - Kang de Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zhongguo Zheng Zhi Jing Shen Zhi Yan Jin: Cong Kongfuzi Dao Sun Zhongshan.Hongtai Chen - 2013 - Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ming Fen Zhi Dao: Cong Xunzi Kan Ru Jia Wen Hua Yu Min Zhu Zheng Dao Rong Tong de Ke Neng Xing.Zhaohua Chu - 2005 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Gong Zheng Yu Ren Dao: Guo Jia Zhi Li Dao de Yuan Ze Ti Xi.Haiming Wang - 2010 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. 21 Shi Ji Jia Zhi Zhe Xue: Cong Zi Fa Dao Zi Jue = 21 Shiji Jiazhi Zhexue: Cong Zifa Dao Zijue.Yuliang Wang - 2006 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Shang Tan Dao de Yu Shang Yi Min Zhu: Habeimasi Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Discoursive Moral and Deliberative Democracy: On Jürgen Habermas's Thought of Ethics and Politics.Xiaosheng Wang - 2009 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Zi Ran Zhi Dao: Laozi Sheng Cun Zhe Xue Yan Jiu.Yingjie Wang - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Fa Lü Jia Zhi de "Lü Se" Zhuan Xiang: Cong Ren Lei Zhong Xin Zhu Yi Fa Lü Guan Dao Tian Ren He Xie Fa Lü Guan.Jinqiu Cao - 2010 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Chong Hui Wang Dao: Ru Jia Yu Shi Jie Zhi Xu.Chunsong Gan - 2012 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Jun Zi Zhi Dao: Zhongguo Ren de Chu Shi Zhe Xue.Xitian Gao - 2011 - Zhonghua Shu Ju.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Da Zi Ran Zhi Dao Yu Sheng Ren Zhi Xing.Sunping Hu - 2012 - Li Wen Wen Hua Shi Ye I.
  本書分列為兩大部分:一為大自然之道,一為聖人之行,並再各於其下分為二十五小標目,將所體察的大自然現象與對先聖賢哲之智行的解悟,以條述的方式呈現,除能將自我的體察表顯外,更期望能提供有緣的大眾,在面對今 時大自然與人類的共同生命體時,能有所貢獻一些微的參考意義。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Da Shi Dao Du: Kongzi: Zhi Sheng Xian Shi de Si Xiang Jing Hua.Chenglie Luo - 2011 - Long Tu Teng Wen Hua.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Ren de Jia Zhi Yu Shi Dai Jing Shen: Da Bian Dong Shi Dai de Sheng Cun Zhi Dao.Minrong Shen - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Cheng Ren Zhi Dao: Ru Jia Lun Li Wen Hua.Kailin Tang - 2011 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Wen Ben Zhi "Jian": Cong Kongzi Dao Lu Xun.Xiaoming Wu - 2012 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  本书收集伍晓明在国内外学术刊物上历年所发表的重要学术论文,主要论域包括中西哲学比较,解构主义在中国的实践,以及对鲁迅思想的哲学考察.代表性文章有""予欲无言":"论语"中的"论辩"与孔子对言的态度"" 作为感受性的主体与怵惕恻隐之心,或,莱维纳斯与孟子"和""若保赤子"--中国传统文化的理想之政"等.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000