Order:
See also
 1.  30
  Etyka troski jako filozofia polityki.Dorota Sepczyńska - 2012 - Etyka 45:37-61.
  Artykuł stanowi próbę syntetycznego spojrzenia na polityczną teorię troski. Porządkując sposoby rozumienia i opisywania tego nurtu filozofii polityki, autorka skupia się na prezentacji proponowanych w jego ramach definicji troski, uzasadnień jej moralnego obowiązku i wizji integracji troski ze sferą publiczną. Omawia także historyczny rozwój etyki troski oraz jej rolę w polityce.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Co to jest sprawiedliwość i w jak sposób ją urzeczywistnić? Perspektywa współczesnej filozofii polityki.Dorota Sepczyńska - 2009 - In Mieczysław Jagłowski (ed.), Z filozofii współczesnej. Rekonstrukcje–interpretacje– polemiki. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. pp. 171-212.
  Sprawiedliwość należy do najważniejszych i zawsze aktualnych problemów życia społeczno-politycznego. Dotyczy każdego z nas. Nikomu bowiem nie jest obojętne, jak jest traktowany przez prawo i władzę, jak są dzielone korzyści wynikające ze społecznej współpracy. Sprawiedliwość mobilizuje nas do społecznego zaangażowania i solidarności, ze względu na nią wciągamy się w obywatelskie nieposłuszeństwo czy decydujemy się na emigrację. Odwołania do niej pojawiają się zarówno w okrzykach burzycieli, jak i obrońców starego porządku. Nie jesteśmy jednak pierwszymi, którzy stawiają pytania o sprawiedliwość. Mają one (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  21
  Ernesto Laclau – postmarksistowska koncepcja wspólnoty politycznej.Dorota Sepczyńska - 2006 - In Dorota Sepczyńska & Mieczysław Jagłowski (eds.), Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia-literatura-mistyka. Instytut Cervantesa, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Katedra UNESCO UWM, Wydział Socjologii i Pedagogiki WSIiE TWP w Olsztynie. pp. 279-291.
  Celem artykułu jest prezentacja filozofii polityki Ernesto Laclau, w szczególności ujęcia możliwości istnienia wspólnoty politycznej w warunkach trwałego, konfliktowego pluralizmu.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Etyka o współczesności, Współczesność w etyce.Dorota Sepczyńska, Marek Jawor & Andrzej Stoiński (eds.) - 2016 - Olsztyn, Poland: Kolegium Wydawnicze UWM.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  15
  Etyka troski Daniela Engstera. Przypadek ekofilozofii.Dorota Sepczyńska - 2012 - In Między metafilozofią a ekofilozofią: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Hullowi. Instytut Filozofii UWM. pp. 151-167.
  Artykuł jest próbą ukazania etyki troski jako szczególnego i ciekawego przypadku ekologii społecznej i doktryny zrównoważonego rozwoju. Stawia sobie za cel również unaocznienie politycznego i ekologicznego wymiaru etyki troski. Rozpoczyna się prezentacją krótkiej historii stosunku do troski w zachodniej filozofii społecznej i źródeł kryzysu opieki. W części głównej, z perspektywy teorii Daniela Engstera, stara się odpowiedzieć na pytania: czym jest troska, dlaczego powinniśmy opiekować się innymi, jak powinniśmy dystrybuować obowiązki troski, jakie relacje zachodzą między troska a sprawiedliwością, co łączy etykę (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Filozofia tolerancji wobec filozofii: liberalizm polityczny Johna Rawlsa.Dorota Sepczyńska - 2010 - In Marcin Bogusławski (ed.), Filozofia: ogląd, namysł, krytyka? Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. pp. 158-172.
  John Rawls w ostatnim okresie swojej twórczości, zwanym liberalizmem politycznym, zaproponował zastosowanie w praktyce politycznej demokracji liberalnej zasady tolerancji względem filozofii. Jak mamy rozumieć owo zalecenie?
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  41
  Habermas o religii w polityce.Dorota Sepczyńska - 2014 - Etyka 48:69-88.
  Artykuł skupia się na prezentacji i krytyce najnowszej koncepcji relacji religii i polityki Jürgena Habermasa. Stawia przed sobą następujące cele: rekonstrukcję poglądów Habermasa na publiczną rolę religii oraz próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy wnoszą one coś nowego do liberalnego ujęcia relacji religia – polityka? Czy rozwiązują dylemat religii w polityce? Czy jest to propozycja realistyczna? Czy jest sprawiedliwa, tzn. symetrycznie traktuje wierzących i niewierzących?
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. John Rawls: polityka i prawda.Dorota Sepczyńska - 2010 - In Z filozofii współczesnej. O prawdzie. Instytut Filozofii UWM, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie. pp. 107-142.
  Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najnowszego liberalnego projektu rozstrzygnięcia dylematu statusu prawdy w polityce. Tylko tyle i aż tyle, bowiem jest to próba wprowadzenia na polski rynek idei liberalnych odpowiedzi na rodzime wyzwania, palące problemy. Przy tak ambitnym dążeniu należy przedstawić poglądy największego z wielkich liberałów współczesnych – Johna Rawlsa. Jego dzieło na tzw. Zachodzie nikogo nie pozostawia obojętnym, jest źródłem inspiracji czy to w postaci apologetycznej interpretacji czy krytycznej recepcji, będącej często początkiem formułowania własnego stanowiska. Dzisiaj, prawie czterdzieści lat (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej.Dorota Sepczyńska - 2008 - Zakład Wydawniczy Nomos.
  In the individual, social, and political dimensions, the shaping of the liberal tradition has met up with and will continue to meet up with the presence of the Roman Catholic Church with its own philosophy. Yet has this always led to sharp conflict between Catholicism and liberalism? Has the social thinking of the Church evolved in its assessment of the liberal tradition and vice versa? Have there been points in common in the two systems of thinking? In contrast, where have (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kościół katolicki a liberalizm - u źródeł konfliktu.Dorota Sepczyńska - 2002 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 8.
  Artykuł wskazuje i omawia źródła konfliktu zachodzącego pomiędzy Kościołem katolickim a liberalizmem.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Koncepcja kultury Jana Pawła II.Dorota Sepczyńska - 2003 - Szkice Humanistyczne 1:139-154.
  Artykuł prezentuje i analizuje koncepcję kultury przedstawioną w ekcyklikach Jana Pawła II.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Komunitaryzm vs. liberalizm - a jednak \\\"liberalizm\\\" nie jest brzydkim słowem.Dorota Sepczyńska - 2002 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 8.
  Recenzja książki A. Szahaja, Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Warszawa: Aletheia 2000.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  31
  „Libertariański”, „libertarianin”, „libertarianizm”. Wczesna historia pojęć w Stanach Zjednoczonych.Dorota Sepczyńska - 2012 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 18:183-202.
  Celem artykułu jest ukazanie nieznanych w Polsce dziejów libertarianizmu w Stanach Zjednoczonych. Porządkując sposoby rozumienia i opisywania libertarianizmu podejmuje on dyskusje z tezami utożsamiającymi libertarianizm z doktryną prokapitalistyczną czy prosocjalistyczną czy identyfikującymi go z anarchizmem. Prezentacja historii użycia pojęć „libertariański”, „libertarianin”, „libertarianizm”, od II połowy XIX wieku do lat 40. XX wieku, koncentruje się przede wszystkim na aspekcie myśli, ale także odwołuje się do dziejów ruchów społecznych. Kończy się próbą zdefiniowania libertarianizmu. The aim of this paper is to show the (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji.Dorota Sepczyńska - 2013 - Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  Książka stanowi syntetyczną próbę spojrzenia na libertarianizm. Porządkując sposoby rozumienia i opisywania libertarianizmu podejmuje dyskusje z tezami utożsamiającymi libertarianizm z doktryną prokapitalistyczną czy prosocjalistyczną, identyfikującymi go z anarchizmem. Wykazuje jego obecność również w metafizyce, naturyzmie, postępowej edukacji i teorii wolnej miłości, liberalizmie, socjalizmie, marksizmie i feminizmie. Prezentacja historii użycia pojęć „libertarianin”, „libertarianizm” i im podobnych od XVIII wieku do XX wieku (w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Rosji, Włoszech, Hiszpanii), koncentruje się przede wszystkim na aspekcie myśli, ale także odwołuje się do (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Liberalizm społeczny w Polsce. Przypadek Wojciecha Sadurskiego.Dorota Sepczyńska - 2014 - In T. Sikorski E. Krasucki (ed.), Liberalizm nad Wisłą XIX-XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność. pp. 453–484.
  Celem niniejszego artykułu jest rekonstrukcja wizji liberalizmu proponowanej przez Wojciecha Sadurskiego w tekstach wydanych w języku polskim, która odnosi się nie tylko do rozumienia samego liberalizmu, ale i demokracji, konstytucjonalizmu, tolerancji. Pominięte zostaną poglądy Sadurskiego odnoszące się do takich zagadnień, jak: Unia Europejska, poprawność polityczna i patriotyzm, znacznie ograniczona też będzie analiza jego opinii na temat równości, sprawiedliwości czy poszczególnych swobód. Wskazany cel związany jest z tezą, iż treści poddane analizie wpisują ich autora w tzw. liberalizm społeczny, dookreślany także takimi (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Modernistyczne przepisanie postmodernizmu.Dorota Sepczyńska - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Między Złotym a Srebrnym Wiekiem kultury hiszpańskiej.Dorota Sepczyńska & Mieczysław Jagłowski (eds.) - 2008 - Instytut Cervantesa w Warszawie, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Instytut Kulturoznawstwa OWIiZ im. T. Kotarbińskiego.
  Osiemnastu autorów, uczestniczących w tym przedsięwzięciu, zamierzało zaprezentować panoramę intelektualną epok, główne osiągnięcia, ale także dylematy znacznie wykraczające poza omawiany okres, posiadające odniesienia jak najbardziej aktualne.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  O osobliwości filozofii polityki.Dorota Sepczyńska - 2011 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 56: 275-301.
  Artykuł stanowi próbę syntetycznego spojrzenia na filozofię polityki. Autorka porządkując sposoby rozumienia i opisywania tej dyscypliny dąży do umieszczenia filozofii polityki w całości myślenia filozoficznego (filozofia polityki jako metafizyka polityki, etyka polityczna czy refleksja metafizyczno-normatywna, filozofia polityki a filozofia społeczna), określenia jej przedmiotu (filozofia polityki sensu largo i sensu stricto) i problematyki (holizm – indywidualizm, elitaryzm – egalitaryzm, pesymizm – optymizm, racjonalizm – antyracjonalizm, monizm – pluralizm). Omawia także historyczny rozwój filozofii polityki (różnice między klasyczną, nowożytną a współczesną filozofią polityki) (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. O relacjach logos-praxis na marginesie definicji liberalizmu.Dorota Sepczyńska - 2010 - In Mieczysław Jagłowski (ed.), Logos i praxis. O skuteczności myślenia. Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. pp. 191-210.
  Istnieją przynajmniej dwa powody zajęcia się liberalizmem w pracy poświęconej zależnościom pomiędzy myślą a rzeczywistością. Centralnym problemem filozofii polityki jest najlepszy ustrój, który stanowi owoc spotkania ludzkiego umysłu z życiem społeczno-politycznym. To po pierwsze. Po drugie, liberalne ujecie związków teoria – praktyka stanowi jeden z wyznaczników doktryny liberalnej w ogóle. Liberalizm był i jest filozofią, która wywiera potężny wpływ na charakter nowoczesnych społeczeństw i nowożytnej myśli społecznej. Liczne hasła, które stanowiły kiedyś o jego odrębności, weszły na stałe do abecadła zachodniej (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  45
  Political Liberalism. Reason and Truth in Politics.Dorota Sepczyńska - 2016 - Diametros 48:105-118.
  In this article I try to prove that John Rawls, in his lectures published in _Political Liberalism_ and later works, recommended the independence of one’s world-view and politics, and that at the same time he allowed the existence of non-conflicting factual truths in politics. His reflections on the problem of truth in the political realm are closely related to his reflections on reason, not only the public one. Thus, the aim of this article is to present and analyze Rawls’ understanding (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Pokochać liberalizm.Dorota Sepczyńska - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  rec. W. Sadurski, Liberałów nikt nie kocha. Eseje i publicystyka 1996-2002, Warszawa: Prószyński i S-ka 2003.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  „Późny” Rawls o pluralizmie teorii i stabilności politycznej.Dorota Sepczyńska - 2006 - In Sebastian Richert (ed.), Pluralizm filozofii, filozofia wobec pluralizmu. Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Modus. pp. 119-133.
  Różnorodność doktryn rodzi rozmaite problemy praktyczne. Dla filozofii polityki podstawowy jest dylemat: jak w warunkach wielości nie dających się ze sobą pogodzić teorii, wyznawanych przez obywateli i tworzone przez nich grupy, uzyskać i utrzymać stabilność państwa. Spróbuję rozwiązać go w ramach kategorii wypracowanych przez liberalizm polityczny Johna Rawlsa.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. rec. W. Buchner \"Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku"\ A.A. Chaufen \"Wiara i wolność. Myśl ekonomiczna późnych scholastyków"\.Dorota Sepczyńska - 2008 - In Dorota Sepczyńska & Mieczysław Jagłowski (eds.), Między Złotym a Srebrnym Wiekiem Kultury Hiszpańskiej. Instytut Cervantesa W Warszawie, Instytut Filozofii Uwm W Olsztynie, Instytut Kulturoznawstwa Owiiz Im. T. Kotarbińskiego. pp. 445-456.
  Recenzja książek W. Buchner, Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku i A.A. Chaufe, Wiara i wolność. Myśl ekonomiczna późnych scholastyków.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  The Peculiarity of Political Philosophy.Dorota Sepczyńska - 2011 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 56.
  This article is an attempt at a synthetic study of Political Philosophy. Through a rearrangement of the way that particular discipline of philosophy has been described and understood, it proposes the placement of Political Philosophy within the entirety of philosophical thinking , and to define its subject and its issues . It also overviews the history of political philosophy and its role in human life.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Tolerancja polityczna z punktu widzenia Michaela Walzera.Dorota Sepczyńska - 2015 - Analiza I Egzystencja 30:61-88.
  The main focus of this article is little known in Poland political tolerance. The article aims to: reconstruct of Michael Walzer concept of the political tolerance; to place it in the typology of relativism – universalism; to make a first step towards the separation of political tolerance from personal tolerance for a general discussion of tolerance; demonstrate that tolerance is not only modern, liberal concept, associated with the individual freedom; show that the dispute about tolerance not only between the enemies (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Transhumanizm. Spotkanie z utopią.Dorota Sepczyńska - 2014 - In A. Piórkowska D. Kotuła (ed.), Narracje postkryzysowe w humanistyce, Olsztyn: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie 2014. pp. 27-58.
  The subject of the presented paper is transhumanism. The term transhumanism refers to the whole range of various phenomena. The paper makes an effort to organize, at least in preliminary way, the research field and to point out the presumptions, which are common for the whole current. The main purpose of the work is an analysis of the complicated relations linking transhumanism with posthumanism described in the Polish humanities. The analysis of the arguments and specific autodefinitions formulated by transhumanists is (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27. Utopia.Dorota Sepczyńska - 2005 - In Podstawowe kategorie polityki. INP Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. pp. 298-302.
  Artykuł wyjaśnia znaczenie pojęcia utopia, definiuje utopię i antyutopię.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  Współczesne dylematy filozofii i kultury.Dorota Sepczyńska, Piotr Wasyluk & Jadwiga Błahut-Prusik (eds.) - 2010 - Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie.
  Współczesne dylematy filozofii i kultury powstały z inicjatywy pracowników Zakładu Filozofii Współczesnej, Myśli Społecznej i Ontologii UWM w Olsztynie. Jednak miały one stanowić przyczynek do zintegrowania badań nie tylko środowiska naukowego tegoż zakładu czy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (jego kadry, doktorantów i absolwentów). Celem niniejszego projektu było bowiem zawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy naukowcami Wydziału Humanistycznego, która mogłaby w przyszłości zaowocować wyznaczeniem wspólnych celów, kierunków i ram badawczych czy choćby interdyscyplinarnymi spotkaniami, konferencjami i publikacjami. Przyjęliśmy, że wątkiem łączącym dociekania naukowe w (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Współczesna katolicka krytyka liberalizmu.Dorota Sepczyńska - 2001 - In Kulturowe instrumentarium panowania. Toruń: Adam Marszałek. pp. 237-251.
  Artykuł prezentuje współczesną katolicką krytykę liberalizmu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  12
  W poszukiwaniu najlepszego modelu polityki. C. Schmitt, J. Rawls, Ch. Mouffe.Dorota Sepczyńska - 2010 - In Współczesne dylematy filozofii i kultury. Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie. pp. 177-221.
  Bez wątpienia w historii filozofii polityki istnieją pytania, które mają pozaczasowy charakter, jednym z nich jest pytanie o to, czym jest polityka. Nie oznacza to jednak, że filozofia polityki to jedna tradycja powiązanych ze sobą idei, która rozpoczęła się w starożytnej Grecji i trwa do dziś. Istnieją bowiem w jej ramach pytania związane z duchem czasów i określoną kulturą. Także odpowiedzi na odwieczne pytania zależą od problemów danej kultury i epoki, od tez nurtu filozoficznego, z którym identyfikuje się dany myśliciel (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  15
  Z filozofii współczesnej. O prawdzie.Dorota Sepczyńska & Piotr Wasyluk (eds.) - 2010 - Instytut Filozofii UWM, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie.
  Naszym dążeniem nie jest osiągnięcie ostatecznych rozwiązań w kwestii Cóż jest prawda? , obraliśmy skromniejszy cel. Podtytuł O prawdzie nie sugeruje, iż praca stanowi kompendium wiedzy o problemie prawdy w całej filozofii współczesnej. Rezygnujemy bowiem z ujęć syntetycznych i systematycznych, w zamian chcemy skupić się na obiektywnych i rzetelnych prezentacjach i interpretacjach wybranych koncepcji prawdy w poglądach Martina Heideggera, Johna Graya, Xaviera Zubiriego, Jacques'a Derridy, Johna Rawlsa i Stefana Swieżawskiego. Zdaniem autorów tekstów, poglądy tych właśnie filozofów wskazały nowe drogi myślenia (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  30
  Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej.Filozofia-literatura-mistyka.Dorota Sepczyńska & Mieczysław Jagłowski (eds.) - 2006 - Instytut Cervantesa, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Katedra UNESCO UWM, Wydział Socjologii i Pedagogiki WSIiE TWP w Olsztynie.
  Z recenzji prof. Barbary Stawickiej-Pireckiej: Układ artykułów, przebieg granic tematycznych, zasięg problemowy proponowanych tekstów składają się na logiczną, ciekawą i różnorodną mapę tez i koncepcji, stanowiących niejako osnowę wiążącą Stary Kontynent z Nowym Światem, myśl głównych przedstawicieli filozofii hiszpańskiej – Unamuna i Ortegi y Gasseta – z „wędrującą”, wielokulturową świadomością bytu Marii Zambrano, złożone konteksty problematyki socjologicznej Peru w świetle nowelistyki Alfreda Bryce`a Echeniquego z polityczną utopią wybitnego meksykańskiego poety i eseisty – Octavio Paza. Filozoficzny wymiar dzieła literackiego w poszukiwaniu (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark