Results for 'G��nther Eder'

1000+ found
Order:
 1. Book Review:(Quote) Augustanus Opticus: Johann Wiesel(1583–1662) Und 200 in Augsburg (Quote) by Inge Keil. [REVIEW]G. & X. 000 F. C. Nther Oestmann - 2004 - Annals of Science 61 (3):1-1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  29
  Priming of Semantic Classifications by Novel Subliminal Prime Words☆.Karl Christoph Klauer, Andreas B. Eder, Anthony G. Greenwald & Richard L. Abrams - 2007 - Consciousness and Cognition 16 (1):63-83.
  Four experiments demonstrate category congruency priming by subliminal prime words that were never seen as targets in a valence-classification task and a gender-classification task . In Experiment 1, overlap in terms of word fragments of one or more letters between primes and targets of different valences was larger than between primes and targets of the same valence. In Experiments 2 and 3, the sets of prime words and target words were completely disjoint in terms of used letters. In Experiment 4, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 3.  29
  The Neurotic Personality. By R. G. Gordon M.D., D.Sc, F.R.C.P.Edin. (London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd. 1927. Pp. X + 300. Price 10s. 6d. Net.). [REVIEW]M. D. Eder - 1928 - Philosophy 3 (10):255-.
 4.  2
  Die Geheimnisse der oberen und der unteren Welt: Magie im Islam zwischen Glaube und Wissenschaft. Edited by Sebastian Günther and Dorothee Pielow.Michael G. Carter - 2022 - Journal of the American Oriental Society 141 (4).
  Die Geheimnisse der oberen und der unteren Welt: Magie im Islam zwischen Glaube und Wissenschaft. Edited by Sebastian Günther and Dorothee Pielow. Leiden: Brill, 2019. Pp. xlii + 644. $179, €149.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Emotional Arousal Does Not Modulate Stimulus-Response Binding and Retrieval Effects.Carina G. Giesen & Andreas B. Eder - forthcoming - Cognition and Emotion:1-13.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  23
  Book Reviews Section 1.Robert F. Noble, George W. Bright, Anand Malik, Gurney Chambers, Alan H. Eder, Harold M. Bergsma, Jack Christensen, Albert Nissman, Rodney J. Hinkle, G. James Haas, Joseph di Bona, John W. Hanson, K. George Pedersen, Joseph S. Malikah, Erma F. Muckenhirn, Garnet L. Mcdiarmid & Herbert G. Vaughan - 1972 - Educational Studies 3 (4):199-211.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  37
  The Brazilian Contribution of Alcindo Flores Cabral to the Periodic Classification.Juergen Heinrich Maar & Eder João Lenardão - 2015 - Foundations of Chemistry 17 (1):5-22.
  This paper presents the contributions of Alcindo Flores Cabral, professor of Chemistry at the Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, nowadays part of the Universidade Federal de Pelotas, to chemistry teaching. It is a contribution almost unknown to the Brazilian chemical community, although recognized as valuable by several renowned chemists abroad, like W. Hückel, G. Charlot, F. Strong, E. Fessenden and others. Cabral’s innovative helical representation is presented in connection not only with contemporary representations, but also an incursion is made into (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  46
  A contribuição brasileira de Alcindo Flores Cabral à classificação periódica dos elementos.Juergen Heinrich Maar & Eder João Lenardão - 2012 - Scientiae Studia 10 (4):773-798.
  Este artigo apresenta a contribuição de Alcindo Flores Cabral (1907-1982) - professor de química da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, hoje incorporada à Universidade Federal de Pelotas - ao ensino de química, uma contribuição quase desconhecida pela própria comunidade química brasileira, embora reconhecida como relevante por diversos químicos estrangeiros importantes, como W. Hückel, G. Charlot, F. Strong, E. Fessenden e outros. A inovadora representação helicoidal de Cabral é apresentada não só em conexão com representações contemporâneas, mas também inclui-se uma incursão (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Existence and Intellect in Nicholas of Cusa.Fatih Topaloğlu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:211-234.
  Varlığın mahiyeti meselesi, insanın varlığa hangi açıdan muhatap olduğu ile doğrudan ilgilidir. Felsefe tarihinde ortaya çıkmış olan farklı ekoller arasındaki ayrımı oluşturan da, temelde bu mesele karşısındaki tutumlarıdır. Nicholas of Cusa düşüncesinde varlık, insanın salt epistemik yetileri ile vukufiyet kesp edebileceği bir alan değildir. Bundan dolayı Mutlak Varlık, olduğu haliyle kendi mükemmelliği içerisinde kavranamaz. Bunun için öncelikli olarak gerekli olan, aklın bütün olumlayıcı bilgi iddialarından vazgeçtiği bir tür zihinsel arınmadır. Bu, aslında bir bilinç durumudur ve bu düzeye erişen idrak, varlığı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Kant’ın Aydınlanma Anlayışı: Tarihi Arka Planı ve Aydınlanmada Eğitimin Rolü.Saniye Vatansever - 2022 - Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 21 (2):838-880.
  Kant defines enlightenment of the individual as emergence of the individual from a self-imposed immaturity. In this definition, individuals who are not enlightened are held responsible for their failures. This is because Kant, in this text, implies that the only thing we need in order to be enlightened as individuals is to be able to use our capacity to think, which is present in every mentally fit individual. One can infer that Kant has an egalitarian understanding of enlightenment, since anyone (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  32
  Nietzsche ve Demokrasi.Soner Soysal - 2022 - In Eray Yaganak (ed.), Demokrasi Felsefesi: Çağdaş Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 50-72.
  «Demokrasi, insani varoluşa içkin olanakları hem pozitif hem de negatif özgürlükler bağlamında hayata geçirme ve her tekil insanın kendisini ne ise o olarak algılama arzusuna eşlik edecek “ontolojik haysiyet eşitliği” talebinin sesidir. Dile getirdiğim eşitliğe dayalı demokrasi talebi, aynı zamanda, egemenlik ilişkilerinin hiyerarşik yapılanmasına karşı bir direnişi de temsil eder. Bu kitaptaki her bir bölüm bu direnişe açılan yeni bir pencere olarak okunursa kitap amacına ulaşmış olacaktır». (editör) Eray Yağanak -/- Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden on bir yazarın kaleme aldığı bu (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  54
  Frege’nin Özel Ad Kuramındaki Sonsuz Gerileme Sorunu.Alper Yavuz - 2018 - In Vedat Kamer & Şafak Ural (eds.), VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı. İstanbul: Mantık Derneği Yayınları. pp. 513-527.
  Öz: Frege özel adların (ve diğer dilsel simgelerin) anlamları ve gönderimleri arasında ünlü ayrımını yaptığı “Anlam ve Gönderim Üzerine” (1948) adlı makalesinde, bu ayrımın önemi, gerekliliği ve sonuçları üzerine uzun değerlendirmeler yapar ancak özel adın anlamından tam olarak ne anlaşılması gerektiğinden yalnızca bir dipnotta kısaca söz eder. Örneğin “Aristoteles” özel adının anlamının Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni ya da Stagira’da doğan Büyük İskender’in öğretmeni olarak alınabileceğini söyler. Burada dikkat çeken nokta örnekteki özel adın olası anlamları olarak gösterilen belirli (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Marife Gelen Müsnedün İleyh ve Müsnedin Semantik Boyutu.Tahsin Yurttaş - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):461-487.
  Arapçada cümle telifi isnad olgusu ile açıklanır. İsnad, cümlenin temel ögelerini birbirine bağlayan, lafzen görünmeyen bir bağdır. İsnadın tarafları olan müsnedün ileyh ve müsned, bir cümlenin asgari iki temel rüknüdür. İlki, hakkında yargıda bulunulan, ikincisi ise yargının kendisidir. Bir cümlenin temel ögeleri olan mübtedâ ya da fail, müsnedün ileyhe; haber ya da fiil ise müsnede karşılık gelmektedir. Cümlede bu ögelerin -nekreye nispetle- marife olarak gelmesi cümlenin anlamını değiştirmektedir. Ebû Ya‘kûb es-Sekkâkî, çeşitli şekillerde marife olarak gelen müsnedün ileyhin tahsis, cins, tekit, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Tahki̇ki̇ Ve Takli̇di̇ İman Perspekti̇fi̇nde Mü’Mi̇n Ki̇şi̇li̇k.Süleyman Yavuzer - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):48-70.
  İman kavramı e-m-n kökünden gelen inanmak, güvenmek,bağlanmak, boyun eğmek, itaat ve takip etmek vb anlamlara gelen bir kelimedir. Arap dili grameri ve semantiği içerisinde farklı bağlaç/harflerle kullanılan ve birlikte kullanıldığı bağlaca/harfe göre farklı anlamlar kazanan, ayrıca çıkış noktalarına ve yaklaşım biçimlerine bağlı olarak farklılık ve çeşitlilik arz eden, anlam daralmaları ve genişlemeleri yanında özel alan kullanımları da bulunan bir kavramdır. Tahkiki iman, vahiyle bildirilen ve Allah Resulü’nün tebliğ ettiği bütün emir/nehiyler hususunda kalbi itmi’nan sağlayan, güven telkin eden, kesin itimat veren, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Matthew Tindal’ın Dini Düşüncesi Üzerine Felsefi Bir İnceleme.Shikur Seid Yesuf - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 38:68-76.
  Bu Araştırma, esas olarak İngiltere, Fransa ve Almanya'da yetişen Avrupa'nın erken aydınlanmasının dini ve felsefi düşüncelerinin doğasının bir araştırmasını yapmayı amaçlamaktadır. 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın başlangıcında İngiltere'de başlayan deistik düşünce hareketi, Matthew Tindal örnek alınarak özel olarak incelenmiştir. Tindal tarafından yapılmış orijinal eserler ve onun hakkında ikincil yazılar olan birincil kaynaklar, Tindal'ın Şanlı Devrim sonrası siyaset kurumunun bir destekçisi ve devrim öncesi sosyal, dini ve siyasi düzenin özellikle Katolik Hıristiyanlığın eleştirmeni olduğu sonucuna varmamıza yol açabilir. O Zamanın felsefi (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  İdil-Ural Âlimlerinden Rız'eddîn bin Fahreddîn’in (1859–1936) İbn Arabî Değerlendirmesi.Özkan ÖZTÜRK - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):657-700.
  Rızâeddîn bin Fahreddîn, 19.-20. yüzyıllarda İdil-Ural bölgesinde ceditçilik hareketi içerisinde yer almış en önemli düşünürlerdendir. Rusya müslümanlarının uyanışına katkı sunmak için birçok İslam düşünürünün biyografisini kaleme almıştır. Bunlardan birisi de İbn Arabî hakkındadır. Eserinde İbn Arabî’nin fikirlerini amelî, ilmî ve felsefî başlıkları altında inceler. Amelî görüşler başlığında içtihat, kıyas ve icmâ meseleleriyle ilgilenir. İlmî görüşler başlığı altında şumûl-i rahmet, ricâlu’l-gayb ve firavunun imanı konularını inceler. Felsefî görüşlerde ise âlem-i misâl ve vahdet-i vücûd hakkındaki tartışmaları öne çıkarır. Rızâeddîn bin Fahreddîn, eserinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  33
  Measuring Mental Entrenchment of Phrases with Perceptual Identification, Familiarity Ratings, and Corpus Frequency Statistics.Catherine Caldwell-Harris & Shimon Edelman - unknown
  Word recognition is the Petri dish of the cognitive sciences. The processes hypothesized to govern naming, identifying and evaluating words have shaped this field since its origin in the 1970s. Techniques to measure lexical processing are not just the back-bone of the typical experimental psychology laboratory, but are now routinely used by cognitive neuroscientists to study brain processing and increasingly by social and clinical psychologists (Eder, Hommel, and De Houwer 2007). Models developed to explain lexical processing have also aspired (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18.  6
  Fiilin Çatısına İlişkin Arapça ve Türkçe Kavramların Karşılaştırılması.Murat Çi̇ftli̇ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1335-1365.
  Çatı, eylemin özne veya nesneyle ilişkisinin niteliğini açıklayan bir kavramdır. Türkçede çatıya ilişkin kavramlar, özne ve nesne esas alınarak oldukça işlevsel bir biçimde sınıflandırılmıştır. Türkçedeki çatı kavramlarının Arapçadaki karşılıkları ise fiil kalıplarının anlamları başlığı altında yer alır. Bu anlamların ve ilgili kavramların Arapçada kendine özgü bir sistematiği ve mantığı vardır. Anadili Arapça olanlar için bu sistematik, tutarlı ve anlamlı bir yapı arz eder. Ancak anadili Türkçe olanların, Arapçada fiil kalıplarının anlamlarını ve çatı kavramlarını anlama ve anlamlandırmalarına katkı sunacak bir (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Nicholas of Cusa’da Tanrı-Âlem İlişkisi.Fatih Topaloğlu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Nicholas of Cusa, 15. yy. felsefesinde önemli bir kavşağı temsil eder. Orta Çağ’da Skolastik düşüncenin tahakkümü altındaki bilim ve felsefenin âlem tasavvurunun Rönesans’la birlikte farklılaşmasında Cusa’nın eklemlendiği felsefe geleneğinin etkisinin bulunduğu söylenebilir. Cusa, Platon felsefesi temelinde ortaya koyduğu teolojik varlık anlayışıyla sonlu ile sonsuz arasında net bir ayırıma gitmiştir. Tanrı’nın birliği fikrini merkeze alarak şekillendirdiği teolojisinde, bu birlik perspektifinde geliştirdiği Tanrı- âlem ilişkisini diyalektik bir yaklaşımla aynılık ve gayrılık kavrayışı içerisinde ele almıştır. Cusa, Tanrı’yı ve varlığının devamını Tanrı’ya borçlu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Buda’nın Vaazı Adlı Konuşması Üzerine Bir Değerlendirme Ateş.Necati Sümer - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1165-1188.
  Budizm, Hinduzim’e tepki olarak ortaya çıkan bir inanç sistemidir. Buda, bu dinin kurucusudur. Budizm daha çok Buda’nın hayatı ve görüşleri çerçevesinde şekillenir. Özellikle Buda’nın vaazları bu dinin yayılmasını sağlayan önemli konuşmalardır. Bu çerçevede Ateş Vaazı Budistler arasında önemli bir yere sahiptir. Ateş simgesi ile özdeşleşen bu vaaz, Budizm için bir kırılma eşiğidir. Bu vaazdan sonra yüzlerce keşiş Buda’nın yolunu izler. Genel olarak dini ve felsefi bir içeriğe sahip olan vaaz, keşişleri kurtuluşa davet eder. Buda bu vaaz aracılığıyla kendi yaşam (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  56
  İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Tütün Kullanımına Mutedil Bir Yaklaşım: Şevkiz'de Süleyman Efendi’nin Duh'n Risalesi.Şenol Saylan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1399-1439.
  18. yüzyılın başlarında vefat ettiği düşünülen Şevkizâde Süleyman Efendi, tütün kullanımının yaygınlaştığı ve şiddetli yasaklamalar sonrası yasakların gevşediği bir dönemde yaşamış bir Osmanlı âlimidir. Bu dönem, Şeyhülislam Bahâî Mehmed Efendi’nin tütünün mubahlığına dair verdiği fetvası ve devletin tütünü resmen vergilendirmesi sonrasına tekabül eder. Söz konusu dönemde tütün kullanmanın hükmüyle ilgili tartışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte olup, lehte ve aleyhte pek çok risâle kaleme alınmıştır. Konuyla ilgili risale kaleme alan müelliflerden biri olan Şevkizâde risalesinde, tütün kullanımı ile ilgili tartışmalarda (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Tefsîru ve’d-Duh' li’l-Hamm'mî Adlı Eseri Bağlamında Muhammed Tevfîk Bosnevî’nin Tefsir Metodu.Mehmet Kiliçarslan - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):185-214.
  19. yüzyıl askerî, siyasî ve ilmî anlamda Osmanlı’nın en çalkantılı döne-mini teşkil eder. Bununla birlikte önceki asırlar kadar olmasa da bu yüzyılda da saygın ilim adamları ve mutasavvıflar yetişmeye devam etmiştir. Mu-hammed Tevfîk Bosnevî de mezkûr dönemde Osmanlı ilim ve irfân ikliminde yetişmiş önde gelen âlim mutasavvıflardan biridir. İstanbul’da aktif irşâd faaliyeti yürüten on bir tarikatta hilafet makamına yükseldikten sonra dönemin meşhur Halvetî-Şabanî Şeyhi Kuşadalı İbrahim Efendi’nin mübtedî müridi olmaya rıza göstermiş, onun gözetiminde baştan sona seyrüsülûkunu ikmâl ederek icâzet (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Bireyleşim Sorunu: Aristoteles’in Bireyleşim İlkesi ve Özdeşlik.Cihan Kirca - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (1):145-158.
  Bireyleşim, varlıkları bireysel kılan ve onların diğer bireylerden ayrımını sağlayan ilkenin ne olduğunu sorun eder. Birey, güncel bir kavram olmasına rağmen orta çağ filozoflarından bu yana bireysel varlıkların bireyliği anlamında kullanılmış olup bireyleşim, özdeşlik sorunu ile iç içe tartışılmıştır. Bu makalede Aristoteles’in bireyleşim sorununa yaklaşımını incelerken öncellikle genel kabul gören madde teorisini tartışacağız. Maddenin bireyleşim ilkesi olarak savunulması, onun bölünebilirliği ya da özdeşliği ile açıklanabilir. Fakat bölünebilirliğin kendisi bireyleşimi olanaksız kılıyor ve Aristotes’in fikirleri ile çelişki gösteriyor. Maddenin özdeşliği, kendisi (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  18
  Mutezilî Ahlâk Nazariyesinde Bilgi-Değer Münasebetine Bir Bakış.Fethi Kerim Kazanç - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):103-125.
  Mu‘tezilî kelâmcıların ortaya attıkları ahlâk nazariyesi Ortaçağ İslâm dünyasında önemli bir yer işgal eder. Bundan dolayı, bu makale bilgi-değer münasebeti sorununa ayrılmıştır. Eş‘arî kelâmcıların aksine, Mu‘tezilîler, bilgi-değer münasebetinden yola çıkmak suretiyle, din gönderilsin ya da gönderilmesin, iyi, kötü ve zorunlu gibi bazı objektif değer terimlerinin akıl kanalıyla bilinebilirliği tezini öne sürmüşlerdir. Mu‘tezilîler, ahlâkî değerler alanında nesnelciliği savunurlar, ancak onların savunduğu ve zorunluluğunu bütünüyle Tanrı’dan alan bu türden bir nesnelcilik anlayışını, deyim yerindeyse, “ilâhî nesnelcilik” diye nitelendirmek mümkündür. Onlarca, değerler daha (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Discussions Around Legitimacy of the Istihs'n’s Definitions in the Early Period.Abdulmuid Aykul - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  İstihsânın tanımı ve meşrûiyeti problemi, fıkıh usûlünün önemli tartışma konularından biridir. Hanefî kurucu imamları ile İmâm Mâlik’in, hukukun katılığını gidermek için kullanmış olduğu bu yönteme, ilk dönemlerden itibaren çeşitli itirazlar yönelmiştir. Malikiler de istihsânı kullanmasına rağmen, istihsâna yönelik ağır eleştiriler Hanefîler üzerine yoğunlaşmıştır. İmam Şafiî’nin ağır eleştirisi sonrasında Hanefî usûlcüler, istihsânı hem tanımlamak hem de meşrû olduğunu kanıtlamak için çeşitli ilmî faaliyetlerde bulunmuşlardır. Özellikle Ebü’l-Hasen el-Kerhî ve Ebû Bekr el-Cessâs ile başlayan bu süreç, diğer mezhep usûlcülerinin de katkısıyla zengin bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Kripke’nin Kurgu Çözümlemesinde Ad ve Adımsı Arasındaki İlişki.Erim Bakkal - 2021 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 8 (2):36-53.
  Bu metindeki amacım Kripke’nin kurgu çözümlemesinde özel adlar ve adımsılar arasındaki ilişkiyi ele almak. Kripke için özel adlar değişmez imleyicilerdir, yani tek bir varlığı/şeyi var olduğu tüm olanaklı dünyalarda biricik belirlerler. Adımsılar ise kurgusal söylemde ortaya çıkan kurgunun taslamasının bir parçasıdır; yani kurgu dünyadaki karakterlerin adlarıdır. Kripke’ye göre adımsılar sadece gerçek adları taklit eden fakat taklit ve benzerlik ilişkisinden öte bir ilişkileri olmayan, adlardan kategorik olarak farklı şeylerdir. Fakat Kripke için adlar ve adımsılar kategorik olarak farklı olsalar da bu iki (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  Kur’'n Yorumunda Fasıl ve Vasıl.Avnullah Enes Ateş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1073-1105.
  Arap dili ve belâgati Kur’ân’ın doğru anlaşılması ve yorumlanmasında en önemli etkenlerdendir. Apaçık Arapça olarak inen Kur’ân bu dilin en beliğ ve fasih kullanımlarını içerisinde barındırmaktadır. Dili ve kullanımları bilinmeyen bir kitabın doğru anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle Kur’ân’ın doğru anlaşılıp yorumlanması adına birçok çalışma Arap Dili ve Belâgati konularına tahsis edilmiştir. Bu çalışma belâgat ilminin me‛ânî başlığı altında ele alınan fasıl ve vasıl konusunu Kur’ân yorumuna etkisi açısından inceleyecektir. Ardı sıra gelen cümlelerin birbirleriyle ilişkisini konu edinen fasıl ve vasıl, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. On Dreams, Tr. By M.D. Eder.Sigmund Freud & Montagu David Eder - 1914
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Abdullah B. Mes'ud Ve Kiraati.Cemil KÜÇÜK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):40-59.
  Özet Hz. Peygamber’in her hâlini bizzat müşahede edecek kadar yakın ve Kur’ân’ın ilk muhatapları olan sahabe neslinin örnek hayatı ve ilmi kişilikleri hakkında çalışmak, bilgi edinmek, Kur’ân’ı ve Rasûlullah’ı doğru anlamanın temel yöntemini teşkil eder. Abdullah ibn Mes’ûd, ilmi yönden zengin birikime sahip ve yaşantısı bakımından farklı bir kişiliği vardır. Müslüman olduktan sonra Rasulullah’ın yanından hiç ayrılmayan, her türlü hizmetinde bulunan, öyleki ehl-i beytten fark edilmeyecek kadar O’na yakın olan İbn Mesʿud, aynı zamanda hemen hemen bütün savaşlarda Rasulullah’ın yanında (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  Conceptual Determination of the Criticism of Metaphysics in Kant’s Philosophy.İlyas Altuner - 2013 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (2):13-24.
  Bu yazıda, en eski felsefe disiplini ve bilimlerin kraliçesi olan metafizik konusunda, onun aklın sınırları içerisinde niçin anlaşıla-maz olduğu hakkında Kant’ın çözümlemelerinin kavramsal zemini üzerinde durulacaktır. Kant’a göre, metafiziksel yargılar, kendilerini mantıksal diye ifade ederek gerçekliğin bilgisini verdikleri savını dile getirirler. Yine de bu durum, yanılsama mantığından başka bir şey değildir. Metafizikle mantık arasındaki ilişkinin gerçek değil de kavramsal yapıya sahip olması, onun bir yanılsamadan oluştuğunu ifade eder.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Is the Truth Condition Superfluous for Defeasibility Theories of Knowledge?Uğur Aytaç - 2018 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 5 (2):17-34.
  Defeasibility theories aim to reach a plausible definition of knowledge by finding strategies to exclude true beliefs based on faulty justifications. Different philosophers have advanced with their own understandings of undefeated justification. Zagzebski indicates that the strong defeasibility condition violates independence between truth and justification because undefeated justification never leads to false beliefs. Following this, Zagzebski and some other philosophers who pursue a similar line of reasoning conclude that undefeated justification entails truth. In this paper, I argue that the truth (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  18
  Jean Jacques Rousseau’da Bilim ve Sanatın Yeri.Mehmet Evren - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:16-27.
  18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin Romantik filozofu Jean Jacques Rousseau pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada Rousseau’nun özellikle başta “Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev” adlı çalışması esas alınarak onun bilim ve sanatlara bakışı ele alınmıştır. Rousseau, söz konusu eserinde ele aldığı bilim ve sanat hakkındaki düşünceleri nedeniyle çok kez eleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Rousseau’nun bilim ve sanata karşı olduğu yönündeki bir eleştiriyi tartışmaya açmaktır. Çalışma, Rousseau’ya yöneltilen eleştirilere karşı suçlamalara nasıl tepki verdiğini bizzat onun eserlerinden yola çıkarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  Kurgunun gerçekli̇ği̇nden gerçekli̇ği̇n kurgusuna: Si̇s üzeri̇ne varoluşçu bi̇r i̇nceleme.M. Zeynep Esenyel - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:62-74.
  Unamuno’nun Sis adlı romanı gerçekliğin doğasına ilişkin felsefi bir sorgulama edimini bir aşk hikâyesi etrafında sembolize ederek dolaylı bir biçimde okuyucuya sunmaktadır. Eserin kahramanı Augusto Pérez’in varoluşsal krizinin kurgu ve gerçeklik arasındaki ilişkiyle birlikte farklı bir boyuta taşındığı bu roman, hayatın anlamı, ölümsüzlük arzusu ve bireyin tanrıyla olan ilişkisi gibi temaları varoluş ve kimlik arayışı ekseni etrafında şekillendirerek tartışmaya açmaktadır. Nesnel gerçeklik ve öznel hakikat arasında gidip gelen bu tartışma, Unamuno’nun varoluşçuluğu hakkında önemli ipuçları taşımakta ve kavramsal kişilikler aracılığıyla ustaca (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Mezhepleri̇n Haber-İ Vâhi̇d İle Amel Etmek İçi̇n Beni̇msedi̇kleri̇ Şartlar Ve Bu Şartlarin Hükümlere Etki̇si̇ -Ki̇tâbu’L-Cenâi̇z Özeli̇nde-.Tacettin ÇETİNTÜRK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):60-83.
  Fıkıh literatüründe sünnet önemli bir yere sahiptir. Çünkü fıkhın temeli Hz. Peygamber tarafından atılmış ve fıkhın gayesini en iyi bilen ve uygulayan kendisi olmuştur. Bu sebeple şer’î amelî konularda hüküm istinbatı için müctehid imamlar, Kur’an’dan sonra sünnete başvurmuşlardır. Bununla birlikte müctehid imamlar, Hz. Peygamber’den gelen rivayetlerin bazılarını kabul ve onlarla amel etmede görüş ayrılıkları yaşamışlardır. Görüş ayrılıklarının temelinde ise sünnetin ekseriyetini teşkil eden haber-i vâhid vardır. Çünkü haber-i vâhid yapısal açıdan yalan, yanlışlık ve vehm ihtimali bulundurması yanında doğruluğu zan ile (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  F'tımî-İhşîdî İlişkileri.Furkan Erbaş - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  IV. yy. İslâm dünyasında önemli olayların meydana geldiği bir âsır olmuştur. Şiî/İsmâîlî mezhebine mensup Fâtımîler’in Sunnî Ağlebîler’i ortadan kaldırarak Mağrib’de devletlerini kurması ve akabinde bölgesinde güçlü bir figür haline gelmesi o dönemdeki Sunnî devletleri güç duruma düşüren önemli olaylardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Batı’da Endülüs Emevî Devleti ile başarılı bir mücadele yürüten Fâtımîler, asıl hedefleri olan doğu bölgelerini ele geçirmek adına önemli teşebbüslerde bulunmuşlardır. İlk iki halife döneminde Mısır’ı almaya çalışan Fâtımîler, Abbâsîler’e bağlı olarak kurulan Türk hânedanlığı İhşîdîler karşısında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Explicating the Concept of Epistemic Rationality.Anna-Maria A. Eder - 2021 - Synthese (1-2):1-26.
  A characterization of epistemic rationality, or epistemic justification, is typically taken to require a process of conceptual clarification, and is seen as comprising the core of a theory of (epistemic) rationality. I propose to explicate the concept of rationality. -/- It is essential, I argue, that the normativity of rationality, and the purpose, or goal, for which the particular theory of rationality is being proposed, is taken into account when explicating the concept of rationality. My position thus amounts to an (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  45
  Dr G. H. Van senden, het vraagstuk Van de transcendentie in de theologie. Assen, Van gorcum en co., 1936.G. Brillenburg Wurth - 1936 - Philosophia Reformata 1 (2):121.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Peter G. Rowe, Civic Realism.G. Seddon - 1998 - Thesis Eleven 55:123-128.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Armellini, G. - Trattato Di Astronomia Siderale. [REVIEW]G. Silva - 1931 - Scientia 25 (50):251.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  15
  G. Wöhrle: Telemachs Reise: Väter und Söhne in Ilias und Odyssee oder ein Beitrag zur Erforschung der Männlichkeitsideologie in der homerischen Welt. (Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 124.) Pp. 170. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. Paper, DM 58. ISBN: 3-525-25221-8. [REVIEW]G. Zanker - 2000 - The Classical Review 50 (2):572-573.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Cupitt, G.-Justice as Fittingness.G. Wallace - 1998 - Philosophical Books 39:212-213.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. "G. E. Moore: Essays in Retrospect" Edited by A. Ambrose and M. Lazerowitz. [REVIEW]G. J. Warnock - 1971 - Mind 80:305.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. MOORE, G. E. - "Lectures on Philosophy" Ed. C. Lewy. [REVIEW]G. J. Warnock - 1968 - Mind 77:431.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. WYBURN, G. M., PICKFORD, R. W. And HIRST, R. J. - "Human Senses and Perception". [REVIEW]G. J. Warnock - 1967 - Mind 76:145.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  24
  G. Wöhrle: Telemachs Reise: Väter und Söhne in Ilias und Odyssee oder ein Beitrag zur Erforschung der Männlichkeitsideologie in der homerischen Welt . (Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 124.) Pp. 170. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. Paper, DM 58. ISBN: 3-525-25221-. [REVIEW]G. Zanker - 2000 - The Classical Review 50 (02):572-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. MATTHEWS, G.-Socratic Perplexity and the Nature of Philosophy.G. Santas - 2001 - Philosophical Books 42 (3):196-196.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000