Results for 'G��nther Eder'

1000+ found
Order:
 1.  39
  Interpreting Anaphoric Relations During Reading: Inspection Time Evidence.Lorenz Sichelschmidt & Udo Gƞnther - 1990 - Journal of Semantics 7 (4):321-345.
  On-line mechanisms in the processing of anaphora were investigated in two reading experiments. Short German texts were presented incrementally for self-paced reading, and inspection times were recorded for every single word. Each text contained a critical two-clause sentence with an elliptical gap and a personal pronoun. In the first experiment, varying the surface structure of the antecedent clause affected inspection times for the anaphor clause as a whole. In the second experiment, varying the semantic structure of the antecedent affected antecedent (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  26
  Priming of Semantic Classifications by Novel Subliminal Prime Words☆.Karl Christoph Klauer, Andreas B. Eder, Anthony G. Greenwald & Richard L. Abrams - 2007 - Consciousness and Cognition 16 (1):63-83.
  Four experiments demonstrate category congruency priming by subliminal prime words that were never seen as targets in a valence-classification task and a gender-classification task . In Experiment 1, overlap in terms of word fragments of one or more letters between primes and targets of different valences was larger than between primes and targets of the same valence. In Experiments 2 and 3, the sets of prime words and target words were completely disjoint in terms of used letters. In Experiment 4, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 3. Book Review:(Quote) Augustanus Opticus: Johann Wiesel(1583–1662) Und 200 in Augsburg (Quote) by Inge Keil. [REVIEW]G. & X. 000 F. C. Nther Oestmann - 2004 - Annals of Science 61 (3):1-1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  29
  The Neurotic Personality. By R. G. Gordon M.D., D.Sc, F.R.C.P.Edin. (London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd. 1927. Pp. X + 300. Price 10s. 6d. Net.). [REVIEW]M. D. Eder - 1928 - Philosophy 3 (10):255-.
 5.  35
  The Brazilian Contribution of Alcindo Flores Cabral to the Periodic Classification.Juergen Heinrich Maar & Eder João Lenardão - 2015 - Foundations of Chemistry 17 (1):5-22.
  This paper presents the contributions of Alcindo Flores Cabral, professor of Chemistry at the Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, nowadays part of the Universidade Federal de Pelotas, to chemistry teaching. It is a contribution almost unknown to the Brazilian chemical community, although recognized as valuable by several renowned chemists abroad, like W. Hückel, G. Charlot, F. Strong, E. Fessenden and others. Cabral’s innovative helical representation is presented in connection not only with contemporary representations, but also an incursion is made into (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  23
  Book Reviews Section 1.Robert F. Noble, George W. Bright, Anand Malik, Gurney Chambers, Alan H. Eder, Harold M. Bergsma, Jack Christensen, Albert Nissman, Rodney J. Hinkle, G. James Haas, Joseph di Bona, John W. Hanson, K. George Pedersen, Joseph S. Malikah, Erma F. Muckenhirn, Garnet L. Mcdiarmid & Herbert G. Vaughan - 1972 - Educational Studies 3 (4):199-211.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  43
  A contribuição brasileira de Alcindo Flores Cabral à classificação periódica dos elementos.Juergen Heinrich Maar & Eder João Lenardão - 2012 - Scientiae Studia 10 (4):773-798.
  Este artigo apresenta a contribuição de Alcindo Flores Cabral (1907-1982) - professor de química da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, hoje incorporada à Universidade Federal de Pelotas - ao ensino de química, uma contribuição quase desconhecida pela própria comunidade química brasileira, embora reconhecida como relevante por diversos químicos estrangeiros importantes, como W. Hückel, G. Charlot, F. Strong, E. Fessenden e outros. A inovadora representação helicoidal de Cabral é apresentada não só em conexão com representações contemporâneas, mas também inclui-se uma incursão (...)
  Direct download (8 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  32
  Measuring Mental Entrenchment of Phrases with Perceptual Identification, Familiarity Ratings, and Corpus Frequency Statistics.Catherine Caldwell-Harris & Shimon Edelman - unknown
  Word recognition is the Petri dish of the cognitive sciences. The processes hypothesized to govern naming, identifying and evaluating words have shaped this field since its origin in the 1970s. Techniques to measure lexical processing are not just the back-bone of the typical experimental psychology laboratory, but are now routinely used by cognitive neuroscientists to study brain processing and increasingly by social and clinical psychologists (Eder, Hommel, and De Houwer 2007). Models developed to explain lexical processing have also aspired (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  5
  Conceptual Determination of the Criticism of Metaphysics in Kant’s Philosophy.İlyas Altuner - 2013 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (2):13-24.
  Bu yazıda, en eski felsefe disiplini ve bilimlerin kraliçesi olan metafizik konusunda, onun aklın sınırları içerisinde niçin anlaşıla-maz olduğu hakkında Kant’ın çözümlemelerinin kavramsal zemini üzerinde durulacaktır. Kant’a göre, metafiziksel yargılar, kendilerini mantıksal diye ifade ederek gerçekliğin bilgisini verdikleri savını dile getirirler. Yine de bu durum, yanılsama mantığından başka bir şey değildir. Metafizikle mantık arasındaki ilişkinin gerçek değil de kavramsal yapıya sahip olması, onun bir yanılsamadan oluştuğunu ifade eder.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. G. E. Moore: Selected Writings.G. E. Moore - 1993 - Routledge.
  G.E. Moore, more than either Bertrand Russell or Ludwig Wittgenstein, was chiefly responsible for the rise of the analytic method in twentieth-century philosophy. This selection of his writings shows Moore at his very best. The classic essays are crucial to major philosophical debates that still resonate today. Amongst those included are: * A Defense of Common Sense * Certainty * Sense-Data * External and Internal Relations * Hume's Theory Explained * Is Existence a Predicate? * Proof of an External World (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 11.  6
  Fiilin Çatısına İlişkin Arapça ve Türkçe Kavramların Karşılaştırılması.Murat Çi̇ftli̇ - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1335-1365.
  Çatı, eylemin özne veya nesneyle ilişkisinin niteliğini açıklayan bir kavramdır. Türkçede çatıya ilişkin kavramlar, özne ve nesne esas alınarak oldukça işlevsel bir biçimde sınıflandırılmıştır. Türkçedeki çatı kavramlarının Arapçadaki karşılıkları ise fiil kalıplarının anlamları başlığı altında yer alır. Bu anlamların ve ilgili kavramların Arapçada kendine özgü bir sistematiği ve mantığı vardır. Anadili Arapça olanlar için bu sistematik, tutarlı ve anlamlı bir yapı arz eder. Ancak anadili Türkçe olanların, Arapçada fiil kalıplarının anlamlarını ve çatı kavramlarını anlama ve anlamlandırmalarına katkı sunacak bir (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  24
  Frege’nin Özel Ad Kuramındaki Sonsuz Gerileme Sorunu.Alper Yavuz - 2018 - In Vedat Kamer & Şafak Ural (eds.), VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı. İstanbul: Mantık Derneği Yayınları. pp. 513-527.
  Öz: Frege özel adların (ve diğer dilsel simgelerin) anlamları ve gönderimleri arasında ünlü ayrımını yaptığı Anlam ve Gönderim Üzerine (1948) adlı makalesinde, bu ayrımın önemi, gerekliliği ve sonuçları üzerine uzun değerlendirmeler yapar ancak özel adın anlamından tam olarak ne anlaşılması gerektiğinden yalnızca bir dipnotta kısaca söz eder. Örneğin “Aristoteles” özel adının anlamının Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni ya da Stagira’da doğan Büyük İskender’in öğretmeni olarak alınabileceğini söyler. Burada dikkat çeken nokta örnekteki özel adın olası anlamları olarak gösterilen belirli (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  İdil-Ural Âlimlerinden Rız'eddîn bin Fahreddîn’in (1859–1936) İbn Arabî Değerlendirmesi.Özkan ÖZTÜRK - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):657-700.
  Rızâeddîn bin Fahreddîn, 19.-20. yüzyıllarda İdil-Ural bölgesinde ceditçilik hareketi içerisinde yer almış en önemli düşünürlerdendir. Rusya müslümanlarının uyanışına katkı sunmak için birçok İslam düşünürünün biyografisini kaleme almıştır. Bunlardan birisi de İbn Arabî hakkındadır. Eserinde İbn Arabî’nin fikirlerini amelî, ilmî ve felsefî başlıkları altında inceler. Amelî görüşler başlığında içtihat, kıyas ve icmâ meseleleriyle ilgilenir. İlmî görüşler başlığı altında şumûl-i rahmet, ricâlu’l-gayb ve firavunun imanı konularını inceler. Felsefî görüşlerde ise âlem-i misâl ve vahdet-i vücûd hakkındaki tartışmaları öne çıkarır. Rızâeddîn bin Fahreddîn, eserinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Âlemin Ötesine Uzanan El: Mu‘tezile’nin Basra ve Bağdat Ekolleri Arasında Boşluk/Hal' Tartışmaları.Ahmet Mekin Kandemir - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):1-34.
  Kelâmda boşluk fikrini atomculuğun kabulüyle başlatmak mümkün olsa da konuyla ilgili asıl tartışmaların Yunan felsefî mirasının İslam dünyasına aktarılmasından sonra gün yüzüne çıktığı görülmektedir. Kelâm literatüründe, felsefî gelenekte olduğu gibi boşluğun iki türü olduğu kabul edilmiştir. Bunların ilki âlemin dışında/ötesinde bulunan haricî boşluktur, ki bu tarz bir boşluğun olup olmadığı problemi kelâm kaynaklarında “âlemin ötesine bakan kimse bir şey görebilir mi” veya “âlemin dışına elini uzatan kimsenin eli hareket eder mi” soruları etrafında tartışılmıştır. İkincisi ve kelâmcıların gündemini daha çok (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  17
  Mutezilî Ahlâk Nazariyesinde Bilgi-Değer Münasebetine Bir Bakış.Fethi Kerim Kazanç - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):103-125.
  Mu‘tezilî kelâmcıların ortaya attıkları ahlâk nazariyesi Ortaçağ İslâm dünyasında önemli bir yer işgal eder. Bundan dolayı, bu makale bilgi-değer münasebeti sorununa ayrılmıştır. Eş‘arî kelâmcıların aksine, Mu‘tezilîler, bilgi-değer münasebetinden yola çıkmak suretiyle, din gönderilsin ya da gönderilmesin, iyi, kötü ve zorunlu gibi bazı objektif değer terimlerinin akıl kanalıyla bilinebilirliği tezini öne sürmüşlerdir. Mu‘tezilîler, ahlâkî değerler alanında nesnelciliği savunurlar, ancak onların savunduğu ve zorunluluğunu bütünüyle Tanrı’dan alan bu türden bir nesnelcilik anlayışını, deyim yerindeyse, “ilâhî nesnelcilik” diye nitelendirmek mümkündür. Onlarca, değerler daha (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Buda’nın Vaazı Adlı Konuşması Üzerine Bir Değerlendirme Ateş.Necati Sümer - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1165-1188.
  Budizm, Hinduzim’e tepki olarak ortaya çıkan bir inanç sistemidir. Buda, bu dinin kurucusudur. Budizm daha çok Buda’nın hayatı ve görüşleri çerçevesinde şekillenir. Özellikle Buda’nın vaazları bu dinin yayılmasını sağlayan önemli konuşmalardır. Bu çerçevede Ateş Vaazı Budistler arasında önemli bir yere sahiptir. Ateş simgesi ile özdeşleşen bu vaaz, Budizm için bir kırılma eşiğidir. Bu vaazdan sonra yüzlerce keşiş Buda’nın yolunu izler. Genel olarak dini ve felsefi bir içeriğe sahip olan vaaz, keşişleri kurtuluşa davet eder. Buda bu vaaz aracılığıyla kendi yaşam (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Tütün Kullanımına Mutedil Bir Yaklaşım: Şevkiz'de Süleyman Efendi’nin Duh'n Risalesi.Şenol Saylan - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1399-1439.
  18. yüzyılın başlarında vefat ettiği düşünülen Şevkizâde Süleyman Efendi, tütün kullanımının yaygınlaştığı ve şiddetli yasaklamalar sonrası yasakların gevşediği bir dönemde yaşamış bir Osmanlı âlimidir. Bu dönem, Şeyhülislam Bahâî Mehmed Efendi’nin tütünün mubahlığına dair verdiği fetvası ve devletin tütünü resmen vergilendirmesi sonrasına tekabül eder. Söz konusu dönemde tütün kullanmanın hükmüyle ilgili tartışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte olup, lehte ve aleyhte pek çok risâle kaleme alınmıştır. Konuyla ilgili risale kaleme alan müelliflerden biri olan Şevkizâde risalesinde, tütün kullanımı ile ilgili tartışmalarda (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Kur’'n Yorumunda Fasıl ve Vasıl.Avnullah Enes Ateş - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1073-1105.
  Arap dili ve belâgati Kur’ân’ın doğru anlaşılması ve yorumlanmasında en önemli etkenlerdendir. Apaçık Arapça olarak inen Kur’ân bu dilin en beliğ ve fasih kullanımlarını içerisinde barındırmaktadır. Dili ve kullanımları bilinmeyen bir kitabın doğru anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle Kur’ân’ın doğru anlaşılıp yorumlanması adına birçok çalışma Arap Dili ve Belâgati konularına tahsis edilmiştir. Bu çalışma belâgat ilminin me‛ânî başlığı altında ele alınan fasıl ve vasıl konusunu Kur’ân yorumuna etkisi açısından inceleyecektir. Ardı sıra gelen cümlelerin birbirleriyle ilişkisini konu edinen fasıl ve vasıl, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  40
  İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. On Dreams, Tr. By M.D. Eder.Sigmund Freud & Montagu David Eder - 1914
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  De Günther Anders al transhumanismo: la obsolescencia del ser humano y la mejora moral.Virginia Ballesteros - 2020 - Isegoría 63:289-310.
  This paper critically compares the philosophy of Günther Anders and the contemporary transhumanists, like Julian Savulescu, Ingmar Persson, or Thomas Douglas. The Andersian concepts of moral blindness, promethean gap, and promethean shame will be discussed in order to understand human beings’ outdatedness; parallel to this, we will also expose the transhumanist analysis on the unfitness of human beings in evolutive and cognitive terms. We will show that much of the transhumanist analysis is a reformulation of the Andersian thesis, now under (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  91
  Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  Kurgunun gerçekli̇ği̇nden gerçekli̇ği̇n kurgusuna: Si̇s üzeri̇ne varoluşçu bi̇r i̇nceleme.M. Zeynep Esenyel - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:62-74.
  Unamuno’nun Sis adlı romanı gerçekliğin doğasına ilişkin felsefi bir sorgulama edimini bir aşk hikâyesi etrafında sembolize ederek dolaylı bir biçimde okuyucuya sunmaktadır. Eserin kahramanı Augusto Pérez’in varoluşsal krizinin kurgu ve gerçeklik arasındaki ilişkiyle birlikte farklı bir boyuta taşındığı bu roman, hayatın anlamı, ölümsüzlük arzusu ve bireyin tanrıyla olan ilişkisi gibi temaları varoluş ve kimlik arayışı ekseni etrafında şekillendirerek tartışmaya açmaktadır. Nesnel gerçeklik ve öznel hakikat arasında gidip gelen bu tartışma, Unamuno’nun varoluşçuluğu hakkında önemli ipuçları taşımakta ve kavramsal kişilikler aracılığıyla ustaca (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  Jean Jacques Rousseau’da Bilim ve Sanatın Yeri.Mehmet Evren - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:16-27.
  18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin Romantik filozofu Jean Jacques Rousseau pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada Rousseau’nun özellikle başta “Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev” adlı çalışması esas alınarak onun bilim ve sanatlara bakışı ele alınmıştır. Rousseau, söz konusu eserinde ele aldığı bilim ve sanat hakkındaki düşünceleri nedeniyle çok kez eleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Rousseau’nun bilim ve sanata karşı olduğu yönündeki bir eleştiriyi tartışmaya açmaktır. Çalışma, Rousseau’ya yöneltilen eleştirilere karşı suçlamalara nasıl tepki verdiğini bizzat onun eserlerinden yola çıkarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  81
  G. A. Cohen on Self‐Ownership, Property, and Equality.Tom G. Palmer - 1998 - Critical Review: A Journal of Politics and Society 12 (3):225-251.
  Abstract G.A. Cohen has produced an influential criticism of libertarian?ism that posits joint ownership of everything in the world other than labor, with each joint owner having a veto right over any potential use of the world. According to Cohen, in that world rationality would require that wealth be divided equally, with no differential accorded to talent, ability, or effort. A closer examination shows that Cohen's argument rests on two central errors of reasoning and does not support his egalitarian conclusions, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28. The Pareto Argument for Inequality*: G. A. COHEN.G. A. Cohen - 1995 - Social Philosophy and Policy 12 (1):160-185.
  Some ways of defending inequality against the charge that it is unjust require premises that egalitarians find easy to dismiss—statements, for example, about the contrasting deserts and/or entitlements of unequally placed people. But a defense of inequality suggested by John Rawls and elaborated by Brian Barry has often proved irresistible even to people of egalitarian outlook. The persuasive power of this defense of inequality has helped to drive authentic egalitarianism, of an old-fashioned, uncompromising kind, out of contemporary political philosophy. The (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 29. Evidential Probabilities and Credences.Anna-Maria Eder - 2019 - British Journal for the Philosophy of Science:1-21.
  Enjoying great popularity in decision theory, epistemology, and philosophy of science, Bayesianism as understood here is fundamentally concerned with epistemically ideal rationality. It assumes a tight connection between evidential probability and ideally rational credence, and usually interprets evidential probability in terms of such credence. Timothy Williamson challenges Bayesianism by arguing that evidential probabilities cannot be adequately interpreted as the credences of an ideal agent. From this and his assumption that evidential probabilities cannot be interpreted as the actual credences of human (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 30. Self-Ownership, World Ownership, and Equality: Part II: G. A. COHEN.G. A. Cohen - 1986 - Social Philosophy and Policy 3 (2):77-96.
  1. The present paper is a continuation of my “Self-Ownership, World Ownership, and Equality,” which began with a description of the political philosophy of Robert Nozick. I contended in that essay that the foundational claim of Nozick's philosophy is the thesis of self-ownership, which says that each person is the morally rightful owner of his own person and powers, and, consequently, that each is free to use those powers as he wishes, provided that he does not deploy them aggressively against (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 31.  35
  Nonconceptua1 Content and the" Space of Reasons," RICHARD G.Richard G. Heck Jr - 2000 - Philosophical Review 109 (4):483-523.
  In The Varieties of Reference, Gareth Evans argues that the content of perceptual experience is nonconceptual, in a sense I shall explain momentarily. More recently, in his book Mind and World, John McDowell has argued that the reasons Evans gives for this claim are not compelling and, moreover, that Evans’s view is a version of “the Myth of the Given”: More precisely, Evans’s view is alleged to suffer from the same sorts of problems that plague sense-datum theories of perception. In (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   94 citations  
 32.  11
  Detection of Mental Imagery and Attempted Movements in Patients with Disorders of Consciousness Using EEG.Petar Horki, Gã¼Nther Bauernfeind, Daniela S. Klobassa, Christoph Pokorny, Gerald Pichler, Walter Schippinger & Gernot R. Mã¼Ller-Putz - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 33. Evidential Support and Instrumental Rationality.Peter Brössel, Anna-Maria A. Eder & Franz Huber - 2013 - Philosophy and Phenomenological Research 87 (2):279-300.
 34. How to Resolve Doxastic Disagreement.Peter Brössel & Anna-Maria A. Eder - 2014 - Synthese 191 (11):2359-2381.
  How should an agent revise her epistemic state in the light of doxastic disagreement? The problems associated with answering this question arise under the assumption that an agent’s epistemic state is best represented by her degree of belief function alone. We argue that for modeling cases of doxastic disagreement an agent’s epistemic state is best represented by her confirmation commitments and the evidence available to her. Finally, we argue that given this position it is possible to provide an adequate answer (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 35. Essays in Honor of Carl G. Hempel.Carl G. Hempel, Donald Davidson & Nicholas Rescher (eds.) - 1969 - Dordrecht: D. Reidel.
  Reminiscences of Peter, by P. Oppenheim.--Natural kinds, by W. V. Quine.--Inductive independence and the paradoxes of confirmation, by J. Hintikka.--Partial entailment as a basis for inductive logic, by W. C. Salmon.--Are there non-deductive logics?, by W. Sellars.--Statistical explanation vs. statistical inference, by R. C. Jeffre--Newcomb's problem and two principles of choice, by R. Nozick.--The meaning of time, by A. Grünbaum.--Lawfulness as mind-dependent, by N. Rescher.--Events and their descriptions: some considerations, by J. Kim.--The individuation of events, by D. Davidson.--On properties, by (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   51 citations  
 36.  11
  Altruistic Discourse in the Informed Consent Process for Childhood Cancer Clinical Trials.Christian Simon, Michelle Eder, Eric Kodish & Laura Siminoff - 2006 - American Journal of Bioethics 6 (5):40-47.
  Scholars have debated the role that altruistic considerations play?and should play?in recruitment and decision-making processes for clinical trials. Little empirical data are available to support their various perspectives. We analyzed 140 audiotaped pediatric informed consent sessions, of which 95 (68%) included at least one discussion of how participation in a cancer clinical trial might benefit: 1) the pursuit of scientific knowledge generally; 2) other children with cancer specifically; and 3) ?the future? and other vaguely defined recipients. Clinicians initiated most (80%) (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 37. The Philosophy of Carl G. Hempel: Studies in Science, Explanation, and Rationality.Carl G. Hempel (ed.) - 2001 - Oxford University Press.
  Editor James Fetzer presents an analytical and historical introduction and a comprehensive bibliography together with selections of many of Carl G. Hempel's most important studies to give students and scholars an ideal opportunity to appreciate the enduring contributions of one of the most influential philosophers of science of the 20th century.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 38. Evidence of Evidence as Higher Order Evidence.Anna-Maria A. Eder & Peter Brössel - 2019 - In Mattias Skipper & Asbjørn Steglich-Petersen (eds.), Higher-Order Evidence: New Essays. Oxford University Press. pp. 62-83.
  In everyday life and in science we acquire evidence of evidence and based on this new evidence we often change our epistemic states. An assumption underlying such practice is that the following EEE Slogan is correct: 'evidence of evidence is evidence' (Feldman 2007, p. 208). We suggest that evidence of evidence is best understood as higher-order evidence about the epistemic state of agents. In order to model evidence of evidence we introduce a new powerful framework for modelling epistemic states, Dyadic (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39.  35
  Hilbert, Duality, and the Geometrical Roots of Model Theory.Günther Eder & Georg Schiemer - 2018 - Review of Symbolic Logic 11 (1):48-86.
  The article investigates one of the key contributions to modern structural mathematics, namely Hilbert’sFoundations of Geometry and its mathematical roots in nineteenth-century projective geometry. A central innovation of Hilbert’s book was to provide semantically minded independence proofs for various fragments of Euclidean geometry, thereby contributing to the development of the model-theoretic point of view in logical theory. Though it is generally acknowledged that the development of model theory is intimately bound up with innovations in 19th century geometry, so far, little (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 40.  74
  The Difference Between Fichte's and Schelling's System of Philosophy: An English Translation of G. W. F. Hegel's Differenz des Fichte'schen Und Schelling'schen Systems der Philosophie. [REVIEW]G. W. F. Hegel - 1977 - State University of New York Press.
  In this essay, Hegel attempted to show how Fichte’s Science of Knowledge was an advance from the position of Kant in the Critique of Pure Reason, and how Schelling (and incidentally Hegel himself) had made a further advance from the position of Fichte.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 41.  3
  When Do Motor Behaviors Match Affective Stimuli? An Evaluative Coding View of Approach and Avoidance Reactions.Andreas B. Eder & Klaus Rothermund - 2008 - Journal of Experimental Psychology: General 137 (2):262-281.
 42.  10
  Towards a Revised Theory of Collective Learning Processes: Argumentation, Narrative and the Making of the Social Bond.Klaus Eder, Marcos Engelken Jorge & Bernhard Forchtner - 2020 - European Journal of Social Theory 23 (2):200-218.
  Societies change; and sociology has, since its inception, described and evaluated these changes. This article proposes a revised theory of collective learning processes, a conceptual framework which addresses ways in which people make sense of and cope with change. Drawing on Habermas’ classic proposal, but shifting the focus from argumentation towards storytelling, it explains how certain articulations allow for collective learning processes, while others block learning processes. More specifically, the article points to narrative genres which organize feelings and shape the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43. Metaphysics and the Philosophy of Mind: The Collected Philosophical Papers of G. E. M. Anscombe Volume Two.G. E. M. Anscombe - 1981 - Blackwell.
 44.  99
  Setting Things Before the Mind: M.G.F. Martin.M. G. F. Martin - 1998 - Royal Institute of Philosophy Supplement 43:157-179.
  Listening to someone from some distance in a crowded room you may experience the following phenomenon: when looking at them speak, you may both hear and see where the source of the sounds is; but when your eyes are turned elsewhere, you may no longer be able to detect exactly where the voice must be coming from. With your eyes again fixed on the speaker, and the movement of her lips a clear sense of the source of the sound will (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 45.  38
  Malcolm on Language and Rules: G. P. Baker and P. M. S. Hacker.G. P. Baker - 1990 - Philosophy 65 (252):167-179.
  In ‘Wittgenstein on Language and Rules’, Professor N. Malcolm took us to task for misinterpreting Wittgenstein's arguments on the relationship between the concept of following a rule and the concept of community agreement on what counts as following a given rule. Not that we denied that there are any grammatical connections between these concepts. On the contrary, we emphasized that a rule and an act in accord with it make contact in language. Moreover we argued that agreement in judgments and (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 46.  92
  The Collected Philosophical Papers of G.E.M. Anscombe.G. E. M. Anscombe - 1900 - Blackwell.
  -- v. 2. Metaphysics and the philosophy of mind.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 47.  40
  Are Emotional States Based in the Brain? A Critique of Affective Brainocentrism From a Physiological Perspective.Giovanna Colombetti & Eder Zavala - 2019 - Biology and Philosophy 34 (5):45.
  We call affective brainocentrism the tendency to privilege the brain over other parts of the organism when defining or explaining emotions. We distinguish two versions of this tendency. According to brain-sufficient, emotional states are entirely realized by brain processes. According to brain-master, emotional states are realized by both brain and bodily processes, but the latter are entirely driven by the brain: the brain is the master regulator of bodily processes. We argue that both these claims are problematic, and we draw (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. No Match Point for the Permissibility Account.Anna-Maria A. Eder - 2015 - Erkenntnis 80 (3):657-673.
  In the literature, one finds two accounts of the normative status of rational belief: the ought account and the permissibility account. Both accounts have their advantages and shortcomings, making it difficult to favour one over the other. Imagine that there were two principles of rational belief or rational degrees of belief commonly considered plausible, but which, however, yielded a paradox together with one account, but not with the other. One of the accounts therefore requires us to give up one of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 49.  72
  II—M.G.F. Martin.M. G. F. Martin - 1997 - Aristotelian Society Supplementary Volume 71 (1):75-98.
 50.  7
  Heymans, G. Einführung in die Metaphysik auf Gründlage der Erfahrung.G. Heymans - 1905 - Kant-Studien 10 (1-3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000