Results for 'Gabriela Ba��i��'

1000+ found
Order:
 1.  20
  Greek BAΣI-ΛEΓΣ.Edwin W. Fay - 1911 - Classical Quarterly 5 (02):119-.
  In analyzing S0009838800019480_inline1 for composition I start in the most obvious way with S0009838800019480_inline2 in the sense of ‘gang’ , while S0009838800019480_inline3 must be a root-noun from *lew-s, and is perhaps immediately cognate with Skr. lu-nati ‘caedit.’1 This analysis makes S0009838800019480_inline4 mean something like ‘ uiam-muniens,’ i.e. a sort of ‘ ponti-fex.’ I think more particularly of the sacrificial leader, the S0009838800019480_inline5, the Rex Sacrificulus, who, while he may have been concerned with the making of ways on earth, also made (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Grub Mthaʼ Kun Śes Nas Mthaʼ Bral Sgrub Pa Źes Bya Baʼi Bstan Bcos.Stag-Tshaṅ Lo-Tsā-Ba Śes-Rab-Rin-Chen - 2004 - In Grub Mthaʼ. Mtsho-Sṅon Mi Rigs Dpe Skrun Khaṅ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Grub Mthaʼ Kun Śes Nas Mthaʼ Bral Grub Pa Źes Bya Baʼi Bstan Bcos Rnam Par Bśad Pa Legs Bśad Kyi Rgya Mtsho.Stag-Tshaṅ Lo-Tsā-Ba Śes-Rab-Rin-Chen - 2004 - In Grub Mthaʼ. Mtsho-Sṅon Mi Rigs Dpe Skrun Khaṅ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Gsaṅ-Sṅags Rñiṅ-Ma Daṅ Gʾyuṅ-Druṅ Bon Gyi Lugs Gñis Las Byuṅ Baʾi Theg Pa Rim Pa Dguʾi Rnam Gźag. Bsam-Gtan-Chos-ʾ & Phel - 2005 - Wā-Ṇa Dbus Bod Kyi Ches MthoʾI Gtsug Lag Slob Gñer Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Phyogs Thams Cad Las Rnam Par Rgyal Ba Chen Po ʾjam Mgon Sa-Skya Paṇḍi-Ta Kun-Dgaʾ-Rgyal-Mtshan Dpal Bzaṅ Po Źabs Kyi Gsuṅ Rab Glegs Bam Gñis Pa Las Tshag Ma Rigs Paʾi Gter Źes Bya Baʾi Bstan Bcos Bźugs So. [REVIEW]Sa-Skya Paṇḍi-Ta Kun-Dgaʾ & -Rgyal-Mtshan - 2005 - Si-Khron Dpe Skrun Tshogs Pa, Si-Khron Mi Rigs Dpe Skrun Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  Pseudo-Aristides, EiΣ BaΣIΛea.Stephen A. Stertz - 1979 - Classical Quarterly 29 (01):172-.
  Some of the manuscripts of Aelius Anstides include a short oration in the form of an encomium to an unnamed king. The oration is entitled in three manuscripts and in another. It has been pointed out that in the former group of manuscripts the title is not preceded by the words thus casting doubt on Aristidean authorship.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  δOYλOσ OY BAσIσλEωδ The Politics of Translation.Anna Missiou - 1993 - Classical Quarterly 43 (02):377-.
  Students of the relations between Greeks and Persians in classical antiquity usually depend entirely on Greek authors, as there are no extensive narrative texts among the cuneiform inscriptions of the Achaemenid kings, our extant Oriental sources for the history of the Persian empire. Hence modern scholars have raised the question of the reliability of the Greek sources and emphasized the need to reveal the ideology and presuppositions of the Greek writers. For, if language embodies social reality, the assimilation of information (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  1
  Grub Mthaʼ Rin Chen ʼphreṅ Ba la Brten Nas Grub Mthaʼ Smra Ba Dag Gi ʼdod Tshul Bśad Pa Grub Mthaʼi Spyi Don ʼchar Baʼi Me Loṅ Źes Bya. ʼjam-Dbyaṅs-Grags-Pa - 2004 - Kruṅ-Goʼi Bod Rig Pa Dpe Skrun Khaṅ.
  Critical study on philosophical positions of the Vaibhāṣika, Sautrāntika, Yogācārya, and Mādhyamika schools of Buddhism with Hinduism.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Grub Mthaʼi Rnam Gźag Gsal Bar Bśad Pa Thub Bstan Rin Po Che Gsal Baʼi Sgron Me Bźugs So. Blo-bzaṅ-nor-bu - 2006 - Bod-Ljoṅs Mi Dmaṅs Dpe Skrun Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Rtags Rigs Kyi Rnam Gźag la Dpyod Pa Dogs Sloṅ Gsal Baʼi Me Loṅ Źes Bya Ba Bźugs So. Blo-Bzaṅ-Bsod-Nams - 2006 - Rda-Sa Rigs Lam Slob Gñer Khaṅ Yig Tshaṅ Nas Dpar Skun Źus.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Gsaṅ-Sṅags Rñiṅ-Ma Daṅ Gʼyuṅ-Druṅ Bon Gyi Lugs Gñis Las Byuṅ Baʼi Theg Pa Rim Pa Dguʼi Rnam Gźag. Bsam-Gtan-Chos-ʼphel - 2005 - Wā-Ṇa Dbus Bod Kyi Ches Mthoʼi Gtsug Lag Slob Gñer Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. "Brgal Lan Ñi ʼod Zegs Ma" la Phul Baʼi Rtsod Lan Nam Mkhaʼi Kloṅ Chen. Don-Grub-Rgyal - 2003 - Zaṅ-Kaṅ-Then-Mā Dpe Skrun Kuṅ Zi.
  Refutation of a polemical work challenging Bon philosophical concepts.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Phyogs Thams Cad Las Rnam Par Rgyal Ba Chen Po ʼjam Mgon Sa-Skya Paṇḍi-Ta Kun-Dgaʼ-Rgyal-Mtshan Dpal Bzaṅ Po Źabs Kyi Gsuṅ Rab Glegs Bam Gñis Pa Las Tshag Ma Rigs Paʼi Gter Źes Bya Baʼi Bstan Bcos Bźugs So.Sa-Skya Paṇḍi-Ta Kun-Dgaʼ-Rgyal-Mtshan - 2005 - Si-Khron Dpe Skrun Tshogs Pa, Si-Khron Mi Rigs Dpe Skrun Khaṅ.
  Root text and autocommentary on Buddhist logic.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Tshad Ma Sde Bdun Mkhas Maṅ Dgoṅs Paʼi Bcud Bsdus Mdo Sṅags Kun la Lta Baʼi Mig Bźugs So. Thub-Bstan-Ñi-Ma-Saṅs-Rgyas - 2007 - [Distributed by] Bod Kyi Dpe Deb Khaṅ.
  On the exposition of Buddhist logic; study initiated by Ngagyur Nyingma Institute.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tshad Ma Rigs Paʼi Gter Źes Bya Baʼi Bstan Bcos Bźugs So.Sa-paṅ Kun-dgaʼ & -Rgyal-Mtshan - 2004 - In Sa-Skya Paṇḍi-Ta Kun-Dgaʼ & -Rgyal-Mtshan (eds.), Tshad Ma. Mtsho-Sṅon Mi Rigs Dpe Skrun Khaṅ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Right Section, Wrong Collection: An Identification of a Canonical Vinaya Text in the Tibetan bsTan 'Gyur-Bya Ba 'I Phung Po Zhes Bya Ba.Shayne Clarke - 2004 - Journal of the American Oriental Society 124 (2):335-340.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Grub Mthaʼ Rin Chen Phreṅ Baʼi Phyi Rol Paʼi Skabs Kyi Mchan Bu Gnad Bsdud.Doboom Tulku - 2010 - Ldi-Li Bod-Kyi Khaṅ-Pa Nas Par Skrun Źus.
  Notes based on the Grub paʼi mthaʼ rnam par bźag pa rin po cheʼi ʼphreṅ ba of Dkon-mchog ʼJigs-med-dbaṅ-po on philosophical positions of Buddhism with Hinduism.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Bāzʹshināsī-i falsafah-i Ibn Sīnā.Yūnus Adyānī - 2005
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Bóg i wiara w myśli Gabriela Marcela.Karol Tarnowski - 1990 - Studia Filozoficzne 291 (2-3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Tajemnica i problem u Gabriela Marcela.Karol Tarnowski - 1986 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 30.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Children and the Appropriateness of Rights-Based Theories.Gabriela I. Tymowski - forthcoming - Philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Don Bdun Cuʾi Mthaʾ Dpyod Mi-Pham Bla Maʾi Źal Luṅ Daṅ Sa Lam Gyi Rnam Gźag Theg Gsum Mdzes Rgyan, Grub Mthaʾi Rnam Gźag Rin Po Cheʾi Phreṅ Ba Bcas Bźugs So. [REVIEW] x02be, Jam-Dbyaṅs-Bźad-Pa Ṅag-Dbaṅ-Brtson-ʾ & Grus - 2005 - Drepung Gomang Library.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Good, the Bad, and the Fanatical: Towards a Taxonomy of the “Good” Sports Parent (S).Gabriela I. Tymowski - forthcoming - Philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  34
  I Love to Hate My Life or the Allure of Guilt: A Response to Simon Critchley.Gabriela Basterra - 2004 - Theory and Event 7 (2).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  37
  Probabilistic Semantics Objectified: I. Postulates and Logics. [REVIEW]Bas C. Fraassen - 1981 - Journal of Philosophical Logic 10 (3):371 - 394.
 26.  22
  Algunas notas sobre la discusión con los eléatas en Física I de Aristóteles.Gabriela Rossi - 2001 - Tópicos: Revista de Filosofía 20:137-159.
  The purpose of this paper is to illustrate the role of some peculiar elements of Aristotle's dialectical development —namely, those emerging in the Sophistical Refutations (SE)— in the analysis and discussion of the Eleatic thesis in Physics I, 2-3. The paper adresses some of Aristotle's preliminary thoughts (Phys. I, 2) (which are read as methodological considerations), and some remarks against Melissus' argument (Phys. I, 3), in order to find connections between such claims and passages of SE, as well as the (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 27. Bas C. Van Fraassen.I. Absolute Obligations - 1973 - In Mario Augusto Bunge (ed.), Exact Philosophy; Problems, Tools, and Goals. Boston: D. Reidel. pp. 50--151.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  “Help! I Need Somebody”: Music as a Global Resource for Obtaining Wellbeing Goals in Times of Crisis.Roni Granot, Daniel H. Spitz, Boaz R. Cherki, Psyche Loui, Renee Timmers, Rebecca S. Schaefer, Jonna K. Vuoskoski, Ruth-Nayibe Cárdenas-Soler, João F. Soares-Quadros, Shen Li, Carlotta Lega, Stefania La Rocca, Isabel Cecilia Martínez, Matías Tanco, María Marchiano, Pastora Martínez-Castilla, Gabriela Pérez-Acosta, José Darío Martínez-Ezquerro, Isabel M. Gutiérrez-Blasco, Lily Jiménez-Dabdoub, Marijn Coers, John Melvin Treider, David M. Greenberg & Salomon Israel - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Music can reduce stress and anxiety, enhance positive mood, and facilitate social bonding. However, little is known about the role of music and related personal or cultural variables in maintaining wellbeing during times of stress and social isolation as imposed by the COVID-19 crisis. In an online questionnaire, administered in 11 countries, participants rated the relevance of wellbeing goals during the pandemic, and the effectiveness of different activities in obtaining these goals. Music was found to be the most effective activity (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 29. Thun Moṅ Sdud Grwaʼi Rnam Bśad Rig Paʼi Blo Sgo ʼbyed Paʼi Lde Mig Phas Rgol Log Lta ʼjoms Paʼi Thog Mdaʼ Gśen Bstan Pad Tshal Rgya Paʼi Ñi Ma Źes Bya Ba Bźugs So. [REVIEW] Ñi-Ma-Bstan-ʼ & Dzin - 2004 - GʼYuṅ-Druṅ Bon-Gyi Bśad-Sgrub Dus-Sde.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Don Bdun Cuʼi Mthaʼ Dpyod Mi-Pham Bla Maʼi Źal Luṅ Daṅ Sa Lam Gyi Rnam Gźag Theg Gsum Mdzes Rgyan, Grub Mthaʼi Rnam Gźag Rin Po Cheʼi Phreṅ Ba Bcas Bźugs So.ʼjam-Dbyaṅs-Bźad-Pa Ṅag-Dbaṅ-Brtson-ʼgrus - 2005 - Drepung Gomang Library.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Tshad Maʼi Skor Gyi Gsuṅ Rtsom Phyogs Bsgrigs Blo Gsar Sgo ʼbyed Ces Bya Ba Bźugs So. Ṅag-Dbaṅ-Bstan-Dar - 2005 - Ser-Smad Dpe Mdzod Nas Dpar Skrun Źus.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Vladimir Solovʹev I Sudʹba Rossii: Sot͡sialʹno-Politicheskie Iskanii͡a Tretʹego Puti.Konstantin Alekseev - 2007 - Rosspėn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Grub Mthaʼi Bstan Bcos Mi Śig Rdo Rjeʼi Go Cha Źes Bya Ba Bźugs So. Bkra-Śis-Bstan-Pa-Rab-Rgyas - 2005 - Mi Rigs Dpe Skrun Khaṅ.
  Comparative study on philosophical position of the Vaibhāṣika, Sautrāntika, Yogācārya, and Mādhyamika schools of Buddhism.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Tshad Ma Rigs Paʼi Gter Gyi Rtsa Grel Źes Bya Ba Bźugs So.Rgyal-Tshab Dar-Ma-Rin-Chen - 2006 - Dge Ldan Legs Bśad Gsuṅ Rab ʼgrem Spel Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Aristotle’s Resolution of the Aporia About Coming-To-Be in Physics I 8.Gabriela Rossi - 2017 - Eirene 53 (1):247-271.
  In Physica I,8 Aristotle endeavors to show that a long-term Eleatic puzzle about coming-to-be can be resolved by appealing to his own ontological principles of change (substratum, privation, and form). In this paper, I posit that the key to Aristotle’s resolution lies in the introduction of aspectual distinctions within numerical unities. These distinctions within the terminus a quo and the terminus as quem of coming-to-be made it possible for Aristotle to maintain, while answering the puzzle, that there is no coming-to-be (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  La Doctrina de Los Tres Dioses de Numenio.Gabriela F. Müller - 2010 - Archai: Revista de Estudos Sobre as Origens Do Pensamento Ocidental 5:29-35.
  This paper will focus on what is perhaps the most characteristic doctrine of Numenius: that which taking into account what is said in the Second Letter attributed to Plato, affirms the existence of three gods. By analyzing some preserved fragments, I try to offer an overview of numenian theology to thereby specify the particularity of Numenius’ thought in the context of Platonism of his time, fact that makes him one of the most relevant predecessors of Plotinus’s system.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37. Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela.Jerzy Bukowski - 1987 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 32.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Behavioral and ERP Correlates of Long-Term Physical and Mental Training on a Demanding Switch Task.Pablo I. Burgos, Gabriela Cruz, Teresa Hawkes, Ignacia Rojas-Sepúlveda & Marjorie Woollacott - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Physical and mental training are associated with positive effects on executive functions throughout the lifespan. However, evidence of the benefits of combined physical and mental regimes over a sedentary lifestyle remain sparse. The goal of this study was to investigate potential mechanisms, from a source-resolved event-related-potential perspective, that could explain how practicing long-term physical and mental exercise can benefit neural processing during the execution of an attention switching task. Fifty-three healthy community volunteers who self-reported long-term practice of Tai Chi, meditation (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Principios Propios y Principios Comunes. Una Lectura de Fis. I 7 de Aristóteles.Gabriela Rossi - 2001 - Méthexis 14 (1):101-116.
 40.  29
  Symmetry Arguments in Probability Kinematics.R. I. G. Hughes & Bas C. van Fraassen - 1984 - PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association 1984:851-869.
  Probability kinematics is the theory of how subjective probabilities change with time, in response to certain constraints . Rules are classified by the imposed constraints for which the rules prescribe a procedure for updating one's opinion. The first is simple conditionalization , and the second Jeffrey conditionalization . It is demonstrated by a symmetry argument that these rules are the unique admissible rules for those constraints, and moreover, that any probability kinematic rule must be equivalent to a conditionalization preceded by (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. Fathers’ Sensitivity in Infancy and Externalizing Problems in Middle Childhood: The Role of Coparenting.Deborah Jacobvitz, Ashleigh I. Aviles, Gabriela A. Aquino, Ziyu Tian, Shuqi Zhang & Nancy Hazen - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  The present study examined the role of father sensitivity and couple coparenting quality in the first 2 years of life in relation to the development of externalizing behavior problems in middle childhood, focusing on the unique role of fathers. In this study, 125 mothers, fathers, and their first-born children were followed from 8 months to age 7 years. Paternal sensitivity was rated when infants were 8 and 24 months old. Fathers were videotaped at home playing, feeding, and changing their 8-month-old (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  43
  Las críticas de aristóteles a platón en metafísica I, 9.Silvana Gabriela Di Camillo - 2010 - Philósophos - Revista de Filosofia 15 (1):169-195.
  The use of critical exposition of previous doctrines is a methodological procedure usual in Aristotle. But the distinctive characteristic of Book I of the Metaphysics is that, rather than to establish a new doctrine, a review of predecessors serves to confirm the own concepts to be used in the evaluation of the doctrines examined. This imposition of own terms has cost him the charge of distorting historical understanding. With the detailed analysis of the criticisms of Plato's theory of Ideas in (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  8
  Probabilistic Semantics Objectified: I. Postulates and Logics.Bas C. Van Fraassen - 1981 - Journal of Philosophical Logic 10 (3):371-394.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 44.  70
  İlkokul Öğrencilerinin Okudukları Peri Masallarında Metinler Arası İlişkilerin İ.Özlem BAŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):479-479.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Mdo Sṅags Spyiʼi Dgoṅs ʼgrel.Rgyal-Ba Kloṅ-Chen-Rab-ʼbyams Sogs Kyis Mdzad - 2006 - In Rdo-Rje-Tshe-Riṅ (ed.), Gsaṅ Chen Sṅa-ʼgyur Rñiṅ-Ma-Paʼi Gsuṅ Rab Phyogs Bsgrigs Dri Med Legs Bśad Kun ʼdus nor Buʼi Baṅ Mdzod Las . Mtsho-Sṅon Mi-Rigs Dpe-Skrun-Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  41
  On Verification of the Expressions of Many-Valued Sentential Calculi. I.Edward Baŀuka - 1965 - Studia Logica 17 (1):53 - 73.
 47. Dus Gsum Gyi Rgyal Ba Sras Daṅ Bcas Paʼi Bstan Pa Mthaʼ Dag Daṅ Khyad Par Rdo Rje ʼchan Karma-Paʼi Dgoṅs Pa Gsal Bar Byed Paʼi Bstan Bcos Thar Paʼi Lam Chen Bgrod Paʼi Śiṅ Rta Źes Bya Ba Bźugs So. [REVIEW] ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། - 2011 - Bod-Ljoṅs Mi Dmaṅs Dpe Skrun Khaṅ.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Nub Phyogs Paʼi Sems Gtsoʼi Grub Mthaʼ Daṅ der Rgol Ba Rnams Kyi Lugs =.Jay L. Garfield - 2011 - Central University of Tibetan Studies.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  64
  El Azar Según Aristóteles: Estructuras de la Causalidad Accidental En Los Procesos Naturales y En la Acción.Gabriela Rossi - 2011 - Academia Verlag.
  This work is the first monograph devoted to the interpretation of Aristotle’s theory of chance in Physics II 4-6 and its implications and projections in other treatises, including an original and comprehensive account of the Aristotelian conception of chance, of accidental causality in the realm of nature, and of accidental causality in the realm of human action. One of the main interpretative issues around Aristotle’s discussion of chance is its relation to the four causes and to teleology. In this sense, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 50. Rig Lam nor Buʼi ʼphreṅ Ba. Rin-Chen-Rgyal-Mtshan - 2009 - GʼYuṅ-Druṅ Bon-Gyi Bśad-Sgrub Dus-Sde.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000