Results for 'Genoveva Mart’I'

1000+ found
Order:
 1.  28
  Rethinking Quine’s Argument on the Collapse of Modal Distinctions.Genoveva Mart’I.. - 1997 - Notre Dame Journal of Formal Logic 38 (2):276-294.
  This paper examines and discusses an argument for the collapse of modal distincions offered by Quine in "Reference and Modality" and in Word and Object that relies exclusively on a version of the Principle of Substitution. It is argued that the argument does not affect its historical targets: Carnap's treatment of modality, presented in Meaning and Necessity, and Church's Logic of Sense and Denotation, developed by Kaplan; nor does it affect a treatment of modality inspired in Frege's treatment of oblique (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  19
  Substitution, Identity, and the Subject-Predicate Structure.Genoveva Martı - 2007 - In Michael O'Rourke Corey Washington (ed.), Situating Semantics: Essays on the Philosophy of John Perry. pp. 93.
  One of the many important tasks of semantics is to provide an account of the substitution patterns of a language—that is, to furnish an explanation of the conditions under which semantic values of complexes are preserved when components are replaced. The importance of this issue is plain: we only have to recall the debates regarding substitutivity between proponents of direct reference theories and advocates of some version of Fregeanism, as well as the disagreements among different proponents of direct reference theories (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  İsr' Sûresinde Geçen Rüya ve Lanetlenmiş Ağaç Üzerine Ehl-i Sünnet ve Şîa Tefsirlerinde Bir Literatür Taraması.İ̇brahim Yildiz - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):255-289.
  Müfessirler, İsrâ sûresinin 60. âyetinde geçen Hz. Peygamber’e gösterilen rü’yâ ve lanetlenmiş ağaç ile nelerin kastedildiği konusunda çeşitli yorumlar ileri sürmüşlerdir. Bu yorumlar incelendiğinde Ehl-i sünnet ve Şiî müfessirlerin büyük ölçüde görüş ayrılığına düştükleri görülmektedir. Her iki mezhebe mensup müfessirler, kendi görüşlerini temellendirmek üzere naklî ve aklî deliller ortaya koymuşlardır. Şiî müfessirler, gerek rü’yâ gerekse lanetlenmiş ağacı Ümeyyeoğulları olarak yorumlamışlardır. Buna karşın Ehl-i sünnet müfessirlerinin büyük bir çoğunluğu rü’yâyı İsrâ gecesi Hz. Peygamber’e gösterilen olağanüstü haller olarak, lanetlenmiş ağacı ise cehennemin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Linguistic and Metalinguistic Intuitions in the Philosophy of Language.Edouard Machery, Christopher Y. Olivola & Molly De Blanc - 2009 - Analysis 69 (4):689-694.
  Machery et al. (2004) reported some preliminary evidence that intuitions about reference vary within and across cultures, and they argued that if real, such variation would have significant philosophical implications (see also Mallon et al. 2009). In a recent article, Genoveva Martı´ (2009) argues that the type of intuitions examined by Machery and colleagues (‘metalin- 10 guistic intuitions’) is evidentially irrelevant for identifying the correct theory of reference, and she concludes that the variation in the relevant intuitions about reference (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   45 citations  
 5. Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Bogusław Plawgo (ed.), Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. pp. 29--85.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [in:] B. Plawgo, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiȩbiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne.Tomasz Żuradzki - 2014 - In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. pp. 509-522.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  85
  Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  19. Yüzyıl Ş'irlerinden Manastırlı S'lih F'ik’in Dîv'n’ına D'ir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri.Şebnem Çambel Kalço - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):149-170.
  1835 yılında Manastır’da dünyaya gelen Sâlih Fâik Bey, Encümen-i Şuarâ şâirlerindendir. Memuriyeti nedeniyle İstanbul, Burdur, Gümüşhane gibi çeşitli illerde bulunmuştur. Biri matbû, üçü yazma olmak üzere dört eseri mevcuttur. Bunlar; Arûz-i Türkî, Elfiyye-i Seniyye fi’l-Âdâbi’l-Ahmediyye, Peymâne ve Dîvân’dır. Fâik Bey 1899 yıllında İstanbul’da vefat etmiştir. Eserleri yaşadığı dönemin dînî, siyâsî, edebî ve toplumsal özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir. Bu çalışmada Manastırlı Sâlih Fâik Bey’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, dîvânında rastladığımız dikkate değer hususlar ile devrinin mühim dergilerinden biri olan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  68
  Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 157--233.
  A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  61
  Wnioski i rekomendacje.Andrzej Klimczuk & Michał Skarzyński - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 289--306.
  A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  65
  J.L. Austin ve I. Kant’ta Kategorik Önermeler ve Mental Nedensellik Problemleri.Atilla Akalın - 2020 - Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 3 (8):624-631.
  One of the central figures of philosophy of language- John Langshaw Austin, attributes principles of causation to the mere pragmatic language. Conversely, Kant tried to construct a “free human act” which is independent from any physical determination except its innate motivations via his well-known the phenomenal / noumenal distinction. That kind of Kantian metaphysical ground which addresses to the noumenal field, he obviously tries to establish this behavioral causation again by denying Austinian style pragmatic propositions or illocutionary acts. I claimed (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Cotard Syndrome, Self-Awareness, and I-Concepts.Rocco Joseph Gennaro - 2020 - Philosophy and the Mind Sciences 1 (1):1-20.
  Various psychopathologies of self-awareness, such as somatoparaphrenia and thought insertion in schizophrenia, might seem to threaten the viability of the higher-order thought (HOT) theory of consciousness since it requires a HOT about one’s own mental state to accompany every conscious state. The HOT theory of consciousness says that what makes a mental state a conscious mental state is that there is a HOT to the effect that “I am in mental state M.” I have argued in previous work that a (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. What Type of Type I Error? Contrasting the Neyman–Pearson and Fisherian Approaches in the Context of Exact and Direct Replications.Mark Rubin - forthcoming - Synthese:1-26.
  The replication crisis has caused researchers to distinguish between exact replications, which duplicate all aspects of a study that could potentially affect the results, and direct replications, which duplicate only those aspects of the study that are thought to be theoretically essential to reproduce the original effect. The replication crisis has also prompted researchers to think more carefully about the possibility of making Type I errors when rejecting null hypotheses. In this context, the present article considers the utility of two (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  39
  The Analytic Pragmatist Conception of the A Priori: C. I. Lewis and Wilfrid Sellars.James O'Shea - 2018 - In Maria Baghramian & Sarin Marchetti (eds.), Pragmatism and the European Traditions: Encounters with Analytic Philosophy and Phenomenology Before the Great Divide. London: Routledge. pp. 203–227.
  ABSTRACT: It is a familiar story that Kant’s defence of our synthetic a priori cognition in the Critique of Pure Reason suffered sharp criticism throughout the extended philosophical revolutions that established analytic philosophy, the pragmatist tradition, and the phenomenological tradition as dominant philosophical movements in the first half of the twentieth century. One of the most important positive adaptations of Kant’s outlook, however, was the combined analytic and pragmatist conceptions of the a priori that were developed by the American philosophers (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. I, Me, Mine: Back to Kant and Back Again. [REVIEW]Dennis Schulting - 2019 - Philosophical Review 128 (1):107-111.
  review of Béatrice Longuenesse latest book on Kant and self-consciousness I, Me, Mine (Oxford 2017).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  58
  Shaping Ethical Perceptions: An Empirical Assessment of the Influence of Business Education, Culture, and Demographic Factors.Yvette P. Lopez, Paula L. Rechner & Julie B. Olson-Buchanan - 2005 - Journal of Business Ethics 60 (4):341-358.
  Recent events at Enron, K-Mart, Adelphia, and Tyson would seem to suggest that managers are still experiencing ethical lapses. These lapses are somewhat surprising and disappointing given the heightened focus on ethical considerations within business contexts during the past decade. This study is designed, therefore, to increase our understanding of the forces that shape ethical perceptions by considering the effects of business school education as well as a number of other individual-level factors (such as intra-national culture, area of specialization within (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   34 citations  
 17.  20
  'Two Kinds of Use of "I"': The Middle Wittgenstein on 'I' and The Self.William Child - 2018 - In David G. Stern (ed.), Wittgenstein in the 1930s: Between the Tractatus and the Investigations. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 141-157.
  The paper discusses two aspects of Wittgenstein’s middle-period discussions of the self and the use of ‘I’. First, it considers the distinction Wittgenstein draws in his 1933 Cambridge lectures between two ‘utterly different’ uses of the word ‘I’. It is shown that Wittgenstein’s discussion describes a number of different and non-equivalent distinctions between uses of ‘I’. It is argued that his claims about some of these distinctions are defensible but that his reasoning in other cases is unconvincing. Second, the paper (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Hipoteza Sapira-Whorfa - Przegl¸Ad Argumentów Zwolenników I Przeciwników.Andrzej Klimczuk - 2013 - Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 1:165--182.
  Współcześnie rośnie znaczenie badań interdyscyplinarnych oraz z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości i współpracy międzykulturowej. Istotne jest także uwzględnianie globalnych procesów zmian związanych z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jedną z teorii mających podstawowe znaczenie w tym obszarze badań jest koncepcja autorstwa E. Sapira i B.L. Whorfa. Celem artykułu jest przybliżenie aktualności sporu naukowego dotyczącego poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu. W podsumowaniu wskazane zostały główne wnioski i rekomendacje co (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Kant, the Transcendental Designation of I, and the Direct Reference Theory.Luca Forgione - 2019 - Theoria : An International Journal for Theory, History and Fundations of Science 34 (1): 31-49.
  The aim of this paper is to address the semantic issue of the nature of the representation I and of the transcendental designation, i.e., the self-referential apparatus involved in transcendental apperception. The I think, the bare or empty representation I, is the representational vehicle of the concept of transcendental subject; as such, it is a simple representation. The awareness of oneself as thinking is only expressed by the I: the intellectual representation which performs a referential function of the spontaneity of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. I and Tao: Martin Buber's Encounter with Chuang Tzu.Robert E. Allinson & Jonathan R. Herman - 1998 - Philosophy East and West 48 (3):529.
  This review confirms Herman’s work as a praiseworthy contribution to East-West and comparative philosophical literature. Due credit is given to Herman for providing English readers with access to Buber’s commentary on, a personal translation of, the Chuang-Tzu; Herman’s insight into the later influence of I and Thou on Buber’s understanding of Chuang-Tzu and Taoism is also appropriately commended. In latter half of this review, constructive criticisms of Herman’s work are put forward, such as formatting inconsistencies, a tendency toward verbosity and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 21.  69
  The Argument From Binding.Paul Elbourne - 2008 - Philosophical Perspectives 22 (1):89-110.
  In some utterances, some material does not seem to be explicitly expressed in words, but nevertheless seems to be part of the literal content of the utterance rather than an implicature. I will call material of this kind implicit content. The following are some relevant examples from the literature. (1) Everyone was sick. (2) I haven’t eaten. (3) It’s raining. In the case of (1), we are supposed to have asked Stephen Neale how his dinner party went last night (Neale, (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 22. Kant and the Simple Representation “I”.Luca Forgione - 2017 - International Philosophical Quarterly 57 (2):173-194.
  The aim of this paper is to focus on certain characterizations of “I think” and the “transcendental subject” in an attempt to verify a connection with certain metaphysical characterizations of the thinking subject that Kant introduced in the critical period. Most importantly, two distinct meanings of “I think” need be distinguished: in the Transcendental Deduction “I think” is the act of apperception; in the Transcendental Deduction and in the section of Paralogisms “I think” is taken in its representational nature. It (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Animals, Consciousness, and I-Thoughts.Rocco J. Gennaro - 2009 - In Robert W. Lurz (ed.), The Philosophy of Animal Minds. Cambridge University Press. pp. 184--200.
  I argue that recent developments in animal cognition support the conclusion that HOT theory is consistent with animal consciousness. There seems to be growing evidence that many animals are indeed capable of having I-thoughts, including episodic memory, as well as have the ability to understand the mental states of others.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 24. Mind as Conceptual Structure: On Ethical Theory of C. I. Lewis’s Conceptual Pragmatism.Cheongho Lee - 2017 - Journal of Ethics 1 (113):73-89.
  Clarence I. Lewis (1883-1964) delineated the structure of mind based on his “conceptual pragmatism.” Human mind grounds itself on the ongoing dynamic interaction of relational processes, which is essentially mediated and structural. Lewis’s pragmatism anchors itself on the theory of knowledge that has the triadic structure of the given or immediate data, interpretation, and the concept. Lewis takes the a priori given as a starting point of meaningful experience. The interpretative work of mind is the mediator of the a priori (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. The Problem of Satisfaction Conditions and the Dispensability of I-Desire.Fiora Salis - 2016 - Erkenntnis 81 (1):105-118.
  The problem of satisfaction conditions arises from the apparent difficulties of explaining the nature of the mental states involved in our emotional responses to tragic fictions. Greg Currie has recently proposed to solve the problem by arguing for the recognition of a class of imaginative counterparts of desires - what he and others call i-desires. In this paper I will articulate and rebut Currie's argument in favour of i-desires and I will put forward a new solution in terms of genuine (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Can Fregeans Have 'I'-Thoughts?Alexandre Billon & Marie Guillot - 2014 - Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (136):97-105.
  We examine how Frege’s contrast between identity judgments of the forms “a=a” vs. “a=b” would fare in the special case where ‘a’ and ‘b’ are complex mental representations, and ‘a’ stands for an introspected ‘I’-thought. We first argue that the Fregean treatment of I-thoughts entails that they are what we call “one-shot thoughts”: they can only be thought once. This has the surprising consequence that no instance of the “a=a” form of judgment in this specific case comes out true, let (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  49
  Belief and Its Neutralization: Husserl’s System of Phenomenology in Ideas I.Marcus Brainard - 2002 - State University of New York Press.
  Presenting the first step-by-step commentary on Husserl’s Ideas I, Marcus Brainard’s Belief and Its Neutralization provides an introduction not only to this central work, but also to the whole of transcendental phenomenology. Brainard offers a clear and lively account of each key element in Ideas I, along with a novel reading of Husserl, one which may well cause scholars to reconsider many long-standing views on his thought, especially on the role of belief, the effect and scope of the epoché, and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 28.  94
  Hegel, the Trinity, and the ‘I’.Paolo Diego Bubbio - 2014 - International Journal for Philosophy of Religion 76 (2):129-150.
  The main goal of this paper is to argue the relevance of Hegel’s notion of the Trinity with respect to two aspects of Hegel’s idealism: the overcoming of subjectivism and his conception of the ‘I’. I contend that these two aspects are interconnected and that the Trinity is important to Hegel’s strategy for addressing these questions. I first address the problem of subjectivism by considering Hegel’s thought against the background of modern philosophy. I argue that the recognitive structure of Hegel’s (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29.  52
  Hans Reichenbach's and C.I. Lewis's Kantian Philosophies of Science.Paul L. Franco - 2020 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 80:62-71.
  Recent work in the history of philosophy of science details the Kantianism of philosophers often thought opposed to one another, e.g., Hans Reichenbach, C.I. Lewis, Rudolf Carnap, and Thomas Kuhn. Historians of philosophy of science in the last two decades have been particularly interested in the Kantianism of Reichenbach, Carnap, and Kuhn, and more recently, of Lewis. While recent historical work focuses on recovering the threatened-to-be-forgotten Kantian themes of early twentieth-century philosophy of science, we should not elide the differences between (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  54
  Who Am I?Contzen Pereira - 2019 - Journal of Metaphysics and Connected Consciousness 4:1 - 4.
  I am in an ordered state of my limited perception, which will be in another state for there is no past, there is no present and there is no future, these exists in the limits of my perception.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Anscombe on `I'.Brian Garrett - 1997 - Philosophical Quarterly 47 (189):507-511.
  I examine the main arguments of Elizabeth Anscombe’s difficult but fecund paper ‘The First Person’. Anscombe argues that the first‐person singular is not a device of reference, and, in particular, that it is not a device of indexical reference. Both arguments fail, but in ways that we can learn from.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  55
  Unified Description of Bianchi Type-I Universe in $$F\,$$ F Gravity.S. D. Katore, S. P. Hatkar & R. J. Baxi - 2016 - Foundations of Physics 46 (4):409-427.
  The present study explores the Bianchi type I universe in the frame work of f theory of gravity by considering strange quark matter attached to string cloud and domain walls in the presence and absence of magnetism. Field equations are solved by choosing a constant curvature method. It is found that obtained cosmological models are relevant to the early era of evolution of the universe. The strange quark matter may be a source of string cloud and domain walls.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  99
  The Structure of I-Thoughts. Kant and Wittgenstein on the Genesis of Cartesian Self.Luca Forgione - 2019 - Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica 3:535-548.
  The analysis of the structure of the I-thoughts is intertwined with several epistemic and metaphysical questions. The aim of this paper is to highlight that the absence of an identification component does not imply that the “I" doesn’t perform a referential function, nor that it necessarily involves a specific metaphysical thesis on the nature of the self-conscious subject. Particularly, as far as the Cartesian illusion concerning the thinking subject’s immaterial nature is concerned, Kant and Wittgenstein seem to share the same (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  74
  Medialaby W Kontekście Solidarności Pokoleń I Wykluczenia Robotycznego.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Arkadiusz W.¸asiński & Łukasz Tomczyk (eds.), Seniorzy W Świecie Nowych Technologii. Implikacje Dla Praktyki Edukacyjnej Oraz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Śl¸Ask. pp. 184--215.
  Opracowanie przybliża wyzwania zwi¸a}zane ze starzeniem siȩ populacji ludzkich przyw uwzglȩdnieniu wyłaniania siȩ społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na pocz¸a}tku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzysz¸a} kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mog¸a zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca siȩ również uwagȩ na potrzeby i możliwości umocowania ich (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  72
  Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrȩtu W Rozwoju Firmy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 11--53.
  A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji, [in:] M. Skarzyński, ESP, czyli Jak wyjść z zakrȩtu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  66
  Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 21--76.
  A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  57
  La evidencia en Ideas I: originariedad del cumplimiento.Anton Mlinar & Ivana María - 2013 - Daimon: Revista Internacional de Filosofía 58:125-139.
  La primera comprensión husserliana de la evidencia en cuanto “vivencia de la verdad”, se ve reformulada en las Investigaciones lógicas con la consideración de la vivencia como mención –que implica una gradualidad de la dación y del cumplimiento– por la que es dada una objetividad. La reducción fenomenológica y los análisis noético-noemáticos que de ella resultan en Ideas I , manifiestan la remisión necesaria de toda conciencia modificada a la que da originariamente como fundamento primitivo de su legitimidad. Esta originariedad (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  69
  Gdzie spotykają się filozofowie Wschodu i Zachodu? Refleksje o filozofii porównawczej i konferencji w Honolulu „11th East-West Philosophers’ Conference”.Marzenna Jakubczak - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):519-528.
  The paper presents the idea of cross‐cultural philosophy, which have inspired the organizers of the cyclic global conferences held at the University of Hawai’i at Mānoa, USA, since 193 First, the author discusses some definitions of the comparative method applied in contemporary philosophy and promoted, among others, through the project of the “East‐West Philosophers’ Conference”. Then, she reports the major themes and panel topics raised during the eleventh conference organized in Honolulu, May 25–31, 2016.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  60
  I–Thou Dialogical Encounters in Adolescents’ WhatsApp Virtual Communities.Arie Kizel - 2019 - AI and Society 34 (1):19-27.
  The use of WhatsApp as a means of communication is widespread amongst today‘s youth, many of whom spend hours in virtual space, in particular during the evenings and nighttime in the privacy of their own homes. This article seeks to contribute to the discussion of the dialogical language and ―conversations‖ conducted in virtual-space encounters and the way in which young people perceive this space, its affect on them, and their interrelations within it. It presents the findings of a study based (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  42
  Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 11--19.
  A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 11-19.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  7
  The Concept of Mahdī in Shī'ī Theology.Nurul Fajri - 2020 - Refleksi 1 (3):5-16.
  As Shī’ī eschatological doctrine, thus the concept of the Mahdi consists of the belief in the Imām Mahdī or the Hidden Imām who will reappear at the end of time as a savior realizing sociopolitical justice and equity through which a peaceful life based on the ideals of religious teaching may be realize an ideal religious society.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  35
  Teoria praw przyrody Armstronga wobec problemów identyfikacji i inferencji.Joanna Luc - 2018 - Diametros 55:132-157.
  One of the modern approaches to the laws of nature regards them as relations between universals. The most advanced version of such an approach has been presented by D. M. Armstrong. The aim of this paper is to reconstruct and interpret Armstrong’s conception but also to evaluate his theory and to point out what expectations from it are inadequate. My point of reference are two objections to Armstrong’s ideas, namely the problems of identification and inference. I claim that Armstrong’s theory (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  50
  The Argument From Meaning to God In Buber’s I and Thou.Steven G. Smith - 1987 - International Philosophical Quarterly 27 (4):347-363.
  Buber's assertions about the relation between the self (I) and God (the Eternal You) amount to an "argument" which means reasonably to bring its audience to awareness of God. This reasoning is better understood and evaluated if it is presented in a more conventionally argumentative form than Buber gave it. The key premises are: 1) Buber's account of I-You saying as a general theory of meaning and criterion of reality, and 2) Buber's claim that You-saying in encounters with finite beings (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  41
  Obecność Innego jako ontologiczna i etyczna granica wolności w Bycie i nicości Jeana-Paula Sartre’a. Kategoria odpowiedzialności a zasady komunitaryzmu.Pomiankiewicz Łukasz - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (1):69-93.
  Celem pracy jest zarysowanie najważniejszych wątków filozofii wolności Jeana-Paula Sartre’a. Autor w pracy stara się zawrzeć najważniejsze elementy sartrowskiej ontologii, będącej podstawą filozofii wolności – pojęcia wolności, odpowiedzialności oraz złej wiary. Następnie pokazuje, jakie znaczenie dla wolności człowieka ma obecność Innego będącego jej ontologiczną i etyczną granicą. W tym celu autor przedstawia rozważania Sartre’a na temat jednostki i jej relacji z innymi ludźmi. Tekst jest także próbą zestawienia egzystencjalistycznej myśli Sartre’a z komunitarystyczą koncepcją podmiotowości Charles’a Taylora.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. 'I'-Thoughts and Explanation: Reply to Garrett.Jose Luis Bermudez - 2003 - Philosophical Quarterly 53 (212):432–436.
  Brian Garrett has criticized my diagnosis of the paradox of self-consciousness. In reply, I focus on the classification of 'I'-thoughts, and show how the notion of immunity to error through misidentification can be used to characterize 'I'-thoughts, even though an important class of 'I'-thoughts (those whose expression involves what Wittgenstein called the use of 'I' as object) are not themselves immune to error through misidentification. 'I'-thoughts which are susceptible to error through misidentification are dependent upon those which are not. The (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Стан І Перспективи Розвитку Грального Бiзнесу.Viktor Rukhlyadin, Ivan Stezenko & Valeriya Harenko - 2011 - Схід 3 (110):47-50.
  У статті зроблена спроба привернути увагу фахівців до такого напряму економіки й розваг, як гральний бізнес. Описано розвиток i стан цього бізнесу в США, Росiйськiй Федерацiї й Українi. Наголошено на перспективності розвитку грального бізнесу в Україні.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  71
  A Commentary on Eugene Thacker’s "Cosmic Pessimism".Gary J. Shipley & Nicola Masciandaro - 2012 - Continent 2 (2):76-81.
  continent. 2.2 (2012): 76–81 Comments on Eugene Thacker’s “Cosmic Pessimism” Nicola Masciandaro Anything you look forward to will destroy you, as it already has. —Vernon Howard In pessimism, the first axiom is a long, low, funereal sigh. The cosmicity of the sigh resides in its profound negative singularity. Moving via endless auto-releasement, it achieves the remote. “ Oltre la spera che piú larga gira / passa ’l sospiro ch’esce del mio core ” [Beyond the sphere that circles widest / penetrates (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  27
  Krig som kulturel velsignelse eller forbandelse? - Første verdenskrig i en nationalkonservativ dansk optik.Bjarne Søndergaard Bendtsen - 2014 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 70:85-110.
  Although Denmark managed to stay neutral throughout World War I, it nevertheless generated a heated debate in the country; most people took a clear stand for one side or the other. After the traumatic Danish defeat in the 1864 war with Prussia and Austria, Germany was regarded as the arch enemy and not unexpectedly mostDanes sided against the Central Powers in the public debate. This was not least the case amongst the national-conservative politicians, intellectuals and artists. They form the focus (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  98
  `Borges and I' and `I'.John Perry - 2007 - Amherst Lecture in Philosophy 2:1-16.
  In Jorge Luis Borges’ short story, “Borges and I,” one character, referred to in the first person, complains about his strained and complex relation with another character, called “Borges.” But the characters are both presumably the author of the short story. I try to use ideas from the philosophy of language to explain how Borges uses language to express complex thoughts, and then discuss two interpretations of the story.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  46
  Questions From the Rough Ground: Teaching, Autobiography and the Cosmopolitan “I”.Viktor Johansson - 2015 - Studies in Philosophy and Education 34 (5):441-458.
  In this article I explore how cosmopolitanism can be a challenge for ordinary language philosophy. I also explore cosmopolitan aspects of Stanley Cavell’s ordinary language philosophy. Beginning by considering the moral aspects of cosmopolitanism and some examples of discussions of cosmopolitanism in philosophy of education, I turn to the scene of instruction in Wittgenstein and to Stanley Cavell’s emphasis on the role of autobiography in philosophy. The turn to the autobiographical dimension of ordinary language philosophy, especially its use of “I” (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000