Results for 'Guang-hua Fang'

999 found
Order:
 1.  13
  Jiang Xiaoyuan ;, Wu Yan. Zijin Shan Tian Wen Tai Shi Gao: Zhongguo Tian Wen Xue Xian Dai Hua Ge An. [History of Purplemountain Observatory.] . 219 Pp., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2004. 29. [REVIEW]Li-Zhi Fang - 2008 - Isis 99 (3):645-646.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Guigushan, Guiguzi Yu Dao Jiao Wen Hua.Lizhong Fang - 2007 - Er Shi Yi Shi Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ru Xue Si Xiang Yu Dong Bei Ya "Wen Hua Gong Tong Ti" =.Haofan Fang - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ru Xue Yu Er Shi Yi Shi Ji Wen Hua Jian She: Shou Shan Wen Hua de Jia Zhi Chan Shi Yu Shi Jie Chuan Bo.Ming Fang (ed.) - 2010 - Xue Yuan Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Xian Dai Xin Ru Xue Yu Zhongguo Xian Dai Hua.Keli Fang - 2008 - Changchun Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  20
  Dynamic Stress From a Circular Hole in a Functionally Graded Piezoelectric/Piezomagnetic Material Subjected to Shear Waves.Xiao-Hua Wang, Xue-Qian Fang, Jin-Xi Liu & Chao Hu - 2009 - Philosophical Magazine 89 (33):3059-3074.
 7.  24
  Effects of Badminton Expertise on Representational Momentum: A Combination of Cross-Sectional and Longitudinal Studies.Hua Jin, Pin Wang, Zhuo Fang, Xin Di, Zhuo’er Ye, Guiping Xu, Huiyan Lin, Yongmin Cheng, Yongjie Li, Yong Xu & Hengyi Rao - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  18
  Yang Xian-Hua Philosophical Concern on the Theory of Labor-Value [J].Wang Yu-min Yang Xian Hua - 2002 - Modern Philosophy 4:006.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Dong Fang Shi Zhe Fang Dongmei Lun Zhu Ji Yao.Dongmei Fang - 2009 - Nanjing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Fang Keli Wen Ji =.Keli Fang - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Guang Hua Wen Cun: "Fu Dan Xue Bao" (She Hui Ke Xue Ban) Fu Kan 30 Zhou Nian Lun Wen Jing Xuan.Songjie Huang, Xiaogang Lü & Guifa Zhou (eds.) - 2008 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  19
  Guihan Luo. Jin Dai Xi Fang Shi Hua Sheng Wu Shi [History of Western Botanical and Zoological Studies in China]. . 434 Pp., Illus., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2005. ¥46. [REVIEW]Shang‐Jen Li - 2008 - Isis 99 (2):380-381.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Yi Zhong Qiu He: Dang Dai Xi Fang Duo Yuan Wen Hua Zhu Yi Zheng Zhi Si Xiang Yan Jiu = for Harmony Through Difference: Study on the Political Thoughts of Contemporary Multiculturalism in the West.Shiyin Chang - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Wen Xue Yan Jiu de He Fa Hua Yi Zhong Xin Shi Yong Zhu Yi : Zheng Ti Hua He Jing Yan Zhu Yi Wen Xue Yu Wen Hua Yan Jiu Fang Fa.Steven Tèotèosy de Zepetnek & Ruiqi Ma - 1997
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hsi Fang Che Hsüeh Shih Hua.Will Durant - 1982 - Kuo Chia Ch U Pan She, [71] [] 1982.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kua Zong Jiao Dui Hua, Zhongguo Yu Xi Fang.Youde Fu, Melville Y. Stewart & Kelly James Clark (eds.) - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Luo Ji Yu Wen Hua: Zhongguo Jin Dai Shi Qi Xi Fang Luo Ji Chuan Bo Yan Jiu = Luoji Yu Wenhua.Qiao Guo - 2006 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Xi Fang Jun Shi Lun Li Wen Hua Shi.Zhiming Gu (ed.) - 2010 - Jie Fang Jun Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Fa Zhi de Dong Fang Jing Yan: Zhongguo Fa Lü Wen Hua Dao Lun = Einführung in Die Chinesische Rechtskultur.Robert Heuser - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua: Hui Tong Yu Zhuan Hua.Minghui Li & Wei-Chieh Lin (eds.) - 2007 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua.Minghui Li & Weifen Chen (eds.) - 2004 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua.Shuxian Liu & Yuehui Lin (eds.) - 2005 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Hui Ru Dui Hua: Tian Fang Zhi Jing Yu Kong Meng Zhi Dao.Yihong Liu - 2006 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ru Shi Dao Zhi Zhe Xue Dui Hua: Dong Fang Wen Hua Yu Xian Dai She Hui Guo Ji Xue Shu Hui Yi Lun Wen Ji.Xiaogan Liu & Yōichi Kawada (eds.) - 2007 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Er Shi Shi Ji Xi Fang Zhe Xue de Fen Hua Yu Hui Tong: Qing Zhu Xia Jisong Xian Sheng Ba Shi Hua Dan Wen Ji.Xuequan Pang, Dachun Yang & Huaxin Huang (eds.) - 2005 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Xi Fang Jin Hua Lun Li Xue: Jin Hua Lun Yun Yong Yu Lun Li Xue de Chang Shi = Evolutionary Ethics in the West.Yuanzhao Shu - 2006 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Cong Pu Shi Xing Dao di Fang Xing: Makesi Zhu Yi Fa Xue Zhongguo Hua Yan Jiu.Yongjie Wang - 2011 - Dong Fang Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua.Zhende Yang (ed.) - 2004 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Qi Meng Yu Shi Su Hua: Dong Xi Fang Xian Dai Hua Li Cheng.Lin Zhao & Shoucheng Deng (eds.) - 2008 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Xin Ke Xue Guan Li: Xin Xing Gong Ye Hua Shi Dai de Guan Li Si Xiang Ji Fang Fa Yan Jiu = the New Wave of Scientific Management: Philosophy and Methodology of Management in the New Industrialization's Era.Xin'guo Zhang - 2011 - Ji Xie Gong Ye Chu Ban She.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  29
  A Natural Scientist Views the Reforms.Lz Fang - 1988 - Chinese Studies in Philosophy 19 (4):75-79.
  Fang Lizhi, member the Academic Committee of the Chinese Academy of Sciences and vice-president of the University of Science and Technology of China , on an invitation from the Chinese Press Association, gave a talk to the Beijing press corps entitled "Starting from Cosmology…." He also responded to questions from reporters about his views on reforms of the political structure.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. An Jian Shi Shi Ren Ding Fang Fa =.Hua Guo - 2009 - Zhongguo Ren Min Gong an da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Song Xing Wen Hua Yu Song Dai Mei Xue Jing Shen.Fang Liu - 2004 - Sichuan Chu Ban Ji Tuan Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Tang Song Bian Ge Yu Song Dai Shen Mei Wen Hua Zhuan Xing.Fang Liu - 2009 - Xue Lin Chu Ban Seh.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Li Lun, Fang Fa He de Xing Ji Nian Feng Qi.Feng Qi & Hua Dong Shi Fan da Xue - 1996
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Dang Dai Ru Xue de Fa Zhan Fang Xiang: Dang Dai Ru Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Guang Wu, Ming Qian & Yongge Chen (eds.) - 2005 - Han Yu da Ci Dian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. A Gender- and Sexual Orientation-Dependent Spatial Attentional Effect of Invisible Images.Yi Jiang, Patricia Costello, Fang Fang, Miner Huang & Sheng He - 2006 - Pnas 103 (45):17048 -17052.
 38. Societal-Level Versus Individual-Level Predictions of Ethical Behavior: A 48-Society Study of Collectivism and Individualism.David A. Ralston, Carolyn P. Egri, Olivier Furrer, Min-Hsun Kuo, Yongjuan Li, Florian Wangenheim, Marina Dabic, Irina Naoumova, Katsuhiko Shimizu, María Teresa Garza Carranza, Ping Ping Fu, Vojko V. Potocan, Andre Pekerti, Tomasz Lenartowicz, Narasimhan Srinivasan, Tania Casado, Ana Maria Rossi, Erna Szabo, Arif Butt, Ian Palmer, Prem Ramburuth, David M. Brock, Jane Terpstra-Tong, Ilya Grison, Emmanuelle Reynaud, Malika Richards, Philip Hallinger, Francisco B. Castro, Jaime Ruiz-Gutiérrez, Laurie Milton, Mahfooz Ansari, Arunas Starkus, Audra Mockaitis, Tevfik Dalgic, Fidel León-Darder, Hung Vu Thanh, Yong-lin Moon, Mario Molteni, Yongqing Fang, Jose Pla-Barber, Ruth Alas, Isabelle Maignan, Jorge C. Jesuino, Chay-Hoon Lee, Joel D. Nicholson, Ho-Beng Chia, Wade Danis, Ajantha S. Dharmasiri & Mark Weber - 2014 - Journal of Business Ethics 122 (2):283–306.
  Is the societal-level of analysis sufficient today to understand the values of those in the global workforce? Or are individual-level analyses more appropriate for assessing the influence of values on ethical behaviors across country workforces? Using multi-level analyses for a 48-society sample, we test the utility of both the societal-level and individual-level dimensions of collectivism and individualism values for predicting ethical behaviors of business professionals. Our values-based behavioral analysis indicates that values at the individual-level make a more significant contribution to (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 39.  42
  The Time Course of Anticipatory Constraint Integration.Anuenue Kukona, Shin-Yi Fang, Karen A. Aicher, Helen Chen & James S. Magnuson - 2011 - Cognition 119 (1):23-42.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 40.  41
  Financial Compensation for Deceased Organ Donation in China.Xiaoliang Wu & Qiang Fang - 2013 - Journal of Medical Ethics 39 (6):378-379.
  In March 2010, China launched a pilot programme of deceased donor organ donation in 10 provinces and cities. However, the deceased donor donation rate in China remains significantly lower than in Spain and other Western countries. In order to provide incentive for deceased donor organ donation, five pilot provinces and cities have subsequently launched a financial compensation policy. Financial compensation can be considered to include two main forms, the ‘thank you’ form and the ‘help’ form. The ‘thank you’ form is (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 41. Sourcing in an Increasingly Expensive China: Four Swedish Cases. [REVIEW]Tony Fang, Caroline Gunterberg & Emma Larsson - 2010 - Journal of Business Ethics 97 (1):119 - 138.
  China has long enjoyed its position as the world's cheapest production country. However, this position is being shaken due to the increasingly rising costs in China in pace with China's rapid economic development. China's New Labour Contract Law which took effect from 1 January 2008 has further pushed the labour costs in China in general. The purpose of this article is to arrive at an in-depth understanding of why foreign firms conduct sourcing in China where sourcing is becoming increasingly expensive. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 42.  24
  Western Financial Agents and Islamic Ethics.Eddy S. Fang & Renaud Foucart - 2014 - Journal of Business Ethics 123 (3):475-491.
  This paper investigates Western professional bankers’ perceptions of Islamic finance. Exploiting data from an original survey, we carry out a principal component analysis to characterize the main dimensions on which financial agents diverge. The PCA extracts five dimensions—accounting for 61 % of the variance in the agents’ answers—that we interpret with the help of a pilot field survey. In addition to confirm the increased association of Islamic financial values with ethical practices in the West, our results allow us to understand (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  26
  The Lattice of Kernel Ideals of a Balanced Pseudocomplemented Ockham Algebra.Jie Fang, Lei-Bo Wang & Ting Yang - 2014 - Studia Logica 102 (1):29-39.
  In this note we shall show that if L is a balanced pseudocomplemented Ockham algebra then the set ${\fancyscript{I}_{k}(L)}$ of kernel ideals of L is a Heyting lattice that is isomorphic to the lattice of congruences on B(L) where ${B(L) = \{x^* | x \in L\}}$ . In particular, we show that ${\fancyscript{I}_{k}(L)}$ is boolean if and only if B(L) is finite, if and only if every kernel ideal of L is principal.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. A “Racistic” History of Sorts.I. Fang - 1991 - Philosophia Mathematica (1):110-134.
 45.  40
  Ethically Questionable Behavior in Sales Representatives – An Example From the Taiwanese Pharmaceutical Industry.Ya-Hui Hsu, Wenchang Fang & Yuanchung Lee - 2008 - Journal of Business Ethics 88 (S1):155 - 166.
  Recent corporate disgraces and corruption have heightened concerns about ethically questionable behavior in business. The construct of ethically questionable behavior is an under-portrayed area of management field research, and deserves further studying, especially in sales positions. This study uses four variables from the human resource management field to explain the ethically questionable behavior of sales representatives in the pharmaceutical industry. These variables include frame pattern, commission structure, behavior control type, and marketing norm perceptions. This work uses a 2  2 (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46.  74
  Kant as “Mathematiker”.J. Fang - 1986 - Philosophia Mathematica (1-2):63-119.
 47.  26
  RNA‐Mediated Genome Rearrangement: Hypotheses and Evidence.Wenwen Fang & Laura F. Landweber - 2013 - Bioessays 35 (2):84-87.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  37
  Prior Divergence: Do Researchers and Participants Share the Same Prior Probability Distributions?Christina Fang, Sari Carp & Zur Shapira - 2011 - Cognitive Science 35 (4):744-762.
  Do participants bring their own priors to an experiment? If so, do they share the same priors as the researchers who design the experiment? In this article, we examine the extent to which self-generated priors conform to experimenters’ expectations by explicitly asking participants to indicate their own priors in estimating the probability of a variety of events. We find in Study 1 that despite being instructed to follow a uniform distribution, participants appear to have used their own priors, which deviated (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  35
  A Decision Support System for the Graph Model of Conflicts.D. Marc Kilgour, Liping Fang & Keith W. Hipel - 1990 - Theory and Decision 28 (3):289-311.
 50.  11
  Frogs Without Polliwogs: Evolution of Anuran Direct Development.Elizabeth M. Callery, Hung Fang & Richard P. Elinson - 2001 - Bioessays 23 (3):233-241.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 999