Results for 'H��kan Salw��n'

1000+ found
Order:
 1.  3
  Fra Egoisme Til Sjenerøsitet – Kan Toppidretten Reformeres?Gunnar Breivik - 2010 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):39-56.
  Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  1
  Etkileri ve Problemleriyle Hıristiyanlıkta Çifte Manastırlar ve Günümüze Yansımaları.Halil Temi̇ztürk - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1011-1041.
  Çifte manastırlar, genellikle bir başrahibe tarafından yönetilen ve keşiş-lerle rahibelerin ortak kurallara bağlı olarak yaşadıkları dinî mekanlardır. Bu manastırlarda keşiş ve rahibeler evharistiya ve günlük ibadetler gibi ayinlerde bir araya gelmekte, ancak günün geri kalan zamanlarında kendi bölümlerinde yaşamaktadır. Hıristiyanlığın erken dönemlerinde özellikle Mısır’da ortaya çıkan bu manastırlar, 6. ve 9. yüzyıllar arasında İngiltere, İrlanda ve Fransa’da yaygınlaşmıştır. Bu manastırlar erkek ve kadınların bir arada yaşamaları nedeniyle farklı konsillerle yasaklansa da Ortaçağ’ın geç dönemlerine kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Konsil kararları ve istilalar (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  H'ricî ve İb'zî Tefsire Dair Bir Literatür Denemesi.Güven Ağirkaya - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1299-1334.
  Mezhepler, İslam düşünce tarihinin -tenkid edilse dahi- bir parçasıdırlar. Bu oluşumların sâlikleri arasında onaylanması zor bazı olayların vuku bulduğu tarihi bir hakikattir. Bununla beraber mezkûr teşekküllerin İslam düşünce dünyasının oluşumuna büyük katkı sağladıkları da su götürmez bir gerçektir. Zira her farklılık beraberinde yeni tezleri doğurmuş ve her tez de peşinden anti-tezler geliştirmiştir. Fikri hareketlilikler de İslam düşüncesini başka bir medeniyete nasip olmayacak bir kültürel zenginlikle taçlandırmıştır. Bu meyanda Hâricîler, İslam düşünce tarihinin ilk ortaya çıkan oluşumudur. Hâricîler tarihi süreçte çeşitli etkenlerle (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Ḥmēdān Al-Shwēʿir. Arabian Satire: Poetry From 18th-Century Najd; and Ḥmēdān Al-Shwēʿir. Arabian Satire: Poetry From 18th-Century Najd. [REVIEW]William Tamplin - 2022 - Journal of the American Oriental Society 141 (3).
  Ḥmēdān al-Shwēʿir. Arabian Satire: Poetry from 18th-Century Najd. Edited and translated by Marcel Kurpershoek. Library of Arabic Literature. New York: New York University Press, 2017. Pp. l + 198. $35. ʿAbdallāh Ibn Sbayyil. Arabian Romantic: Poems on Bedouin Life and Love. Edited and translated by Marcel Kurpershoek. Library of Arabic Literature. New York: New York University Press, 2018. Pp. li + 311. $35.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Osmanlı İdaresinde Arnavutluk’ta Görülen Kripto (Gizli) Hıristiyanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme.İlir Rruga - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1237-1268.
  Balkan yarımadası Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girdikten sonra orada yaşayan farklı milletler ile Osmanlılar arasında karşılıklı bir şekilde sosyo-kültürel, ekonomik, dinî vb. alanlarda bir etkileşim ve gelişim meydana gelmiştir. Bu etkileşim ve gelişimin nasıl olduğuna dair objektif ve sübjektif bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu hususla ilgili son araştırmalarda ortaya çıkan ortak kanaat, Osmanlıların fethettikleri yeni bölgelerdeki Gayri Müslimlere İslâm dinini telkin etmekle birlikte onların din, gelenek ve örflerini zorla değiştirme politikaları izlemedikleri gerçeğidir. Nitekim Osmanlılar Balkanlarda 5 asır hâkimiyet sürmekle birlikte 20. yüzyıla (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Discussions Around Legitimacy of the Istihs'n’s Definitions in the Early Period.Abdulmuid Aykul - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  İstihsânın tanımı ve meşrûiyeti problemi, fıkıh usûlünün önemli tartışma konularından biridir. Hanefî kurucu imamları ile İmâm Mâlik’in, hukukun katılığını gidermek için kullanmış olduğu bu yönteme, ilk dönemlerden itibaren çeşitli itirazlar yönelmiştir. Malikiler de istihsânı kullanmasına rağmen, istihsâna yönelik ağır eleştiriler Hanefîler üzerine yoğunlaşmıştır. İmam Şafiî’nin ağır eleştirisi sonrasında Hanefî usûlcüler, istihsânı hem tanımlamak hem de meşrû olduğunu kanıtlamak için çeşitli ilmî faaliyetlerde bulunmuşlardır. Özellikle Ebü’l-Hasen el-Kerhî ve Ebû Bekr el-Cessâs ile başlayan bu süreç, diğer mezhep usûlcülerinin de katkısıyla zengin bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Papirløses Rett Til Å Søke Arbeid. En Konsekvensetisk Vurdering.Lars Fr H. Svendsen - 2012 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):38-45.
  Artikkelen vurderer hvorvidt ID-kravet, som begrenser asylsøkeres anledning til å søke arbeid, er etisk velbegrunnet innenfor rammene av en liberal rettskultur. Videre anlegges et konsekvensetisk perspektiv fordi ID-kravet er konsekvensetisk begrunnet, og det kan da foretas en immanent kritikk. Det vises at ID-kravet innebærer en begrensning av asylsøkeres negative og positive frihet, og at forsvarere av ID-kravet dermed må bevise at kravet har så gode konsekvenser at det legitimerer en slik begrensning av asylsøkeres frihet. Både generelle overveielser av ID-kravets fordeler (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  4
  Norske Kommuner I Elektronisk Utakt? Fra Sosiale Til Geografiske Digitale Ulikheter.Knut H. Sørensen & Lucía Liste Muñoz - 2011 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):67-86.
  Utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi har gitt opphav til en type etisk-politisk utfordring som gjerne kalles digital ulikhet. Tradisjonelt har det dreid seg om sosiale ulikheter i tilgangen til IKT på individnivå. Nyere forskning på området er mer opptatt av bruk og dermed av tilbudet av aktiviteter og tjenester gjennom Internett. I denne artikkelen ser vi på hvordan det kan oppstå geografisk digital ulikhet som følge av at norske kommuner tilbyr digitale tjenester – herunder informasjon og ressurser for lokalpolitisk deltakelse (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  18
  Athens. The Athenian Agora: Results of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens., Vol. Viii. Late Geometric and Protoattic Pottery, Mid 8th to Late 7th Century B.C. By E. T. H. Brann. Princeton, N.J.: American School at Athens. 1962. Pp. Xiv + 134. 46 Plates. 9 Text Figures. $12.50. [REVIEW]J. N. Coldstream, Athens & E. T. H. Brann - 1964 - Journal of Hellenic Studies 84:216-218.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Hartshorne ve Ontolojik Kanıtın Neo-Klasik Yorumu.Münteha Beki - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  25
  H. Bolkestein: ΞENΩN: Gastverblijf, Pelgrimsherberg, Armhuis (= Mededeelingen d. K. Akademie v. Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Deel 84, Serie B, No. 3.) Pp. 40. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers - Maatschappij, 1937. Paper, fl. 0.80. [REVIEW]H. J. Rose - 1938 - The Classical Review 52 (02):85-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  56
  Improving Sales Performance Through Ethics: The Relationship Between Salesperson Moral Judgment and Job Performance. [REVIEW]Charles H. Schwepker & Thomas N. Ingram - 1996 - Journal of Business Ethics 15 (11):1151 - 1160.
  This study examines the relationship between salespeople's moral judgment and their job performance. Results indicate a positive relationship between moral judgment and job performance when certain characteristics are present. Implications for sales managers and sales researchers are provided. Additionally, directions for future research are given.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 13.  35
  I–N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  26
  Statistical Learning in a Serial Reaction Time Task: Access to Separable Statistical Cues by Individual Learners.Ruskin H. Hunt & Richard N. Aslin - 2001 - Journal of Experimental Psychology: General 130 (4):658.
 15. Rousseau on Amour-Propre: N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57–74.
  According to familiar accounts, Rousseau held that humans are actuated by two distinct kinds of self love: amour de soi, a benign concern for one's self-preservation and well-being; and amour-propre, a malign concern to stand above other people, delighting in their despite. I argue that although amour-propre can (and often does) assume this malign form, this is not intrinsic to its character. The first and best rank among men that amour-propre directs us to claim for ourselves is that of occupying (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 16.  34
  E I N F Ü H R U N G.H. G. Seneca - 2011 - In Schriften Zur Ethik: Die Kleinen Dialoge. Lateinisch - Deutsch. De Gruyter. pp. 755-794.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  29
  Barth or Bultmann?: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1978 - Religious Studies 14 (3):275-290.
  In his book on Karl Barth Professor T. F. Torrance spoke at one point of ‘the great watershed of modern theology’. ‘There are,’ he wrote, 1 ‘two basic issues here. On the one hand, it is the very substance of the Christian faith that is at stake, and on the other hand, it is the fundamental nature of scientific method, in its critical and methodological renunciation of prior understanding, that is at stake. This is the great watershed of modern theology: (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  24
  After Wittgenstein: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1976 - Religious Studies 12 (4):493-507.
  In recent years the writings of Ludwig Wittgenstein have received much attention from philosophers in general and especially from philosophers interested in religion; and there is no doubt that Wittgenstein's legacy of thought is both highly suggestive and highly problematical. It seems likely, however, that the vogue which Wittgenstein now enjoys owes not a little to his peculiar place in the development of modern philosophy and, in particular, of that empiricist tradition in philosophy which stems from what has been called (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  55
  An Issue of Originality and Priority: The Correspondence and Theories of Oxidative Phosphorylation of Peter Mitchell and Robert J.P. Williams, 1961–1980.Bruce H. Weber & John N. Prebble - 2006 - Journal of the History of Biology 39 (1):125-163.
  In the same year, 1961, Peter D. Mitchell and Robert R.J.P. Williams both put forward hypotheses for the mechanism of oxidative phosphorylation in mitochondria and photophosphorylation in chloroplasts. Mitchell's proposal was ultimately adopted and became known as the chemiosmotic theory. Both hypotheses were based on protons and differed markedly from the then prevailing chemical theory originally proposed by E.C. Slater in 1953, which by 1961 was failing to account for a number of experimental observations. Immediately following the publication of Williams's (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20.  82
  An Issue of Originality and Priority: The Correspondence and Theories of Oxidative Phosphorylation of Peter Mitchell and Robert J.P. Williams, 1961–1980. [REVIEW]Bruce H. Weber & John N. Prebble - 2006 - Journal of the History of Biology 39 (1):125-163.
  In the same year, 1961, Peter D. Mitchell and Robert R.J.P. Williams both put forward hypotheses for the mechanism of oxidative phosphorylation in mitochondria and photophosphorylation in chloroplasts. Mitchell's proposal was ultimately adopted and became known as the chemiosmotic theory. Both hypotheses were based on protons and differed markedly from the then prevailing chemical theory originally proposed by E.C. Slater in 1953, which by 1961 was failing to account for a number of experimental observations. Immediately following the publication of Williams (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21.  3
  Expectancy, Salience, and Habit: A Noncontextual Interpretation of the Effects of Changes in the Conditions of Reinforcement on Simple Instrumental Responses.James H. McHose & John N. Moore - 1976 - Psychological Review 83 (4):292-307.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 22. Thomas More, Utopia. Uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door Dr. A.H. Kan (9e druk). Inleiding P.W. Brouwer. Ad. Donker: Rotterdam, 1990, 164 pp., ISBN 90-6100-343-1. [REVIEW]István Bejczy - 1992 - Moreana 29 (2):49-50.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Multiparticle Entanglement.H. A. Carteret, N. Linden, S. Popescu & A. Sudbery - 1999 - Foundations of Physics 29 (4):527-552.
  The Greenberger-Horne-Zeilinger state is the most famous example of a state with multiparticle entanglement. In this article we describe a group theoretic framework we have been developing for understanding the entanglement in general states of two or more quantum particles. As far as entanglement is concerned, two states of n spin-1/2 particles are equivalent if they are on the same orbit of the group of local rotations (U(2)n). We consider both pure and mixed states and calculate the number of independent (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. What Is the Quality of Quality of Medical Care Measures.H. C. Marshall & N. Muramatsu - 2003 - Perspectives in Biology and Medicine 46:5-20.
 25.  20
  The Role of Embodied Intention in Early Lexical Acquisition.Chen Yu, Dana H. Ballard & Richard N. Aslin - 2005 - Cognitive Science 29 (6):961-1005.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 26. NEWMAN, H. H. - FREEMAN, F. N. - HOLZINGER, K. J. - Twins. A study of Heredity and Environment. [REVIEW]M. Thomas - 1939 - Scientia 33 (65):122.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Newman, H. H. - Freeman, F. N. - Holzinger, K. J. - Twins. A Study Of Heredity And Environment. [REVIEW]M. Thomas - 1939 - Scientia, Rivista di Scienza 33 (65):122.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Pentekostal Hıristiyanlığın Kiliseler Arasında Konumu.Özlem Topcan - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  27
  Defiance in Manchuria: The Making of Japanese Foreign Policy, 1931-1932.E. H. S. & Sadako N. Ogata - 1964 - Journal of the American Oriental Society 84 (4):489.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  Nature, Contemplation and the One.A. H. Armstrong & John N. Deck - 1969 - Philosophical Quarterly 19 (74):81.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31.  24
  American History and the Social Sciences.Daniel H. Calhoun & Edward N. Saveth - 1966 - History and Theory 5 (1):93.
 32.  15
  Intersensory Versus Intrasensory Contingent Information Processing.Ira H. Bernstein, Ned N. Pederson & Donald L. Schurman - 1972 - Journal of Experimental Psychology 94 (2):156.
 33.  3
  Popescu, and A. Sudbery.H. A. Carteret & N. Linden - 1999 - Foundations of Physics 29 (4):527.
  The Greenberger-Horne-Zeilinger state is the most famous example of a state with multiparticle entanglement. In this article we describe a group theoretic framework we have been developing for understanding the entanglement in general states of two or more quantum particles. As far as entanglement is concerned, two states of n spin-1/2 particles are equivalent if they are on the same orbit of the group of local rotations n). We consider both pure and mixed states and calculate the number of independent (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  16
  Charles N. Delzell. Note on Quantifier Prefixes Over Diophantine Equations. Zeitschrift Für Mathematische Logik Und Grundlagen der Mathematik, Vol. 32 , Pp. 395–397. - J. P. Jones, H. Levitz, and A. J. Wilkie. Classification of Quantifier Prefixes Over Exponential Diophantine Equations. Zeitschrift Für Mathematische Logik Und Grundlagen der Mathematik, Vol. 32 , Pp. 399–406. [REVIEW]Shih Ping Tung - 1988 - Journal of Symbolic Logic 53 (1):309-310.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  20
  China's Wartime Finance and Inflation, 1937-1945.E. H. S. & Arthur N. Young - 1965 - Journal of the American Oriental Society 85 (4):609.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  17
  Measurement of Anticonvulsant Adherence Behaviour in the Community Using a Medication Events Monitoring System (MEMS).P. H. Rivers, N. Ardagh-Walter & E. C. Wright - 1998 - Health Care Analysis 6 (4):308-316.
  The Medication Event Monitoring System (MEMS) is a relatively new device designed to overcome some of the disadvantages of traditional adherence-measuring techniques. MEMS has also been found useful in tracking adherence behaviour without the need to visit patients frequently. In this study each patient was given a pre-filled, labelled MEMS bottle and cap. Patients were monitored for 24 weeks. For patients specifically studied, there were periods when drug levels may have been low and some exhibited erratic medication-taking behaviour. It is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37.  12
  Essays on Classical Literature. [REVIEW]H. C. Baldry & N. Rudd - 1974 - Journal of Hellenic Studies 94:206-206.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  Emįrį And Hıs Sohbet-N'me.Sibel ÜST - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:958-1014.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  13
  Postsynaptic Serotonergic Action of Antidepressive Drugs.M. H. Aprison & J. N. Hingtgen - 1983 - Behavioral and Brain Sciences 6 (4):549.
 40. Confidentiality of Patient Record Information.William H. Roach & Susan N. Chernoff - 1987 - In Gary R. Anderson & Valerie A. Glesnes-Anderson (eds.), Health Care Ethics: A Guide for Decision Makers. Aspen Publishers. pp. 215--232.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. H. KLINKOTT and N. KRAMER (eds) Zwischen Assur und Athen: Altorientalisches in den Historien Herodots. Stuttgart: Steiner, 2017. Pp. 243. €49. 9783515117432. [REVIEW]Kai Ruffing - 2021 - Journal of Hellenic Studies 141:273-273.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  12
  A Comparison of Positive and Negative Contrast Effects.James H. McHose & John N. Moore - 1978 - Bulletin of the Psychonomic Society 11 (6):363-366.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Michael H. Jameson, Curtis N. Runnels, and Tjeerd H. Van Andel, A Greek Countryside: The Southern Argolid From Prehistory to the Present Day. [REVIEW]D. C. Haggis - 1997 - American Journal of Philology 118:333-335.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  The Effect of Practice with Brief-Exposure Techniques Upon Central and Peripheral Visual Acuity and a Search for a Brief Test of Peripheral Acuity.Robert H. Bruce & Frank N. Low - 1951 - Journal of Experimental Psychology 41 (4):275.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  25
  The Problem of Natural Theology: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1972 - Religious Studies 8 (4):319-333.
  It is a curious fact that the much maligned ontological argument to prove the existence of God has in recent times enjoyed a revival of interest to which even Karl Barth, the arch-enemy of natural theology has contributed; but since the revival of interest has appared in a wide diversity of intellectual contexts, both philosophical and theological, the revival is itself almost as problematic as the argument itself.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  25
  The Rationalist and His Critics: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1975 - Religious Studies 11 (3):345-348.
  In his article ‘Professor Bartley's Theory of Rationality and Religious Belief’ Mr W. D. Hudson has brought considerable clarification to the rather confused situation occasioned by Professor W. W. Bartley's book The Retreat to Commitment and its subsequent discussion; but the process can, I think, be carried still further.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  9
  Functions Relating Children's Observing Behavior to Amount and Recency of Stimulus Familiarization.Joan H. Cantor & Gordon N. Cantor - 1966 - Journal of Experimental Psychology 72 (6):859.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  11
  What's the Connection?Leif H. Finkel & George N. Reeke - 1986 - Behavioral and Brain Sciences 9 (1):94-95.
 49.  15
  Corinth: Results of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens; Volume XV, Part I; The Potter's Quarter. By A. N. Stillwell. Pp. Xi + 131; Pl. 52 + 11 Text Figs. Princeton, New Jersey: The American School of Classical Studies at Athens, 1948. [REVIEW]R. J. H. Jenkins & A. N. Stillwell - 1951 - Journal of Hellenic Studies 71:264-264.
 50.  6
  Some Determinants of Controlled-Association Times.Elmer H. Davidson & Charles N. Cofer - 1968 - Journal of Experimental Psychology 78 (2p1):200.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000