22 found
Order:
 1.  15
  Democracy and Political Education.Pavo Barišić, Larry A. Hickman, Jörg Wernecke, Heda Festini, Olga Simova, Mark Evans, Lenart Škof, Henning Ottmann, Reinhard Mehring & Barbara Zehnpfennig - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (1):1.
 2.  5
  A Preliminary View of How Mediterranean Philosophy Enters Into Global Philosophy.Heda Festini - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):513-521.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  24
  Einige Aspekte der philosophischen und der Kulturanthropologie.Heda Festini - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (1):17-24.
  Die vorliegende Arbeit soll die Konturen eines Menschen zeichnen, der als Grundlage zur Konzeption einer offenen Kultur dienen könnte. Die Stützpunkte der philosophischen und der Kulturanthropologie sind: A) Philosophische Anthropologie : a) passivistische Konzeption b) aktivistische Konzeption; B) Kulturanthropologie : a) geschlossene Kultur b) offene Kultur. Durch eine Analyse der genannten Stützpunkte muss die Konzeption einer offenen vs. geschlossenen Kultur erarbeitet werden. Bei multikulturellen Beziehungen scheint sich die L etztere zuweilen einer Weiterentwicklung zu entziehen, sodass neue Parameter gesucht werden müssen, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Grisogonov iskoračaj u novu znanost.Heda Festini - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (4):725-732.
  1. F. Grisogono naspram klasičnog pojma znanosti ;2. F. Grisogono i »novovjeka znanost« ;3. F. Grisogono i nova znanost .Zaključno dolazimo do posebnog procjenjivanja uloge astrologije koju joj je on pridavao.1. F. Grisogono vs. classical notion of science ;2. F. Grisogono and “modern science” ;3. F. Grisogono and the new science .Finally, we conclude with specific assessment of the role that Grisogono gives to astrology.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Grisogono's Leap Forward Into the New Science.Heda Festini - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (4):725-732.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Istina u znanosti.Heda Festini - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):403-409.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Juraj Politeo and Albin Nađ, Precursors of Einstein?!Heda Festini - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (3):585-593.
 8.  7
  Juraj Politeo I Albin Nađ, Prethodnici Einsteina?!Heda Festini - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (3):585-593.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  L'intérêt actuel du libéralisme social de Dewey.Heda Festini - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (1):57-64.
  L’essai traite de la critique explicite et anticipative des débuts du capitalisme et du néo-libéralisme , avec un accent sur la critique de Dewey qui persiste jusqu’à nos jours. Il souligne l’aspiration de Dewey à une méthode d’intelligence qui devrait, comme toute méthode scientifique, apporter à tous les aspects de la société des changements légaux, institutionnels et civilisationnels adéquats. Ceux-ci contribueraient de façon continue au développement de la liberté et au progrès à travers le contrôle du marché libre. L’essai note (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Leisure Time and Recreational Sports.Heda Festini - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (3):443-448.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  11
  Neki vidovi filozofske i kulturne antropologije.Heda Festini - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (1):17-24.
  Cilj je dati temeljni ocrt čovjeka koji bi mogao biti okosnica koncepcije otvorene kulture. Analizom uporišnih točaka filozofske i kulturne antropologije: A) filozofska antropologija : a) pasivistička koncepcija, b) aktivistička koncepcija; B) kulturna antropologija : a) zatvorena kultura, b) otvorena kultura; treba doći do osiguranja koncepcije otvorene vs. zatvorene kulture. U multikulturalnim svezama izgleda da se potonja češće ispriječava daljem napredovanju pa je neophodno naći parametre kojima otvorene kulture mogu što ranije prepoznati negativna obilježja patrijarhalne kulture.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  Osnovni vid uvira Mediteranske filozofije u svjetsku.Heda Festini - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):513-521.
  Ne samo da Mediteranska filozofija pridonosi postanku i daljem razvoju svjetske filozofije, nego joj daje osnovni pečat. Kratka analiza glavnih sastojaka, kao što su: 1) grčko-judejska i latinska skolastika; 2) uloga magije i misticizma; 3) otvaranje znanstvenog interesa naročito od arapske skolastike; 4) povijesno vrijeme i čovjekova borba za sebe, od Renesanse sve do dvadesetog stoljeća, treba pokazati da je osnovni vid Mediteranske filozofije oplemenjivanje svijeta. Budućom zadaćom Mediteranske filozofije naznačit će se pronalaženje putova kako da se koncept mogućnosti, kao (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Petrić and Acastos, Sequel One.Heda Festini - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (3):451-456.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Petrić i Acastos, nastavak prvi.Heda Festini - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (3):451-456.
  Prethodno, u izlaganju »Petrić i Acastos«, održanom na simpoziju Petrić i renesansne filozofske tradicije 2008. godine, ustanovili smo da je Petrić najbliži platonovsko-novoplatonovsko- pitagorovskom izvorniku, ali je pridonio raščinjavanju klasične etičke vrline , da je vrlo blizak drugom modelu za uspoređivanje, Acastosu I i donekle se približava Acastosu II .S istim trima modelima sada prelazimo na usporedbu u odnosu na pjesničko umijeće, kako je izloženo u petnaest izabranih Petrićevih tekstova u knjizi Ljerke Schiffler Frane Petrić o pjesničkom umijeću . Pitat (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Quelques Aspects de l'Anthropologie Philosophique Et Culturelle.Heda Festini - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (1):17-24.
  L’objectif est de proposer une ébauche élémentaire de l’homme susceptible de constituer l’axe de la notion de culture ouverte. En analysant les points focaux de l’anthropologie philosophique et culturelle : A. l’anthropologie philosophique a) la conception passiviste b) la conception activiste; B. l’anthropologie culturelle a) la culture fermée b) la culture ouverte; il faut renforcer la conception de la culture ouverte par opposition à la culture fermée . Dans les rapports multiculturels, cette dernière semble souvent brider le progrès, de sorte (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  17
  Some Types of Philosophical and Cultural Anthropology.Heda Festini - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (1):17-24.
  The aim is to offer a fundamental outline of a human being, which could be the backbone of the conception of open culture. By analyzing the focal points of philosophical and cultural anthropology: A) philosophical anthropology : a) passivist conception, b) activist conception; B) cultural anthropology : a) closed culture, b) open culture; we must ensure the conception of an open vs. the closed culture. In multicultural associations, it would seem that the latter often hinders progress, so it is necessary (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Slobodno vrijeme i rekreativni šport.Heda Festini - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (3):443-448.
  Izvorno značenje termina ‘šport’; olimpizam i elitni šport – u nas 1967. god. V. Janković.Kriza športa – problem granica, šport nije više autonoman a niti zdrav, urušenost etike je vezana uz bespoštednost ekonomskog tržišta.Rješenje:– priziv na izjednačavanje moralnih normi u svim sektorima ;– reguliranje slobodnog ekonomskog tržišta uvjet je da slobodno vrijeme i šport dobiju šansu da postanu rekreacija, tj. snaženje fizičkih silnica i obnova psiholoških zaliha, a ne ubilačka masovna histerija.The original meaning of the term ‘sport’, olimpism and elite (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  23
  Suvremeni značaj Deweyevog socijalnog liberalizma.Heda Festini - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (1):57-64.
  U radu se raspravljaju eksplicitne i anticipativne kritike ranog kapitalizma i neoliberalizma , s naglaskom na Deweyevoj kritici koja je aktualna i danas. Naglašava se Deweyev poziv za metodu inteligencije koja bi, kao znanstvena metoda, svim vidovima društva donijela odgovarajuće pravne, institucionalne i civilizacijske promjene. One bi kontinuirano doprinosile razvoju slobode i napretku preko kontrole slobodnog tržišta. Zapaža se da, prema Deweyu, integralni pojam odgoja zauzima posebno mjesto u njegovom naučavanju. Osim usvajanja znanja, odgovarajući odgoj se tiče razvitka slobodne, slobodoumne (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  32
  The Contemporary Relevance of Dewey's Social Liberalism.Heda Festini - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (1):57-64.
  Explicit and anticipated criticisms of early capitalism and neoliberalism are discussed with an emphasis on Dewey’s critique which persists until today. Dewey’s call for a method of intelligence, which as a scientific method would bring adequate legal, institutional and civilizational changes to all aspects of society, is emphasized. Those changes will continually contribute to the development of freedom and to progress through control of the free market. It is noted that, according to Dewey, the integral concept of education takes a (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Truth in Science.Heda Festini - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):403-409.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  Zeitgenössische Relevanz von Deweys sozialem Liberalismus.Heda Festini - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (1):57-64.
  Es werden explizite und antizipierte Kritik des frühen Kapitalismus und Neoliberalismus besprochen , mit dem Nachdruck auf Deweys Kritik , die bis heutzutage anhält. Betont wird Deweys Ruf nach der Methode der Intelligenz, die als eine wissenschaftliche Methode sämtlichen Aspekten der Gesellschaft adäquate legale, institutionelle sowie zivilisatorische Änderungen liefern würde. Diese würden kontinuierlich mittels Kontrolle des freien Marktes zur Freiheitsentwicklung sowie zum Fortschritt beisteuern. Es wird bemerkt, dass das integrale Erziehungskonzept, laut Dewey, einen besonderen Platz in seiner Doktrin einnimmt. Abgesehen (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  29
  Man and Culture/Mensch Und Kultur.Zagorka Golubović, Heda Festini, Ivan Cifrić, Stephen Grant, Elvio Baccarini, Joško Žanić, Myroslav Feodosijevič Hryschko, Janko M. Lozar, Petar Mihatov & Caroline Guibet Lafaye - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (1):1.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark