Order:
Disambiguations
Hui Gao [5]Huizhu Gao [2]Huixia Gao [1]
 1.  11
  Nonfragile Finite-Time Extended Dissipative Control for a Class of Uncertain Switched Neutral Systems.Hui Gao, Jianwei Xia, Guangming Zhuang, Zhen Wang & Qun Sun - 2017 - Complexity:1-22.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2.  4
  Interval Type-2 Fuzzy Multiattribute Group Decision-Making for Logistics Services Providers Selection by Combining QFD with Partitioned Heronian Mean Operator.Hui Zhang, Hui Gao & Peide Liu - 2019 - Complexity 2019:1-25.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Characteristics and Prediction of Weathered Volcanic Rock Reservoirs: A Case Study of Carboniferous Rocks in Zhongguai Paleouplift of Junggar Basin, China.Xiaoming Sun, Siyuan Cao, Xiao Pan, Xiangyang Hou, Hui Gao & Jiangbo Li - 2018 - Interpretation: SEG 6 (2):T431-T447.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Characteristics and Prediction of Weathered Volcanic Rock Reservoirs: A Case Study of Carboniferous Rocks in Zhongguai Paleo-Uplift of Junggar Basin, China.Xiaoming Sun, Siyuan Cao, Xiao Pan, Xiangyang Hou, Hui Gao & Jiangbo Li - forthcoming - Interpretation:1-56.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Li Xue Yu She Hui.Huixia Gao - 2011 - Changchun Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. On the Moral Principles of Contract Ethics.Huizhu Gao - 2006 - In Xiaohe Lu & Georges Enderle (eds.), Developing Business Ethics in China. Palgrave-Macmillan. pp. 62.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Emotion Regulation of Hippocampus Using Real-Time fMRI Neurofeedback in Healthy Human.Yashuo Zhu, Hui Gao, Li Tong, ZhongLin Li, Linyuan Wang, Chi Zhang, Qiang Yang & Bin Yan - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.