Results for 'I. Z. Mat Darus'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Genetic Algorithm Optimization and Control System Design of Flexible Structures.M. O. Tokhi, M. Z. Md Zain, M. S. Alam, F. M. Aldebrez, S. Z. Mohd Hashim & I. Z. Mat Darus - 2008 - Journal of Intelligent Systems 17 (Supplement):133-168.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Filozof i sztuka (\"Stefan Morawski - szkic do portretu. Materiały z okazji jubileuszu 60-lecia\", pod red. T. Porady, Łódź 1984. [REVIEW]S. Z. - 1988 - Studia Filozoficzne 268 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  13
  Seweryn Żurawicki, Metody I Techniki Badań Ekonomicznych: Zagadnienia Epistemologiczne I Metodologiczne (Methods and Techniques of Economic Research: Epistemological and Methodological Problems).S. Z. - 1981 - Dialectics and Humanism 8 (2):166-167.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  12
  Józef Żuraw, Myśl Filozoficzna I Społeczna Tadeusza Kościuszki. Tradycje I Współczesnść (The Philosophical and Social Thought Of Tadeusz Kościuszko. Traditions and the Present Day).J. Z. - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):168-170.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  I Hurriti.F. Z., Fiorella Imparati & G. C. Sansoni - 1968 - Journal of the American Oriental Society 88 (2):363.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  20
  Ocherki Filosofii Yestyestvoznaniya (An Outline of the Philosophy of Science).T. D. Z. - 1969 - Review of Metaphysics 22 (4):747-747.
  From the point of view of dialectical materialism, philosophy lies somewhere between the extremes of speculative metaphysics and logical analysis. It has a real object--the most general laws of nature, society, and thought; it attains this object, however, not independently of the special sciences, but only through a logical analysis of its results. Since philosophy studies reality only indirectly, through the sciences, it should be called philosophy of science rather than philosophy of nature. The first task of the philosopher is (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  27
  Posthypnotic Suggestion and the Modulation of Stroop Interference Under Cycloplegia.A. Raz, S. K., R. H., R. Z., T. Shapiro, J. Fan & I. M. - 2003 - Consciousness and Cognition 12 (3):332-346.
  Recent data indicate that under a specific posthypnotic suggestion to circumvent reading, highly suggestible subjects successfully eliminated the Stroop interference effect. The present study examined whether an optical explanation could account for this finding. Using cyclopentolate hydrochloride eye drops to pharmacologically prevent visual accommodation in all subjects, behavioral Stroop data were collected from six highly hypnotizables and six less suggestibles using an optical setup that guaranteed either sharply focused or blurred vision. The highly suggestibles performed the Stroop task when naturally (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 8. Emocje i procesy poznawcze zaangażowane w wydawanie sądów moralnych. Dane z neuroobrazowania.Joshua Greene & Wioletta Dziarnowska - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  Tradycyjne teorie psychologii moralności podkreślają rolę rozumowania i „wyższych procesów poznawczych”, podczas gdy ostatnie prace z tego zakresu uwypuklają udział emocji. W niniejszym artykule rozpatruję dane pochodzące z neuroobrazowania wspierające teorię sądzenia moralnego, zgodnie z którą zarówno procesy „poznawcze”, jak i emocjonalne pełnią istotne a czasami wzajemnie konkurencyjne role. Dane te wskazują, że rejony mózgu związane z kontrolą poznawczą (przednia część zakrętu obręczy i grzbietowo boczna kora przedczołowa) są zaangażowane w rozwiązywanie trudnych moralnych dylematów, w których wartości utylitarne wymagają naruszenia (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki.Piotr Przybysz & Wioletta Dziarnowska - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  W artykule podejmujemy zagadnienie udziału emocji w~podejmowaniu decyzji w sytuacjach dylematów moralnych. Prezentujemy stanowisko, jakie w tej sprawie głosi współczesna neuroetyka. Według badaczy-neuroetyków podczas podejmowania decyzji w sytuacji dylematów osobistych biorą górę czynniki emocjonalne, natomiast w dylematach nieosobistych — czynniki poznawczo-kontrolne. Postulują oni też istnienie specjalnej klasy emocji — emocji moralnych — uczestniczących w wydawaniu sądów moralnych w sytuacjach dylematów moralnych. W artykule proponujemy własne odróżnienie dwóch rodzajów emocji moralnych — emocji nie-epistemicznych i epistemicznych.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11. Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka [Classical Conception of Person as a Basis of Understanding Human Rights: Thomas Aquinas’s and Immanuel Kant’s Proposals of Comprehending Human Dignity].Marek Piechowiak - 2011 - In Piotr Dardziński, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Prawo naturalne – natura prawa. C. H. Beck. pp. 3-20.
  Za „ojca” filozoficznej kategorii „godności”, która legła u podstaw kategorii prawnej, uznawany jest powszechnie Immanuel Kant. Przypomnieć jednak trzeba, że w bardzo podobny sposób, choć w zasadniczo odmiennym kontekście systemowym, charakteryzował godność Tomasz z Akwinu, pół tysiąca lat wcześniej, uznając ją za fundament bycia osobą. Stąd najistotniejszym i centralnym elementem, tytułowej, klasycznej koncepcji człowieka jest koncepcja godności. Akwinata jest autorem bodaj najbardziej rozbudowanej koncepcji osoby w tradycji filozofii klasycznej. Co więcej zmierzać będę do wykazania, że jego koncepcja lepiej nadaje się (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  17
  Dwa listy do Thomasiusa [z 26 września/6 października 1668 roku i z 20/30 kwietnia 1669 roku].Gotfryd Wilhelm Leibniz - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (1):15-37.
  Jakub Thomasius był jednym z najbardziej wpływowych nauczycieli Leibniza z okresu jego studiów filozoficznych w Lipsku. Pod jego kierunkiem młody filozof sporządził swą bakalaureacką Rozprawę o zasadzie indywiduacji. W latach 1663–1672 wymienili szesnaście listów, które zdradzają, jak wielki szacunek żywił Leibniz do swojego mistrza. Stanowią też główne źródło poznania wczesnego okresu twórczości tegoż filozofa.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Wolność religijna i dyskryminacja religijna – uwagi w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 stycznia 2011 r. [Freedom of Religion and Religious Discrimination – Remarks on the European Parliament Resolution of 20 January 2011].Marek Piechowiak - 2012 - In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. pp. 103-139.
  The aim of this paper is to present and analyse legal acts cited in the European Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians in the context of freedom of religion. The author presents the substance of the right to religious freedom and the position of religious freedom among other human rights. The paper also shows the formation of European law on religious freedom and grasps the development trends in this area. Because of the discrepancies that arise (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  82
  Z Formalnej Teorii Ekstensji I Intensji.Roman Suszko - 1967 - Studia Logica 20 (1):35-35.
  Praca nie zawiera żadnej proponowanej prz∈z autora d∈finicji ekst∈nsji i intensji wyrażeń w systemach semantycznych. Rozpatruje się dwie relacje równoważności ekstensjonalnej i intensjonalnej, które zachodzą między wyraż∈niami (zdaniami, termami) oraz funkcje gdzie e jest wyrażeniem, spelniające warunki. Każda para takich funkcji jest pewną reprezentacją ekstens ji i intensji wyrażeń.W pracy rozważa się ogólne własności reprezentacji ekstensji i intensji oraz podaje się przykłady takich reprezentacji. Wyróżnia się tzw. obiektywną reprezentację ekstensji i wprowadza się pojęcie tzw. semantycznego domknięcia modelu.Pokazuje się, że ekstensje (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Idea sprawiedliwości społecznej w katolickiej nauce społecznej i jej związek z koncepcją wspólnoty politycznej.Andrzej Stoiński - 2017 - Nurt SVD 2:422-436.
  Głównym przedmiotem badań jest sens nadawany idei sprawiedliwości społecznej w katolickiej nauce społecznej. Równie ważną kwestię stanowi to, jaki wpływ wywiera jej rozumienie na koncepcję wspólnoty politycznej. Doktryna katolicka została w tej dziedzinie zestawiona z, jedynie szkicowo zarysowanymi, rozstrzygnięciami w innych tradycjach refleksji społecznej. Punktem odniesienia były propozycje zawarte w myśli liberalnej i lewicowej. Z racji rozległości tematyki konieczne stało się ograniczenie do prezentacji jedynie wybranych wątków tego zagadnienia.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  30
  Review of Paweł Kawalec, Przyczyna I Wyjaśnianie. Studium Z Metodologii I Filozofii Nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL.Wójcicki Ryszard - 2007 - Polish Journal of Philosophy 1 (2):147-149.
  Review of Paweł Kawalec, Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z metodologii i filozofii nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Sejm PRL I kadencji o przerywaniu ciąży. Analiza relacji „Trybuny Ludu” z dyskusji sejmowej na temat ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1956 roku.Adam Konopka - 2016 - Władza Sądzenia 9 (1).
  Artykuł stanowi analizę relacji z debaty sejmowej towarzyszącej gło - sowaniu nad wprowadzeniem ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1956. Treść ustawy oraz dyskusja wokół niej stały się przyczynkiem sporów dotyczących regulacji uro - dzin. Po wprowadzeniu ustawy w życie w dyskursie dotyczącym nowego prawa partycypowali liczni autorzy, zarówno komunistyczni, jak i katoliccy. Omawiana relacja może być również po - strzegana jako przegląd chwytów retorycznych, których używało się w PRL-u w dyskusji na temat przerywania ciąży oraz stanowisk poszczególnych opcji (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  Źródła dualizmu schematu pojęciowego i treści, czyli o kilku błędach filozofii zachodniej. Uwagi z zakresu filozofii analitycznej.Roman P. Godlewski - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):243-258.
  Author: Godlewski Roman P. Title: SOURCES OF DUALISM OF CONTENT AND CONCEPTUAL SCHEME I.E. ON SOME FAULTS OF WESTERN PHILOSOPHY (Źródła dualizmu schematu pojęciowego i treści, czyli o kilku błędach filozofii zachodniej. Uwagi z zakresu filozofii analitycznej) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 243-258 Keywords: DUALISM OF CONTENT AND CONCEPTUAL SCHEME, RORTY, KMITA, WHORF Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The aim in the article is to explain why we (...)
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  George Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami, przeł. A. Grzeliński, M. Szymańska-Lewoszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 288.Bartosz Żukowski - 2014 - Ruch Filozoficzny 71 (2):213-217.
  Review of George Berkeley. Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami. Trans. A. Grzeliński and M. Szymańska-Lewoszewska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sprawozdania z przekonań w perspektywie filozofii języka i kognitywistyki.Karolina Krzyżanowska - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 75:297-319.
  Zdania o przekonaniach nurtują filozofów od samego początku filozofii analitycznej. Wszystkie próby ujęcia języka naturalnego w ramy kompozycyjnej semantyki muszą się zmierzyć z generowanymi przez sprawozdania z przekonań łamigłówkami. Obecne w tradycji filozoficznej teorie nie tylko borykają się z różnymi problemami, ale ponadto nie uwzględniają psychologicznych aspektów przypisywania przekonań innym. W artykule formułuję postulaty, które psychologicznie adekwatna teoria powinna uwzględniać, a następnie przybliżam pojęcie ikoniczności, które stało się osią teorii zaproponowanej przez François Recanati’ego. Chociaż Recanati stara się brać pod uwagę (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  26
  Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej.Filozofia-literatura-mistyka.Dorota Sepczyńska & Mieczysław Jagłowski (eds.) - 2006 - Instytut Cervantesa, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Katedra UNESCO UWM, Wydział Socjologii i Pedagogiki WSIiE TWP w Olsztynie.
  Z recenzji prof. Barbary Stawickiej-Pireckiej: Układ artykułów, przebieg granic tematycznych, zasięg problemowy proponowanych tekstów składają się na logiczną, ciekawą i różnorodną mapę tez i koncepcji, stanowiących niejako osnowę wiążącą Stary Kontynent z Nowym Światem, myśl głównych przedstawicieli filozofii hiszpańskiej – Unamuna i Ortegi y Gasseta – z „wędrującą”, wielokulturową świadomością bytu Marii Zambrano, złożone konteksty problematyki socjologicznej Peru w świetle nowelistyki Alfreda Bryce`a Echeniquego z polityczną utopią wybitnego meksykańskiego poety i eseisty – Octavio Paza. Filozoficzny wymiar dzieła literackiego w poszukiwaniu (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Summa Teologii, kwestia I (z komentarzem Mikołaja Olszewskiego).Tomasz Z. Akwinu - 1995 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Historia kultury w języku mądrym i pięknym (\\\"O literaturze i filozofii. Problemy-Twórcy-Dzieła\\\", red. W. Tulibacki i Z. Frydryszak, Olsztyn 1999). [REVIEW]Jarosław Barański - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Se E I N G a N D V I S U a L I Z I N G : I T ' S N O T W H a T y O U T H I N K'.Zenon Pylyshyn - unknown
  6. Seeing With the Mind ’ s Eye 1 : The Puzzle of Mental Imagery 6. 1 What is the puzzle about mental imagery? 6. 2 Content, form and substance of representations 6. 3 What is responsible for the pattern of results obtained in imagery studies?
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Filozofia, dżihad, nowoczesność: humanizm i oświecenie od Francisa Bacona do Ismaila Bardhiego (i z powrotem do Joanny Rajkowskiej).Mariusz Turowski - 2011 - Nowa Krytyka 26.
  Cultural, social and religious diversity is one of the most valued and most valuable aspects of our contemporary, globalized world. Sometimes it even tends to be described as a gift and invitation to dialogue instead of conflict and confrontation, as numerous authors – Samuel P. Huntington, Mary Habeck, Paul Berman, Bruce Bawer and many other – would have us to believe. Especially dialogue among religions – Judaism, Buddhism, Christianity and Islam – is an object of peculiar interest, expectations and hopes. (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  Elamisches Wörterbuch, Vol. I: A-H; Vol. II: I-ZElamisches Worterbuch, Vol. I: A-H; Vol. II: I-Z.Herbert H. Paper, Walther Hinz & Heidemarie Koch - 1992 - Journal of the American Oriental Society 112 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Przemysł kulturalny: wycieczka poza Frankfurt (i z powrotem).Michał Herer - 2012 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (20).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Z Ziemi Do Hadesu I Z Powrotem, Czyli Bizantyńska Satyra Timarion.Magdalena Jaworska-Wołoszyn - 2015 - Peitho 6 (1):331-335.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  58
  Natura człowieka z podwójnej perspektywy Nietzschego, czyli o związkach języka z kulturą i biologią.Marek Jędrasik - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.
  The abstract Everyone who gets to know deeper with the Nietzsche philosophy is forced to think about a mutual relationship of a culture and a biology. The main problem to correct show of above relationships is the understanding of the meaning of a language with reference to the culture and the biology. Considerations which are represented here are inspired by the Nietzsche philosophy. They are split by three parts. In the first part there is shown the meaning of the language (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka.Marek Piechowiak - 1992 - Toruński Rocznik Praw Człowieka I Pokoju 1:37-48.
 31. Realizm modalny i okresy warunkowe z niemożliwymi poprzednikami [Modal Realism and Counterpossibles].Maciej Sendłak - 2014 - Filozofia Nauki 22 (4).
  To solve the problem of counterpossibles, many philosophers have been arguing that one needs to invoke impossible worlds. This extension of the ontology of modality should save the analysis of counterfactuals from being insensitive to the problem of counterpossibles. Since theories of impossible worlds are extensions of original accounts of modalities, it is worth stressing that proper analyses of counterpossibles should not weaken the latter.In this paper I argue that these theories of impossible wolrds, which are based on D. Lewis' (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy zadanie? [Subordination of the State to the Individual and to Human Rights as a Central Idea of Poland’s Constitution of 2 April 1997: A Goal or an Achievement?].Marek Piechowiak - 2007 - Przegląd Sejmowy 15 (4 (81)):65-91.
  The article deals with relations between the individual and human rights on the one hand, and the State on the other, in the context of the Constitution of the Republic of Poland. The author poses the question whether the idea of subordination of the State to the individual is really a central idea of that constitution. He puts forward many arguments against such suggestion. These arguments relate, above all, to the arrangement of the constitution: a chapter concerning human rights is (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  22
  Skrytość Boga i pobożna dekonstrukcja - czyli jak czytać Mikołaja z Kuzy.Piotr Sikora - 2019 - Diametros 59:61-72.
  In my paper I present a critique of Dorota Brylla’s interpretation of the dialogue by Nicholas of Cusa - De Deo abscondito, and a critique of her stance on apophatic theology. I consider Brylla’s position an exemplification of a more widespread philosophical point of view in terms of both the interpretation of Nicholas thought and the apophatic tradition as such. I also present an alternative reading of both his dialogue and apophatic theology. Finally, I point out some implications of adopting (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  24
  Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, ks I (1-30), z języka greckiego przetłumaczył i opracował Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2018 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):105-116.
  Jest to początek Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka, ks. I (1-30) w nowym przekładzie. Całość tekstu ukaże się w Wydawnictwie UMK w połowie roku 2019. -/- This is the opening part of Sextus' Outlines of Pyrrhonism (I 1-30). The translation of the treatise will be published by Wydawnictwo UMK in the 2019.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  4
  Religijność bez Boga i wiary. Z inspiracji Jerzego Grotowskiego.Daniel Sobota - 2012 - Filo-Sofija 12 (18).
  RELIGIOUSNESS WITHOUT GOD AND FAITH. INSPIRED BY JERZY GROTOWSKI The purpose of this article is to present a certain idea of religiousness. It could be called religiousness without God and without faith. I found its premises in the work of the Polish theatre reformer Jerzy Grotowski. He was neither a prophet nor the founder of the religion; primarily, he was a man of theatre. But for him, in the age of “God’s death” the theatre was a substitute of religion and (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  12
  Niebo gwiaździste nad Królewcem a prawo moralne. Dyskusja Gadamera z estetyką Kanta wokół kwestii doświadczenia piękna i jego odniesienia do etyki.Paweł Dybel - 2018 - Diametros 55:112-131.
  In the article, I engage with H.G.Gadamer’s reading of Kant’s aesthetic theory. Gadamer accused Kant of subjectivizing the aesthetic experience so that it would be reduced to the free play of the cognitive faculties of the subject. Consequently, the ethical dimension of aesthetic experience that played such an important role in the preceding tradition of European humanism has been lost. Yet, this charge of Gadamer is not quite right. The connection between the experience of beauty and ethics has been maintained (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  18
  XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Fransız İlişkileri, Kanuni Sultan Süleyman - I.François İttifakı.İsmail Ceran - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):391-391.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Hüseyin K'zım Kadri’nin Yeni İlm-i Kel'm Karşıtı Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme.Rabiye Çetin - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):807-831.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  19
  „Piąta droga” św. Tomasza z Akwinu w formalizacjach J.M. Bocheńskiego i P. Weingartnera.Marek Porwolik - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (3):77-99.
  The present state of research reveals that basically Fr. J.M. Bochenski left three versions of the formalizations of St. Thomas Aquinas’ fifth way. The first version comes from the article Die fünf Wege, published in 1989, and the third one, which is unauthorized, from the book Gottes Dasein und Wesen. Logische Studien zur Summa Theologiae I, qq. 2-11, published in Munich in 2003. These works are completed by the second version from two manuscripts of the book: one German and one (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  14
  Chronologia, struktura i analiza kwestii Jan Dunsa Szkota o jednostkowieniu z Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis VII, qu. 13.Witold G. Salamon - 2008 - Roczniki Filozoficzne 56 (2):257-273.
  The paper is devoted to the question of the principle of individuation in Bl. John Duns Scotus. This question is found in his commentary to Aristotle’s Metaphysics, namely the Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis VII, qu. 13. The first part of the paper discusses problems connected with the chronology and structure of the text, whereas the second one is presented as Scotus’s teaching on individuation. S. Dumont and T. Noone argue today on the traditional thesis about the origin of this (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem. Tłumaczyła i opatrzyła wstępem Elżbieta Paczkow­ska.Kazimierz Twardowski - 1976 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 22.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  3
  Genmodifisert mat og forståelse av risiko. En analyse av norske offentlige dokumenter om moderne bioteknologi i matvareproduksjonen.Anne Haukenes - 2008 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  6
  Prawo stanowione a wolność człowieka (z perspektywy filozofii nowożytnej i św. Tomasza z Akwinu).Paweł Skrzydlewski - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (2):189-215.
  Modern and contemporary times have brought a juxtaposition and a peculiar rivalry between the positive law and man\'s freedom that have not been known earlier. This is accompanied not only by a tendency to give law and freedom autonomy, but also to separate them from man\'s nature, from real order of social life and from the moral dimension of human activities. The article undertakes an attempt at revealing the ostensible character of the antagonism between positive law formulated by man and (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  2
  Spis ikke, med mindre helsa eller miljøet blir bedre! Om utviklingen i norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat.Trine Magnus, Reidar Almås & Reidun Heggem - 2009 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 3 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  5
  Zakłopotany Filozof. Rozważania Wokół Książki Bohdana Dziemidoka Pod Tytułem Teoretyczne I Praktyczne Kłopoty Z Wartościami I Wartościowaniem.Maciej Teodor Kociuba - 2015 - Annales Umcs. Sectio I 39 (2):127-140.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Człowiek i artysta. Wywiad z Henrykiem Musiałowiczem.Ewa Bogusz-Bołtuć & Henryk Musiałowicz - 2004 - Estetyka I Krytyka 1 (6).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  4
  Mózg i umysł z punktu widzenia socjobiologii.Zdzisława Piątek - 1998 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 4:13-22.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  3
  przedstawienie a wyzwolenie spod niechcianego dziedzictwa (I. Lorenc Świadomość i obraz> Studia z filozofii przedstawienia).Anna Jamroziakowa - 2003 - Estetyka I Krytyka 4 (4):145-154.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zagadnienie intelektu w tekstach św. Tomasza z Akwinu, Franciszka Suareza i Georga Gutkego.Adam Aduszkiewicz - 1988 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 33.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. O przedmiocie ekofilozofii i pojęciu kryzysu ekologicznego (Kilka uwag metodologicznych w związku z książką K. Waloszczyka \\\"Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii\\\").Krzysztof Łastowski - 1997 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000