Results for 'Jan Alm��ng'

998 found
Order:
 1. Intentionality and intersubjectivity.Jan Almäng - 2007 - Dissertation, Göteborg University
  1. Introduction. The problems of other minds ; Body, mind and other minds ; The analogical theory ; The critical theory ; Functionalism and mental states as theoretical entities ; A brief outline of things to come -- 2. Functionalism and the nature of mental representations. Functionalism and cognitive psychology ; Folk psychology and the representational theory of mind -- 3. Theory theory and simulation theory. A very short introduction to the world of theory theory and simulation theory ; A (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Pien chêng wei wu chu i yü tzŭ jan kʻo hsüeh.Kʻo-tʻing Lo - 1957
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Đường vào văn chương: phê bình lý trí văn chương.Phùng Quân Đặng - 2012 - Houston, Texas: Gió Văn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Têng Hsi-tzŭ chiao chêng.Hsi Têng - 1935 - Edited by Wang, Kʻai-Luan & [From Old Catalog].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Chadong Yi Chŏng-mo ŭi hangmun sŏnghyang kwa Hanju haksŏl suyong.Chŏn Pyŏng-ch'ŏl - 2020 - In Wŏn-sik Hong & O. -yŏng Kwŏn (eds.), Chumun p'arhyŏn' kwa Hanju hakp'a ŭi chŏn'gae: kŭndae sigi 'Nakchunghak. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Han'gye Yi Sŭng-hŭi ŭi Hanjuhak kyesŭng kwa hyŏnsil ŭi taeŭng.Chŏng Pyŏng-sŏk - 2020 - In Wŏn-sik Hong & O. -yŏng Kwŏn (eds.), Chumun p'arhyŏn' kwa Hanju hakp'a ŭi chŏn'gae: kŭndae sigi 'Nakchunghak. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Pulgyo saengmyŏng yulli ŭi kwanchŏm esŏ pon chasal.Pak Pyŏng-gi - 2012 - In HŭI-Jong U. (ed.), Pulgyo saengmyŏng yulli yŏn'gu pogosŏ. Taehan Pulgyo Chogyejong Pulgyo Sahoe Yŏn'guso.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Tsêng shih chia hsün. Tsĉng, Kʻo-Tuan & [From Old Catalog] - 1958
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Shêng ming lun.Hsiao-Jung TsêNg - 1969
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Tư tưởng của V.I. Lênin về quyền con người và giá trị thực tiễn ở Việt Nam: sách tham khảo.Mai Hương Hoàng - 2010 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Edited by Hồng Hải Nguyễn.
  Implementation of Lenin's thought on the human rights in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Saengmyŏng sasang kwa yulli.Sŏng-dal To (ed.) - 2004 - Kyŏnggi-do Sŏngnam-si: Hanʼguk Chŏngsin Munhwa Yŏnʼguwŏn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Chŏng Yag-yong ŭi yŏksa ŭisik kwa kaehyŏk sasang.Cho Sŏng-ŭl - 2020 - In In-ho Pak (ed.), Yŏksa rŭl parabonŭn sirhakcha ŭi sisŏn. Kyŏngin Munhwasa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Sigyŏng sabyŏnnok" sogo.Pu Sŏng-sŏng - 2020 - In Hyŏng-ch'an Kim (ed.), Pak Se-dang Sabyŏnnok yŏn'gu. T'aehaksa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Sŏng Ugye ŭi sŏngni sasang.Kyo-jin Sŏng - 1993 - Taegu Chikhalsi: Imun Chʻulpʻansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Sŏng Ugye ŭi chʻŏrhak sasang kwa yuhak sasang.Kyo-jin Sŏng - 1986 - Taegu Chikhalsi: Imun Chʻulpʻansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Tư tưởng của V.I. Lênin về quyền con người và giá trị thực tiễn ở Việt Nam: sách tham khảo.Mai Hương Hoàng - 2010 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Edited by Hồng Hải Nguyễn.
  Implementation of Lenin's thought on the human rights in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Pak Hŏn-yŏng: Chosŏn Kongsandang kwa kŭpchin inyŏm ŭi yŏksajŏk hŭrŭm.Chŏng Sŭng-hyŏn - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Yi Sŭng-man: t'ongch'i inyŏm ŭrosŏ chayu minjujuŭi ŭi t'ansaeng.Chŏng Sŭng-hyŏn & Chŏn Chae-ho - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Hsin chêng chih hsüeh ta kang.Chʻu-min Têng - 1947
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Jên shêng yü li hsiang.Hua Têng - 1954 - Edited by Ming Li.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Simgyŏng, Chujahak ŭi maŭm hullyŏn maenyuŏl.Hyŏng-jo Han (ed.) - 2009 - Kyŏnggi-do Sŏngnam-si: Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Saengmyŏng ŭiryo yulli =.Yŏng-mo Ku (ed.) - 2023 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Tongnyŏk.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Kobong Ki Tae-sŭng kwa Ilchae Yi Hang ŭi haksul kyoryu wa nonjaeng.Kim Kyŏng-ho - 2015 - In P'ung-gi Kim (ed.), Kobong Ki Tae-sŭng, paeum kwa karŭch'im ŭi hŭnjŏktŭl. Kyŏngin Munhwasa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Hwasŏ Yi Hang-no ch'ŏksa wijŏng sasang ŭi ironjŏk kŭn'gŏ wa silch'ŏn.Kim Pyŏng-ae - 2022 - In Hyang-jun Yi (ed.), Hwasŏ Hakp'a Ŭi Simsŏl Nonjaeng. Tosŏ Ch'ulp'an Munsach'ol.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni.Thiện Thông (ed.) - 1996 - [Vietnam]: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Những khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Đồng bằng Bắc bộ hiện nay.Đăng Sinh Trần - 2002 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  Philosophical aspects of belief and ancestor worship in Southern Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Jan-R. Sieckmann. Probleme der juristischen Methodenlehre (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2007 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 93 (1):121-127.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  Jan-R. Sieckmann. Prinzipien, Werte und Abwägungen II (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2008 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 94 (1):137-143.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Jan-R. Sieckmann. Konzeptionen des Rechts (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2006 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 92 (4):587-593.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu triết học.Văn Bộ Phùng (ed.) - 2001 - [Hà Nội]: Nhà xuất bản Giáo dục.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Pien chêng wei wu chu i chʻang shih tu pên.chʻêng Wu - 1956
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  Jan-R. Sieckmann (Bamberg): Staatstheorie (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2005 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 91 (3):429-435.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  6
  Jan-R. Sieckmann: Richter, Rechtserkenntnis und Demokratie (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2006 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 92 (1):118-124.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Jan-R. Sieckmann. Rechtliches Wissen und Rechtswissenschaft (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2008 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 94 (2):257-263.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  5
  Jan-R. Sieckmann: Argumentation und Abwägung (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2006 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 92 (3):431-437.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  5
  Jan-R. Sieckmann (Bamberg): Recht und Objektivität (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2005 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 91 (2):284-290.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  5
  Jan-R. Sieckmann (Bamberg) Literaturbericht: Deontische Logik und juristische Argumentation (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2008 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 94 (4):531-536.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Jan-R. Sieckmann. Rechtsphilosophen in der Diskussion II (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2007 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 93 (3):430-434.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  5
  Profesor Jan Legowicz-filozof i nauczyciel: materiały pokonferencyjne, przygotowane pod redakcją Czesława Głombika.Jan Legowicz & Czesław Głombik (eds.) - 2001 - Katowice: Gnome.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  69
  Ng and Singer on Utilitarianism: A Reply.Yew-Kwang Ng & Peter Singer - 1983 - Canadian Journal of Philosophy 13 (2):241 - 242.
  Ng and singer derive the principle of utility from the fact of finite sensibility and another principle, weak majority preference: "for a community of n individuals choosing between two possibilities, x and y, if no individual prefers y to x, and at least n/2 individuals prefer x to y, then x increases social welfare and is preferable." this derivation is regarded as incorrect in a comment. this reply explains why the derivation is valid and shows that the comment is based (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  4
  Jan-R. Sieckmann (Bamberg): Sprachphilosophie und juristische Interpretation (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2005 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 91 (1):114-120.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  Jan-R. Sieckmann: Konflikte in Recht und Moral (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2006 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 92 (2):270-276.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  Jan-R. Sieckmann. Prinzipien, Were und Abwägungen I (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2007 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 93 (4):570-575.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  4
  Jan-R. Sieckmann: Recht, Sprache und Erkenntnis (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2005 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 91 (4):580-586.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  Jan-R. Sieckmann. Rechtsphilosophen in der Diskussion I (Literaturbericht).Jan-R. Sieckmann - 2007 - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 93 (2):264-269.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Ŭnŭng namu waŭi taehwa.Pyŏng-san Min (ed.) - 2008 - Sŏul-si: Sŏn.
  이화란 시집 『한 방울 고요 속으로』. 2006년 월간 '문학세계' 시 부문 신인상을 수상한 이화란 시인의 첫 번째 시집이다. 시인의 삶의 여정과 그 속에서 체득한 지혜, 인생관, 자연관 등을 엿볼 수 있다.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Ponmin kwa tongmyŏng sahoe.Yŏng-gŭk Mun - 1992 - Sŏul: Maikʻo Intʻŏnaesyŏnal.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Saengsŏng wŏlli e kijo han Haedong chʻŏrhak chʻegye.Chʻŏr-yŏng Mun - 1973 - Haedong Ch Orhak Yon Guso.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Nongmun Im Sŏng-ju ŭi sam kwa chʻŏrhak.Hŭng-chʻŏl Son - 2004 - Sŏul-si: Chisik Sanŏpsa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Kŭndaesŏng kwa Hanʼguk munhwa ŭi chŏngchʻesŏng.Myŏng-hyŏn Yi (ed.) - 1998 - Sŏul-si: Chʻŏrhak kwa Hyŏnsilsa.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 998