21 found
Order:
 1.  4
  Realizm naukowy wobec zmiany teorii w nauce.Janina Buczkowska - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (3):5-30.
  Ważnym elementem współczesnej dyskusji pomiędzy realizmem i antyrealizmem naukowym jest próba nadania realistycznej interpretacji historycznemu faktowi zmiany teorii w nauce. Fakt ten według L. Laudana podważa nie tylko najważniejszy argument na rzecz realizmu naukowego, ale i najważniejsze tezy tego stanowiska. Argumentem kwestionowanym przez Laudana jest twierdzenie H. Putnama, że ogromny sukces nauki w przewidywaniu zjawisk i rozwijaniu nowych technologii świadczy przynajmniej o aproksymacyjnej prawdziwości teorii naukowych. Laudan wykazuje jednak fakty z historii nauki, gdy odnoszące sukces teorie okazywały się z biegiem (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  13
  Czy fizyka wskazuje na istnienie transcendencji? Dyskusja wokół książki "Fizyk w jaskini światów".Janina Buczkowska, Jan Krokos, Anna Lemańska & Adam Świeżyński - 2023 - Studia Philosophiae Christianae 59 (2):205-218.
  Profesor Krzysztof A. Meissner proponuje obraz transcendencji wynikającej z poznawania świata przez fizykę, która oznacza świat uniwersalnych i niezmiennych praw przyrody. Czy tego rodzaju wypowiedzi są uprawnione na gruncie fizyki, czy też należy uznać je za określony pogląd filozoficzny? Czy istnienie praw przyrody wskazuje na istnienie jakieś transcendencji? Publikacja jest zapisem dyskusji wokół książki: Krzysztof A. Meissner, Fizyk w jaskini światów (rozmawia Jerzy Sosnowski), (Biblioteka Więzi, tom 389, Warszawa 2023), która to dyskusja odbyła się 25 marca 2023 w Instytucie Filozofii (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. An attempt at the categorization of the limits of science.Janina Buczkowska - 2011 - Studia Philosophiae Christianae 47 (3):19-36.
 4. Kilka uwag o przedmiocie reprezentacji.Janina Buczkowska - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):69-90.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Niektóre aspekty systemowego rozumienia języka.Janina Buczkowska - 1998 - Studia Philosophiae Christianae 34 (2):5-18.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  O relacyjnej i informacyjnej naturze reprezentacji poznawczych =.Janina Buczkowska - 2012 - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Poznawcza geneza języka a informacyjna struktura znaczenia.Janina Buczkowska - 2016 - Studia Philosophiae Christianae 51 (4):75.
  W pracy została przedstawiona propozycja wyjaśnienia różnorodnych aspektów, w jakich przejawia się znaczenie językowe w poznaniu i komunikacji z perspektywy poznawczej genezy języka. Język został ujęty jako element systemu reprezentacji poznawczych, w którym zachodzą określone procesy przetwarzania informacji. Procesy informacyjne w układzie poznawczym człowieka leżą u podstaw związku języka z poznaniem świata i działaniem użytkownika języka w świecie. Są też one źródłem znaczenia językowego i jego różnorakich funkcji informacyjnych. Przeprowadzona analiza pokazuje, że nie można mówić o jednej funkcji informacyjnej znaczenia. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Poznawcza i komunikacyjna funkcja języka.Janina Buczkowska - 2001 - Studia Semiotyczne 23:47-64.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Pojęcia i znaczenia. Kilka uwag na temat językoznawstwa kognitywnego.Janina Buczkowska - 2004 - Studia Philosophiae Christianae 40 (2):259-277.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  Pojęcie reprezentacji mentalnych a problem intencjonalności w ujęciu teleosemantyki.Janina Buczkowska - 2019 - Studia Philosophiae Christianae 55 (4):5-33.
  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu wyjaśnienia poznania w teleosemantyce, która jest najbardziej zaawansowaną wersją reprezentacyjnej teorii umysłu. Krytyka reprezentacjonizmu ze strony teorii poznania ucieleśnionego powoduje, że założenia i tezy teorii reprezentacyjnych powinny zostać poddane analizie w kontekście pytania o adekwatność i sukces tego podejścia. Głównym założeniem tego podejścia jest teza, że procesy poznawcze jak percepcja, myślenie pojęciowe, wiedza itp. polegają na wytwarzaniu reprezentacji mentalnych i operowaniu nimi. Materialną składową reprezentacji mentalnych są stany neuronalne mózgu, będące nośnikami treści poznawczych. Głównym problemem (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Relacje między następującymi po sobie teoriami a sposoby odpowiedzi realizmu naukowego na zarzut pesymistycznej indukcji.Janina Buczkowska - 2021 - Studia Philosophiae Christianae 57 (2):5-34.
  Artykuł nawiązuje do dyskusji wokół uzgodnienia realizmu naukowego z argumentem pesymistycznej indukcji (PI) i jest próbą jej rozwinięcia. Przedstawia propozycję dodatkowej argumentacji na rzecz realizmu naukowego, odwołującą się do pominiętej w realizmie strukturalnym i semirealizmie relacji korespondencji między następującymi po sobie teoriami. Pokazuje, że choć sposób argumentowania przyjęty w dotychczasowej dyskusji, opierający się na strategii divide et impera, trafnie odnosi się do przypadków zmiany teorii podobnych, do zastąpienia teorii optycznej Fresnela teorią elektromagnetyczną światła, to nie jest odpowiedni dla przypadków zmiany (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Reprezentacje poznawcze i znaczenia językowe. Niektóre konsekwencje informacyjnej teorii reprezentacji.Janina Buczkowska - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):261-272.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Realizm strukturalny a problem reprezentacji w nauce w kontekście sporu o realizm naukowy.Janina Buczkowska - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (4):153-178.
  Przedmiotem artykułu jest ukazanie realizmu strukturalnego jako stanowiska realistycznego w dyskusji, prowadzonej wokół realizmu naukowego – jego wybranych zalet i słabości. Realizm strukturalny jest odpowiedzią na wyzwanie, jakie realizmowi naukowemu stawiają historyczne fakty zmiany teorii w nauce. Nawiązuje on do semantycznego ujęcia teorii naukowych i wypracowanego w tym podejściu aparatu pojęciowego. Zgodnie z realizmem strukturalnym to, co zostaje zachowane z dojrzałych teorii naukowych po zmianie teorii, to ich sformułowania matematyczne, będące abstrakcyjnymi modelami teorii. Są one aproksymacyjnie prawdziwe, gdyż reprezentują realne (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Reguły użycia wyrażeń i normatywność znaczenia.Janina Buczkowska - 2019 - Studia Philosophiae Christianae 53 (4):5.
  Rozważania podjęte w tym artykule nawiązują do współczesnej dyskusji o normatywności znaczenia, jaka została zapoczątkowana przez S. Kripkego. Główny nurt tej dyskusji dotyczy związku normatywności znaczenia z poprawnością użycia wyrażeń i pozostawia problem rozumienia samej normatywności na boku. W tym artykule podjęta zostanie próba odpowiedzi na takie pytania, jak: Na czym polega normatywność reguł znaczeniowych? Jak rozumieć normy i co je wyróżnia spośród innych reguł? Do jakich racji można odwołać się w uzasadnieniu normatywności znaczenia? W niniejszym artykule, jako punkt wyjścia, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Some remarks concerning the reference of mental and language representations.Janina Buczkowska - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (S1):123-145.
  This paper is an attempt to answer the question, what is exactly represented by our thoughts or language expressions. At the beginning, the article presents the main philosophical problems regarding the understanding of the nature of the subject of reference of such representations as names or descriptions. Is the name directly referred to the real object or rather to the content of thought? What about cases when the name cannot be referred to the real object? What is the relation between (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Systemowe rozumienie języka.Janina Buczkowska - 2002 - Warszawa: Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Znaczenie językowe a wiedza O świecie: Analiza pojęcia znaczenia W kontekścle poznawczych funkcji języka.Janina Buczkowska - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (2):5-25.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Znaczenie językowe i kontekst z perspektywy kontekstualizmu i minimalizmu semantycznego.Janina Buczkowska - 2018 - Studia Philosophiae Christianae 52 (2):5.
  Artykuł nawiązuje do jednej z najbardziej intensywnych dyskusji we współczesnej filozofii języka, jaką jest spór o zasięg i charakter wpływu kontekstu wypowiedzi na znaczenie użytych w niej wyrażeń, gdzie kontekst jest rozumiany bardzo ogólnie, jako „zewnętrzne okoliczności, które wykorzystywane są przez uczestników sytuacji komunikacyjnej do określenia pewnej własności pewnej jednostki językowej”. Jest to w istocie spór o autonomię semantyki. Spornymi stanowiskami w toczonej debacie są kontekstualizm i minimalizm semantyczny. Zaproponowane ujęcie wypowiedzi jako celowego i racjonalnego aktu komunikacji, w którym wyrażenie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zagadnienie znaczenia wyrażeń językowych.Janina Buczkowska - 2001 - Studia Semiotyczne 24:85-114.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Stwarzanie i ewolucja.Kazimierz Kloskowski, Janina Buczkowska & Anna Lemańska (eds.) - 2002 - Warszawa: Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyn̋skiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  15
  Od wydawcy (jerzy pelc) 5 I. wspomnienia pozgonne.Jerzy Pelc, Jerzy Szacki, Jarosław Fali, Jacek Wojtysiak, Janina Buczkowska, Krzysztof Rotter, Adam Olech, Aleksandra Żukrowska, Jan Doroszewski & Jerzy J. Kolarzowski - 2001 - Studia Semiotyczne 23 (1):3.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark