Order:
Disambiguations
Jiawei Zhou [4]Jia Zhou [3]Jian-wei Zhou [2]Jian-Feng Zhou [1]
Jianzhang Zhou [1]Jian Zhou [1]Jia-xin Zhou [1]
See also
Jia Zhou
Massey University
 1.  8
  Numerical Simulation Study on Lateral Displacement of Pile Foundation and Construction Process Under Stacking Loads.Yan-yan Cai, Bing-Xiong Tu, Jin Yu, Yao-Liang Zhu & Jian-Feng Zhou - 2018 - Complexity 2018:1-17.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  18
  Straightening the Eyes Doesn't Rebalance the Brain.Jiawei Zhou, Yonghua Wang, Lixia Feng, Jiafeng Wang & Robert F. Hess - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 3.  5
  Corrigendum: The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 4.  4
  Associations Among Depressive Symptoms, Childhood Abuse, Neuroticism, Social Support, and Coping Style in the Population Covering General Adults, Depressed Patients, Bipolar Disorder Patients, and High Risk Population for Depression.Jia Zhou, Lei Feng, Changqing Hu, Christine Pao & Gang le XiaoWang - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 6.  9
  Bad Healthy State Compress Temporal Extension Both in Past and Future Orientations.Jia Zhou, Xingping Han, Juan Fan, Pan Feng, Jingjing Song, Guangyu Jiang & Yong Zheng - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  Do Future Limitation Perspective in Cancer Patients Predict Fear of Cancer Recurrence, Mental Distress, and the Ventromedial Prefrontal Cortex Activity?Jia Zhou, Pan Feng, Xiaofei Lu, Xingping Han, Yanli Yang, Jingjing Song, Guangyu Jiang & Yong Zheng - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  On the Relationship Between Sensory Eye Dominance and Stereopsis in the Normal-Sighted Adult Population: Normative Data.Yonghua Wang, Lele Cui, Zhifen He, Wenman Lin, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 9. Li Shi Ji Qi Li Jie He Jie Shi =.Jianzhang Zhou - 2005 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark