Order:
 1.  17
  An Improved MOEA/D Based on Reference Distance for Software Project Portfolio Optimization.Jing Xiao, Jing-Jing Li, Xi-Xi Hong, Min-Mei Huang, Xiao-Min Hu, Yong Tang & Chang-Qin Huang - 2018 - Complexity 2018:1-16.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  17
  Psychometric Properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: Chinese Version.Xiongzhao Zhu, Randy P. Auerbach, Shuqiao Yao, John R. Z. Abela, Jing Xiao & Xi Tong - 2008 - Cognition and Emotion 22 (2):288-307.
 3.  6
  Measurement Invariance of the Depression Anxiety Stress Scales-21 Across Gender in a Sample of Chinese University Students.Shan Lu, Shuqing Hu, Yuhuan Guan, Jing Xiao, Dan Cai, Zhihua Gao, Zhiqin Sang, Jie Wei, Xiaochi Zhang & Jürgen Margraf - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  23
  Effects of Cognitive Bias Modification Training Via Smartphones.Ranming Yang, Lixia Cui, Feng Li, Jing Xiao, Qin Zhang & Tian P. S. Oei - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Regulating Rumination by Anger: Evidence for the Mutual Promotion and Counteraction Theory of Emotionality.Jun Zhan, Fan Tang, Mei He, Jin Fan, Jing Xiao, Chang Liu & Jing Luo - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark