Results for 'K. Kuberska'

987 found
Order:
 1.  18
  A Principle-Based Approach to Visual Identification Systems for Hospitalized People with Dementia.T. V. Brigden, C. Mitchell, K. Kuberska & A. Hall - forthcoming - Journal of Bioethical Inquiry:1-14.
  A large proportion of hospital inpatients are affected by cognitive impairment, posing challenges in the provision of their care in busy, fast-paced acute wards. Signs and symbols, known as visual identifiers, are employed in many U.K. hospitals with the intention of helping healthcare professionals identify and respond to the needs of these patients. Although widely considered useful, these tools are used inconsistently, have not been subject to full evaluation, and attract criticism for acting as a shorthand for a routinized response. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  Co-authorship in chemistry at the turn of the twentieth century: the case of Theodore W. Richards.K. Brad Wray - 2024 - Foundations of Chemistry 26 (1):75-88.
  It is widely recognized that conceptual and theoretical innovations and the employment of new instruments and experimental techniques are important factors in explaining the growth of scientific knowledge in chemistry. This study examines another dimension of research in chemistry, collaboration and co-authorship. I focus specifically on Theodore Richards’ career and publications. During the period in which Richards worked, co-authorship was beginning to become more common than it had been previously. Richards was the first American chemist to be awarded a Nobel (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  40
  Doğal Teoloji ve Doğal Din (Stanford Felsefe Ansiklopedisi).Musa Yanık, Andrew Chignell & Derk Pereboom - 2024 - Öncül Analitik Felsefe Dergisi. Translated by Musa Yanık.
  “Doğal din” terimi, bazen doğanın kendisinin ilahi olduğu bir panteistik doktrine atıfta bulunur. “Doğal teoloji” terimi ise aksine, başlangıçta gözlemlenen doğal gerçekler temelinde (ve bazen) Tanrı’nın varlığını savunmaya yönelik projeye atıfta bulunur. Bununla birlikte çağdaş felsefede, hem “doğal din” hem de “doğal teoloji” genel olarak, dinî veya teolojik konuları araştırmak için insana, “doğal” olan bilişsel yetilerini – akıl, algı, içgözlem- kullanma projesini ifade eder. Doğal din veya teoloji, mevcut anlayış üzerine, doğayla ilgili ampirik araştırmalarla sınırlı olmamakla birlikte ayrıca panteistik bir (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Modal Ontolojik Argümanlar.Musa Yanık - 2024 - Oncul Analitik Felsefe Dergisi 1.
  Modal ontolojik argüman, Tanrı’nın varlığını sadece bilfiil gerçek olan bu dünyada değil, bütün mümkün dünyalarda göstermeye yönelik bir argümandır. Anselm’in (1033-1109) Proslogion adlı eserinin 3. bölümünde “kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen” şeklinde tanımlanan; Tanrı’nın var olmamasının da düşünülemeyeceğini, bu yüzden de varolmamasının imkansızlığı üzerinde kurulu yeni bir argüman bulunduğunu öne süren bazı araştırmacılar, bu argümanı mümkün dünyalar semantiği yardımıyla formüle edip, “modal ontolojik argüman” şeklinde adlandırmışlardır. Çok farklı şekillerde formüle edilmiş bu argüman kabaca Tanrı’nın mümkünse zorunlu olması, dolayısıyla bilfiil gerçek olan (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. REFORMCU EPİSTEMOLOJİ: TEMEL UNSURLAR, İTİRAZLAR VE YENİ BAKIŞ AÇILARI.Musa Yanık - 2023 - Felsefe Dünyasi 1 (78):219-260.
  Çağdaş epistemoloji içerisinde, dışsalcı, güvenilirci ve erdeme dayalı epistemolojik tartışmaların bir benzerini, dini epistemoloji içerisinde etkili bir şekilde yer edinen ve reformcu epistemoloji olarak bilinen yaklaşım üzerinden görebilmek mümkündür. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff ve William Alston gibi filozofların öne çıktığı bu yaklaşımın ana iddiası, kanıta ya da argümana dayanmaksızın, Tanrı’nın varlığına inanmanın bütünüyle doğru, rasyonel, makul ve güvenilir olacağı şeklindeki bir tezdir. Kanıtın, gerekçelendirme için zorunlu bir koşul olmadığı fikri, algısal deneyimlerin gerekçelendirilmesine benzer şekilde, dini deneyimlerin de öyle olduğu ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  34
  History of Epistemic Communities and Collaborative Research.K. Brad Wray - 2001 - In James Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second Edition). Elsevier. pp. 867-872.
  Studies of epistemic communities and collaborative research in the social sciences have deepened the understanding of how science works, and more specifically how the social dimensions of scientific practice both enable and impede social scientists in realizing their epistemic goals. Two types of studies of epistemic communities are distinguished: general theories of epistemic communities aim to construct accounts of theoretical change applicable to all social scientific specialties, whereas historical studies emphasize the contingencies that affect specific social scientific disciplines, subfields, or (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Bradleyan idealism and philosophical materialism.K. M. Ziebart - 2019 - In Philip MacEwen (ed.), Idealist Alternatives to Materialist Philosophies of Science. Leiden: BRILL.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Oxford handbook of philosophy and psychiatry.K. W. M. Fulford, Martin Davies, Richard Gipps, George Graham, John Sadler, Giovanni Stanghellini & Tim Thornton (eds.) - 2013 - Oxford: Oxford University Press.
  Philosophy has much to offer psychiatry, not least regarding ethical issues, but also issues regarding the mind, identity, values, and volition. This has become only more important as we have witnessed the growth and power of the pharmaceutical industry, accompanied by developments in the neurosciences. However, too few practising psychiatrists are familiar with the literature in this area. -/- The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry offers the most comprehensive reference resource for this area ever published. It assembles challenging and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 9. Antik Yunan’da Mitos-Logos İlişkisi: Thales’in Arkhe Sorununa Bakışının Mitos Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Ibad Sosyal Bilimler Dergisi 3 (7):863-281.
  Mitos ve Logos kavramları Antik Yunan uygarlığında söz kavramına karşılık gelen sözcükleri karşılamak için kullanılmıştır. Felsefe tarihinin başlangıcı için yapılan tanımlamalarda ise mitos kavramının yerine logos kavramının tercih edilmesi iki kavram arasında bir farklılığı ortaya koymak için yapılmaktadır. Bu ayrımın nedeni ise mitos’un daha çok dinsel içerikle anılması logos’un ise içerisinde bir tür akılsallık barındırması şeklindeki yorumlarda kendini göstermektedir. Ancak söz konusu ayrımın ilk doğa filozofu/ilk felsefeci olarak nitelendirilen Thales için geçerli olup olmadığı geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen tartışılmaktadır. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  95
  16. Scientific Reduction and the Essential Incompleteness of All Science.K. R. Popper - 1974 - In Francisco Jose Ayala & Theodosius Dobzhansky (eds.), Studies in the philosophy of biology: reduction and related problems. Berkeley: University of California Press. pp. 259.
 11. Asymmetric mislocalisation of a visual flash ahead of and behind a moving object.K. Watanabe - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell. pp. 162-162.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Kuhn and the History of Science.K. Brad Wray - 2019 - In M. Fricker, N. J. L. L. Pedersen, D. Henderson & P. J. Graham (eds.), The Routledge Handbook of Social Epistemology. Routledge. pp. 40-48.
  The article examines Thomas Kuhn's work in the history of science with special attention to its relevance to subsequent developments in social epistemology. The article begins with a discussion of Kuhn's historical work, and the so-called historical turn in philosophy of science. It then examines Kuhn's views on textbook science, followed by an analysis of Kuhn's views on the relationship between the history of science and the philosophy of science. Then it discusses Kuhn's contributions to our understanding of the social (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Epistemik Güvenilircilik ve Alvin Plantinga’da Tanrı İnancının Güvenilirliği Sorunu.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (6):181-208.
  Güvenilirci (reliabilist) bilgi teorisi, çağdaş epistemik gerekçelendirme kuramları içerisinde, dışsalcı (externalist) kuramın bir türü olarak kendisine yer bulmaktadır. Kısaca, bir inancı gerekçelendiren şeyin o inancın oluşturulduğu sürecin güvenilirliği olduğunu öne süren bu yaklaşım, bu bilişsel süreçleri özne dışı unsurlara bağladığı içinde dışsalcı bir pozisyonda yer almaktadır. Bu bilgi teorisinin tam karşı konumunda yer alan içselci (internalist) bilgi teorisi ise, özne merkezli bir yaklaşımla, doğru inancı gerekçelendirecek yöntemin, kişinin kendi zihinsel yapısından yola çıkarak, belli kognitif süreçler sonucunda ulaşılabileceğini öne sürmektedir. Epistemik (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - Dem Yayınları 1:95-113.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hristiyan Eskatolojsindeki Diriliş İnancının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (5):64-94.
  Hristiyan inancı içerisinde merkezi konuma sahip olan mevzulardan birisi de, İsa’nın ölümünden üç gün sonra diriltildiğine yönelik olan inançtır. Hristiyan eskatolojisinin de dayanak noktasını oluşturan bu mevzu, dinler tarihi ya da teoloji gibi disiplinlerin içerisinde tartışıldığı gibi, çeşitli Hristiyan düşünürlerce, din felsefesi disiplini içerisinde de tartışılmıştır. Din felsefesi açısından bakıldığında, konunun merkezi konumda olması, bu mevzunun rasyonel bir zeminde tartışılıp tartışılamayacağını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, özellikle din felsefesi içerisinde birçok Hristiyan düşünür tarafından konu ele alınmış ve farklı çevrelerce de (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  If AI is our co-pilot, who is the captain?K. Woods - forthcoming - AI and Society:1-2.
 17.  2
  Meno.W. K. C. Plato & Guthrie - 1971 - Indianapolis,: Bobbs-Merrill. Edited by W. K. C. Guthrie & Malcolm Brown.
 18. Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Tanrı ve Diğer Zihinler.Musa Yanık & Alvin Plantinga - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  “1950’li yıllarda dönemin büyük felsefecileri arasında dinsel inancı savunan bir kişi bile yoktu. 1990’lı yıllarda Yale’den UCLA’ya, Oxford’dan Heidelberg’e kadar birçok yerde insanın manevi yanını savunan ve geliştiren yüzlerce kitap yazılacak, sel olup akacaktı. Aradaki 40 yıllık süre zarfındaysa sadece ve sadece Alvin Plantinga vardı.” Kelly James Clark Tanrı’nın veya tanrıların varlığı sorusu felsefenin ezeli sorularından biri olagelmişse de Nietzsche’nin Tanrı’nın ölümünü ilan ettiği günden bu yana onu doğrularcasına yaşanan acılar, savaşlar, kötülükler bu konudaki tartışmaların sesini uzun süre bastırdı. Ama (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Tanrı Var mı?Musa Yanık & W. David Beck - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  Tarihte herhalde çok az soru Tanrı’nın varlığı sorusu kadar sık sorulmuş, çok yanıtlanmış ve verilen birbirinden farklı onca yanıta rağmen kesin bir sonuca ulaştırılamayıp tartışılmaya devam etmiştir. Yine de geçmişe dönüp baktığımızda bu soruya verilen farklı yanıtların farklı uygarlıkların inşa edilmesine, bazılarının yıkılmasına, acımasız çatışmalara ve her şeye rağmen kucaklaşmalara da vesile olduğunu görüyoruz. Tanrı var mı? Varsa onu nasıl bilebiliriz? Tanrı yoksa her şey mubah mı? İnsan aklı ilahi olanı kavrayabilir mi? Tanrı’nın varlığı ahlaklı olmanın şartı mı? Evren akıllı (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  44
  The Relationship between scientific psychology and common sense psychology.K. W. Wilkes - 1993 - In Scott M. Christensen & Dale R. Turner (eds.), Folk psychology and the philosophy of mind. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum. pp. 167--187.
 22. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği.Musa Yanık - 2019 - Dissertation, Ondokuz Mayis Universitesi
  Alvin Plantinga, analitik felsefe düşüncesi içerisinde yetişmiş ve bu gelenek içinde teistik din felsefesinin oluşumuna katkıda bulunmuş bir filozoftur. Ayrıca teizmin savunusu için yaptığı çalışmalarla, çeşitli üniversitelerden aldığı onur ödülleri ve 2017 yılında kazandığı Templeton Prize ödülüyle, haklı bir üne kavuşmuş bir şahsiyettir. Bu çalışmayı yapmamızdaki en önemli amaç, Plantinga’nın dini epistemoloji üzerine yaptığı çalışmaları analiz edip bu düşüncelerinin ardalanına dair bir tespitte bulunmaktır. Bu çalışmada yararlandığımız öncelikli kaynaklar, Plantinga’nın Nicholas Wolterstorff ile birlikte kaleme aldığı “Faith and Rationality” adlı eser (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  Thesen zur Begründung einer kritischen Theorie der Gesellschaft.K. Ballestrem & A. McCarthy - 1972 - Zeitschrift Für Allgemeine Wissenschaftstheorie 3 (1):49-62.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24. Geschichte or Historie? Nietzsche’s Second Untimely Meditation in the Context of Nineteenth-Century Philological Studies.Anthony K. Jensen - 2008 - In Manuel Dries (ed.), Nietzsche on Time and History. Walter de Gruyter. pp. 213--229.
 25.  6
  Craig Interpolation Theorem Fails in Bi-Intuitionistic Predicate Logic.Grigory K. Olkhovikov & Guillermo Badia - 2024 - Review of Symbolic Logic 17 (2):611-633.
  In this article we show that bi-intuitionistic predicate logic lacks the Craig Interpolation Property. We proceed by adapting the counterexample given by Mints, Olkhovikov and Urquhart for intuitionistic predicate logic with constant domains [13]. More precisely, we show that there is a valid implication $\phi \rightarrow \psi $ with no interpolant. Importantly, this result does not contradict the unfortunately named ‘Craig interpolation’ theorem established by Rauszer in [24] since that article is about the property more correctly named ‘deductive interpolation’ (see (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  25
  Mao and the Chinese revolution in philosophy.K. T. Fann - 1972 - Studies in Soviet Thought 12 (2):111-123.
  There is a unique relationship between Maoist policies and philosophy. This uniqueness is idue, on the one hand, to the pedagogical orientation of the CPC, and to the essential role of the cultural revolution, on the other.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Mao's revolutionary humanism.K. T. Fann - 1979 - Studies in Soviet Thought 19 (2):143-154.
 28.  11
  Den Frieden verantworten: politische Ethik bei Francisco Suarez (1548-1617).Marḳus Ḳremer - 2008 - Stuttgart: Kohlhammer.
  Kremer zeigt am Beispiel zwischenstaatlicher Herrschaftsausübung, wie Suárez vom Begriff des gerechten Friedens her seine Theorie des politischen Handelns unter der Perspektive des Heils entfaltet.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  14
  Making Sense of Tantric Buddhism: History, Semiology, and Transgression in the Indian Traditions.Christian K. Wedemeyer - 2012 - Columbia University Press.
  _Making Sense of Tantric Buddhism_ fundamentally rethinks the nature of the transgressive theories and practices of the Buddhist Tantric traditions, challenging the notion that the Tantras were "marginal" or primitive and situating them instead--both ideologically and institutionally--within larger trends in mainstream Buddhist and Indian culture. Critically surveying prior scholarship, Wedemeyer exposes the fallacies of attributing Tantric transgression to either the passions of lusty monks, primitive tribal rites, or slavish imitation of Saiva traditions. Through comparative analysis of modern historical narratives--that depict (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 30.  8
  Making Sense of Tantric Buddhism: History, Semiology, and Transgression in the Indian Traditions.Christian K. Wedemeyer - 2012 - Cambridge University Press.
  _Making Sense of Tantric Buddhism_ fundamentally rethinks the nature of the transgressive theories and practices of the Buddhist Tantric traditions, challenging the notion that the Tantras were "marginal" or primitive and situating them instead -- both ideologically and institutionally -- within larger trends in mainstream Buddhist and Indian culture. Critically surveying prior scholarship, Wedemeyer exposes the fallacies of attributing Tantric transgression to either the passions of lusty monks, primitive tribal rites, or slavish imitation of Saiva traditions. Through comparative analysis of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 31.  7
  Les projets de Leibniz et de Bolzano: deux sources de la logique contemporaine.Jaromír Daněk - 1975 - Québec: Presses de l'Université Laval.
 32. An application of classification and regression tree (cart) analyses: Predicting outcomes in later life.K. A. Wallace, C. S. Bergeman & S. E. Maxwell - 2002 - In Serge P. Shohov (ed.), Advances in Psychology Research. Nova Science Publishers. pp. 17--71.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  24
  Are beliefs necessary to acting rationally?K. A. Walton - 1974 - Mind 83 (329):100-102.
 34. Tsʻun tsai chu i chen hsiang.Kʻun-ju Wu - 1974
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  87
  Political theory and postmodernism.Stephen K. White - 1991 - New York: Cambridge University Press.
  Postmodernism has evoked great controversy and it continues to do so today, as it disseminates into general discourse. Some see its principles, such as its fundamental resistance to metanarratives, as frighteningly disruptive, while a growing number are reaping the benefits of its innovative perspective. In Political Theory and Postmodernism, Stephen K. White outlines a path through the postmodern problematic by distinguishing two distinct ways of thinking about the meaning of responsibility, one prevalent in modern and the other in postmodern perspectives. (...)
 36.  44
  Types of tropes : modifier and module.Robert K. Garcia - 2024 - In A. R. J. Fisher & Anna-Sofia Maurin (eds.), The Routledge Handbook of Properties. London: Routledge. pp. 229-38.
  The general concept of a trope – that of a non-shareable character-grounder – admits of a distinction between modifier tropes and module tropes. Roughly, a module trope is self-exemplifying whereas a modifier trope is not. This distinction has wide-ranging implications. Modifier tropes are uniquely eligible to be powers and fundamental determinables, whereas module tropes are uniquely eligible to play a direct role in perception and causation. Moreover, each type of trope theory faces unique challenges concerning character- grounding. Modifier trope theory (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Is Trope Theory a Divided House?Robert K. Garcia - 2015 - In Gabriele Galluzzo Michael Loux (ed.), The Problem of Universals in Contemporary Philosophy. Cambridge University Press. pp. 133-155.
  In this paper I explore Michael Loux’s important distinction between “tropes” and “tropers”. First, I argue that the distinction throws into relief an ambiguity and discrepancy in the literature, revealing two fundamentally different versions of trope theory. Second, I argue that the distinction brings into focus unique challenges facing each of the resulting trope theories, thus calling into question an alleged advantage of trope theory—that by uniquely occupying the middle ground between its rivals, trope theory is able to recover and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 38.  16
  The effect of a discriminative stimulus transferred to a previously unassociated response.K. C. Walker - 1942 - Journal of Experimental Psychology 31 (4):312.
 39.  31
  Explaining Culture: A Naturalistic Approach.K. Sterelny - 1996 - Mind 110 (439):845-854.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   258 citations  
 40. Tanzanya'da Leibzig Mi̇Syon Cemi̇Yeti̇ (Lms) Mi̇Syonerli̇Ği̇, Karşilaşilan Zorluklar Ve Kullanilan Yöntemler.Şeyma Han & Şahin Kızılabdullah - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  ÖZ “Tanzanya’da Leibzig Misyoner Cemiyeti Misyonerliği, Karşılaşılan Zorluklar ve Kullanılan Yöntemler” isimli makale “Tanzanya’da Misyonerlik Faaliyetler Lutheran Kilise Örneği” isimli yüksek lisans tezine dayanmaktadır. Makale, Lutheran misyonerliğinin Tanzanya’da faaliyetlerine nasıl başladıkları, ilerleme yöntemleri ve karşılaşılan güçlükleri anlama noktasında önem arz etmektedir. Makalede ana konuya odaklanmadan önce, Tanzanya hakkında genel bir bilgilendirme yapılmış, ardından Leibzig Misyon Cemiyeti’nin (LMS) faaliyetlerine nasıl başladığı, kronolojik bir şekilde açmış olduğu istasyonlar, bu istasyonlarda karşılaşmış olduğu zorluklar ve kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, Tanzanya’da Lutheran misyoner (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Why literary devices matter.Lorraine K. C. Yeung - 2021 - Polish Journal of Aesthetics 60 (1):19-37.
  This paper investigates the emotional import of literary devices deployed in fiction. Reflecting on the often-favored approach in the analytic tradition that locates fictional characters, events, and narratives as sources of readers’ emotions, I attempt to broaden the scope of analysis by accounting for how literary devices trigger non-cognitive emotions. I argue that giving more expansive consideration to literary devices by which authors present content facilitates a better understanding of how fiction engages emotion. In doing so, I also explore the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Unconscious Reconsidered.K. S. Bowers & D. Meichenbaum (eds.) - 1982 - Wiley.
 43.  9
  Talking a good game: inquiries into the principles of sport.Spencer K. Wertz - 1991 - Dallas: Southern Methodist University Press.
 44.  6
  AHLAK, İKTİSAT VE BİLİM: ADAM SMİTH FELSEFESİNE GİRİŞ. [REVIEW]Musa Yanık - 2020 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1):169-171.
  Gökhan Murteza, “Ahlak, İktisat ve Bilim: Adam Smith Felsefesine Giriş” isimli eserinde genellikle İktisat disiplininin birçok farklı konusunu felsefi açıdan tartışmaya açmıştır. Murteza’nın bu eseri, devleti ve toplumu ilgilendiren bu araştırma alanının, A. Smith ile birlikte bir bilim dalı olarak görülmeye başlanmasının sonucunda, gerçekten ahlaki olanı içerip içermediği problemi üzerinde durmaktadır.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Aristotle on Philia: The Beginning of a Feminist Ideal of Friendship.Julie K. Ward - 1996 - In Feminism and ancient philosophy. New York: Routledge. pp. 155-71.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 46. The very idea of a critical social science: a pragmatist turn.Stephen K. White - 2004 - In Fred Rush (ed.), The Cambridge companion to critical theory. New York: Cambridge University Press. pp. 310-335.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 47.  1
  Joint learning of reward machines and policies in environments with partially known semantics.Christos K. Verginis, Cevahir Koprulu, Sandeep Chinchali & Ufuk Topcu - 2024 - Artificial Intelligence 333 (C):104146.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  42
  The Self and Its Brain.K. T. Maslin - 1979 - Philosophical Quarterly 29 (117):370.
 49. The Nature of Explanation.K. J. W. Craik - 1944 - Philosophy 19 (73):173-174.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   119 citations  
 50.  35
  İlahi Buyruk Teorisi. [REVIEW]Musa Yanık - 2021 - Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 12 (1):191-194.
  Bir şey, Tanrı onu emrettiği için mi iyidir ya da kötüdür? sorusunu merkeze alarak oluşturulan ve yakın dönem içerisinde gerek din felsefesi ve gerekse ahlak felsefesi içerisinde tartışılan konulardan biriside “İlahi Buyruk Teorisi”dir. Bu teori kısaca, ahlaki değerlerin kaynağının, Tanrı’nın buyruklarında, yani onun emir ve yasaklarında belirlendiğini açıklamaya çalışmaktadır. Eylemlerimizin iyi ya da kötü olarak nitelendirilmesinin Tanrı’nın buyruklarıyla mı, yoksa onların Tanrı’dan bağımsız, yani, kendi doğalarından mı kaynaklandığı tartışması, ilk olarak ahlak felsefesi içerisinde Platon’un “Euthyphro” diyaloğunda kendisine yer bulmuştur. Bununla (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 987