Results for 'K. Yap'

1000+ found
Order:
 1.  8
  Self-Compassion Moderates the Perfectionism and Depression Link in Both Adolescence and Adulthood.M. Ferrari, K. Yap, N. Scott, D. Einstein & J. Ciarrochi - 2018 - PLoS ONE 13 (2):1-19.
  Background Psychological practitioners often seek to directly change the form or frequency of clients' maladaptive perfectionist thoughts, because such thoughts predict future depression. Indirect strategies, such as (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  BM Çözüm Planlarına Göre Kıbrıs'Ta Kurulmak İstenen Federasyonun Ekonomik Yapısı Ve Özellikleri.Soyalp Tamçeli̇k - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):555-555.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  30
  Yap Hian Poh. Postulational Study of an Axiom System of Boolean Algebra. Majallah Tahunan 'Ilmu PastiShu Hsüeh Nien K'anBulletin of Mathematical Society of Nanyang University , Pp. 94110. - R. M. Dicker. A Set of Independent Axioms for Boolean Algebra. Proceedings of the London Mathematical Society, Ser. 3 Vol. 13 , Pp. 2030. - P. J. van Albada. A Self-Dual System of Axioms for Boolean Algebra. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Proceedings, Series A Vol. 67 , Pp. 377381; Also Indagationes Mathematicae, Vol. 26 , Pp. 377381. - Antonio Diego and Alberto Suárez. Two Sets of Axioms for Boolean Algebras. Portugaliae Mathematica, Vol. 23 Nos. 34 , Pp. 139145. - P. J. van Albada. Axiomatique des Algèbres de Boole. Bulletin de la Société Mathématique de Belgique, Vol. 18 , Pp. 260272. - Lawrence J. Dickson. A Short Axiomatic System for Boolean Algebra. Pi Mu Epsilon Journal, Vol. 4 No. 6 , Pp. 253257. - Leroy J. Dickey. A Shorter Axiomatic System for Boolean Algebra[REVIEW]Donald H. Potts - 1973 - Journal of Symbolic Logic 38 (4):658-660.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  20
  Mustafa Satı Bey'in Görüşleri Doğrultusunda Yapılandırmacılık Anlayışına Farklı Bir Bakış Açısı.Betül Tonbuloğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):841-841.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  19
  İşsizlik - Petrol Fiyatları İlişkisi: Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye Örneği.Fatih Yardimcioğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2197-2197.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  Vakti Fethetmek: Mîk't İlmi Geleneğinde Rubul-mukantar't Yapım Kılavuzu Örneği Olarak Muhammed Konevînin Hediyyetül-mülûku.Taha Yasin Arslan - 2016 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 2 (4):103-148.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Nef'î'nin "Değil" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi.Duygu GÖKÇEN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):357-357.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Barış Harek' Sonrasında Türkiye'den Kıbrıs'a Yapılan Göçler Ve Tatbik Edilen İsk'N Politikası.İsmail ŞAHİN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):599-599.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Yapılandırılmamış Kubaşık Öğrenme Etkinliklerinin Dinleme Becerisi Üzerindeki Et.Ayşegül Karabay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):361-361.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Bursa Kıyılarında İkinci Konut Yapılaşmasının Kıyı Jeomorfolojisine Etkisi.Sümeyra Kurt - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):641-641.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Kırgızca Ve Türkçede Geçmiş Zamanlı Basit Cümlelerde Eşdeğer Yapılar.Ahmet GÜNGÖR - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):455-455.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Saldırganlık, Şiddet ve Terörün Psikososyal Yapıları.Yavuz Erten & Cahit Ardalı - 1996 - Cogito 6:143-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  17
  P. Coffey'in "Mantık Bilimi: Doğru Düşünmenin ve Bilimsel Yöntemin İlkeleri Üzerine Bir Soruşturma" Eseri Üzerine Eleştirel Bir Yazı.İlyas Altuner - 2013 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (1):217-219.
  Hiçbir bilim dalında, yazar, felsefe ve mantıkta yapabildiği kadarıyla, güvenilir araştırma sonuçlarını böylesine fütursuzca hiçe sayamaz. Bu durum için, Bay Coffeyin Mantık Bilimi gibi böyle bir (...)kitabın yayınlanmasına borçluyuz: ve yalnızca, günümüzün pek çok mantıkçısının eserinin tipik bir örneği olarak, bu kitap saygıyı hak ediyor. Yazarın mantık anlayışı Skolastik filozoflarınki gibidir, ve onların bütün hatalarını yapıyorelbette Aristotelese alışılageldik gönderilerle.. Yazar, modern matematiksel mantıkçıların büyük eserini hiç dikkate almamışmantık konusunda bir ilerleme kaydeden eser, ancak astrolojisiz astronomi ve simyasız kimya yapan bir şeyle karşılaştırılabilir. (shrink)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  37
  Meslekî Tükenmişlik İle Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma (An Empirical Study On The Relationship Between Occupational Burnout And Tendency Of Religiosity) - Turkish.Abdullah DAĞCI & Saffet Kartopu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (8):365-383.
  .........................Turkish ....................... Çalışmanın konusu dindarlık eğilimi ile meslekî tükenmişlik arasındaki ilişkidir. Dindarlık eğilimine göre meslekî tükenmişlik düzeyinde herhangi bir farklılık olup olmadığı ise çalışmanın temel problemini oluşturmuştur. Bu (...) bağlamda meslekî tükenmişlik düzeyini ve dindarlık eğilimini belirlemek için kolayda örnekleme yöntemiyle Gümüşhane il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Elde edilen meslekî tükenmişlik ve dindarlık eğilimi verilerinden yola çıkarak bu iki değişkenin ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada Frekans, Bağımsız t-Testi, Tek Yönlü Varyans AnaliziANOVA testleri kullanılmıştır. Bunun yanında hesaplanan değerleri ve elde edilen verileri değerlendirmek için SPSS (16.0) istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde dindarlık eğilimi ile meslekî tükenmişlik ilişkisine teorik bir yaklaşım sunulmuştur; meslekî tükenmişlik ve dindarlık kavramı, meslekî tükenmişlikle ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalar ve son olarak da meslekî tükenmişlik ile dindarlık eğilimi arasındaki ilişkiden bahsedilmiştir. İkinci bölümde uygulama kısmı, çalışmanın problemi ve alt problemleri, hipotezler, evren ve örneklem, kullanılan ölçekle ilgili sınırlıklar, çalışma bulgularının analizi, bulguların tartışılması, sonuçlar ve çalışmanın önerileri sunulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre meslekî tükenmişlik puanları cinsiyet değişkenine göre farklılaşmazken, sosyo-ekonomik durum değişkenine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Bunun yanında dindarlık eğilimine yönelik anket maddeleri ile meslekî tükenmişlik puanları arasında anlamlı düzeyde farklılaşmalara ulaşılmıştır. Sonuç olarak dindarlık eğiliminin meslekî tükenmişliğe etki eden faktörlerden biri olduğu tespit edilmiştir. -/- ...................................English ...................... Subject of this study is correlation of occupational burnout with the tendency of religiosity. Our main problem consists of that whether to be any differences in occupational burnout level according to the tendency of religiosity. In this context, it has been propounded that the levels of occupational burnout and tendency of religiosity of a sample group which consists of teachers chosen convenience sampling method from primary schools, secondary schools and high schools in Gümüşhane province. Based on the resulting occupational burnout and tendency of religiosity, investigated the correlation between these two variables. In the study the Frequency, Independent t-Test and One Way Variance Analysis-ANOVA tests were used and the evaluation of data and finding calculated values, SPSS (16.0) statistics software package were used. According to the results of the survey, the occupational burnout scores a differentiation has not been shown according to gender when has been established a significant difference according to socioeconomic status variable as independent variables. Besides, have been established a significant difference between tendency of religiosity of items and occupational burnout scale scores. The study consists of two main parts. In the first part, to provide a theoretical approach to the relationship of occupational burnout and tendency of religiosity; the concept of occupational bornout, the studies made on occupational burnout in domestic and abroad, and finally the relation of occupational burnout and tendency of religiosity have been mentioned. In the second part, considered as part of practice, the problem of the study and sub problems, hypothesis, population and sample, limitations information about the scale used in the study, analyzing the findings of the study, discussing the findings and conclusions and recommendations of the study have been presented. (shrink)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  15
  Thomas NagelIn 'Fizikalizm' Ve 'Yarasa Olmak Nasıl Bir Şeydir' Makalelerinin Bilince Nesnel Bir Açıklama Verme Arayışı Açısından Kıyaslanması.Serdal Tümkaya - 2017 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 (1):23-41.
  Thomas NagelınYarasa Olmak Nasıl bir Şeydirmakalesi veHiçbir Yerden Bakışadlı kitabı aşırı derecede alıntılanmış iki eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin öznel boyutunun nesnel-bilimsel (...) bir açıklamasının tümüyle yapılabilmesinin mümkün olmadığını gösteren, veya fizikalizmin sıkıntılarını dile getiren, veya düpedüz fizikalizmin bir reddi olarak algılanmış veya kullanılmışlardır. Bu çalışmamda her üç algının da, değişen oranlarda, hatalı olduğunu savunuyorum. Tezimi savunabilmek için, söylediğim üç ana yorumun, her birini özetliyor ve bunların her birinin neden yanlış olduğunu gösteriyorum. Böylelikle Nagelın ana projesi olan nesnel fenomenoloji önerisini öne çıkararak tüm bu hataların bu projenin genelde pek incelenmemesi veya incelendiğinde yanlış algılanmasına dayandığını ortaya koyuyorum. Bunları ikna edici şekilde yapmak için gösterdiğim gerekçeler nihayetinde Nagelın nesnel fenomenoloji projesi aracılığıylabilincin öznel karakterini nesnel bir şekilde açıklamaya çalıştığışeklindeki ikinci tezimi destekleyecektir. (shrink)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  9
  Türkiye Göçmeni Ve Yerli Kıbrıslılarda Dindarlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği.Asım Yapıcı & Yusuf Emre - 2016 - Dini Araştırmalar 18 (47).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  20
  Hanefî MezhebiNin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer B. Hüzeylin İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):35-64.
  Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal yöntemi olup olmadığı tartışılagelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin (...)etkisi çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeylin istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım tespitedilmiştir. Yaptığımız araştırma ve inceleme neticesinde her iki tespitinde isabetli olmadığını; Züfer b. Hüzeylinkıyas yapmadaki becerisinin yanı sıra istihsana müracaatta sonuna kadar kıyas taraftarı olduğunu; ancak kıyasın meselelere çözüm üretmede yetersiz kaldığı ya da doğru sonuç vermediği durumlarda ise ızdırârın da bir gereği olarak meseleyi hükümsüz bırakmama adına istihsana müracaat ettiği görülmektedir. Sonuç olarak Züfer b. Hüzeylin genel hatlarıyla Hanefî usulüne bağlı kalmakla birlikte istihsanı bir istidlâl yöntemi olarak kullanma hususunda çerçeveyi oldukça daralttığını; kıyasa başvurma konusunda ise sınırları mümkün olduğunca geniş tuttuğunu söylemek mümkündür. İctihad hürriyeti ve hukûkî zenginlik açısından oldukça önemli olan Hanefi mezhebindeki mezhep içi ihtilaflar, hukûkî istikrar ve emniyeti tehdit etme potansiyeli taşımakta ve ayrıca ihtilaflı meselelerde hüküm veya fetva verecek fakihlerin işini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle mezhep içerisindeki ihtilaflı meselelerde râcih görüşü tespit etmek, diğer bir ifadeyle mezhep içi tercih, zorunlu bir ihtiyaçtır. Mezhep içi tercih, “muayyen bir mesele ile ilgili mezhepteki muhtelif kavil veya rivayetlerden daha ağır basanı, üstün olanı belirlemekşeklinde tarif edilebilir. Tarihi süreçte bu ihtiyacı karşılamak için muhtasar ve fetva kitapları gibi farklı telif türleri; esahh-ı akvâl ve maʻrûzât gibi farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı gidermeyi hedefleyen uygulamalardan biri de Osmanlı Devletinin son dönemindeki kanunlaştırmalardır. Fıkha dayalı kanunlaştırmanın ilk örneği olan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile mezhep içi tercih arasındaki ilişki ve bu bağlamda Mecelle hazırlanırken, mezhep içi tercihte nasıl bir usûl izlendiği; râcih görüşe ne oranda uyulduğu; Mecelleʼde yer alan râcih görüşe aykırı kanun maddeleri ve bunların gerekçeleri; ihtilaflı bütün konularda düzenleneme yapılıp yapılmadığı ve râcih görüşleri belirleme ihtiyacının ne kadar giderildiği, incelenmesi gereken konulardır. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye gibi bir kanun metnine ihtiyaç duyulmasının temel nedenlerinden birisi, Hanefî mezhebinde mezhep içi ihtilafların çokluğudur. Buna bağlı olarak Mecelleʼnin hedefi râcih görüşler içeren oluşan bir kanun hazırlamaktır. Mecellenin esbâb-ı mûcibeleri mezhep içi tercih açısından incelendiğinde, esbâb-ı mûcibelerin iki temel işlevi olduğu görülür. Bunlardan ilki, kanunun büyük oranda mezhepteki râcih görüşlere uygun olarak hazırlandığını vurgulamaktır. Öyle ki, Mecellenin ilk on kitabının esbâb-ı mûcibelerinde bu husus mutlaka ifade edilmektedir. Esbâb-ı mûcibelerin diğer işlevi ise niçin bazı maddelerde râcih görüşe riayet edilmediğini gerekçelendirmektir. Esbâb-ı mûcibelerde on iki maddenin râcih olmayan görüş doğrultusunda hazırlandığı belirtilmektedir. Mecelleʼnin 1851 maddeden oluştuğu göz önünde tutulduğunda Mecelleʼnin muhtevasında râcih görüşlerin ne kadar etkili olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Esasen devrin özelliği de bunu zorunlu kılmaktadır. Zira Kitâbüʼl-Havâlenin 692. maddesinde Züferʼin râcih olmayan görüşünün tercih edilmesi, başta Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi olmak üzere bazı çevrelerin tepkisine neden olmuş ve bu sebeple Ahmet Cevdet Paşa Divân-ı Ahkâm-ı Adliyye nâzırlığından ve Mecelle Komisyonu başkanlığından azledilmiştir. Râcih görüşe aykırı maddelerin esbâb-ı mûcibeleri incelendiğinde, bu yöndeki tercihlerde maslahat ve örfün belirleyici olduğu görülmektedir. Ayrıca bazı fakihlerin tercihlerinin de bir tercih sebebi olarak zikredildiği görülmektedir. Hanefi kaynaklarda en sık karşılaşılan tercih sebebi naslara uygunluktur. Buna karşın Mecelleʼde sefîhin hacri konusu dışında, naslara uygunluğun bir tercih sebebi olarak işletilmemesi dikkat çekicidir. Mecelle Komisyonunun bazı tercihlerine diğer kurumlarca müdahale edilmiştir. Komisyonca hazırlanan kitaplar hem Meclis-i Vükelâ hem de Meşîhat tarafından incelenmiş ve bu esnada bazı tashihlere konu olmuştur. İşte râcih olmayan görüş esas alınarak hazırlanan iki maddeye Meclis-i Vükelâ tarafından müdahale edilmiştir. Bunların birincisi hakk-ı mürur ve hakk-ı şirbin müstakil olarak satımının cevazını savunan Belh Meşâyihinin görüşü doğrultusunda yazılan 216. madde, ikincisi ise ecîr-i müşterekin tazmin sorumluluğunu düzenleyen 611. maddedir. Mecellenin ilk ve en hacimli kitabı olan Kitâbüʼl-Büyûʻun muhtevası mezhep içi tercih açısından incelendiğinde, ihtilaflı konularda genelde mezhepteki râcih görüşün esas alındığı görülmektedir. Kitâbüʼl-Büyûʻun esbâb-ı mûcibesinde, dört meselenin râcih olmayan görüş esas alınarak hazırlandığı ifade edilmekte ve bu tercihler örf ve maslahatla gerekçelendirilmektedir. Ancak Kitâbüʼl-Büyûʻdaki râcih görüşe aykırı maddeler bunlarla sınırlı değildir. Bizim araştırmamıza göre bunlara ilaveten üç madde daha râcih olmayan görüş tercih edilerek hazırlanmıştır. Bunlar beyʻ biʼl-vefânın menkullerde cevazına dair 118. madde, gabn-i fâhişin tanımı hakkındaki 165. madde ve şart muhayyerliğinin hükmü ile ilgili 309. maddedir. Bu üç madde, Mecelleʼdeki râcih görüşe aykırı düzenlemelerin sadece esbâb-ı mûcibelerde açıklananlardan ibaret olmadığını göstermektedir ve bu durum Mecelle hazırlanırken izlenen usûle aykırıdır. Hanefi mezhebindeki bazı ihtilaflı meselelerde hangi görüşün râcih olduğu konusunda tercih ehli fakihler ihtilaf etmişlerdir. Bu meselelerde Mecelleʼde düzenleme yapılırken nasıl bir yol izlendiği açıklanmamıştır. Bu meseleler incelendiğinde çoğunluk tarafından tercih edilme, kolaylığı temin etme ve bazı fakihler tarafından tercih edilme gibi hususların etkili olduğu söylenebilir. Mecelleʼdeki tercihler sadece şerʻî hükümler arasında gerçekleşmemiştir. Buna ilaveten tanımlar ve tanımlarda yer alan kayıtlar da tercihe konu olmuştur. Bu kapsamda Kitâbüʼl-Büyûʻdaki beyʻ akdi, mevkûf akid ve gabn-i fâhişin tanımına ilişkin tercihler örnek olarak zikredilebilir. Hanefi mezhebin içerisindeki ihtilaflı bazı meseleler Mecelleʼde düzenlenmemiştir. İhtilaflı meselelerin çokluğu ve dolayısıyla bütün bunları kapsayan bir kanun hazırlamanın zorluğu dikkate alındığında bu durum doğaldır. Ayrıca bu meselelerden bazıları sık gerçekleşmediği ve lüzumlu görülmediği için Mecelleʼde düzenlenmemiş olabilir. Ancak düzenleme yapılmayan ihtilaflı meselelerin tamamını bu sebeplerle izah etmek mümkün değildir. Zira yasal düzenleme yapılmayan ihtilaflı meselelerin bazıları temel, görece önemli meselelerdir ve muhtasarlarda yer almaktadır. Bu durum Mecelle hazırlanırken, ihtilaflı bazı meselelerde tercih yapmak yerine bu meselelere ilişkin düzenleme yapmama metodunun benimsendiğini göstermektedir. İhtilaftan ârî bir kanun metni oluşturmanın bir yolu olarak da bu usûlün benimsendiği söylenebilir. Böylece bu meselelerde râcih görüşü tespit etme işi hâkimlere bırakılmıştır. Bu durum Mecelleʼnin hedefi olan râcih görüşleri tespit etme ihtiyacını gidermeye uygunluk arz etmemektedir. Ancak bu durum bütün meseleleri kuşatan bir kanun yapmanın güçlüğünün bir sonucudur. (shrink)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Gi̇ri̇ş [heidegger ve karşilaştirmali felsefe üzeri̇ne]1.Graham Parkes, Çev Engin Yurt & Dil Yolunda - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:0-0.
  Burada çevirisi sunulan metin Graham Parkesın editörlüğünü yaptığıHeidegger and Asian Thoughtisimli derleme çalışmanın Giriş kısmı için yazdığı metindir. Spesifik olarak Heidegger ve Asya düşüncesi (...)arasındaki etkileşimi ve daha genel olarak da felsefede bir alt dal olarak karşılaştırmalı felsefenin yapısını inceleyip ortaya koyan bu yazı her iki alanda da araştırma yapan kişiler için temel bir yönerge özelliği taşıması açısından önemlidir. (shrink)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Corporate Social and Financial Performance: An Investigation in the U.K. Supermarket Industry[REVIEW]Geoff Moore - 2001 - Journal of Business Ethics 34 (3-4):299 - 315.
  The comparison of corporate social performance with corporate financial performance has been a popular field of study over the past 25 years. The results, while broadly conclusive (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   74 citations  
 20.  14
  Resisting Scientific Realism by K. Brad Wray[REVIEW]Samuel Ruhmkorff - 2019 - British Journal for Philosophy of Science Review of Books.
  K. Brad Wrays new book is an excellent overview of the scientific realism debate, as well as a development of the state-of-the-art. Wray, whose (...)views seem most strongly influenced by Bas van Fraassen and Thomas Kuhn, develops crucial aspects of the debate, such as the argument from underconsideration and the ability of anti-realism to explain the success of science. This book is clearly written, tightly argued, and well researched. I recommend it highly to all philosophers and students of philosophy interested in scientific theory change or the scientific realism debate. (shrink)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Iconology and Formal Aesthetics: A New Harmony. A Contribution to the Current Debate in Art Theory and Philosophy of Arts on the (Picture-)Action-Theories of Susanne K. Langer and John M. Krois.Sauer Martina - 2016 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy), Warschau 48:12-29.
  Since the beginning of the 20th Century to the present day, it has rarely been doubted that whenever formal aesthetic methods meet their iconological counterparts, the two (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  84
  The Question of Ethical Hypocrisy in Human Resource Management in the U.K. And Irish Charity Sectors.Dorothy Foote - 2001 - Journal of Business Ethics 34 (1):25 - 38.
  Whilst there is a growing volume of literature exploring the ethical implications of organisational change for HRM and the ethical aspects of certain HRM activities, there have (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 23.  31
  Hierarchies of [ ... ] º 2-Measurable K -Partitions.Victor L. Selivanov - 2007 - Mathematical Logic Quarterly 53 (4-5):446-461.
  Attempts to extend the classical Hausdorff difference hierarchy to the case of partitions of a space to k > 2 subsets lead to non-equivalent notions. In a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24.  19
  İslam Dini Açısından Reenkarnasyon : Tarihi Ve Günümüz Açısından Bir Karşılaştırma.Mehmet Bulğen - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):127-162.
  Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde İslam dini ile Hint kıtası dinleri arasında Tanrı, evren, insan tasavvurları ve ölümsüzlük doktrinleri ekseninde genel bir karşılaştırma yapılacak, böylelikle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  47
  Rejected Axioms for theNonsense-LogicW and the K-Valued Logic of Sobociński.Robert Sochacki - 2008 - Logic and Logical Philosophy 17 (4):321-327.
  In this paper rejection systems for thenonsense-logicW and the k-valued implicational-negational sentential calculi of Sobociński are given. Considered systems consist of computable sets (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26.  97
  Relativistic Dynamical Theory of Particle Decay and Application to K-Mesons.John R. Fanchi - 2003 - Foundations of Physics 33 (8):1189-1205.
  The theoretical description of particle decay by a single particle theory requires the use of a probability density in time that is not present in conventional theories. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  35
  Two More Characterizations of K-Triviality.Noam Greenberg, Joseph S. Miller, Benoit Monin & Daniel Turetsky - 2018 - Notre Dame Journal of Formal Logic 59 (2):189-195.
  We give two new characterizations of K-triviality. We show that if for all Y such that Ω is Y-random, Ω is -random, then A is K (...)-trivial. The other direction was proved by Stephan and Yu, giving us the first titular characterization of K-triviality and answering a question of Yu. We also prove that if A is K-trivial, then for all Y such that Ω is Y-random, ≡LRY. This answers a question of Merkle and Yu. The other direction is immediate, so we have the second characterization of K-triviality.The proof of the first characterization uses a new cupping result. We prove that if ALRB, then for every set X there is a B-random set Y such that X is computable from YA. (shrink)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  Meşşâî İslam FilozoflarındaTabiatKavramı.Nuri Adıgüzel - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):5-21.
  Bu çalışmadatabiatkavramının sözlük ve terim anlamı analiz edilmiş ve ona ilişkin bazı Meşşâî İslam filozoflarının görüşlerine yer verilmiştir. “Tabiatsözcüğünü karşılamak üzere Türkçede kullanılantabiat (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Kutsal nerede i̇kamet Eder? İçeri̇si̇ olarak dişarisi: İçeri̇si̇ni̇ i̇nsan deneyi̇mi̇ üzeri̇nden yeni̇den düşünmeye.Sıla Burcu Başarir & Engin Yurt - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:123-128.
  Mimarlık felsefesindeyer‖, ―mekan‖, ―uzam‖, ―boyutgibi kavramlar sıklıklar tekrar tekrar ele alınıp tartışılır. Bu makalede en temelde aynı şeyiniçerisivedışarıkavramları için yapılması denenmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Geli̇r eşi̇tsi̇zli̇ği̇, reji̇m baskiciliği ve si̇yasal şi̇ddet1.Edward N. Muller, Ferihan Polat Yildirim & Merve GÜNDOĞAN - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:139-143.
  Eski çağlardan beri siyasal şiddetin temel nedeninin gelir eşitsizliği olduğu ileri sürülmüştür. Bazı çalışmalar gelir eşitsizliği ve siyasal şiddet arasında hiçbir ilişkinin olmadığını belirtirken, bazıları ekonomik gelişme (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  45
  K-Transforms in Classical and Paraconsistent Logics.Newton C. A. Da Costa & Roque Da C. Caiero - 1999 - Logic and Logical Philosophy 7:63.
  We study some metamathematical properties of various classicaland paraconsistent logical systems. In particular, we discuss the concept ofa k-transform of a formula and consider some of (...)its applications. (shrink)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  İctihadın Modern Müslüman-Çoğunluklu Ülkelerin Aile Hukuku Reformlarındaki Rolü: Fas Örneği.Miyase Yavuz Altıntaş - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):189-191.
  Yavuz [Altıntaş], Miyase. İctihadın Modern Müslüman-Çoğunluklu Ülkelerin Aile Hukuku Reformlarındaki Rolü: Fas Örneği. Doktora Tezi, SOAS Londra Üniversitesi, Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesi Hukuk Anabilim Dalı, (...)İngiltere, 2018. Bu çalışmanın temel amacı ictihadın modern dönemdeki kavramsallaştırma ve hukuki temellendirmelerini analiz ederek İslam hukukunun modern Müslüman-çoğunluklu ülkelerde uygulanmasındaki rolünü araştırmaktır. Bu araştırmada ictihadın hukuk reformlarında neden ve nasıl kullanıldığı meselesinin yanı sıra uygulama esnasında hangi motivasyonlar, teknikler, formlar ve muhakeme usullerinin benimsendiği incelenmektedir. Aynı zamanda ictihadın birincil kaynaklara, yani Kuran ve S ünnete d önülerek mi yoksa klasik İslam hukuk bilimi içerisinde var olan hukuki görüşlerden seçmek suretiyle mi yapıldığı analiz edilmektedir. Son olarak klasik İslam hukuk teorisi kuralları ve prensiplerinin ne derece itibar gördüğü ve bunların günümüzde ictihad vasıtasıyla ger çekleştirilen reformlarda ne derece takip edildiği araştırılmaktadır. Tezin ana odak noktasını modern Müslüman-çoğunluklu ülkelerde İslam hukukunun en yaygın uygulanan yönü olması sebebiyle aile hukuku teşkil etmektedir. 2004 Fas Aile Kanunu reformlarıictihada dayanılarak uygulamaya konduğundan dolayı özellikle incelenmiştir. Tezin ana argümanı ictihadkavramının klasik ana akımdaki anlayıştan tanım, kapsam ve ictihadetme yetkisi açısından farklılık gösterse de modern dönemdeki ictihadkavramsallaştırmaları ve uygulamalarının İslam hukuku içerisinde yer alması gerektiğidir. Nitekim kavramsal bir analiz yapıldığında özellikle tarihi bağlamın sosyo-politik değişikliklerinin zemin hazırladığı çeşitli ictihadanlayışlarının ve uygulamalarının İslam hukuk tarihi içerisinde var olduğu görülmektedir. Modern dönem ictihaduygulamalarına bakıldığında çoğunun genel olarak klasik İslam hukuk teorisinin detaylı kural ve prensiplerini sıkı bir şekilde takip etmediği görülmektedir. Bununla birlikte bu uygulamalar hukuki temellendirmelerden mahrum değildir ve bazıları klasik İslam hukuk bilimi içerisinde kaynağını bulabilmektedir. Dahası bu uygulamalar iptidai de olsa meşru bir teorik çerçeve sunmaktadır. (shrink)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  42
  O guia medicinal Primitive Physick de John Wesley de 1747: ciência, charlatania ou medicina social? (John Wesley's medical guide Primitive Physic[k] from 1747: science, charlatanism or social medicine?) - DOI: 10.5752/P.2175-5841.2011v9n21p339[REVIEW]Helmut Renders - 2011 - Horizonte 9 (21):339-353.
  Resumo Em 1747, John Wesley, spiritus rector do movimento metodista, publicou a primeira edição do seu guia medicinal Primitive Physic[k] . Qual era o seu propósito num (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  28
  Are Events Ontologically Basic?Sibel Kibar - 2009 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 2 (3):4.
  After Einstein presented hisspecial theory of relativitywith its marvelous principles, “principle of relativityandthe constant speed of light”, it led to bizarre implications, such (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  22
  Critique of Metaphysics in the Philosophy of Ghazali and Kant.İlyas Altuner - 2012 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 5 (1):22-30.
  Our study aims to deal with different and similar conditions between Ghazali and Kant, as characters that can show two different thinking forms and two different cultural (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  Integrin-FAK-CDC42-PP1A Signaling Gnaws at YAP/TAZ Activity to Control Incisor Stem Cells.Hicks‐Berthet Julia & Varelas Xaralabos - 2017 - Bioessays 39 (10):1700116.
  How epithelial tissues are able to self-renew to maintain homeostasis and regenerate in response to injury remains a persistent question. The transcriptional effectors YAP and TAZ (...)are increasingly being recognized as central mediators of epithelial stem cell biology, and a wealth of recent studies have been directed at understanding the control and activity of these factors. Recent work by Hu et al. has added to this knowledge, as they identify an Integrin-FAK-CDC42-PP1A signaling cascade that directs nuclear YAP/TAZ activity in stem cell populations of the mouse incisor, and define convergence on mTORC1 signaling as an important mediator of the proliferation of these cells. Here, we review recent studies on YAP/TAZ function and regulation in epithelial tissue-specific stem cells, merging the Hu et al. study together with our current knowledge of YAP/TAZ. The Hippo pathway effectors YAP and TAZ broadly regulate adult stem cells, and have recently been implicated in dental epithelial stem cell proliferation and restricted differentiation via an Integrin-FAK-CDC42-PP1A cascade. Here, we discuss the extracellular cues which control YAP/TAZ activity and examine downstream pathways that direct stem cell fate. (shrink)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Conceptual Determination of the Criticism of Metaphysics in Kants Philosophy.İlyas Altuner - 2013 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (2):13-24.
  Bu yazıda, en eski felsefe disiplini ve bilimlerin kraliçesi olan metafizik konusunda, onun aklın sınırları içerisinde niçin anlaşıla-maz olduğu hakkında Kantın çözümlemelerinin kavramsal zemini üzerinde durulacaktır (...). Kanta göre, metafiziksel yargılar, kendilerini mantıksal diye ifade ederek gerçekliğin bilgisini verdikleri savını dile getirirler. Yine de bu durum, yanılsama mantığından başka bir şey değildir. Metafizikle mantık arasındaki ilişkinin gerçek değil de kavramsal yapıya sahip olması, onun bir yanılsamadan oluştuğunu ifade eder. (shrink)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Integrin-FAK-CDC42-PP1A Signaling Gnaws at YAP/TAZ Activity to Control Incisor Stem Cells.Julia Hicks-Berthet & Xaralabos Varelas - 2017 - Bioessays 39 (10):1700116.
  How epithelial tissues are able to self-renew to maintain homeostasis and regenerate in response to injury remains a persistent question. The transcriptional effectors YAP and TAZ (...)are increasingly being recognized as central mediators of epithelial stem cell biology, and a wealth of recent studies have been directed at understanding the control and activity of these factors. Recent work by Hu et al. has added to this knowledge, as they identify an Integrin-FAK-CDC42-PP1A signaling cascade that directs nuclear YAP/TAZ activity in stem cell populations of the mouse incisor, and define convergence on mTORC1 signaling as an important mediator of the proliferation of these cells. Here, we review recent studies on YAP/TAZ function and regulation in epithelial tissue-specific stem cells, merging the Hu et al. study together with our current knowledge of YAP/TAZ. The Hippo pathway effectors YAP and TAZ broadly regulate adult stem cells, and have recently been implicated in dental epithelial stem cell proliferation and restricted differentiation via an Integrin-FAK-CDC42-PP1A cascade. Here, we discuss the extracellular cues which control YAP/TAZ activity and examine downstream pathways that direct stem cell fate. (shrink)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Critique Of Metaphysics In The Philosophy Of Ghazali And KantGazali Ve Kant Felsefelerinde Metafizik Eleştirisi.İlyas Altuner - 2012 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 5 (1):22-30.
  Our study aims to deal with different and similar conditions between Ghazali and Kant, as characters that can show two different thinking forms and two different cultural (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  75
  Common Sense and Evidence: Some Neglected Arguments in Favour of E=K.Artūrs Logins - 2017 - Theoria 83 (2):120-137.
  In this article I focus on some unduly neglected common-sense considerations supporting the view that one's evidence is the propositions that one knows. I reply to (...) two recent objections to these considerations. (shrink)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  8
  K.H. Ahmad Sanusi : Biografi Ulama Hadis Keturunan Nabi Saw Asal Sukabumi.H. Istikhori - 2019 - Refleksi 18 (1):30-65.
  Hadith scholars are individuals who play an important role in the spread of the Prophetic traditions. in the midst of his people, as an authoritative source after (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  16
  Gazzalî Ve Thomas AquinasTa TanrıNın Kudreti Ve İmkansızlık.Özcan Akdağ - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):23-34.
  Orta Çağda, İslam düşüncesi içerisinde yazılmış olan İbn Sînânın -Şifâ: İlahiyatı, Gazzâlînin Makâsıdul-Felâsifesi ve İbn Rüşdün, Aristotelesin eserlerine yazmış olduğu (...)şerhler gibi pek çok felsefî ve teolojik eser Latinceye çevrilmiştir. Söz konusu çeviri eserler vasıtasıyla, İslam düşüncesinde carî olan, Tanrının tikelleri kendi zatlarında bilip bilmediği, Tanrının zatı gereği fiilde bulunup bulunmadığı, din ve felsefenin uzlaşıp uzlaşmayacağı gibi tartışmalı pek çok mesele Batıya intikal etmiştir. Bunlara ilaveten Tanrının mutlak kudretinin alanının ne olduğu sorunu da Batı düşüncesinde bilinir hale gelmiştir. Bu çalışmada, “Tanrı mantıksal olarak mümkün olanı yapabilir ve bu durum Tanrının mutlak kudretine halel getirmezanlayışının Latin Batı dünyasına İbn Sînânın -Şifâ ve Gazzâlînin Makâsıdul-Felâsifesinin çevrileri vasıtasıyla intikal ettiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla, Gazzâlînin Makâsıdul-Felâsifede bu konuya ilişkin serdettiği fikirler ile Hristiyan teolog/düşünür Thomas Aquinasın fikirleri arasında önemli ölçüde benzerlik söz konusudur. Söz konusu benzerlik temele alınarak, Thomas Aquinasın bu hususta İslam düşüncesinden beslendiğini söylemek kuvvetle muhtemeldir. (shrink)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  33
  Understanding and Attenuating the Complexity Catastrophe in Kauffman'sN K Model of Genome Evolution.Daniel Solow, Apostolos Burnetas, Ming-Chi Tsai & Neil S. Greenspan - 1999 - Complexity 5 (1):53-66.
 44.  44
  Something About O. K. Bouwsma.B. R. Tilghman & Ronald E. Hustwit - 1994 - Philosophical Quarterly 44 (176):394.
 45.  35
  K'Ung-Ts'Ung-Tzu, the K'Ung Family Masters' Anthology: A Study and Translation of Chapters 1-10, 12-14.Yoav Ariel - 1990 - Philosophy East and West 40 (4):571-573.
 46.  33
  Literary Theory and Structure: Essays in Honor of William K. Wimsatt.Frank Brady, John Palmer & Martin Price - 1973 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 32 (2):298-299.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  33
  Action in Late Ming Thought: The Reorientation of K'Un and Other Scholar-Officials.Joanna F. Handlin - 1985 - Philosophy East and West 35 (4):450-452.
 48.  29
  A Selected Bibliography of Studies of Hsi K'Ang and the Thought of the Times.Robert G. Henricks & His K'ang - 1983 - In Robert G. Henricks & His K'ang (eds.), Philosophy and Argumentation in Third-Century China: The Essays of Hsi K'ang. Princeton University Press. pp. 201-202.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The Argument From Illusion: A Response to Dr. K. Srinivas.B. Sambasiva Prasad - 2005 - Indian Philosophical Quarterly 32 (1-2):141-146.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  24
  An Answer to Juan K'an's Explanation to My Refutation of His EssayResidence is Devoid of Good and Bad Fortune: You Must Rather Preserve Your Life.Hsi K'ang - 1983 - In His K'ang & Robert G. Henricks (eds.), Philosophy and Argumentation in Third-Century China: The Essays of Hsi K'ang. Princeton University Press. pp. 180-200.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000