Results for 'Kal I. Gezi'

1000+ found
Order:
 1.  20
  Book Review Section 2. [REVIEW]William H. Goetzmann, William Duffy, Wagoner Jr, Roman A. Bernert, Charles D. Biebel, Dorothy Carrington, Richard G. Durnin, Sheldon Rothblatt, David E. Denton, Hyman Kuritz, Nubuo Shimahara, William Hare, Frederick M. Schultz, Floyd K. Wright, Wiiliam Vaughan, Harold B. Dunkel, Michael B. Mcmahon, Owen E. Pittenger, Stephan Michelson, Kal I. Gezi, Lawrence D. Klein, Yale Mandel & Samuel L. Woodward - 1972 - Educational Studies 3 (1):28-44.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  11
  Book Review Section 2. [REVIEW]Bernard J. Kohlbrenner, Edgar B. Gumbert, Richard Wisniewski, Daniel Dorotich, James R. Sheffield, George W. Bilicic, Frank A. Stone, Thomas P. Gleason, Richard S. Pelczar, H. C. Sherman, Kal I. Gezi & Anand Malik - 1974 - Educational Studies 5 (1-2):52-61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Phakir Lālan Sã̄i: Deś kāl evaṃ śilpaPhakir Lalan Sai: Des kal evam silpa.Carol Salomon, Śaktināth Jhā & Saktinath Jha - 1998 - Journal of the American Oriental Society 118 (1):128.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Genie in the Bottle Gezi Park, Taksim Square, and the Realignment of Democracy and Space in Turkey.İlay Romain Örs - 2014 - Philosophy and Social Criticism 40 (4-5):489-498.
  Leaving İstanbul Bilgi University on 22 May 2013, conveners of the İstanbul Seminars could not have guessed that less than a week later the arguments they had debated would be revisited under a new light. For little did anybody know that in the summer of 2013 İstanbul would become the stage of one of the most intriguing of urban uprisings in Turkish, if not world, contemporary history. In this article I would like to take up some of the challenges brought (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  37
  The Gezi Park Protests as a Pluralistic "Anti-Violent" Movement.özdem İr - 2015 - The Pluralist 10 (3):247-260.
  a new era of public protest began in 1999 with the Seattle World Trade Organization demonstrations, and continued through the 2011 Occupy Wall Street protests and the 2013 Gezi Park insurrection in Istanbul. This new era of demonstrations differed from movements that had come before in the understanding of politics employed by the protesters, reconstructing popular imaginations about the future, bringing about a reconsideration of politics, its domain, and time itself.This article investigates the Occupy Gezi movement that began (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Kur’'n’ın İkrar Ettiği İbrahimî Bir Hac Geleneği: Kal'id.Muhammed Selman Çalışkan - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (1):73-101.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Lingual Clamping Procedures for Measuring Oral Vibrotactile Thresholds: I. Effects of Using a Free-Surround Disk.Kal M. Telage, Donald J. Fucci & Michael A. Crary - 1977 - Bulletin of the Psychonomic Society 10 (4):347-349.
 8.  3
  İsr' Sûresinde Geçen Rüya ve Lanetlenmiş Ağaç Üzerine Ehl-i Sünnet ve Şîa Tefsirlerinde Bir Literatür Taraması.İ̇brahim Yildiz - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):255-289.
  Müfessirler, İsrâ sûresinin 60. âyetinde geçen Hz. Peygamber’e gösterilen rü’yâ ve lanetlenmiş ağaç ile nelerin kastedildiği konusunda çeşitli yorumlar ileri sürmüşlerdir. Bu yorumlar incelendiğinde Ehl-i sünnet ve Şiî müfessirlerin büyük ölçüde görüş ayrılığına düştükleri görülmektedir. Her iki mezhebe mensup müfessirler, kendi görüşlerini temellendirmek üzere naklî ve aklî deliller ortaya koymuşlardır. Şiî müfessirler, gerek rü’yâ gerekse lanetlenmiş ağacı Ümeyyeoğulları olarak yorumlamışlardır. Buna karşın Ehl-i sünnet müfessirlerinin büyük bir çoğunluğu rü’yâyı İsrâ gecesi Hz. Peygamber’e gösterilen olağanüstü haller olarak, lanetlenmiş ağacı ise cehennemin (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Bogusław Plawgo (ed.), Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. pp. 29--85.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [in:] B. Plawgo, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiȩbiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne.Tomasz Żuradzki - 2014 - In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. pp. 509-522.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  64
  Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  62
  Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 157--233.
  A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  57
  Wnioski i rekomendacje.Andrzej Klimczuk & Michał Skarzyński - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 289--306.
  A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  19. Yüzyıl Ş'irlerinden Manastırlı S'lih F'ik’in Dîv'n’ına D'ir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri.Şebnem Çambel Kalço - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):149-170.
  1835 yılında Manastır’da dünyaya gelen Sâlih Fâik Bey, Encümen-i Şuarâ şâirlerindendir. Memuriyeti nedeniyle İstanbul, Burdur, Gümüşhane gibi çeşitli illerde bulunmuştur. Biri matbû, üçü yazma olmak üzere dört eseri mevcuttur. Bunlar; Arûz-i Türkî, Elfiyye-i Seniyye fi’l-Âdâbi’l-Ahmediyye, Peymâne ve Dîvân’dır. Fâik Bey 1899 yıllında İstanbul’da vefat etmiştir. Eserleri yaşadığı dönemin dînî, siyâsî, edebî ve toplumsal özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir. Bu çalışmada Manastırlı Sâlih Fâik Bey’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, dîvânında rastladığımız dikkate değer hususlar ile devrinin mühim dergilerinden biri olan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  24
  Gezi Park and the Transformative Power of Art.Stephen Snyder - 2014 - ROAR Editorial: Gezi and the Spirit of Revolt.
  . This paper discusses the transformative power of aesthetic narrative within the framework of Nietzsche’s theory of transvaluation. The transformative power of creative narrative is the power to give meaning to life’s activity by keeping ahead of forces that would deny it. The power of aesthetic transvaluation plays a fundamental role in the dynamic of the resistance movement that sprang from the Gezi Park sit-ins. The movement erupted with an aesthetic intensity that surprised detractors as well as supporters, employing (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  70
  Cotard Syndrome, Self-Awareness, and I-Concepts.Rocco J. Gennaro - 2020 - Philosophy and the Mind Sciences 1 (1).
  Various psychopathologies of self-awareness, such as somatoparaphrenia and thought insertion in schizophrenia, might seem to threaten the viability of the higher-order thought (HOT) theory of consciousness since it requires a HOT about one’s own mental state to accompany every conscious state. The HOT theory of consciousness says that what makes a mental state a conscious mental state is that there is a HOT to the effect that “I am in mental state M.” I have argued in previous work that a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. I, Me, Mine: Back to Kant and Back Again. [REVIEW]Dennis Schulting - 2019 - Philosophical Review 128 (1):107-111.
  review of Béatrice Longuenesse latest book on Kant and self-consciousness I, Me, Mine (Oxford 2017).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. What Type of Type I Error? Contrasting the Neyman–Pearson and Fisherian Approaches in the Context of Exact and Direct Replications.Mark Rubin - forthcoming - Synthese:1-26.
  The replication crisis has caused researchers to distinguish between exact replications, which duplicate all aspects of a study that could potentially affect the results, and direct replications, which duplicate only those aspects of the study that are thought to be theoretically essential to reproduce the original effect. The replication crisis has also prompted researchers to think more carefully about the possibility of making Type I errors when rejecting null hypotheses. In this context, the present article considers the utility of two (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Kant, the Transcendental Designation of I, and the Direct Reference Theory.Luca Forgione - 2019 - Theoria : An International Journal for Theory, History and Fundations of Science 34 (1): 31-49.
  The aim of this paper is to address the semantic issue of the nature of the representation I and of the transcendental designation, i.e., the self-referential apparatus involved in transcendental apperception. The I think, the bare or empty representation I, is the representational vehicle of the concept of transcendental subject; as such, it is a simple representation. The awareness of oneself as thinking is only expressed by the I: the intellectual representation which performs a referential function of the spontaneity of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Analysis of the Talmudic Argumentum A Fortiori Inference Rule Using Matrix Abduction.M. Abraham, Dov M. Gabbay & U. Schild - 2009 - Studia Logica 92 (3):281-364.
  We motivate and introduce a new method of abduction, Matrix Abduction, and apply it to modelling the use of non-deductive inferences in the Talmud such as Analogy and the rule of Argumentum A Fortiori. Given a matrix with entries in {0,1}, we allow for one or more blank squares in the matrix, say $a_{i,j} =?.$ The method allows us to decide whether to declare $a_{i,j} = 0$ or $a_{i,j} = 1$ or $a_{i,j} =?$ undecided. This algorithmic method is then applied (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 21. I and Tao: Martin Buber's Encounter with Chuang Tzu.Robert E. Allinson & Jonathan R. Herman - 1998 - Philosophy East and West 48 (3):529.
  This review confirms Herman’s work as a praiseworthy contribution to East-West and comparative philosophical literature. Due credit is given to Herman for providing English readers with access to Buber’s commentary on, a personal translation of, the Chuang-Tzu; Herman’s insight into the later influence of I and Thou on Buber’s understanding of Chuang-Tzu and Taoism is also appropriately commended. In latter half of this review, constructive criticisms of Herman’s work are put forward, such as formatting inconsistencies, a tendency toward verbosity and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 22. Hipoteza Sapira-Whorfa - Przegl¸Ad Argumentów Zwolenników I Przeciwników.Andrzej Klimczuk - 2013 - Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 1:165--182.
  Współcześnie rośnie znaczenie badań interdyscyplinarnych oraz z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości i współpracy międzykulturowej. Istotne jest także uwzględnianie globalnych procesów zmian związanych z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jedną z teorii mających podstawowe znaczenie w tym obszarze badań jest koncepcja autorstwa E. Sapira i B.L. Whorfa. Celem artykułu jest przybliżenie aktualności sporu naukowego dotyczącego poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu. W podsumowaniu wskazane zostały główne wnioski i rekomendacje co (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Kant and the Simple Representation “I”.Luca Forgione - 2017 - International Philosophical Quarterly 57 (2):173-194.
  The aim of this paper is to focus on certain characterizations of “I think” and the “transcendental subject” in an attempt to verify a connection with certain metaphysical characterizations of the thinking subject that Kant introduced in the critical period. Most importantly, two distinct meanings of “I think” need be distinguished: in the Transcendental Deduction “I think” is the act of apperception; in the Transcendental Deduction and in the section of Paralogisms “I think” is taken in its representational nature. It (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Animals, Consciousness, and I-Thoughts.Rocco J. Gennaro - 2009 - In Robert W. Lurz (ed.), The Philosophy of Animal Minds. Cambridge University Press. pp. 184--200.
  I argue that recent developments in animal cognition support the conclusion that HOT theory is consistent with animal consciousness. There seems to be growing evidence that many animals are indeed capable of having I-thoughts, including episodic memory, as well as have the ability to understand the mental states of others.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 25. Mind as Conceptual Structure: On Ethical Theory of C. I. Lewis’s Conceptual Pragmatism.Cheongho Lee - 2017 - Journal of Ethics 1 (113):73-89.
  Clarence I. Lewis (1883-1964) delineated the structure of mind based on his “conceptual pragmatism.” Human mind grounds itself on the ongoing dynamic interaction of relational processes, which is essentially mediated and structural. Lewis’s pragmatism anchors itself on the theory of knowledge that has the triadic structure of the given or immediate data, interpretation, and the concept. Lewis takes the a priori given as a starting point of meaningful experience. The interpretative work of mind is the mediator of the a priori (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  46
  Belief and Its Neutralization: Husserl’s System of Phenomenology in Ideas I.Marcus Brainard - 2002 - State University of New York Press.
  Presenting the first step-by-step commentary on Husserl’s Ideas I, Marcus Brainard’s Belief and Its Neutralization provides an introduction not only to this central work, but also to the whole of transcendental phenomenology. Brainard offers a clear and lively account of each key element in Ideas I, along with a novel reading of Husserl, one which may well cause scholars to reconsider many long-standing views on his thought, especially on the role of belief, the effect and scope of the epoché, and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 27.  40
  Arendt, Truth, and Epistemic Responsibility.Yasemin Sari - 2018 - Arendt Studies 2:149-170.
  In this article, I offer a politico-philosophical perspective to reassess the much-contested role of truth in politics to put forth a principle of political action that will make sense of a “right to unmanipulated factual information,” which Hannah Arendt understands as crucial for establishing freedom of opinion. In developing a principle of epistemic responsibility, I will show that “factual truth” plays a key role in Arendt’s account of political action and provides a normative order that can extricate her account from (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Can Fregeans Have 'I'-Thoughts?Alexandre Billon & Marie Guillot - 2014 - Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (136):97-105.
  We examine how Frege’s contrast between identity judgments of the forms “a=a” vs. “a=b” would fare in the special case where ‘a’ and ‘b’ are complex mental representations, and ‘a’ stands for an introspected ‘I’-thought. We first argue that the Fregean treatment of I-thoughts entails that they are what we call “one-shot thoughts”: they can only be thought once. This has the surprising consequence that no instance of the “a=a” form of judgment in this specific case comes out true, let (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  50
  Who Am I?Contzen Pereira - 2019 - Journal of Metaphysics and Connected Consciousness 4:1 - 4.
  I am in an ordered state of my limited perception, which will be in another state for there is no past, there is no present and there is no future, these exists in the limits of my perception.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  46
  Hans Reichenbach's and C.I. Lewis's Kantian Philosophies of Science.Paul L. Franco - 2020 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 80:62-71.
  Recent work in the history of philosophy of science details the Kantianism of philosophers often thought opposed to one another, e.g., Hans Reichenbach, C.I. Lewis, Rudolf Carnap, and Thomas Kuhn. Historians of philosophy of science in the last two decades have been particularly interested in the Kantianism of Reichenbach, Carnap, and Kuhn, and more recently, of Lewis. While recent historical work focuses on recovering the threatened-to-be-forgotten Kantian themes of early twentieth-century philosophy of science, we should not elide the differences between (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  92
  Hegel, the Trinity, and the ‘I’.Paolo Diego Bubbio - 2014 - International Journal for Philosophy of Religion 76 (2):129-150.
  The main goal of this paper is to argue the relevance of Hegel’s notion of the Trinity with respect to two aspects of Hegel’s idealism: the overcoming of subjectivism and his conception of the ‘I’. I contend that these two aspects are interconnected and that the Trinity is important to Hegel’s strategy for addressing these questions. I first address the problem of subjectivism by considering Hegel’s thought against the background of modern philosophy. I argue that the recognitive structure of Hegel’s (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. The Problem of Satisfaction Conditions and the Dispensability of I-Desire.Fiora Salis - 2016 - Erkenntnis 81 (1):105-118.
  The problem of satisfaction conditions arises from the apparent difficulties of explaining the nature of the mental states involved in our emotional responses to tragic fictions. Greg Currie has recently proposed to solve the problem by arguing for the recognition of a class of imaginative counterparts of desires - what he and others call i-desires. In this paper I will articulate and rebut Currie's argument in favour of i-desires and I will put forward a new solution in terms of genuine (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Anscombe on `I'.Brian Garrett - 1997 - Philosophical Quarterly 47 (189):507-511.
  I examine the main arguments of Elizabeth Anscombe’s difficult but fecund paper ‘The First Person’. Anscombe argues that the first‐person singular is not a device of reference, and, in particular, that it is not a device of indexical reference. Both arguments fail, but in ways that we can learn from.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34.  54
  Unified Description of Bianchi Type-I Universe in $$F\,$$ F Gravity.S. D. Katore, S. P. Hatkar & R. J. Baxi - 2016 - Foundations of Physics 46 (4):409-427.
  The present study explores the Bianchi type I universe in the frame work of f theory of gravity by considering strange quark matter attached to string cloud and domain walls in the presence and absence of magnetism. Field equations are solved by choosing a constant curvature method. It is found that obtained cosmological models are relevant to the early era of evolution of the universe. The strange quark matter may be a source of string cloud and domain walls.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  90
  The Structure of I-Thoughts. Kant and Wittgenstein on the Genesis of Cartesian Self.Luca Forgione - 2019 - Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica 3:535-548.
  The analysis of the structure of the I-thoughts is intertwined with several epistemic and metaphysical questions. The aim of this paper is to highlight that the absence of an identification component does not imply that the “I" doesn’t perform a referential function, nor that it necessarily involves a specific metaphysical thesis on the nature of the self-conscious subject. Particularly, as far as the Cartesian illusion concerning the thinking subject’s immaterial nature is concerned, Kant and Wittgenstein seem to share the same (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  63
  Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrȩtu W Rozwoju Firmy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 11--53.
  A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji, [in:] M. Skarzyński, ESP, czyli Jak wyjść z zakrȩtu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  57
  Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 21--76.
  A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  55
  Medialaby W Kontekście Solidarności Pokoleń I Wykluczenia Robotycznego.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Arkadiusz W.¸asiński & Łukasz Tomczyk (eds.), Seniorzy W Świecie Nowych Technologii. Implikacje Dla Praktyki Edukacyjnej Oraz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Śl¸Ask. pp. 184--215.
  Opracowanie przybliża wyzwania zwi¸a}zane ze starzeniem siȩ populacji ludzkich przyw uwzglȩdnieniu wyłaniania siȩ społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na pocz¸a}tku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzysz¸a} kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mog¸a zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca siȩ również uwagȩ na potrzeby i możliwości umocowania ich (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  57
  La evidencia en Ideas I: originariedad del cumplimiento.Anton Mlinar & Ivana María - 2013 - Daimon: Revista Internacional de Filosofía 58:125-139.
  La primera comprensión husserliana de la evidencia en cuanto “vivencia de la verdad”, se ve reformulada en las Investigaciones lógicas con la consideración de la vivencia como mención –que implica una gradualidad de la dación y del cumplimiento– por la que es dada una objetividad. La reducción fenomenológica y los análisis noético-noemáticos que de ella resultan en Ideas I , manifiestan la remisión necesaria de toda conciencia modificada a la que da originariamente como fundamento primitivo de su legitimidad. Esta originariedad (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  64
  Gdzie spotykają się filozofowie Wschodu i Zachodu? Refleksje o filozofii porównawczej i konferencji w Honolulu „11th East-West Philosophers’ Conference”.Marzenna Jakubczak - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):519-528.
  The paper presents the idea of cross‐cultural philosophy, which have inspired the organizers of the cyclic global conferences held at the University of Hawai’i at Mānoa, USA, since 193 First, the author discusses some definitions of the comparative method applied in contemporary philosophy and promoted, among others, through the project of the “East‐West Philosophers’ Conference”. Then, she reports the major themes and panel topics raised during the eleventh conference organized in Honolulu, May 25–31, 2016.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  59
  I–Thou Dialogical Encounters in Adolescents’ WhatsApp Virtual Communities.Arie Kizel - 2019 - AI and Society 34 (1):19-27.
  The use of WhatsApp as a means of communication is widespread amongst today‘s youth, many of whom spend hours in virtual space, in particular during the evenings and nighttime in the privacy of their own homes. This article seeks to contribute to the discussion of the dialogical language and ―conversations‖ conducted in virtual-space encounters and the way in which young people perceive this space, its affect on them, and their interrelations within it. It presents the findings of a study based (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  39
  Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 11--19.
  A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 11-19.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  The Concept of Mahdī in Shī'ī Theology.Nurul Fajri - 2020 - Refleksi 1 (3):5-16.
  As Shī’ī eschatological doctrine, thus the concept of the Mahdi consists of the belief in the Imām Mahdī or the Hidden Imām who will reappear at the end of time as a savior realizing sociopolitical justice and equity through which a peaceful life based on the ideals of religious teaching may be realize an ideal religious society.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  48
  The Argument From Meaning to God In Buber’s I and Thou.Steven G. Smith - 1987 - International Philosophical Quarterly 27 (4):347-363.
  Buber's assertions about the relation between the self (I) and God (the Eternal You) amount to an "argument" which means reasonably to bring its audience to awareness of God. This reasoning is better understood and evaluated if it is presented in a more conventionally argumentative form than Buber gave it. The key premises are: 1) Buber's account of I-You saying as a general theory of meaning and criterion of reality, and 2) Buber's claim that You-saying in encounters with finite beings (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  32
  Teoria praw przyrody Armstronga wobec problemów identyfikacji i inferencji.Joanna Luc - 2018 - Diametros 55:132-157.
  One of the modern approaches to the laws of nature regards them as relations between universals. The most advanced version of such an approach has been presented by D. M. Armstrong. The aim of this paper is to reconstruct and interpret Armstrong’s conception but also to evaluate his theory and to point out what expectations from it are inadequate. My point of reference are two objections to Armstrong’s ideas, namely the problems of identification and inference. I claim that Armstrong’s theory (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  I’jaz ‘Ilmy Al-Qur’ān dalam Penggunaan Kata Sama’ dan Baṣar.Anzah Muhimmatul Iliyya - 2020 - Refleksi 19 (1).
  This article explaines the i’jaz ‘ilmy of al-Qur’ān in the use of the words sama’ and baṣar. The Qur’an often mentions these two words together in one verse, but what often comes first is the words sama’. This paper wants to know the secret behind the formation of those words using qualitative method, namely collecting data about the object of research in the form of the words sama’ and baṣar. Based on the research conducted, several conclusions have been found that (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  39
  Obecność Innego jako ontologiczna i etyczna granica wolności w Bycie i nicości Jeana-Paula Sartre’a. Kategoria odpowiedzialności a zasady komunitaryzmu.Pomiankiewicz Łukasz - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (1):69-93.
  Celem pracy jest zarysowanie najważniejszych wątków filozofii wolności Jeana-Paula Sartre’a. Autor w pracy stara się zawrzeć najważniejsze elementy sartrowskiej ontologii, będącej podstawą filozofii wolności – pojęcia wolności, odpowiedzialności oraz złej wiary. Następnie pokazuje, jakie znaczenie dla wolności człowieka ma obecność Innego będącego jej ontologiczną i etyczną granicą. W tym celu autor przedstawia rozważania Sartre’a na temat jednostki i jej relacji z innymi ludźmi. Tekst jest także próbą zestawienia egzystencjalistycznej myśli Sartre’a z komunitarystyczą koncepcją podmiotowości Charles’a Taylora.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  27
  Democratic Potential of Creative Political Protest.Fuat Gursozlu - 2017 - Critical Studies 3:20-31.
  From Cairo to Occupy Wall Street, from Istanbul Gezi Park to DANS protests in Sofia, in recent public sphere movements we have witnessed the emergence of a new wave of creative protest. The surge of creative forms of political action brings to the fore the question of democratic potential of creative political protest. This paper explores in what ways creative protest could deepen democracy. I argue that creative political protest nurtures democracy by generating a peaceful culture of resistance and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  26
  Krig som kulturel velsignelse eller forbandelse? - Første verdenskrig i en nationalkonservativ dansk optik.Bjarne Søndergaard Bendtsen - 2014 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 70:85-110.
  Although Denmark managed to stay neutral throughout World War I, it nevertheless generated a heated debate in the country; most people took a clear stand for one side or the other. After the traumatic Danish defeat in the 1864 war with Prussia and Austria, Germany was regarded as the arch enemy and not unexpectedly mostDanes sided against the Central Powers in the public debate. This was not least the case amongst the national-conservative politicians, intellectuals and artists. They form the focus (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. 'I'-Thoughts and Explanation: Reply to Garrett.Jose Luis Bermudez - 2003 - Philosophical Quarterly 53 (212):432–436.
  Brian Garrett has criticized my diagnosis of the paradox of self-consciousness. In reply, I focus on the classification of 'I'-thoughts, and show how the notion of immunity to error through misidentification can be used to characterize 'I'-thoughts, even though an important class of 'I'-thoughts (those whose expression involves what Wittgenstein called the use of 'I' as object) are not themselves immune to error through misidentification. 'I'-thoughts which are susceptible to error through misidentification are dependent upon those which are not. The (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000