Results for 'Katarzyna Czy��owicz'

1000+ found
Order:
 1. Czy kartezjanizm Chomsky 'ego daje się utrzymać'.Katarzyna Rosner - 1998 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 26 (2):51-61.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Czy hipoteza Wielkiej Iluzji jest problemem dla teorii percepcji?Katarzyna Szymańska - 1999 - Cognition 8:123-127.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Czy wolno zabijać szczęśliwe zwierzęta? Między teorią a praktyką.Katarzyna de Lazari-Radek - 2015 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 94.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Przedmiot czy przedmioty spostrzeżeń wobec zróżnicowania percepcji na odrębne modalności zmysłowe.Katarzyna Kobos - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):211-221.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Czym jest przyjemność? – Czy definicja Henry’ego Sidgwicka jest wciąż aktualna?Katarzyna Lazari-Radek - 2014 - Etyka 49:23-40.
  Utylitarysta hedonista twierdzi, że jego moralnym obowiązkiem jest bezstronne maksymalizowanie przyjemności dla możliwie jak największej liczby istot zdolnych do jej odczuwania. Czym jednak jest owa przyjemność? Henry Sidgwick, filozoficznie najbardziej skrupulatny z hedonistów, definiuje przyjemność jako „pożą dany stan świadomości”. W pierwszej częś ci artykułu przyjrzę się szczegółowo temu, co Sidgwick miał do powiedzenia w kwestii przyjemności. W części drugiej przedstawię niektóre najnowsze wnioski badań empirycznych i zastanowię się, jaki wpływ mogą one mieć na definiowanie przyjemności przez Sidgwicka. Czy pragnienie (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Twórca pojęcia interpretacji hermeneutycznej: Hans-Georg Gadamer czy Rudolf Bultmann?Katarzyna Rosner - 1996 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 41.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Iluzje modalne - czy możliwe jest wyobrażenie sobie niemożliwego.Katarzyna Kuś - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 54 (2):231-246.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  "Dzieci nędzy" – od poematu do powieści. Przyczynek do rekonstrukcji procesu twórczego Stanisława Przybyszewskiego.Katarzyna Badowska - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 64 (1):137-169.
  Na podstawie prześledzenia genezy Dzieci nędzy (1913) i historii komponowania tekstu dokonano ciekawych ustaleń z zakresu działań twórczych najgłośniejszego autora Młodej Polski – Stanisława Przybyszewskiego. Badania ujawniły m.in. niechęć pisarza do (czy może: nieumiejętność) radykalnej modyfikacji raz dokonanych zapisów tekstowych i wzrost literackiej efektywności z dala od wielkich miast. Kolacjonowanie przekazów powieści oraz lektura dokumentów osobistych pozwoliły stwierdzić, że znaczący wpływ na ostateczny kształt Dzieci nędzy miały powikłania osobiste i przykre okoliczności życiowe, które znacząco determinowały (czy raczej: destruowały) proces pisarski (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  15
  Myślenie bez języka — problem w ujęciu Thomasa Hobbesa i Olivera Sacksa.Katarzyna Doliwa - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):61-84.
  Thomas Hobbes, który badaniu języka poświęcił wiele miejsca, zastanawiał się, czy możliwe jest myślenie — myślenie w ogóle i myślenie abstrakcyjne — bez języka? Hobbes zakładał, że ludzie pozbawieni języka mogą tworzyć własne, niedoskonałe, prywatne języki, pozwalające im na swoiście rozumiane rozumowanie. Na Hobbesowskie pytanie trzysta lat później odpowiada twierdząco wybitny neurolog i literat Oliver Sacks. Na podstawie danych, jakie przyniosła mu praca z osobami głuchymi, nieznającymi żadnego, nawet migowego, języka, dowodzi, że słowa i inne znaki umowne stają się niezbędne (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Veränderungen im Bedeutungsbereich der aus dem Deutschen entlehnten Lemmata im Vergleich zu ihren neuhochdeutschen Pendants.Katarzyna Sikorska - 1997 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 1.
  We współczesnej polszczyźnie występuje wiele słów, będących zapożyczeniami z języka niemieckiego. Najstarsze zapożyczenia pojawiły się w języku polskim wraz z nowymi przedmiotami codziennego użytku i były jednocześnie zapożyczeniami fonetycznymi. Obecnie nie wyczuwa się już ich obcego pochodzenia. Słowa przejęte z niemieckiego podlegały w języku polskim licznym i różnorodnym procesom adaptacyjnym, dotyczącym m. in. ich formy gramatycznej, fonetycznej czy też morfologii. Ulegały one również licznym zmianom znaczeniowym, tzn. rozszerzały bądź zawężały swe pierwotne znaczenie, zmieniały również zabarwienie stylistyczne. Poza tym można też (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11.  1
  Funkcje mądrości praktycznej w etyce Paula Ricoeura.Ewelina Katarzyna Pyrka - 2019 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 24:471-487.
  W niniejszym artykule zaprezentowana została wizja mądrości praktycznej w ujęciu Paula Ricoeura. Głównym celem rozważań było sprawdzenie, na ile jego propozycja umożliwia dokonanie oceny zjawisk wpływających negatywnie na zdolności krytyczne człowieka. Omawiane zagadnienie przedstawiono w świetle poglądów innych współczesnych myślicieli, takich jak Alasdair MacIntyre czy Charles Taylor. Przeprowadzone analizy wykazały, że mądrość praktyczna kreuje wizję dobrego życia, buduje więzi przyjaźni, domaga się teleologicznego sposobu urzeczywistniania idei sprawiedliwości. Konfrontacja wątków podjętych przez Ricoeura ze specyfiką kultury liberalizmu neutralnego pozwoliła na stwierdzenie, że (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  The Methods of Ethics Henry Sidgwicka, czyli poszukiwanie świeckiej moralności.Katarzyna Lazari–Radek - 2008 - Etyka 41:23-42.
  W artykule przedstawiono postać Henry Sidgwicka oraz główne założenia i recepcję jego najważniejszego dzieła The Methods of Ethics. Myśl Sidgwicka, w Polsce znana marginalnie, wpłynęła na współczesną dyskusję filozoficzną w większym stopniu niż teorie Benthama czy Milla i to nie tylko w obrębie utylitaryzmu i konsekwencjalizmu, ale również teorii umowy społecznej czy etyki cnoty. Kwestie moralne, które Sidgwick omawiał w The Methods, w dużym stopniu wynikły z obecnego w historycznych i społecznych realiach wiktoriańskich kryzysu powstałego na tle konfliktu wiary i (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Deutscher Pressewitz und seine gesellschaftskritische Funktion.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7.
  W świecie współczesnych mediów prasa nadal odgrywa znaczącą rolę w przekazywaniu informacji ze świata polityki, kultury, nauki i życia społecznego. Obok funkcji poznawczej ma ona za zadanie wprowadzić elementy rozrywki – w postaci karykatury, żartów rysunkowych czy krótkich śmiesznych tekstów, piętnujących ludzkie zachowania, przedstawiających w krzywym zwierciadle rzeczywistość, w której żyjemy. Ciekawą rzeczą jest znaczenie niemieckiego określenia Pressewitz, które może być rozumiane jako `żart prasowy` oraz `żart o prasie`. Niniejszy artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywają żarty (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Wojna i jej antropologiczne i kulturowe przesłanki w porównawczym ujęciu Girarda, Agambena i Santayany.Katarzyna Kremplewska - 2022 - Ruch Filozoficzny 78 (2):7-31.
  W eseju tym przyglądam się koncepcjom wojny i jej relacji do ludzkiej natury, kondycji, cywilizacji, tudzież immanentnej „struktury” władzy, autorstwa czterech dwudziestowiecznych filozofów – Arnolda Toynbee’go, René Girarda, Georgio Agambena i George’a Santayany. Zestawienie elementów tych teorii, a także krytyki kultury współczesnej, w którą wszyscy interlokutorzy się angażują, pozwala odkryć intrygujące punkty wspólne. Nawet jeśli niektóre analogie okazują się pozorne, to dyskusja rzuca nowe światło na zagadnienia takie jak związek między tożsamością a ofiarą, władzą a banitą, kłamstwem a systemem, czy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Allocating Hospital Beds in the Pandemic.Katarzyna de Lazari-Radek & Peter Singer - 2022 - Analiza I Egzystencja 60:5-20.
  Pandemia Covid-19 poddała próbie poglądy bioetyków na temat alokacji ograniczonych zasobów opieki zdrowotnej. Rozważamy stanowiska zajmowane przez organizacje medyczne i krajowe rady etyki we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji. W kilku wypowiedziach tych organów pojęcie godności ludzkiej odgrywa kluczową rolę. Twierdzimy, że użycie tego pojęcia nie pomaga w debacie etycznej. Bronimy poglądu, że decyzje dotyczące alokacji ograniczonych zasobów powinny być podejmowane na podstawie zasady maksymalizacji korzyści netto dla dotkniętych nimi osób. Kończymy pytaniem, czy fakt, że w niektórych regionach, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Is there unconditional perception? Wittgenstein and Bohm.Katarzyna Gurczyńska-Sady - 2022 - Analiza I Egzystencja 57:25-48.
  Artykuł dotyczy problemu percepcji. Przedstawiam w nim koncpecję"widzenia jako" Wittgensteina, oraz koncepcje myślenia jako odruchu Bohma. Wskazując podobieństwa i różnice w poglądach Wittgensteina i Bohma zmierzać będę do postawienia pytania o to, co sprawia, że nasze postrzeganie jest uwarunkowane. Po dokonaniu oceny tego faktu, w dalszej kolejności postawię pytanie o możliwość percepcji nieuwarunkowanej. Tym samym spróbuję odpowiedzieć na dwa pytania: czy istnieją powody, dla których powinniśmy wyzwalać się z tego rodzaju percepcji, a także czy i jak jest to w ogóle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Indywidualizm a dobro wspólne. Czy myśl amerykańskiego oświecenia może być wciąż aktualna?Czy Myśl - 2013 - Diametros 37:34 - 50.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Czy procesy naturalne mogą realizować cele nadnaturalne?Grzegorz Bugajak - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (4):89-109.
  Celem artykułu jest poszukiwanie takiej interpretacji obecności i działania Boga w świecie, jaka pozwoliłaby zharmonizować istotne prawdy wiary z naukowym obrazem świata, którego ewolucja jest rządzona przypadkiem i pozbawiona kierunku. Poszukiwanie to jest realizowane w kilku krokach. Odwołując się do różnych koncepcji celowości wskazuje się najpierw, że jeśli można mówić o tym, że świat ma taką cechę, to nie w sensie zmierzania w określonym kierunku, lecz w sensie celowości wewnętrznej: świat ze swej natury jest skierowany na Boga. Współcześnie o Bożej (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  24
  Microbiota-gut-brain research: A critical analysis.Katarzyna B. Hooks, Jan Pieter Konsman & Maureen A. O'Malley - 2019 - Behavioral and Brain Sciences 42:1-40.
  Microbiota-gut-brain research is a fast-growing field of inquiry with important implications for how human brain function and behaviour are understood. Researchers manipulate gut microbes to reveal connections between intestinal microbiota and normal brain functions or pathological states. Many claims are made about causal relationships between gut microbiota and human behaviour. By uncovering these relationships, MGB research aims to offer new explanations of mental health and potential avenues of treatment. So far, limited evaluation has been made of MGB's methods and its (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 20.  19
  People’s Financial Choice Depends on their Previous Task Success or Failure.Katarzyna Sekścińska - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21.  5
  Age-Related Changes in Resting-State EEG Activity in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Cross-Sectional Study.Katarzyna Giertuga, Marta Z. Zakrzewska, Maksymilian Bielecki, Ewa Racicka-Pawlukiewicz, Malgorzata Kossut & Anita Cybulska-Klosowicz - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 22. Czy dialog realizmu z konstruktywizmem może być konstruktywny? Analiza dyskusji wokół książki Propaganda scjentystyczna.Krzysztof Abriszewski - 2005 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Czy zasada niesprzeczności jest „najpewniejszym prawem myślenia i bytu”?Eugeniusz Żabski - 2004 - Filozofia Nauki 1.
  Various arguments for and against principles of non-contradictions: ontological and logical are presented in this article. Two non-classical sentential calculi, in which logical principles of non-contradictions are not effective, are presented too.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  30
  The Influence of Different Social Roles Activation on Women’s Financial and Consumer Choices.Katarzyna Sekścińska, Agata Trzcińska & Dominika A. Maison - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Czy Brentano stworzył zadowalającą teorię sądu.G. U. T. Arkadiusz - 1998 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 26 (2):31-50.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Czy naturalista może wierzyć w uniwersalia?David M. Armstrong - 1986 - Studia Filozoficzne 245 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Czy prawda zawsze jest piękna, czyli jak wartości estetyczne mogą stać się przeszkodą epistemologiczną.Magdalena Łata & Andrzej Łukasik - 2020 - Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne I Interdyscyplinarne 2 (8):115-135.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  Photomontage: Between Fragmentation and Reconstruction of Experience.Katarzyna Weichert - 2020 - Eidos. A Journal for Philosophy of Culture 4 (1):7-22.
  In the twentieth century, due to the development of mechanical reproduction and press, photomontage became a popular means of communication – popular and diverse in its nature and methods of exploitation. It is one of the cultural phenomena related to the change of rhythm of life and a sense of its increased pace, and an impression of fragmentation of reality. This article questions the role of photomontage in such an experience. The said role is complex: sometimes photomontage allows for expression (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. Kobieta jako „twór” uprzedmiotowiony w obrazie filmowym.Katarzyna Reizer - 2008 - Colloquia Communia 84 (1-2):208-217.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  4
  Czy nauka wyklucza istnienie osobowego Boga i czy wiara w Niego jest kompatybilna z ewolucją?John F. Haught - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (4):21-49.
  Ten tekst przedstawia trzy różne sposoby, w jakie ludzie, którzy mieli kontakt z nauką, odpowiadają na następujące pytania: „Czy nauka jest zgodna z wiarą religijną?” oraz „Czy nauka nie wyklucza istnienia osobowego Boga?”. Pierwsza odpowiedź zakłada, że nauki przyrodnicze i wiara religijna wykluczają się wzajemnie. To jest sytuacja konfliktu. Jej przedstawiciele należą do dwóch głównych podgrup: sceptyków, którzy wierzą, że nauki przyrodnicze uczyniły wszystkie twierdzenia religijne niewiarygodnymi, oraz ludzi wiary, którzy odmawiają przyjęcia pewnych naukowych idei, takich jak kosmologia Wielkiego Wybuchu (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  7
  Czy renesans filozofii społecznej?Jadwiga Błahut-Prusik - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:107-116.
  Dzisiejsza rzeczywistość społeczna dostarcza nam więcej powodów do zadziwienia i refleksji niż kiedykolwiek wcześniej. W zasadniczej mierze spowodowane jest to niespotykaną dotąd dynamiką przemian społecznych z jej globalnymi ekonomicznymi, politycznymi i ekologicznymi konsekwencjami. Kluczowe pytania wymuszane przez dynamikę społecznej transformacji dotyczą globalizacji, a w jej kontekście tożsamości narodowej, demokracji, wolności, środowiskowych i politycznych zagrożeń globalnych, kultury, wartości, czyli kwestii, które będą wytyczać obszar najistotniejszych problemów filozoficznych w nadchodzącym czasie. Najistotniejszych, albowiem wszystkich nas wprost dotykających, najbardziej odczuwalnych, najważniejszych dla „spójnego poczucia (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  13
  Discourse, Beliefs and Intentions: Semantic Defaults and Propositional Attitude Ascription.Katarzyna Jaszczolt - 1999 - Elsevier.
  This book is about beliefs, language, communication and cognition. It deals with the fundamental issue of the interpretation of the speaker's utterance expressing a belief and reporting on beliefs of other people in the form of oratio obliqua. The main aim of the book is to present a new account of the problem of interpreting utterances expressing beliefs and belief reports in terms of an approach called Default Semantics.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 33.  87
  Non-Inferential Aspects of Ad Hominem and Ad Baculum.Katarzyna Budzynska & Maciej Witek - 2014 - Argumentation 28 (3):301-315.
  The aim of the paper is to explore the interrelation between persuasion tactics and properties of speech acts. We investigate two types of arguments ad: ad hominem and ad baculum. We show that with both of these tactics, the structures that play a key role are not inferential, but rather ethotic, i.e., related to the speaker’s character and trust. We use the concepts of illocutionary force and constitutive conditions related to the character or status of the speaker in order to (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 34.  25
  Katarzyna de Lazari-Radek and Peter Singer, Utilitarianism: A Very Short Introduction , pp. xxii + 138.Bart Schultz - 2018 - Utilitas 30 (4):493-498.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ciałopalne cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z Januszewic stanowisko 14, pow. Opoczno.Katarzyna Schellner - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 28:129 - 160.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  33
  Songs of America: A Review of John Berryman’s Public Vision by Philip Coleman. [REVIEW]Katarzyna Ojrzyńska, Wit Pietrzak & Anna Warso - 2018 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 8 (8):443-461.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Mitología y Literatura Clásica: ejercicios prácticos.Katarzyna Krystyna Starczewska - 2012 - Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics 1:201.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  The reception of Hegel in Józef Gołuchowski’s thought.Katarzyna Filutowska - forthcoming - Studies in East European Thought.
 39.  74
  Circularity in ethotic structures.Katarzyna Budzynska - 2013 - Synthese 190 (15):3185-3207.
  The aim of this paper is to provide a model that allows the representation and analysis of circularity in ethotic structures, i.e. in communication structures related to the speaker’s character and in particular, his credibility. The paper studies three types of cycles: in self-referential sentences, embedded testimony and ethotic begging the question. It is shown that standard models allow the reconstruction of the circularities only if those circular utterances are interpreted as ethotic arguments. Their alternative, assertive interpretation requires enriching the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 40. Simone de Beauvoir wobec sartre'owskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa.Katarzyna Tuszyńska - 2007 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 6.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  7
  Future and Present Hedonistic Time Perspectives and the Propensity to Take Investment Risks: The Interplay Between Induced and Chronic Time Perspectives.Katarzyna Sekścińska, Joanna Rudzinska-Wojciechowska & Dominika Agnieszka Maison - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  Linguistic Intuitions: Evidence and Method.Samuel Schindler, Anna Drożdżowicz & Karen Brøcker - 2020 - Oxford, UK: Oxford University Press.
  This book examines the evidential status and use of linguistic intuitions, a topic that has seen increased interest in recent years. Linguists use native speakers' intuitions - such as whether or not an utterance sounds acceptable - as evidence for theories about language, but this approach is not uncontroversial. The two parts of this volume draw on the most recent work in both philosophy and linguistics to explore the two major issues at the heart of the debate. Chapters in the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  8
  Dynamics of perceiving oneself on femininity and masculinity dimensions in diverse contexts.Katarzyna Serafińska & Bogusława Błoch - 2010 - Polish Psychological Bulletin 41 (4):155-162.
  Dynamics of perceiving oneself on femininity and masculinity dimensions in diverse contexts The article is about issues related to gender perceived as a result of social context and thus fits in the current, processual gender paradigm. Two studies have been conducted verifying hypotheses about perceiving oneself on the femininity and masculinity dimensions in various types of contexts. Expectations were that generic contexts would make perceiving oneself within the psychological gender dimensions more dynamic. Women were expected to perceive themselves as more (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  2
  Investments of Polish Family Businesses.Katarzyna Schmidt & Maciej Stradomski - 2021 - Studia Humana 10 (3):30-41.
  In this paper the authors address the issue of investments made by family businesses. Their study attempted to verify the level of investments made by Polish family businesses in comparison with the level of investments made by Polish non-family businesses. The study focused on the analysis of investment flows of Polish listed companies included in the WIG index for the years 2006-2018. A total of 233 companies were analyzed, including 177 non-family businesses and 56 family businesses. The results corroborated the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  3
  The Importance of Evaluative Thinking and the Excess of Scientific Effectiveness - Inspirations from Henryk Elzenberg’s Thought.Katarzyna Łukaszewska - 2022 - Ruch Filozoficzny 77 (4):95-112.
  The dynamics of changes in science inevitably, but also increasingly urgently begins to include ethical reflection. These issues include such problems as: the gap between the prestige of scientific and didactic activity, building scientific achievements solely through the prism of their carrying capacity, or the lack of influence of science on social and cultural life. The dominant role in shaping teaching standards is played by such phenomena as parameterization, indexing, coefficients or accreditation, while the normative space of scientific activity is (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  36
  Czy świat jest matematyczny?Michał Heller - 1998 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 22.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 47.  9
  The Murderer as Writer, Storyteller and Protagonist: The Case of Krystian Bala.Katarzyna Struzińska - 2021 - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique 34 (1):265-288.
  This paper presents the results of the semiotic analysis in which the story of Krystian Bala, a Polish author who was convicted of murder, is studied in detail. The presented case study focuses on the interactions between real and fictional worlds, in particular, on the possibility of amalgamation of a real author’s and a fictional storyteller’s roles. Furthermore, the double-dimensional analysis of reality and fiction is complemented and broadened by an in-depth examination of how this story has inspired other authors. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Katarzyna Marciniak, Anikó Imre and Áine O'Healy (eds) Transnational Feminism in Film and Media. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 248 pp. (incl. index). [REVIEW]Marian Sciachitano - 2011 - Feminist Theory 12 (3):343-344.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  19
  Analysis and Applications of Complex Social Networks.Katarzyna Musial, Piotr Bródka & Pasquale De Meo - 2017 - Complexity:1-2.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50. Czy rzeczywiście należało zabić Emmę Bovary? Jacques Rancière i sprawa Flauberta.Jędrzej K. Brzeziński - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 21:59-81.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000