Results for 'Lan Ma'

1000+ found
Order:
See also
 1.  4
  Empathy and Psychosocial Adjustment in Tibetan and Han Adolescents: A Person-Centered Approach.Chunhua Ma, Yongfeng Ma, Youpeng Wang & Xiaoyu Lan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2.  4
  The Moderating Role of Social Identity and Grit in the Association Between Parental Control and School Adjustment in Chinese Middle School Students.Chunhua Ma, Yongfeng Ma & Xiaoyu Lan - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  15
  Parental Autonomy Support and Psychological Well-Being in Tibetan and Han Emerging Adults: A Serial Multiple Mediation Model.Xiaoyu Lan, Chunhua Ma & Rendy Radin - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4.  63
  A Comparison of Personal Values of Chinese Accounting Practitioners and Students.George Lan, Zhenzhong Ma, JianAn Cao & He Zhang - 2009 - Journal of Business Ethics 88 (S1):59 - 76.
  This study examines the personal values and value types of Chinese accounting practitioners and students, using the values survey questionnaire developed and validated by Schwartz (1992, Advances (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 5.  4
  A Structural Equation Model of Perceived Autonomy Support and Growth Mindset in Undergraduate Students: The Mediating Role of Sense of Coherence.Chunhua Ma, Yongfeng Ma & Xiaoyu Lan - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Consensus Tracking of Fractional-Order Multiagent Systems Via Fractional-Order Iterative Learning Control.Shuaishuai Lv, Mian Pan, Xungen Li, Qi Ma, Tianyi Lan, Bingqiang Li & Wenyu Cai - 2019 - Complexity 2019:1-11.
  In this work, the consensus problem of fractional-order multiagent systems with the general linear model of fixed topology is studied. Both distributed PDα-type and -type (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  20
  How Does Adult Attachment Affect Human Recognition of Love-Related and Sex-Related Stimuli: An ERP Study.Juan Hou, Xin Chen, Jinqun Liu, Fangshu Yao, Jiani Huang, Yamikani Ndasauka, Ru Ma, Yuting Zhang, Jing Lan, Lu Liu & Xiaoyi Fang - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  A 4D Trajectory Prediction Model Based on the BP Neural Network.Lan Ma, Shan Tian & Zhi-Jun Wu - 2019 - Journal of Intelligent Systems 29 (1):1545-1557.
  To solve the problem that traditional trajectory prediction methods cannot meet the requirements of high-precision, multi-dimensional and real-time prediction, a 4D trajectory prediction model based (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  WNN-Based Prediction of Security Situation Awareness for the Civil Aviation Network.Zhijun Wu, Shaopu Ma & Lan Ma - 2015 - Journal of Intelligent Systems 24 (1):55-67.
  The security of the civil aviation network is closely related to flight safety. Security situation prediction is the advanced stage of situational awareness in the civil aviation (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  Chaniotis War in the Hellenistic World. A Social and Cultural History. Pp. Xxiv + 308, Maps, Ills. Malden, MA and Oxford: Blackwell Publishing, 2005. Paper, £16.99 . ISBN: 0-631-22608-7[REVIEW]John Ma - 2006 - The Classical Review 56 (2):421-423.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  42
  Chaniotis (A.) War in the Hellenistic World. A Social and Cultural History. Pp. Xxiv + 308, Maps, Ills. Malden, MA and Oxford: Blackwell Publishing, 2005. Paper, £16.99 (Cased, £55). ISBN: 0-631-22608-7 (0-631-22607-9 Hbk). [REVIEW]John Ma - 2006 - The Classical Review 56 (02):421-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ma Cai Wen Ji.Cai Ma - 2004 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ma Kechang Wen Ji.Kechang Ma - 2005 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. "Brgal Lan Ñi ʼod Zegs Ma" la Phul Baʼi Rtsod Lan Nam Mkhaʼi Kloṅ Chen. Don-Grub-Rgyal - 2005 - Zaṅ-Kaṅ-Then-Mā Dpe Skrun Kuṅ Zi.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi ve Keşif-Gerekçelendirme Ayrımı Üzerine.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - FLSF (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1 (28):387-403.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  33
  Hanefî MezhebiNin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer B. Hüzeylin İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):35-64.
  Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal yöntemi olup olmadığı tartışılagelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin (...)etkisi çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeylin istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım tespitedilmiştir. Yaptığımız araştırma ve inceleme neticesinde her iki tespitinde isabetli olmadığını; Züfer b. Hüzeylinkıyas yapmadaki becerisinin yanı sıra istihsana müracaatta sonuna kadar kıyas taraftarı olduğunu; ancak kıyasın meselelere çözüm üretmede yetersiz kaldığı ya da doğru sonuç vermediği durumlarda ise ızdırârın da bir gereği olarak meseleyi hükümsüz bırakmama adına istihsana müracaat ettiği görülmektedir. Sonuç olarak Züfer b. Hüzeylin genel hatlarıyla Hanefî usulüne bağlı kalmakla birlikte istihsanı bir istidlâl yöntemi olarak kullanma hususunda çerçeveyi oldukça daralttığını; kıyasa başvurma konusunda ise sınırları mümkün olduğunca geniş tuttuğunu söylemek mümkündür. İctihad hürriyeti ve hukûkî zenginlik açısından oldukça önemli olan Hanefi mezhebindeki mezhep içi ihtilaflar, hukûkî istikrar ve emniyeti tehdit etme potansiyeli taşımakta ve ayrıca ihtilaflı meselelerde hüküm veya fetva verecek fakihlerin işini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle mezhep içerisindeki ihtilaflı meselelerde râcih görüşü tespit etmek, diğer bir ifadeyle mezhep içi tercih, zorunlu bir ihtiyaçtır. Mezhep içi tercih, “muayyen bir mesele ile ilgili mezhepteki muhtelif kavil veya rivayetlerden daha ağır basanı, üstün olanı belirlemekşeklinde tarif edilebilir. Tarihi süreçte bu ihtiyacı karşılamak için muhtasar ve fetva kitapları gibi farklı telif türleri; esahh-ı akvâl ve maʻrûzât gibi farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı gidermeyi hedefleyen uygulamalardan biri de Osmanlı Devletinin son dönemindeki kanunlaştırmalardır. Fıkha dayalı kanunlaştırmanın ilk örneği olan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile mezhep içi tercih arasındaki ilişki ve bu bağlamda Mecelle hazırlanırken, mezhep içi tercihte nasıl bir usûl izlendiği; râcih görüşe ne oranda uyulduğu; Mecelleʼde yer alan râcih görüşe aykırı kanun maddeleri ve bunların gerekçeleri; ihtilaflı bütün konularda düzenleneme yapılıp yapılmadığı ve râcih görüşleri belirleme ihtiyacının ne kadar giderildiği, incelenmesi gereken konulardır. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye gibi bir kanun metnine ihtiyaç duyulmasının temel nedenlerinden birisi, Hanefî mezhebinde mezhep içi ihtilafların çokluğudur. Buna bağlı olarak Mecelleʼnin hedefi râcih görüşler içeren oluşan bir kanun hazırlamaktır. Mecellenin esbâb-ı mûcibeleri mezhep içi tercih açısından incelendiğinde, esbâb-ı mûcibelerin iki temel işlevi olduğu görülür. Bunlardan ilki, kanunun büyük oranda mezhepteki râcih görüşlere uygun olarak hazırlandığını vurgulamaktır. Öyle ki, Mecellenin ilk on kitabının esbâb-ı mûcibelerinde bu husus mutlaka ifade edilmektedir. Esbâb-ı mûcibelerin diğer işlevi ise niçin bazı maddelerde râcih görüşe riayet edilmediğini gerekçelendirmektir. Esbâb-ı mûcibelerde on iki maddenin râcih olmayan görüş doğrultusunda hazırlandığı belirtilmektedir. Mecelleʼnin 1851 maddeden oluştuğu göz önünde tutulduğunda Mecelleʼnin muhtevasında râcih görüşlerin ne kadar etkili olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Esasen devrin özelliği de bunu zorunlu kılmaktadır. Zira Kitâbüʼl-Havâlenin 692. maddesinde Züferʼin râcih olmayan görüşünün tercih edilmesi, başta Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi olmak üzere bazı çevrelerin tepkisine neden olmuş ve bu sebeple Ahmet Cevdet Paşa Divân-ı Ahkâm-ı Adliyye nâzırlığından ve Mecelle Komisyonu başkanlığından azledilmiştir. Râcih görüşe aykırı maddelerin esbâb-ı mûcibeleri incelendiğinde, bu yöndeki tercihlerde maslahat ve örfün belirleyici olduğu görülmektedir. Ayrıca bazı fakihlerin tercihlerinin de bir tercih sebebi olarak zikredildiği görülmektedir. Hanefi kaynaklarda en sık karşılaşılan tercih sebebi naslara uygunluktur. Buna karşın Mecelleʼde sefîhin hacri konusu dışında, naslara uygunluğun bir tercih sebebi olarak işletilmemesi dikkat çekicidir. Mecelle Komisyonunun bazı tercihlerine diğer kurumlarca müdahale edilmiştir. Komisyonca hazırlanan kitaplar hem Meclis-i Vükelâ hem de Meşîhat tarafından incelenmiş ve bu esnada bazı tashihlere konu olmuştur. İşte râcih olmayan görüş esas alınarak hazırlanan iki maddeye Meclis-i Vükelâ tarafından müdahale edilmiştir. Bunların birincisi hakk-ı mürur ve hakk-ı şirbin müstakil olarak satımının cevazını savunan Belh Meşâyihinin görüşü doğrultusunda yazılan 216. madde, ikincisi ise ecîr-i müşterekin tazmin sorumluluğunu düzenleyen 611. maddedir. Mecellenin ilk ve en hacimli kitabı olan Kitâbüʼl-Büyûʻun muhtevası mezhep içi tercih açısından incelendiğinde, ihtilaflı konularda genelde mezhepteki râcih görüşün esas alındığı görülmektedir. Kitâbüʼl-Büyûʻun esbâb-ı mûcibesinde, dört meselenin râcih olmayan görüş esas alınarak hazırlandığı ifade edilmekte ve bu tercihler örf ve maslahatla gerekçelendirilmektedir. Ancak Kitâbüʼl-Büyûʻdaki râcih görüşe aykırı maddeler bunlarla sınırlı değildir. Bizim araştırmamıza göre bunlara ilaveten üç madde daha râcih olmayan görüş tercih edilerek hazırlanmıştır. Bunlar beyʻ biʼl-vefânın menkullerde cevazına dair 118. madde, gabn-i fâhişin tanımı hakkındaki 165. madde ve şart muhayyerliğinin hükmü ile ilgili 309. maddedir. Bu üç madde, Mecelleʼdeki râcih görüşe aykırı düzenlemelerin sadece esbâb-ı mûcibelerde açıklananlardan ibaret olmadığını göstermektedir ve bu durum Mecelle hazırlanırken izlenen usûle aykırıdır. Hanefi mezhebindeki bazı ihtilaflı meselelerde hangi görüşün râcih olduğu konusunda tercih ehli fakihler ihtilaf etmişlerdir. Bu meselelerde Mecelleʼde düzenleme yapılırken nasıl bir yol izlendiği açıklanmamıştır. Bu meseleler incelendiğinde çoğunluk tarafından tercih edilme, kolaylığı temin etme ve bazı fakihler tarafından tercih edilme gibi hususların etkili olduğu söylenebilir. Mecelleʼdeki tercihler sadece şerʻî hükümler arasında gerçekleşmemiştir. Buna ilaveten tanımlar ve tanımlarda yer alan kayıtlar da tercihe konu olmuştur. Bu kapsamda Kitâbüʼl-Büyûʻdaki beyʻ akdi, mevkûf akid ve gabn-i fâhişin tanımına ilişkin tercihler örnek olarak zikredilebilir. Hanefi mezhebin içerisindeki ihtilaflı bazı meseleler Mecelleʼde düzenlenmemiştir. İhtilaflı meselelerin çokluğu ve dolayısıyla bütün bunları kapsayan bir kanun hazırlamanın zorluğu dikkate alındığında bu durum doğaldır. Ayrıca bu meselelerden bazıları sık gerçekleşmediği ve lüzumlu görülmediği için Mecelleʼde düzenlenmemiş olabilir. Ancak düzenleme yapılmayan ihtilaflı meselelerin tamamını bu sebeplerle izah etmek mümkün değildir. Zira yasal düzenleme yapılmayan ihtilaflı meselelerin bazıları temel, görece önemli meselelerdir ve muhtasarlarda yer almaktadır. Bu durum Mecelle hazırlanırken, ihtilaflı bazı meselelerde tercih yapmak yerine bu meselelere ilişkin düzenleme yapmama metodunun benimsendiğini göstermektedir. İhtilaftan ârî bir kanun metni oluşturmanın bir yolu olarak da bu usûlün benimsendiği söylenebilir. Böylece bu meselelerde râcih görüşü tespit etme işi hâkimlere bırakılmıştır. Bu durum Mecelleʼnin hedefi olan râcih görüşleri tespit etme ihtiyacını gidermeye uygunluk arz etmemektedir. Ancak bu durum bütün meseleleri kuşatan bir kanun yapmanın güçlüğünün bir sonucudur. (shrink)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  84
  Traditional Confucianism in Modern China: Ma Yifus Ethical Thought.Chai Wenhua - 2006 - Frontiers of Philosophy in China 1 (3):366-381.
  Modem neo-Confucianism is studied at two levels, one is at the historical level and the other at the academic level. Modern neo-Confucianism at the historical level (...) was developed in the modern context, but its basic content belongs to the traditional Confucianism or the study of Confucian classics. Modem neo-Confucianism at the academic level recognizes both the deficiencies of the traditional Confucianism and rationality of western learning, and dedicates itself to the modernization of Confucianism. Though Ma Yifu's moral philosophy is developed in the context of modem Chinese culture, it fails to deal with the problem of modern transformation of Confucian ethical values and its content still belongs to the traditional Confucianism. So it should be labeled as the modern neo-Confucianism in the historical sense. In this paper, the author makes a systematic exploration and an evaluation of Ma Yifu's ethical thought. (shrink)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  39
  Freiheitsentziehende Maßnahmen in Altenpflegeheimenrechtliche Grundlagen und Alternativen der Pflege.Guy Walther - 2007 - Ethik in der Medizin 19 (4):289-300.
  Freiheitsentziehende Maßnahmen in Altenpflegeheimen sind unter pflegerischen und ethischen, aber auch betreuungsrechtlichen und vor allem strafrechtlichen Gesichtspunkten von besonderer Bedeutung. Häufig sind eingeschränkte Mobilität, Verringerung der kognitiven (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  4
  H'ricî ve İb' Tefsire Dair Bir Literatür Denemesi.Güven Ağirkaya - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1299-1334.
  Mezhepler, İslam düşünce tarihinin -tenkid edilse dahi- bir parçasıdırlar. Bu oluşumların sâlikleri arasında onaylanması zor bazı olayların vuku bulduğu tarihi bir hakikattir. Bununla beraber mezkûr teşekküllerin İslam (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Fiilin Çatısına İlişkin Arapça ve Türkçe Kavramların Karşılaştırılması.Murat Çi̇ftli̇ - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1335-1365.
  Çatı, eylemin özne veya nesneyle ilişkisinin niteliğini açıklayan bir kavramdır. Türkçede çatıya ilişkin kavramlar, özne ve nesne esas alınarak oldukça işlevsel bir biçimde sınıflandırılmıştır. Türkçedeki çatı kavramlarının (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  A Multidisciplinary Approach of Workload Assessment in Real-Job Situations: Investigation in the Field of Aerospace Activities.Claudine Mélan & Nadine Cascino - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Notre Dame Lectures.Wilfrid Sellars - manuscript
  Lec ture I . . . . . . . . 145 Ma te rial Things . . . . . . . 147 The Man i fest Im age . . . . . . 151 The Pink Ice Cube (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Gsaṅ-Sṅags Rñiṅ-Ma Daṅ Gʼyuṅ-Druṅ Bon Gyi Lugs Gñis Las Byuṅ Baʼi Theg Pa Rim Pa Dguʼi Rnam Gźag. Bsam-Gtan-Chos-ʼphel - 2005 - Wā-Ṇa Dbus Bod Kyi Ches Mthoʼi Gtsug Lag Slob Gñer Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Gsaṅ-Sṅags Rñiṅ-Ma Daṅ Gʾyuṅ-Druṅ Bon Gyi Lugs Gñis Las Byuṅ Baʾi Theg Pa Rim Pa Dguʾi Rnam Gźag. Bsam-Gtan-Chos-ʾ & Phel - 2005 - Wā-Ṇa Dbus Bod Kyi Ches MthoʾI Gtsug Lag Slob Gñer Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Gsaṅ Chen Sṅa-ʼgyur Rñiṅ-Ma-Paʼi Gsuṅ Rab Phyogs Bsgrigs Dri Med Legs Bśad Kun ʼdus nor Buʼi Baṅ Mdzod Las .. [REVIEW] Rdo-Rje-Tshe-Riṅ (ed.) - 2006 - Mtsho-Sṅon Mi-Rigs Dpe-Skrun-Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  Das Maß des Sports.Volker Schürmann - 2016 - Zeitschrift Für Praktische Philosophie 3 (2):55-90.
  Dem Beitrag geht es darum, den modernen olympischen Wettkampfsport als spezifische Form von Körpertechnologisierung zu charakterisieren und zugleich die Relevanz der Thematisierung des Sports für die praktische (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Plano Diretor de São Luís-Ma: Propósito E Principais Fatores Determinantes.Willian Barbosa Filho - 2020 - Agora 22 (1):94-105.
  Este artigo visa analisar a gestão do processo de revisão do Plano Diretor de São Luís - MA, identificando os fatores responsáveis pela supressão e configuração, bem como (...) a efetividade dos instrumentos institucionais de gestão participativa. A partir disso, foi feita a seguinte indagação: a revisão do Plano Diretor de São Luís atende a quais interesses? Os resultados extraídos dos registros escritos das reuniões do Conselho da Cidade constataram que os principais determinantes da dinâmica de conformação espacial de São Luís- MA são os movimentos de expansão urbana em conjunto com a especulação imobiliária, agronegócio e atividades industriais conduzidos por políticas desenvolvimentistas. (shrink)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  46
  Ma and Sun on Insider Trading Ethics.Milton Snoeyenbos & Kenneth Smith - 2000 - Journal of Business Ethics 28 (4):361 - 363.
  Ma and Sun have recently argued that some forms of insider trading are ethically acceptable. We argue that the authors fail to prove three key premises of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 29.  66
  The Concept of Ma Vs the Idea ofEverything’: To Ma or Not to Ma, That Is the Question.Jan Srzednicki - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (1-3):21-30.
  Whereas at the roots of the Western way of thinking, in particular, at the roots of philosophy and epistemology lies a notion of the one/over/many, in (...) Asiatic cultures, it is an idea of one/and/many, represented by Japanese Ma. In the paper it is argued that Japanese Ma is not only broader than epistemological reality but also more basic. To overcome Wittgensteins skepticism we have to return to a noncognitive idea of the ontic presence. Our thinking and cognition is deeply rooted in the imperceptible and indiscernible ontic flexibility and generality which is not conceptual or linguistic. This essay presents another interesting aspect of my metaphysical project showing that we cannot infer cognition either from the object level or from a meta-level. (shrink)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  21
  How Do We Make Sense of the ThesisBai Ma Fei Ma ”?Xiaomei Yang - 2019 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 18 (2):163-181.
  In this article, I introduce a new interpretation of the puzzling thesisbai ma fei ma argued by Gongsun Long 公孫龍 in his (...) essayOn White Horse.” I argue that previous interpretations, which can be grouped under the name ofattribute-object interpretations,” are not satisfactory, and that the thesis on the new interpretation is not about attributes or objects, but about names. My argument focuses on the disagreement over inseparability of white between Gongsun Long and his interlocutor in the text ofOn White Horse.” On my interpretation or the name interpretation, the disagreement is about whether constituents of a syntactically complex or multi-term name are separable or have their contextually independent meanings. Gongsun Longs thesis makes perfect sense on my interpretation, and is supported by the text and other preserved texts collected in GongsunLong Zi 公孫龍子. The name interpretation can also make sense of some puzzling expressions of sophists in the classic period. (shrink)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Beyond the Troubled Water of Shifei: From Disputation to Walking-Two-Roads in the Zhuangzi by Lin Ma and Jaap van Brakel.Frank P. Saunders Jr - 2020 - Philosophy East and West 70 (3):1-4.
  One of the most important challenges for scholars of Chinese and comparative philosophy is adopting a methodology for engaging with source texts in a way that enables (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  68
  Guillelmus de Aragonia, De Nobilitate Animi., Ed. and Trans., William D. Paden and Mario Trovato. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012. Pp. Xvi, 193. $40. ISBN: 978-0-674-06812-4[REVIEW]Jason Aleksander - 2015 - Speculum 90 (2):548-549.
  Review of: Guillelmus de Aragonia, De nobilitate animi, ed. and trans. William D. Paden and Mario Trovato. (Harvard Studies in Medieval Latin 2.) Cambridge, MA: Harvard University (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  16
  Personale Autonomie: Diskussion Eines Zentralen Ethischen Konzepts Am Beispiel von Fertilitätsprotektiven Maßnahmen Bei KrebspatientinnenPersonal Autonomy: Discussion of a Key Concept of Ethics Using the Example of Fertility Preservation in Young Cancer Patients.Bettina Böttcher & Norbert W. Paul - 2013 - Ethik in der Medizin 25 (1):47-59.
  ZusammenfassungDie bei Krebserkrankungen junger Frauen erforderliche Chemo- bzw. Strahlentherapie kann in der Folge bei den betroffenen Patientinnen zur Unfruchtbarkeit führen. Somit werden die Betroffenen oft gleichzeitig mit (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  28
  Michael Friedman and Alfred Nordmann, Eds. The Kantian Legacy in Nineteenth-Century Science. Cambridge, MA: MIT Press, 2006. Pp. Vi+370. $45.00[REVIEW]Gary Hatfield - 2012 - Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 2 (1):172-177.
  Review of: Michael Friedman and Alfred Nordmann, eds. The Kantian Legacy in Nineteenth-Century Science. Cambridge, MA: MIT Press, 2006. Pp. vi+370. $45.00 (cloth).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  39
  Abū Ma'Šar, Al-Kindī and the Philosophical Defense of Astrology.P. Adamson - 2002 - Recherches de Theologie Et Philosophie Medievales 69 (2):245-270.
  This paper explores the philosophical aspects of the "Great Introduction" of Abū Ma'šar, one of the great figures of Arabic astrology and an associate of al-Kindī (...), the great 9th century philosopher. I argue that the following points of philosophical interest may be found in this text: 1. Astrology is described as a "master science" along the lines proposed by Aristotle, i.e. it provides principles for lower sciences. Also he supplies arguments to ground astrology on methodological grounds, such as the use of empirical evidence and testimony. 2. Abū Ma'šar broadly follows al-Kindī's explanation of how the stars influence the sublunary world, by heating the elements. This agrees with al-Kindī's work "On the Proximate Agent Cause of Generation and Corruption," and I identify some parallels between the two works. 3. Finally, Abū Ma'šarr considers whether human freedom is compatible with this causal account. He holds that human actions do fall under the class of the "possible" and not the "necessary," but only because for him the "possible" is what happens sometimes, not always. Thus he seems tacitly to hold that genuine choice is compatible with causal necessitation. (shrink)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  22
  Fundamentals of Comparative and Intercultural Philosophy by Lin Ma, Jaap van Brakel.Mary L. Keller - 2018 - American Journal of Theology and Philosophy 39 (2):74-77.
  I very highly recommend Fundamentals of Comparative and Intercultural Philosophy by Lin Ma and Jaap van Brakel, particularly with an eye toward the interdisciplinary foci of graduate (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  57
  Personale Autonomie: Diskussion eines zentralen ethischen Konzepts am Beispiel von fertilitätsprotektiven Maßnahmen bei Krebspatientinnen[REVIEW]Dr med Bettina Böttcher & Prof Dr Norbert W. Paul - 2013 - Ethik in der Medizin 25 (1):47-59.
  Die bei Krebserkrankungen junger Frauen erforderliche Chemo- bzw. Strahlentherapie kann in der Folge bei den betroffenen Patientinnen zur Unfruchtbarkeit führen. Somit werden die Betroffenen oft gleichzeitig mit (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  9
  The Politics of Temporal Sovereignty and the Subaltern MA.Jeremy Valentine - 2019 - Arts and Humanities in Higher Education 18 (2-3):99-119.
  This paper explains the emergence of an MA in Culture and Creative Enterprise at a Scottish University by locating it within a policy context characterised by the (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  30
  Where Ma First Fails.Kenneth Kunen - 1988 - Journal of Symbolic Logic 53 (2):429-433.
  If θ is any singular cardinal of cofinality ω 1 , we produce a forcing extension in which MA holds below θ but fails at θ. The failure (...) is due to a partial order which splits a gap of size θ in P(ω). (shrink)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  21
  Est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum . Einige bemerkungen zum symbolcharakter Von maß und kreis.Gunther G. Wolf - 1984 - In Albert Zimmermann (ed.), Mensura, 2. Halbband: Maß, Zahl, Zahlensymbolik Im Mittelalter. De Gruyter. pp. 476-484.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  29
  Aimed Inquiry and Positive Theology in Sefer Maʿayan Ha-Ḥokhmah.Oded Porat - 2016 - Journal of Jewish Thought and Philosophy 24 (2):224-278.
  _ Source: _Volume 24, Issue 2, pp 224 - 278 This article discusses the anonymous early kabbalistic work _Sefer Maʿayan ha-Ḥokhmah_, one of the pivotal works of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  64
  Imposture and Rebellion: Consideration of the Personality of Prophet Muhammad by Ma'Ruf Ar-Rusafi.A. Filali-Ansary - 2010 - Diogenes 57 (2):62-74.
  This paper is devoted to an analysis of Maruf ar-Rusafis work The Personality of Mohammed or the Elucidation of the Holy Enigma. While ar-Rusafi (...)is traditionally known as a poet who combines great evocative power with a superb mastery of language and strict adherence to classical form, this canonical image is seriously complicated by the iconoclastic character of this book, completed in 1933 but unpublished until 2002. It totally rejects the orthodox theory of prophecy as passive transmission, and insists on the historic development behind orthodoxy. Rusafi puts forward a way of conceiving the Prophets mission that he considers more faithful to the sources and in greater conformity with the elementary requirements of reason. He proposes adisenrapturedordemythologizedreading of the Prophets life and work. The author considers ar-Rusafis book as the most serious assault on orthodoxy that has been launched on it from within in modern times. (shrink)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  33
  Theory in Health Promotion Research and Practice: Thinking Outside the Box. Patricia Goodson. Boston, MA: Jones and Bartlett. 2010. 245, Pp. $78.95[REVIEW]Sandra Acosta & Heather Honoré Goltz - 2011 - Educational Studies: Journal of the American Educational Studies Association 47 (6):583-588.
  (2011). Theory in Health Promotion Research and Practice: Thinking outside the Box. Patricia Goodson. Boston, MA: Jones and Bartlett. 2010. 245, pp. $78.95. Educational Studies: Vol. (...)47, No. 6, pp. 583-588. (shrink)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  28
  Cognizable Object in Tshad Ma Rigs Gter According to Go Rams Pa.Artur Przybyslawski - 2016 - Journal of Indian Philosophy 44 (5):957-991.
  The article presents Go rams pas interpretation and classification of cognizable object as explained by Sa skya Paṇḍita in his famous Tshad ma rigs gter. The (...)text consists of introduction to the translation of the original, translation of Go ram pas commentary to the first chapter of Tshad ma rigs gter, edition of the original, and outline of the Tibetan text. (shrink)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  30
  On Formal Logic and DialecticsA Brief Answer to Ma T'E.Chou Ku-Ch'eng - 1969 - Contemporary Chinese Thought 1 (1):63-75.
  On the seventh page of the People's Daily for April 15, 1958, Ma T'e published an article entitled "Discussions of Problems of Logic." In his conclusion (...) he critically evaluates many people and even classifies me as a revisionist who must be criticized. I have studied this article closely and feel that it is shot through with difficulties. (shrink)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  29
  The Blackboard and The Bottom Line: Why Schools Can'T Be Businesses. Larry Cuban. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2005. Pp. 253. $23.95[REVIEW]Aaron Cooley - 2007 - Educational Studies 41 (3):268-276.
  (2007). The Blackboard and The Bottom Line: Why Schools Can't Be Businesses. Larry Cuban. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2005. Pp. 253. $23.95. Educational Studies: Vol (...). 41, No. 3, pp. 268-276. (shrink)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  28
  Professor the Reverend Canon G R Dunstan Cbe, Ma Hondd Honlld Fsa Honfrcp Frcog Honfrcgp Honfrcpch.E. Shotter - 2004 - Journal of Medical Ethics 30 (2):233-234.
  Gordon Dunstan was a priest who made an outstanding contribution to the study of medical ethics and whose work was recognised by four of the medical royal (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  The Significance of the Adversative Connectives Aber, Mais, Ma (‘but’) as Indicators in Young Childrens Argumentation.Andrea Rocci, Sara Greco, Rebecca Schär, Josephine Convertini, Anne-Nelly Perret-Clermont & Antonio Iannaccone - 2020 - Journal of Argumentation in Context 9 (1):69-94.
  Adversative connectives have been analyzed as articulating explicit and implicit facets of argumentative moves and have been thus recognized as potential argumentative indicators. Here we examine adversative (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  28
  Can an Ancient Chinese Historian Contribute to Modern Western Theory? The Multiple Narratives of Ssu-Ma Ch'Ien.Grant Hardy - 1994 - History and Theory 33 (1):20-38.
  Ssu-ma Ch'ien's hih chi is one of the most influential of Chinese histories, but its organization reflects a historiography quite different from that of traditional (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  26
  States of Non-Cognizing Mind in Tshad Ma Rigs Gter According to Go Rams Pa.Artur Przybyslawski - 2016 - Journal of Indian Philosophy 44 (2):393-410.
  The article presents Go rams pas interpretation of states of noncognizing mind explained by Sa skya Paṇḍita in his famous Tshad ma rigs gter. The text (...)consists of translation of Go ram pas commentary to the second chapter of Tshad ma rigs gter, outline of the Tibetan text and introduction to the translation and edition of the original. (shrink)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000