Results for 'Ling-Xiang Xia'

1000+ found
Order:
 1. Proposal Allocation Ratio as a Moderator of Interpersonal Responsibility Effects on Hostile Decision-Making in the Ultimatum Game.Xinyu Gong, Ling-Xiang Xia, Yanlin Sun, Lei Guo, Vanessa C. Carpenter, Yuan Fang & Yunli Chen - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  23
  Hostile Attribution Bias Mediates the Relationship Between Structural Variations in the Left Middle Frontal Gyrus and Trait Angry Rumination.Yueyue Wang, Wenfeng Zhu, Mingyue Xiao, Qin Zhang, Yufang Zhao, Hao Zhang, Xu Chen, Yong Zheng & Ling-Xiang Xia - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ying xiang xia de xian dai: dian ying yu shi jue wen hua = Visual modern and its other.Yingxiong Zhou & Pin-Chia Feng (eds.) - 2014 - Hangzhou: Zhejiang da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Factor Structure and Gender Invariance of Chinese Version State-Trait Anxiety Inventory (Form Y) in University Students.Yan Han, Jie Fan, Xiang Wang, Jie Xia, Xingze Liu, Huan Zhou, Yi Zhang & Xiongzhao Zhu - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhong Ya zheng zhi si chao ying xiang xia de Xinjiang yi shi xing tai an quan yan jiu =.Yingzi Wang - 2018 - Beijing Shi: Zhongguo she hui chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  18
  Combinations of Histone Modifications for Pattern Genes.Xiang-Jun Cui & Chen-Xia Shi - 2016 - Acta Biotheoretica 64 (2):121-132.
  Histone post-translational modifications play important roles in transcriptional regulation. It is known that multiple histone modifications can act in a combinatorial manner. In this study, we investigated the effects of multiple histone modifications on expression levels of five gene categories in coding regions. The combinatorial patterns of modifications for the five gene categories were also studied in the regions. Our results indicated that the differences in the expression levels between any two gene categories were significant. There were some corresponding differences (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Guan xiang bai jia: gu dian Zhongguo wen hua zhi chun xia qiu dong = Guanxiang baijia.Zhiyong Guo - 2017 - Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Hua, xiang, ci, zhan, yi: yu yan zhe xue shi ye xia de Zhou yi jing zhuan yan jiu.Jianbo Tan - 2019 - Beijing: Zhi shi chan quan chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Motor features of abstract verbs determine their representations in the motor system.Xiang Li, Dan Luo, Chao Wang, Yaoyuan Xia & Hua Jin - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Embodied cognition theory posits that concept representations inherently rely on sensorimotor experiences that accompany their acquisitions. This is well established through concrete concepts. However, it is debatable whether representations of abstract concepts are based on sensorimotor representations. This study investigated the causal role of associated motor experiences that accompany concept acquisition in the involvement of the motor system in the abstract verb processing. Through two experiments, we examined the action–sentence compatibility effect, in the test phase after an increase in motor (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Massive Open Online Course Versus Flipped Instruction: Impacts on Foreign Language Speaking Anxiety, Foreign Language Learning Motivation, and Learning Attitude.Hui Pan, Fang Xia, Tribhuwan Kumar, Xiang Li & Atefeh Shamsy - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  This study inspected the effect of Massive Open Online Course and flipped instruction on EFL learners’ foreign language speaking anxiety, foreign language learning motivation, and attitude toward English learning. To fulfill this objective, the Oxford Quick Placement Test was given to 160 Iranian EFL learners, of whom 120 upper-intermediate participants were chosen and divided into two experimental groups—MOOC and flipped —and one control group. After that, all selected participants were administered a speaking anxiety questionnaire and a motivation questionnaire as the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11. Gui Ling: Lun Zhongguo Hua Guan Li Si Xiang = Guiling.Dongtao Huang (ed.) - 2008 - Zhongguo Jing Ji Chu Ban She.
  本书分为十章,介绍了中国、中国人、中国文化;中国企业与中国企业家;中国化管理的思想方法;中国化的企业文化;易经与企业文化;中医与企业文化;禅与企业文化;生命型企业;管理教育与管理培训。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Hao Jing Si Xiang Yan Jiu.Ling Dong - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  27
  Exploring the Effect of Red and Blue on Cognitive Task Performances.Tiansheng Xia, Lu Song, Ting T. Wang, Ling Tan & Lei Mo - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 14. Ling Guang Zhong de Ben Ti Lun: Xielin Hou Qi Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Jianjun Wang - 2004 - Nan Kai da Xue Chu Ban She.
  本书从本体论和神学背景出发,将谢林哲学与现当代西方哲学联系起来。对“谢林哲学的转向”、“潜能学说”、“神话哲学”、“自由学说”等作了研究。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tian xia gui ren: Fang Yizhi Yi xue si xiang yan jiu.Wei Liu - 2016 - Beijing Shi: Zhi shi chan quan chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Xin Ling Mei Ri Xia Wu Cha =.Yu Zhao - 2005 - Zhongguo Shi Dai Jing Ji Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Song Fa Xia Xiang: Zhongguo Ji Ceng Si Fa Zhi du Yan Jiu.Li Su - 2011 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  本书共分为4编,共12章,具体内容包括:司法制度、司法知识与技术、法官与法律人、研究方法的反思。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  44
  Comparing the Neural Correlates of Conscious and Unconscious Conflict Control in a Masked Stroop Priming Task.Jun Jiang, Kira Bailey, Ling Xiang, Li Zhang & Qinglin Zhang - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 19. Jian ai tian xia: Mozi lun li si xiang yan jiu.Gengxing He - 2013 - Beijing Shi: Zhongguo she hui chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Yi li qiu li: Li Gou jing shi si xiang yan jiu.Xia Jin - 2013 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dao Jiao Sheng Tai Si Xiang Yan Jiu.Xia Chen, Yun Chen & Jie Chen (eds.) - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Xian Dai Si Xiang Heng Lü Xia de Qi Meng Li Nian.Zhihong Hu (ed.) - 2011 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Relationship Between Parental Satisfaction and Parental Loyalty in Kindergartens: The Mediating Role of Parental Trust and Parental Relationship Commitment.Jian-Hao Huang, Ling-Ge Chen, Yan-Xia Ma & Sun-Yu Gao - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  This study aimed to explore the psychological mechanisms behind the relationship between kindergarten parental satisfaction and parental loyalty. This study used the parental satisfaction scale, parental trust scale, parental relationship commitment scale, and parental loyalty scale on 923 kindergarten parents. The test was conducted on 923 kindergarten parents. The results of this study showed that parental satisfaction significantly and positively affected parental loyalty. Parental trust was partially mediated between parental satisfaction and parental loyalty. Parental relationship commitment was also partially mediated (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. New Sogdian Fragment of the Avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇī from the Tuyoq Grottoes in Turfan.Xiaodan Hu, Lindong Xia & Ling Cao - 2022 - Journal of the American Oriental Society 142 (2).
  During the excavation of the Tuyoq Grottoes from 2015 to 2016, a new Sogdian frament was unearthed. This paper aims to provide an edition of the Sogdian fragment and to identify it with the Chinese parallels in the Taishō Tripiṭaka.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Chu di Jian Bo Si Xiang Yan Jiu.Sixin Ding & Shihua Xia (eds.) - 2005 - Chong Wen Shu Ju.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Man Bu Xia Si: Zhe Xue Sui Xiang Lu.Xianda Chen - 2006 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  本书收录了的文章以中国历史、哲学、文学著作中的名言为引子, 结合现实生活, 并以个人的生活经验和哲学体悟相结合的方式, 阐述作者本人的哲学观点.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Shang xia yang ming: Shaoxing si xiang xin yang shi.Congxiang Wu - 2019 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Xiang guo zhi shi yu tian xia zhi shi: Song mo Yuan chu Jiangxi Fuzhou Ru shi yan jiu.Xin Zhou - 2014 - Tianjin Shi: Tianjin gu ji chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  Xia Shang Zhou Mei Xue Si Xiang Yan Jiu.Zhirong Zhu - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Xian Qin Zhu Zi Ling Dao Si Xiang de Xian Dai Jie Xi.Cheng Wang - 2006 - Zhongguo da Bai Ke Quan Shu Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Exploring the role of green government publicity influencing people’s pro-environmental behaviors.Yi Lin, Jiechun Li & Ling Xiang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  In recent years government publicity was extensively used to convey environmental issues; therefore, it is important to explore the role of green government publicity influencing people’s pro-environmental behaviors. This study is to uncover the impact of China’s green government publicity on people’s willingness to use green packaging. This research collected data from Guangzhou of China, we used convenient sampling and online questionnaire survey to gather data, and there were 584 effective samples. Using the statistical software Amos17.0, the results reveal that (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ru Jia Shi Ye Xia de Zheng Zhi Si Xiang.Minghui Li - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  本书试图从儒家的基本价值观出发,思索儒家传统在现代政治中可能的重新定位,思考的范围包含儒学与民主、人权、现代化、自由主义等议题。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  45
  Perceptions of Chinese Biomedical Researchers Towards Academic Misconduct: A Comparison Between 2015 and 2010.Qing-Jiao Liao, Yuan-Yuan Zhang, Yu-Chen Fan, Ming-Hua Zheng, Yu Bai, Guy D. Eslick, Xing-Xiang He, Shi-Bing Zhang, Harry Hua-Xiang Xia & Hua He - 2018 - Science and Engineering Ethics 24 (2):629-645.
  Publications by Chinese researchers in scientific journals have dramatically increased over the past decade; however, academic misconduct also becomes more prevalent in the country. The aim of this prospective study was to understand the perceptions of Chinese biomedical researchers towards academic misconduct and the trend from 2010 to 2015. A questionnaire comprising 10 questions was designed and then validated by ten biomedical researchers in China. In the years 2010 and 2015, respectively, the questionnaire was sent as a survey to biomedical (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 34. Editorial: The effect of fitness on cognitive function and development in adolescents and old adults from lifespan neuroscience perspective.Guo-Xin Ni, Gao-Xia Wei, Xiang-Ping Chu & Anke Ninjia Karabanov - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  34
  EEG Oscillation Evidences of Enhanced Susceptibility to Emotional Stimuli during Adolescence.Xianxin Meng, Wenwen Liu, Ling Zhang, Xiang Li, Bo Yao, Xinsheng Ding, JiaJin Yuan & Jiemin Yang - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Xian dai hua shi ye xia de Zhongguo jin dai qi meng si xiang yan jiu: 1895-1923.Ting Kong - 2014 - Jinan: Shandong da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ru he kan dai Zhongguo dang dai she hui si chao ji ying xiang =.Ling Li (ed.) - 2018 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  46
  Fuzzy Galois connections on fuzzy posets.Wei Yao & Ling-Xia Lu - 2009 - Mathematical Logic Quarterly 55 (1):105-112.
  The concept of fuzzy Galois connections is defined on fuzzy posets with Bělohlávek's fuzzy Galois connections as a special case. The properties of fuzzy Galois connections are investigated. Then the relations between fuzzy Galois connections and fuzzy closure operators, fuzzy interior operators are studied.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Turnover Intention and Its Associated Factors Among Psychiatrists in 41 Tertiary Hospitals in China During the COVID-19 Pandemic. [REVIEW]Yating Yang, Ling Zhang, Mengdie Li, Xiaodong Wu, Lei Xia, Daphne Y. Liu, Tingfang Liu, Yuanli Liu, Feng Jiang, Yi-Lang Tang, Huanzhong Liu & Nadine J. Kalow - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  BackgroundTurnover intention, an employee’s intention to voluntarily leave their jobs, affects workforce sustainability. However, scarce data are available about turnover intention and its associated factors among psychiatrists in China, especially during the COVID-19 pandemic. The current research was designed to address this gap.MethodsAn anonymous, nationwide online survey was disseminated to psychiatrists in 41 psychiatric hospitals in China. We collected demographic data, job-related information, and participants’ turnover intention in the next 12 months.ResultsIn total, 3,973 psychiatrists completed the survey. The sample was (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ru Jia Yu Qi Meng: Zhe Xue Hui Tong Shi Ye Xia de Dang Qian Zhongguo Si Xiang.Yun Ding - 2011 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  4
  Safety Stressors and Construction Workers' Safety Performance: The Mediating Role of Ego Depletion and Self-Efficacy.Gui Ye, Qingting Xiang, Lijuan Yang, Jingjing Yang, Nini Xia, Yang Liu & Tiantian He - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  As an important influencing factor of construction workers' safety performance, safety stressor has received increasing attention. However, no consensus has been reached on the relationship between different types of safety stressors and the subdimensions of safety performance, and the mechanism by which safety stressors influence safety performance remains unclear. This study proposed a multiple mediation model with ego depletion and self-efficacy as mediators between safety stressors and workers' safety performance. Data were collected from 335 construction workers in China. Results demonstrated (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Zhong He Yu Jue Dui de Kang Heng: Xian Qin Fa Jia Si Xiang Bi Jiao Yan Jiu.Ling Yang - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Shang gu yi shu shen mei de shi wu: tong ling gan wu wei xiang = Shanggu Yishu Shenmei de Shiwu: Tongling Ganwu Weixiang.Qingyuan Deng - 2018 - Changchun Shi: Jilin da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Short-term efficacy of music therapy combined with α binaural beat therapy in disorders of consciousness.Zi-Bo Liu, Yan-Song Liu, Long Zhao, Man-Yu Li, Chun-Hui Liu, Chun-Xia Zhang & Hong-Ling Li - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  ObjectiveTo investigate the short-term effect of music therapy combined with binaural frequency difference therapy on patients with consciousness disorder.Materials and methodsNinety patients with definite diagnosis of disorders of consciousness were selected. These patients were randomly divided into control group, experiment 1 group and experiment 2 group, with 30 patients in each group. The control group was treated with routine clinical treatment and rehabilitation. In experiment 1 group, music therapy was added to the control group. In experimental group 2, music therapy (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  Zhongguo Chuan Tong She Hui Zong Jiao de Shi Su Hua Yan Jiu: Yi Jin Yuan Shi Qi Quan Zhen Jiao She Hui Si Xiang Yu Chuan Bo Wei Ge An.Dangying Xia - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Zhongguo Gong Chan Dang Si Xiang Dao de Jian She Shi Lüe.Weidong Xia (ed.) - 2006 - Shandong Ren Min Chu Ban She.
  本书以中国共产党八十五年历程中所发生的重大事件为纲,以具体的思想道德建设的理论与实践为目,介绍了中国共产党思想道德建设的理论与实践历程。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zhongguo Ren Shi Lun Si Xiang Shi Gao.Zhentao Xia - 2011 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Zhuan Xing Qi She Hui Lun Li Zhi Xu de Gou Jian: Han Fei Lun Li Si Xiang Yan Jiu.Xia Yu - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
 49. Duo Yuan Fan Shi Xia de Ming Qing Si Xiang Yan Jiu.Genyou Wu (ed.) - 2011 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Ru xue shi ye xia hui ru Ma Zhu si xiang yan jiu.Wenyong Yao - 2018 - Beijing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she.
1 — 50 / 1000