Results for 'Marian Nied��wiedzi��ski'

1000+ found
Order:
 1. Antropologia Filozoficzna: Inspiracje Biblijne.Marian Grabowski & Andrzej Słowikowski (eds.) - 2009 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Jak wiadomo, teksty biblijne czyta się wielorako. Jednym z uprawnionych, aczkolwiek niewykorzystanych sposobów ich lektury jest odczytanie w klu­czu antropologicznym. Wtedy całe partie Biblii można traktować jako wynik rzeczywistej refleksji nad człowiekiem, jego naturą, kondycją, losem, którą przeprowadzili archaiczni myśliciele i wyrazili przemyślnym, symbolicznym językiem. W perspektywie takiego interpretacyjnego założenia Pismo Święte staje się tyle wyjątkowym, ile niedocenionym źródłem wiedzy o człowieku. Nigdzie indziej nie zgromadzono tak konsekwentnie i w takiej liczbie opi­sów ludzkich losów uwzględniających żywe i bogate doświadczenie religijne. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Sens życia wartości religia: studium socjologiczne = Meaning of life, values, religion: sociological study.Janusz Mariański - 2013 - Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Nikt nie mia∏ racji?...,„.P. Skwieciƒski - 1989 - Res Publica (Misc) 6:122-123.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Czy wiedzy Boga nie da się pogodzić z wolnością człowieka? Krytyczna analiza niektórych argumentów.Marek Pepliński - 2012 - Filo-Sofija 12 (19, 4):175-192.
  Is Divine Knowledge Incompatible with Human Freedom? An Analysis of Some Arguments The problem that divine omniscience or divine foreknowledge makes free will impossible belongs to notoriously difficult to solve. In XX century one of the most important interpretation of this difficulty was provided by Nelson Pike. If God believes infallibly and in advance how Smith will act, this fact about the past excludes out all alternatives for Smith. But libertarian account of free will requires alternatives possibilities, so, it could (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Kultura nie-ludzka.Aleksandra Kil, Jacek Małczyński & Dorota Wolska (eds.) - 2015 - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  15
  Czy i dlaczego Arystotelej ski słaby wolą nie wybiera?Wojciech Żełaniec - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (3):5-32.
  G.E.M. Anscombe znalazła w Etyce nikomachejskiej Arystotelesa pewną niekonsekwencję: Arystoteles zdaje się twierdzić, że cokolwiek wynika z namysłu, jest wyborem, i że słaby wolą może się skutecznie namyślać, ale i że — z drugiej strony — on nie wybiera. Anscombe znajduje rozwiązanie tej sprzeczności: Arystoteles powinien był, jej zdaniem, zaznaczyć, że by z namysłu wynikał wybór, to, ze względu na co się namyślamy, musiałby sam być przedmiotem uprzedniego wyboru. Badam to rozwiązanie i znajduję jego słabe strony, jak niebezpieczeństwo nieskończonego regresu, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. 'Definiowanie natury wiedzy': ewolucja „tak”, biogeneza „nie”.Włodzimierz Ługowski - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (183):65-84.
  Wprowadzenie problematyki początków życia do obszaru badań naukowych stanowiło naruszenie ‘obowiązujących’ struktur wiedzy (zwłaszcza separacji filozofii i przyrodoznawstwa). Przez kilka dziesięcioleci prawo do badań w tym zakresie okupione było ze strony (części) uczonych milczącą zgodą na omijanie ‘drażliwej’ kwestii ich uwarunkowań ‘pozanaukowych’. Strategia ta okazuje się nieskuteczna. Nietrafna jest również próba sprowadzania dokonań całej dyscypliny do jednej teorii, rozmaicie nazywanej, ale w każdym razie kojarzonej z modelem „darwinowskiego małego stawu” (model ten, jak pokazuję, został w wielu teoriach znacznie zmodyfikowany). Dyscyplina (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Wprowadzenie Do Nauk Gurdżijewa: "Człowiek Nie Szuka Wiedzy o Sobie, Ale Wyjścia Z Siebie".Wojciech K. Kulczyk - 2004 - Wydawn. "Ravi".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Highlighting the Aspects to Support the Complexity of Primary Selection in Children's Alpine Skiing as a Sustainability of their Harmonious Development and Training.Maria Oana Jurca, Carmen Mariana Georgescu, Marina Iordăchescu, Laura Marica, Elena Sorina Grigore & Marian Dragomir - 2022 - Postmodern Openings 13 (2):168-197.
  The extremely rapid evolution of portable technologies and children's receptiveness to constantly accessing the latest information creates the conditions for a number of new developments in most areas of activity. Moreover, their attraction to real-time visualisation of various events and competitions projects a certain level of perception and imitation of certain behaviours. Therefore, special attention should be paid to them from the earliest stages, i.e., from the time they are selected to play various sports. Also, the complementarity of some sports (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Obszary wiedzy i niewiedzy ekologicznej w Polsce.Irena Fudali - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6:77-102.
  Jednym z podstawowych problemów występujących w badaniach świadomości ekologicznej młodzieży jest poznanie stopnia jej znajomości istotnych zagadnień związanych z tematyką ekologiczną, różnorodnych źródeł tej wiedzy oraz wiarygodności tych źródeł pozyskiwania wiedzy. Wiedza ekologiczna bywa utożsamiana z intelektualno-poznawczym parametrem kultury ekologicznej. Nie musi ona bezpośrednio odzwierciedlać się w zachowaniach ekologicznych młodzieży. Niewątpliwie jednak jest niezbędna do tego, by zmieniać jej postawy społeczne wobec środowiska. Młodzież stanowi ponad 1/3 ludności świata, lecz jej wiedza dotycząca związków między człowiekiem a środowiskiem jest niedokładna lub (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Ludwika Flecka hermeneutyczna teoria wiedzy.Andrzej Przyłębski - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:45-64.
  Polski biolog i epistemolog L. Fleck jest twórcą teorii nauki prekursorskiej względem koncepcji Th. Kuhna. Mimo że sam Fleck nie używał nazwy „hermeneutyka”, to jego rozważania noszą wybitnie hermeneutyczny charakter. Dominuje w nich bowiem myślenie w kategoriach rozumienia, akcentowanie interpretacyjnego charakteru ludzkiego odniesienia do rzeczywistości, podkreślanie znaczenia tego, co dany badacz zastaje, co we wspólnocie badaczy obowiązuje oraz samej wspólnoty myślowej, stanowiącej gremium oceniające jego poznawczy wkład. Choć lwowski filozof wyraża to przy pomocy kategorii takich jak styl myślowy oraz myślowy (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Is it possible to defend Contextualism? Respond to Lukáš Likavčan.Marián Zouhar - 2013 - Pro-Fil 14 (1):30-39.
  V tomto príspevku sa obhajujú niektoré argumenty proti kontextualizmu, ktoré sa pokúsil spochybniť Lukáš Likavčan v článku. Ukazuje sa, že kontextualizmus neposkytuje v niektorých prípadoch správne predikcie vyjadreného obsahu; kontextovú citlivosť postuluje aj tam, kde to nie je potrebné; a buď predpokladá pravdivosť verzie konkurenčného sémantického minimalizmu, alebo je jeho obhajoba kruhová.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  W sprawie realizmu praktycznego.Marian Przełęcki - 2006 - Etyka 39:15-20.
  Realizm praktyczny jest koncepcją etyczną Tadeusza Kotarbińskiego, która spotkała się z poważną krytyką — głównie ze strony Henryka Elzenberga. Autor artykułu, uznając słuszność niektórych zarzutów Elzenberga, stara się ich uniknąć dzięki interpretacji postulatu realizmu praktycznego, sugerowanej przez pewne wcześniejsze teksty Kotarbińskiego. Postulat ten, tak rozumiany, nie wyznacza naczelnego ideału naszego postępowania, tylko podaje warunek moralnej dopuszczalności dążenia do przyjętego przez nas ideału. Warunkiem tym ma być nasza troska o dobro innych ludzi, w szczególności — „obrona ich przed nieszczęściem”.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Filozofia--etyka--ekologia: profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze = Philosophy--ethics--ecology: the contribution to professor Wlodzimierz Bernard Tyburski.Włodzimierz Tyburski, Piotr Domeracki, Adam Grzeliński & Ryszard Wiśniewski (eds.) - 2015 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  […] redaktorom udała się rzecz dość rzadka w tego typu publikacjach, mianowicie stworzyli imponujących rozmiarów księgę pamiątkową, która jednak, poza walorami okolicznościowymi, charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym i zawiera sporo oryginalnych, wartościowych treści, z konieczności prezentowanych w krótkich formach, co jednak nie obniża ich rangi teoretycznej. Ponadto […] udało się w tej publikacji zgromadzić bardzo liczne, a jednocześnie reprezentatywne grono najwybitniejszych polskich filozofów, którzy ofiarowali profesorowi Tyburskiemu swoje cenne teksty, co czyni tę książkę tym bardziej wartościową i spowoduje, jak można (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Periechontologia: wiedza o tym, co obejmujące jako podstawowa wiedza filozofii w myśleniu Karla Jaspersa.Karol Michalski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):121-131.
  Podstawowy wiedzy filozoficzny nazywa Karl Jaspers „wiedzy o tym, co obejmujące ”. Przy przedstawieniu podstawowej wiedzy filozoficznej nie chodzi Jaspersowi o określenie tego, czym jest byt w ogóle. Nie chodzi mu o zbudowanie jakiejś nauki o bycie. W podstawowej filozoficznej wiedzy, w rozumieniu Jaspersowskim, chodzi o otwarcie przestrzeni, w której byt może nas napotkać. To przedsięwzięcie wyraża także nazwa „periechontologia", pochodząca od starogreckich pojęć periéchon i logos, która oznacza „naukę o tym, co obejmujące". Sens periechontologii nie leży w dostarczeniu jakiejś (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  20
  Periechontologia: wiedza o tym, co obejmujące jako podstawowa wiedza filozofii w myśleniu Karla Jaspersa.Karol Michalski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):121-129.
  Podstawowy wiedzy filozoficzny nazywa Karl Jaspers „wiedzy o tym, co obejmujące ”. Przy przedstawieniu podstawowej wiedzy filozoficznej nie chodzi Jaspersowi o określenie tego, czym jest byt w ogóle. Nie chodzi mu o zbudowanie jakiejś nauki o bycie. W podstawowej filozoficznej wiedzy, w rozumieniu Jaspersowskim, chodzi o otwarcie przestrzeni, w której byt może nas napotkać. To przedsięwzięcie wyraża także nazwa „periechontologia", pochodząca od starogreckich pojęć periéchon i logos, która oznacza „naukę o tym, co obejmujące". Sens periechontologii nie leży w dostarczeniu jakiejś (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  15
  Z filozofii współczesnej. O prawdzie.Dorota Sepczyńska & Piotr Wasyluk (eds.) - 2010 - Instytut Filozofii UWM, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie.
  Naszym dążeniem nie jest osiągnięcie ostatecznych rozwiązań w kwestii Cóż jest prawda? , obraliśmy skromniejszy cel. Podtytuł O prawdzie nie sugeruje, iż praca stanowi kompendium wiedzy o problemie prawdy w całej filozofii współczesnej. Rezygnujemy bowiem z ujęć syntetycznych i systematycznych, w zamian chcemy skupić się na obiektywnych i rzetelnych prezentacjach i interpretacjach wybranych koncepcji prawdy w poglądach Martina Heideggera, Johna Graya, Xaviera Zubiriego, Jacques'a Derridy, Johna Rawlsa i Stefana Swieżawskiego. Zdaniem autorów tekstów, poglądy tych właśnie filozofów wskazały nowe drogi myślenia (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  14
  Nauczyć krytycznego myślenia i jasnej mowy. Postulaty krytycyzmu i jasności a sprawa tzw. logiki ogólnej.Marcin Będkowski - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):167-183.
  Zajęcia prowadzone przez Profesora Pelca niewątpliwie wpisywały się w tak szeroko zarysowaną koncepcję logiki ogólnej. Starał się on być nauczycielem myślenia i dobrej roboty – nie tylko w filozofii, lecz w humanistyce i cel ten osiągał, nie tylko poprzez dobór tematów, wysokie wymagania, różnorodne sposoby sprawdzania wiedzy słuchaczy, lecz także – przez przykład. Wielu rzeczy nie przekazywał przez wykład czy lektury, lecz bezpośrednio kierując wysił- kami podopiecznych – zwłaszcza tymi związanymi z przygotowaniem obligatoryjnych prac rocznych. Pouczający był sam proces – (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Doświadczenie i rozum empiryzm Johna Locke'a.Adam Grzeliński - 2019 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Opisywana w Rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego Johna Locke’a (1634–1704) rozumność wznosi się od indywidualnych doświadczeń do rozumu pojmowanego nie tylko jako predyspozycja pojedynczych ludzi, ale jako wyznacznik ludzkiej natury, gwarantujący obiektywność wiedzy, bezstronność kodeksów moralnych, wyznaczone rozumem granice tego, co można wiedzieć w kwestiach religijnych. Różnica pomiędzy rozumnością a bezrozumnością okazuje się jednak nieostra. Rozumność jest stopniowalna, a jej obrzeża zamieszkują nie tylko dzieci, których rozum ma się dopiero rozwinąć, ale także idioci, szaleńcy i dzicy. Przedmiotem niniejszej monografii jest analiza (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ekotypy poznawcze człowieka.Maciej Błaszak - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Artykuł oferuje nowe rozwiązanie problemu usytuowania umysłu (situated cognition), polegające na wykazaniu, jak i dlaczego ludzki umysł wydobywa z otoczenia nie informację, lecz wiedzę. Wiedza jest definiowana jako informacja posiadająca dla organizmu określoną wartość. Zaprezentowany został mechanizm, za pomocą którego owa wartość zostaje do bodźca informacyjnego wprowadzona. Usytuowanie – według tej interpretacji – polega na tym, że część poznania procesów człowieka wykonują za niego inni ludzie, mianowicie ci, którzy wytworzyli jego otoczenie poznawcze. Otoczenie poznawcze jest definiowane jako suma wartościowych bodźców (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Kulturowe funkcje filozofowania.Krzysztof Abriszewski - 2013 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Pomiędzy filozofią a resztą kultury rośnie przepaść. Podczas gdy filozofowie są całkowicie przekonani o ważności swojej dziedziny i doniosłości tego, co się w niej robi – jej pytań, jej argumentacji, jej odpowiedzi, jej wynalazków pojęciowych, jej błyskotliwych idei, to niefilozofowie coraz powszechniej ważność tę kwestionują, w doniosłość powątpiewają, argumentacji nie cenią, błyskotliwości nie dostrzegają i w ogóle nie pojmują o co cały ambaras. Wszak filozofia drwa nie narąbie, wirusów z komputera nie usunie, cen w sklepach nie obniży, w rubryce „patenty (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Naturalizm metodologiczny jako warunek naukowości w kontekście relacji nauki i religii.Piotr Bylica - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 51 (3):163-175.
  W artykule przedstawiam tezę, uznawaną przez większość uczonych, że spełnianie postulatu naturalizmu metodologicznego jest warunkiem koniecznym naukowości oraz wskazuję na jej znaczenie dla relacji nauki i religii. Mówiąc o religii w tym artykule, mam na myśli przede wszystkim teizm chrześcijański. Staram się wykazać, że współczesna nauka nie pozostawia żadnych luk ani w naszej wiedzy (nie mam bynajmniej na myśli tego, że wszystkie problemy zostały już przez naukę rozwiązane), ani w porządku przyrodniczego świata, których wyjaśnienie wymagałoby odwołania do jakiejś nadnaturalnej, transcendentnej (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Attending to the ‘Eye of Experience’: The Epistemic Demands of Identifying Good Actions in Aristotle.Hasse Hämäläinen - 2015 - Etyka 51:105-118.
  W niniejszym artykule analizuję koncepcję Arystotelesa dotyczącą wymagań epistemicznych koniecznych do identyfikacji czynów moralnie dobrych. W Etyce Nikomachejskiej, Arystoteles zdaje się twierdzić, że jesteśmy w stanie rozpoznawać takie czyny, nie mając wiedzy o tym, dlaczego są one dobre. Inne twierdzenia zawarte w tych dziele, nie pozwalają jednak na bezkrytyczne przyjęcie tej tezy. Zdaniem Johna McDowella, Arystoteles uważał, iż dobro etyczne czynu jest zależne od kontekstu. Gdyby tak było, by rozpoznać dany czyn jako dobry, musielibyśmy wiedzieć jakie cechy danej sytuacji czynią (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Norwid widziany dzisiaj: praca zbiorowa.Beata Michalec & Tadeusz Skoczek (eds.) - 2021 - Warszawa: Wydawnictwo Muzeum Niepodległości Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
  To oni przywrócili pamięć o Norwidzie -- W poszukiwaniu formuły Norwidowskiego poematu. Trudny przypadek Szczesnej -- Norwid oczami młodzieży szkolnej, czyli jak pracujemy nad tekstami poety w jednym z warszawskich liceów -- "Tyś nie śmierci łup!" - Krasiński o Norwidzie -- "Nadzieja jest z prawdy" - o jednym cytacie z Norwida i jego znaczeniu w myśli Józefa Tischnera -- Kobiety-władczynie, czyli rzecz o Wandzie i Kleopatrze. Norwidowska "kwestia kobieca" w perspektywie feministycznej -- Literacka i filmowa przestrzeń Norwida (wstępny rekonesans) -- (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Informatyka jako nauka.Izabela Bondecka-Krzykowska - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (3):85-102.
  Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie o status informatyki jako dyscypliny wiedzy oraz o miejsce, jakie zajmuje ona pośród innych nauk.Wśród informatyków i filozofów dominują cztery poglądy dotyczące statusu informatyki jako nauki. Pierwszym z nich jest twierdzenie, że informatyka to gałąź matematyki. Jeżeli podstawową działalnością informatyków jest pisanie programów – działalność matematyczna – to informatyka jest po prostu działem matematyki, czyli nauką formalną. Nie wszyscy jednak badacze zgadzają się z tym poglądem, twierdząc, że pisanie programów to rodzaj eksperymentu, a (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę.Tomasz Żuradzki - 2013 - Etyka 46:125-139.
  Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję tez tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele stanowisk, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Możliwość niewiary u progu nowoczesności.Jakub Dadlez - 2018 - In Szymon Wróbel & Krzysztof Skonieczny (eds.), Ateizm. Próba dokończenia projektu. Warszawa, Polska: pp. 167-178.
  Po Kartezjuszu wątpienie w istnienie Boga staje się zwolna elementem systematycznego myślenia. Wiek XVII to wyjście z ostatniego po średniowieczu stulecia, „które chce wierzyć” (Lucien Febvre), początek rewolucji naukowej i wyzwolenia od chrześcijańskich dogmatów. Taka wizja zdaje się przekonująca, potwierdzają ją pełne religijnych odniesień przednowoczesne teksty – czy jednak trzymanie się ich litery i rozwijanie na ich podstawie historii mentalności nie jest pochopne? Czy myślenie bez odwołania do Boga to specyficzne osiągnięcie nowoczesności? Polskie ujęcie filozofii wczesnonowożytnej spod znaku Leszka Kołakowskiego, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Dodatkowy warunek racjonalności manewru z zasadnej stwierdzalności.Tomasz Puczyłowski - 2017 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 101 (1):141-156.
  W artykule przedstawiam tzw. chwyt z zasadnej stwierdzalności (WAM) wymierzony w znaną argumentację E. Gettiera, która miała wykazać nieadekwatność tradycyjnej definicji wiedzy. Keith DeRose sformułował trzy warunki poprawności WAM – pokazuję, że zaproponowany w pracy WAM je spełnia. Jeśli zaproponowany sposób wyjaśnienia Gettierowskich przykładów jest poprawny, to konkluzywność argumentacji Gettiera staje się wątpliwa. Jeśli jednak nie jest i przykładów Gettiera nie można wyjaśnić poprzez odwołanie się do generowania fałszywych implikatur konwersacyjnych przez prawdziwe asercje określonych zdań, to warunki poprawności nałożone przez (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Internalizm racji do działania a granice relatywizmu.Tomasz Żuradzki - 2010 - Etyka 43:20-39.
  Celem niniejszego artykułu jest obrona internalizmu racji do działania. Zaczynam od omówienia internalizmu w wersji przedstawionej przez Bernarda Williamsa i przedstawiam główny argument na rzecz tego stanowiska. Następnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzę, że stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, ponieważ stwierdzenia dotyczące racji do działania nie są zrelatywizowane do wiedzy podmiotu działającego. Zwracam też uwagę na rozmaite ograniczenia relatywizacji subiektywnych układów motywacyjnych.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 30. Kognitywistyczne ujęcia konfabulacji: podejście pamięciowe vs. epistemiczne.Magdalena Reuter & Wioletta Dziarnowska - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  Konfabulacja to błędnie ugruntowane przekonanie, które jest skutkiem wypełniania luk w systemie poznawczym. Konfabulację należy odróżnić od kłamstwa, gdyż osoby konfabulujące nie mają intencji oszukania odbiorcy. Wyróżniam konfabulacje patologiczne oraz konfabulacje normalne. Przedstawiam dwa podejścia do problematyki konfabulacji: podejście pamięciowe i epistemiczne. Wedle tego pierwszego, wąskiego podejścia, konfabulacje są wynikiem uzupełniania luk w systemie pamięci. Zgodnie z drugim, szerszym podejściem, konfabulacje mogą być związane także z innymi domenami wiedzy, takimi jak np. percepcja wzrokowa czy percepcja ciała. W artykule proponuję, by (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Jacek Sieradzan (ed.), Narcyzm: Jednostka--Społeczeństwo--Kultura. Uwb. pp. 218--255.
  At the beginning of the XXI century, human societies are entering a period of "late modernity" characterized by new forms of trust and risk, untransparent social situations and economic, political and cultural globalization. These processes are associated with the presence of abstract systems that surround people and which require support of people with expertise in the fields which include transport, telecommunications, finance, security, media, energy. At the same time, it is noted that the expertise cult is born and specialists not (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. Intencjonalność i świadomość podmiotu.Anna Drabarek - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (184):253-270.
  Twórcy oraz zwolennicy kategorii intencjonalności twierdzą, że podstawą wszelkiej wiedzy o realnie istniejącym świecie jest spostrzeżenie traktowane jako podmiotowy akt świadomości, dzięki któremu bezpośrednio poznajemy rzeczy. Spostrzeganie rzeczy oparte na jednostkowym, indywidualnym widzeniu, słyszeniu lub dotykaniu, jest przeżyciem świadomości, które dotyczy czegoś, odnosi się do określonego przedmiotu. Wielu filozofów i psychologów wiąże świadomość ze stanami emocjonalnymi. Emocji nie możemy jednak wywołać na zamówienie i nie możemy się ich także pozbyć, nawet wtedy, gdy tego bardzo chcemy. Jednakże uświadomione emocje, czy – (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Neue Ansätze im Landeskundeunterricht.Krystyna Radziszewska - 2000 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2.
  Tematem artykułu są nowe założenia w nauczaniu wiedzy okrajach niemieckiego obszaru językowego, zawarte w najnowszym curriculum dotyczącym tego przedmiotu. Cele, treści, metody, mierzenie postępu w nauce opierają się na czterech podstawowych zasadach: - integralności, która oznacza łączenie przekazywanych informacji z kompetencją językową i metodyczno-dydaktyczną; - łączenia i wzajemnego powiązania wiedzy z różnych dziedzin, np. realioznawstwo, kulturoznawstwo, historia itp.; - interkulturowości, tzn. rozwijania kompetencji, umiejętności, strategii w kontakcie z innymi kulturami; - ukierunkowania na działania, tzn. przekazywanie wiedzy nie w formie prezentacji (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Reprezentacje umysłowe jako aproksymacje stanów mózgu.Włodzisław Duch - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Neuronauki dokonały znacznego postępu w rozumieniu wyższych czynności poznawczych, w tym procesów decyzyjnych. Brakuje jednak zarówno prostych modeli, które pozwolą wyobrazić sobie te procesy, jak i głębszej refleksji nad wpływem tych wyników na zrozumienie natury umysłu, rozproszenia obaw, że nie jesteśmy tylko automatami. Płodny punkt widzenia na kwestię reprezentacji mentalnych daje próba zrozumienia, w jaki sposób informacja reprezentowana jest przez mózgi, jak w przybliżony sposób opisać stany mózgu tak, by można je było zinterpretować jako reprezentacje mentalne odnoszące się do umysłu. (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  20
  Metafora w języku naukowym - na przykładzie nauk przyrodniczych.Magdalena Zawisławska - 2010 - Studia Semiotyczne 27 (1):45-55.
  Celem niniejszego artykułu jest omówienie niektórych problemów, które występują podczas określania koreferencji w tekście. Analizy takie były prowadzone na potrzeby projektu CORE – Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich. Głównym celem projektu było stworzenie nowatorskich metod i narzędzi informatycznych służących do automatycznego wykrywania anafor i koreferencji w tekstach pisanych w języku polskim. Główny problem z wyznaczaniem faz koreferencji w języku polskim wyłonił się w efekcie kilku czynników. Na poziomie pragmatycznym i semantycznym nie było proste zadecydować czy zachodziła identyczność, czy (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  Bóg i antyrealizm.Krzysztof Czerniawski - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (4):135-161.
  Można wyróżnić dwa rodzaje powiązań między antyrealizmem semantycznym a teizmem. Pierwsze z nich ma swoje źródło w antyrealistycznym twierdzeniu, że język rozumiemy dzięki naszej znajomości uzasadnień sądów lub zdań. W konsekwencji tego staje się czymś niemożliwym przekazanie wiedzy Boga wierzącemu, jeśli ten ostatni osobiście nie zna uzasadnienia odpowiedniego zdania. Ze szczególnie mocnym przedstawieniem tej doktryny mamy do czynienia na ostatnich stronach Logicznej podstawy metafizyki Michaela Dummetta. Można to rozumieć jako całkowite odrzucenie każdego rodzaju iluminacjonizmu, a także pewnych w jakiś sposób (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  14
  The Epistemic Significance of Current Clear and Distinct Perceptions in Descartes’ Epistemology.Przemysław Gut - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):87-118.
  Znaczenie epistemiczne aktualnie jasnych i wyraźnych ujęć w epistemologii Kartezjusza W niniejszym artykule omawiam kwestię dotyczącą roli, jaką Kartezjusz wyznaczył w budowie gmachu wiedzy pewnej temu, co można określić mianem aktualnie jasnych i wyraźnych ujęć. Powyższa kwestia jest od dawna przedmiotem ożywionej dyskusji wśród komentatorów epistemologii Kartezjusza. W współczesnej literaturze historyczno-filozoficznej spotkać można dwie zasadnicze interpretacje na temat funkcji jaką pełnią w systemie Kartezjusza aktualnie jasne i wyraźne ujęcia. Pierwszą można nazwać interpretacją psychologiczną, drugą zaś normatywną. Ta ostatnia głosi, że (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Pojęcie prawdy w językach nauk humanistycznych.Józef Dębowski - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:9-36.
  Tytuł tego artykułu jest podwójną parafrazą. Jest parafrazą tytułu głośnej monografii Alfreda Tarskiego Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, a jednocześnie jest też parafrazą tytułu artykułu Adama Groblera Pojęcie prawdy w językach nauk empirycznych. Sygnalizuje też pewien istotny związek rzeczowy z przedsięwzięciami obydwu panów. Podobnie jak Tarski w odniesieniu do nauk formalnych i Grobler w odniesieniu do nauk empirycznych, próbuję zbadać, czy klasyczna koncepcja prawdy może być efektywnie stosowalna również w naukach humanistycznych. Po rekonstrukcji i krytycznej analizie propozycji Tarskiego stwierdzam, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. On the Epistemology of Chance.Błażej Gębura - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (3):221-232.
  Teizm probabilistyczny Dariusza Łukasiewicza to teizm, który nobilituje pojęcie przypadku i wyjaśnia rolę, jaką ono odgrywa w kontekście opatrzności Bożej. Epistemolog może jednak zainteresować się kwestią o wiele bardziej podstawową i zapytać, czy nasze przekonania dotyczące przypadku można określić mianem wiedzy? Artykuł podzielony jest na trzy części. W pierwszej omawiam wybrane sposoby uzasadniania wiedzy o przypadku: uzasadnienie zdroworozsądkowe, pragmatyczne, empiryczne i aprioryczne, i konkluduję, że posiadamy wiedzę tychiczną w odniesieniu do przypadku nieintencjonalnego, epistemicznego, probabilistycznego i kauzalnego. W części drugiej podejmuję (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Antystrofa dialektyki: teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna = The counterpart of Dialectic: the rhetorical theory of Bartholomew Keckermann.Wojciech Ryczek - 2016 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Głównym celem książki jest rekonstrukcja teorii retorycznej, wyłożonej przez Bartłomieja Keckermanna (1572–1609), profesora filozofii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, w obszernym traktacie pod tytułem System retoryki (Systema rhetoricae, Hanau 1608). Opierając się na przejrzystej metodzie, u której podstaw leżała zasada podziału dychotomicznego, wywiedziona wprost z pism logicznych Arystotelesa (Organonu), Keckermann przeprowadził systematyzację sztuki przemawiania. Dzięki twórczemu wykorzystaniu koncepcji Stagiryty, Cycerona i Kwintyliana, a także współczesnych sobie teoretyków wymowy, głównie Rudolfa Agricoli, Erazma z Rotterdamu, Filipa Melanchtona i Piotra Ramusa, stworzył on summę (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  29
  Fenomenologia na drodze myślowej Martina Heideggera.Karol Michalski - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (1):45-58.
  Fenomenologia w dwudziestym wieku wiąże się z filozofią Edmunda Husserla. Punktem wyjścia jego myślenia jest założenie korelacji świata i świadomości. Podstawowe pojęcie intencjonalności świadomości ukazuje, że świadomość jest zawsze świadomością czegoś. Tak więc wszelkie bycie tego, co bytuje, istnieje o tyle, o ile ma odniesienie do doświadczającej, postrzegającej i myślącej świadomości. Swiat jest zatem korelatem świadomości. Fenomenologia nie jest początkiem drogi myślowej Martina Heideggera. Jego myślenie filozoficzne ma swoje korzenie w teologii i wczesnej fascynacji ontologią. Droga myślowa Heideggera wiedzie przez (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet ( Sextus' account on Protagoras in Outlines of Pyrrhonism [PH I 216] and its relation to Plato's Theaetetus).Zbigniew Nerczuk - 2007 - In Artur Pacewicz (ed.), Kolokwia Platońskie THEAITETOS. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 175-182.
  Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet Dzieła Sekstusa Empiryka stanowią ważne źródło doksograficzne, zawierając m. in. fragmenty i przekazy poświęcone sofistyce. Są wśród nich omówienia poglądów Protagorasa. W świetle problemów, jakie stwarza rekonstrukcja myśli tego sofisty, warto poddać badaniu źródła i perspektywę Sekstusa, zwracając szczególną uwagę na krótkie przedstawienie tez Protagorasa zawarte w Zarysach Pyrrońskich (PH I 216). Porównując omówienie Sekstusa i przedstawienie Platona w Teajtecie, dostrzec możemy podobieństwo prezentowanych poglądów. W przekazie Seksusa podobnie jak w (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  Od Redakcji, 49/2014.Paweł Łuków - 2014 - Etyka 49.
  Bezprecedensowy rozwój nauk przyrodniczych ostatnich dziesięcioleci może sprawiać wrażenie, że tzw. humanistyka traci na znaczeniu skoro często nie daje ostatecznych odpowiedzi, nie poprawia materialnych warunków życia, nie przyczynia się do innowacyjności gospodarki i nie podnosi produktu krajowego brutto. To częsta opinia. I błędna. Po pierwsze, obiegowy podział na humanistykę i nauki przyrodnicze jest niedoskonały. Nie bardzo wiadomo, gdzie umieścić nauki prawne, społeczne, medyczne czy ekonomiczne, w których wiedza o człowieku łączy się z wiedzą o jego otoczeniu, a jedne i drugie (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  Die Zeitung - ein vernachlässigtes Medium im Fremdsprachenunterricht?Jolanta Szmiel - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  W niniejszym artykule pragnę zwrócić uwagę nauczycieli języków obcych na wykorzystanie w procesie nauczania języków obcych autentycznych informacji prasowych, które umożliwiają uczącym się poznawanie języka obcego w naturalnym kontekście kulturowym i socjoznawczym. Teksty te, poruszając konkretne aktualne problemy i wydarzenia, dostarczają nie tylko faktów, lecz również argumentów i kontrargumentów, zachęcających do dyskusji, wymiany zdań i poglądów na dany temat. Są one tym samym przyczynkiem do rozwoju obcojęzycznej kompetencji komunikacyjnej, tak ważnej w praktykowanej obecnie w nauczaniu języków obcych metodzie komunikacyjnej. Praca (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Metafizyka – nieznana książka Wincentego Lutosławskiego.Tomasz Mróz - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Zapoznanie się z nieznanym tekstem filozoficznym zawsze budzi u historyka emocje, wiąże się z poznaniem nowego fragmentu historycznej rzeczywistości, rzuceniem nowego światła na obraz przeszłości, jaki był dotychczas niedostępny. Z pewnością takim tekstem jest Metafizyka W. Lutosławskiego. Warto zadać sobie zatem pytanie, co nowo wydany tekst wnosi do naszej wiedzy o filozofie, jego poglądach, filozoficznej ewolucji, do obrazu filozofii polskiej w XX wieku. Lutosławski, znany jako badacz chronologii Platońskich dialogów, w Polsce był postrzegany przez pryzmat swojej nie zawsze konwencjonalnej działalności (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Konsekwencjalizm i utylitaryzm preferencji w etyce Petera Singera.Tomasz Turowski - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):421-446.
  Wiadomo, że Peter Singer chce być rzecznikiem tego, co racjonalne. Z jego punktu widzenia najistotniejsza jest wiedza przyrodnicza, a za wartościowe zostają uznane tylko te rzeczy, które da się udowodnić. Zgodnie z racjonalistami świat powinien składać się z trzech elementów: wiedzy, technologii i ekonomii. Zatem, jedyna korzyść z wiedzy jest taka, kiedy to daje gotowe osiągnięcia. W tym ujęciu prawda, obiektywna prawda staje się czymś zbędnym. Wiedza i nauka stają się funkcją utylitarnych celów, które człowiek może osiągnąć. Wszystkie wartości i (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  20
  Le scienze naturali nel processo delle trasformazioni cultu- rali: verso un dialogo interdisciplinare.Józef Życiński - 2004 - Roczniki Filozoficzne 52 (1):17-26.
  rzemiany kulturowe ostatniego okresu przyniosły głęboką zmianę wartościowań dotyczących społecznej roli nauk przyrodniczych. Podczas gdy w początkach XX wieku pozytywizm upatrywał w nauce jedyne źródło wartościowej poznawczo wiedzy, postmodernizm z początku obecnego stulecia traktuje teorie przyrodnicze przede wszystkim jako formę narracji literackiej. W antyintelektualnych nastrojach, wyrażających krytykę oświeceniowej afirmacji racjonalności, ceni się pragmatyczne zastosowania nauki, nie zaś jej funkcje poznawcze. Sytuacja taka stwarza pilną potrzebę interdyscyplinarnej współpracy między filozofami, teologami i przedstawicielami nauk przyrodniczych. W ostatnim okresie podjęto w wielu ośrodkach (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Nauczanie etyki lekarskiej – doświadczenie i przyszłość zagranicznych uczelni medycznych.Tomasz Pasierski - 2016 - Etyka 53:105-121.
  Już od blisko 50 lat etyka medyczna realizowana jako odrębny przedmiot znajduje się w programach kształcenia studentów medycyny. W trakcie wieloletnich dyskusji o formach i treściach takiego nauczania wykształciły się dwa, alternatywne modele nauczania etyki medycznej. Pierwszy model – aplikacyjny traktuje nauczanie etyki, jako etyki stosowanej, w ramach tradycyjnego modelu akademickiego. Przybiera on formę wiedzy podawanej na wykładach i utrwalanej w trakcie seminariów. Drugi model nauczania etyki – transformacyjny ma na celu ukształtowanie moralnego lekarza. Metody stosowane w kształceniu etycznym lekarzy (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  2
  Lawrence M. Krauss o powstaniu Wszechświata z nicości. Czy współczesna fizyka rozwikłała zagadkę istnienia Wszechświata?Jarosław Mrozek - 2018 - Studia Philosophiae Christianae 52 (4):131.
  Jak i dlaczego powstał Wszechświat? Problem z naukowym wyjaśnieniem istnienia Wszechświata polega na tym, że zakłada ono pewną fizyczną przyczynę jego istnienia. Ale jakakolwiek fizyczna przyczyna Wszechświata musi być częścią Wszechświata, którego zaistnienie ma wyjaśnić. Z tego powodu każde czysto naukowe wyjaśnienie istnienia Wszechświata jest skazane na zapętlenie. Być może żadna teoria naukowa nie może przerzucić mostu pomiędzy absolutną nicością a istniejącym już Wszechświatem.Okazuje się jednak, że gdy metafizyczne pytanie typu: dlaczego istnieje Wszechświat? zamienimy na „bardziej naukowe”: w jaki sposób (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Integralność poznania ludzkiego w ujęciu Błażeja Pascala. Z dziejów filozofii zdrowego rozsądku.Stanisław Janeczek - 2016 - Studia Philosophiae Christianae 51 (4):5.
  Artykuł omawia koncepcję poznania w ujęciu Błażeja Pascala na tle dyskusji epistemologicznych XVII i XVIII wieku. Wskazuje na integralność ludzkiej wiedzy postulowanej przez Pascala. Winna ona zespalać z jednej strony rozum, pojęty w sensie operacji dyskursywnej, z intuicją i instynktem, a z drugiej – poznanie naturalne z wiarą. Pascal wychodzi poza zestaw prawd dostępnych w poznaniu ugruntowanym na dyskursie. Szczególną rolę wyznaczał intuicji określanej w kategoriach sentir czy nawet instinct, operując takimi kategoriami jak esprit de finesse, utożsamiany z sens droit (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000