11 found
Order:
See also
 1. Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):441-458.
  Both in Polish and international literature Duns Scotus’ ethical thought has had a number of conflicting interpretations. The article presents the main elements of Duns Scotus’ ethical thought. The quaestions it tries to answer are the following: a) is Scotus’ ethics voluntaristic; b) if so, what type of voluntarism can one attribute to Scotus. Finding Scotus’ ethics moderately voluntaristic I distinguish and characterize three types of voluntarism that could be attributed to Scotus: psychological voluntarism (Duns finds the will more perfect (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  77
  Wszechmoc (Boga - God's Omnipotence).Marek A. Pepliński & Martyna Koszkało - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Kraków, Poland: pp. 37-59.
  Wersja przedostatnia, z 2010 roku. Proszę cytować wersję opublikowaną. Pre-final version, from 2010. Please, quote the published version.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Futura contingentia jako przedmiot wiedzy Boga. Stanowisko Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Filo-Sofija 12 (19):53-74.
  God’s Knowledge of Future Contingents. John Duns Scotus’ Explanation The article concerns John Duns Scotus’ views on the problem of God’s knowledge of future contingents, presented by Scotus in his Lectura in librum primum Sententiarumd. 39, n. 1-93. He begins his analysis of the notion of God’s knowledge concerning the future events by criticizing two theories: first, the claim that the content of the idea of a thing, possessed by God, can include contingency of this thing; second, the claim that (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Rozważania Franciszka Suareza nad zakresem działania mocy absolutnej Boga w odniesieniu do prawa naturalnego.Martyna Koszkało - 2012 - Filo-Sofija 12 (17):121-135.
  FRANCIS SUÁREZ’S VIEWS ON THE RELATION BETWEEN THE ABSOLUTE POWER OF GOD AND THE NATURAL LAW The article presents Francis Suárez’s views concerning the problem of the possibility of granting dispensation from the natural law by the absolute power of God. Suárez’s opinions on this matter were shown in his comprehensive work on the philosophy of law: De legibus ac Deo legislatore, in Book II De lege aeterna, naturali, et jure gentium, chapter XV entitled Utrum Deus dispensare possit in lege (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Franciszka Suareza koncepcja jednostkowienia bytu na tle stanowisk myślicieli średniowiecznych.Martyna Koszkało - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):881-897.
  The paper presents Suárez’s view on the individuation of beings, which he developed in his Disputatio V, De unitate individuali eiusque principio. The aim, apart from simply presenting Doctor Eximius’s thought, is also to compare his views with his scholastic predecessors. When considering the question of individuation, Suárez remained under a considerable influence of the medieval tradition, which, however, he transformed in his writings according to his own convictions. He used the language of Duns Scotus when speaking of individuation and (...)
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  23
  The Development of the Notion of Will in the Pagan Ancient Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle.Martyna Koszkało - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):157-186.
 7. Źródła normatywności według Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (4).
  The paper is devoted to the question of the sources of normativity in John Duns Scotus. Confronted with different conceptions of the sources of normativity listed by Christine M. Korsgaard, Duns Scotus’ conception turns out to be hybrid because he iterweaves realistic and voluntaristic elements. In Scotus’ ethics one can find the sources of normativity analizing: (1) subjective condition of the agent such as beeing free and rational; (2) objective foundations of moral norms such as natural law; (3) external authority (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Rozwój pojęcia woli w pogańskiej filozofii starożytnej - Sokrates, Platon, Arystoteles.Martyna Koszkało - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):157-186.
  Celem artykułu jest przedstawienie i analiza kształtowania się pojęcia woli w starożytnej filozofii pogańskiej. W kontekście poglądów Sokratesa, Platona i Arystotelesa autor przedstawia wiele greckich intuicji dotyczących psychologii aktów moralnych i ludzkiego działania. Po pierwsze artykuł przedstawia doktrynę intelektualizmu etycznego, przypisywaną Sokratesowi, według której kognitywne elementy są głównym motywem naszych działań. Z tego powodu trudno znaleźć pojęcie wolnej woli w sokratejskiej antropologii. Po drugie artykuł prezentuje interpretację platońskiej antropologii, według której sferę thymos można nazwać proto-wolą. Ostatecznie autor ukazuje, jak trudno (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Koncepcja woli według św. Augustyna – perspektywa antropologiczna.Martyna Koszkało - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (3):5-37.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  7
  Scholastic Sources of Gottfried Wilhelm Leibniz’s Treatise Disputatio Metaphysica de Principio Individui.Martyna Koszkało - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (2):23-55.
  The object of this article is the scholastic inspirations found in the metaphysical disputation De principio individui by Gottfried Wilhelm Leibniz. The purpose ofthis study was, on one hand, a reconstruction of Leibniz’s theory concerning the principle of individuation, and on the other hand, a presentation of some texts by medieval scholastic authors to whose ideas Leibniz refers in the named work, even though he had, for the most part, only second-hand information concerning them. In his juvenile treatise, Leibniz states (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  Kontyngencja, wolność, indywidualność — Jan Duns Szkot a tradycja arystotelesowska.Martyna Koszkało - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (4):37-59.
  Celem artykułu jest ukazanie zasadniczych różnic między rozumieniem pojęć kontyngencji, wolności, indywidualności w filozofii Szkota w odniesieniu do tradycji arystotelesowskiej. Podkreślam, że istotnymi elementami koncepcji Szkota, będącymi wyraźnym odejściem od klasycznego arystotelizmu, są: odrzucenie zasady pełności, interpretacja teraźniejszości jako niekoniecznej, rozwinięcie pojęcia synchronicznej kontyngencji, zerwanie związku między niezmiennością i koniecznością. W swej antropologii Szkot kładzie nacisk na pojęcie wolnej wolijako władzy autonomicznej i zdolnej do samodeterminacji, przypisuje woli racjonalność, która nie polega na zależności woli od intelektu czy wiedzy, odchodzi od (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark